Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Розвиток інструментів фондового ринку в Україні

Карточка работы:17256-2016ф
Цена:
Тема: Розвиток інструментів фондового ринку в Україні
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2016
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ФОНДОВОГО РИНКУ 6 1.1. Фондовий ринок як сегмент фінансового сектору української економіки 6 1.2. Зміст, класифікація та особливості застосування інструментів фондового ринку 15 1.3. Нормативно-правова база використання інструментів фондового ринку 26 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ІНСТРУМЕНТІВ ФОНДОВОГО РИНКУ 36 2.1. Аналіз динаміки використання інструментів фондового ринку 36 2.2. Оцінка складу та структури використання інструментів фондового ринку в сучасних умовах 48 2.3. Проблеми використання інструментів фондового ринку в українських реаліях 58 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФОНДОВОГО РИНКУ 66 3.1. Перспективи підвищення капіталізації, ліквідності та прозорості інструментів фондового ринку 66 3.2. Шляхи посилення використання інструментів фондового ринку для активізації інвестиційної діяльності 77 3.3. Формування напрямків державного стимулювання використання інструментів фондового ринку 88 ВИСНОВКИ 97 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Фондовий ринок України перебуває сьогодні у стані, який забезпечує його перехід зі сфери обслуговування обігу капіталів у самостійний сектор економіки, адже одним з основних індикаторів стану економіки будь-якої країни є фондовий ринок, що дуже гостро реагує на будь-які зміни в державі. Ефективність функціонування фондового ринку залежить, перш за все, від міцної інфраструктури, що створює належні умови для випуску та подальшого обігу цінних паперів. Випуск та обіг цінних паперів мають важливе значення для формування корпоративного сектора економіки і фондового ринку. Останній акумулює великі обсяги грошових коштів з метою їх виробничого використання, залучає інвестиції для розвитку галузей матеріального виробництва, приватного бізнесу, підвищення добробуту громадян країни. В результаті цих процесів створюються і розвиваються акціонерні товариства, що є однією з найбільш сучасних і розвинених форм підприємництва, відбувається концентрація пакетів акцій у власності значно меншої кількості акціонерів. Виникнення цінних паперів було зумовлено необхідністю знайти спосіб здійснення угод, відмінний від товарів і грошей. Першими цінними паперами стали документи позик – облігації, оскільки держава потребували значних позичкових коштах для ведення воєн. Зобов’язання за позиками стали предметом купівлі-продажу. За ринкової системи господарювання цінні папери можуть стати дієвим інструментом, здатним позитивно впливати на інвестиційні процеси в країні. Сьогоднішній стан розвитку вітчизняного ринку цінних паперів, з одного боку, віддзеркалює історичні тенденції розвитку, з іншого – залежить від напрямків розвитку міжнародних фондових ринків. Наукове обґрунтування функціонування ринку цінних паперів є необхідною умовою розвитку механізмів реалізації ефективної економічної політики. Дослідження інструментів фондового ринку здійснювалось багатьма зарубіжними та вітчизняними вченими, фахівцями ринку, серед найбільш вагомих з яких можна виділити Л. Вальраса, П. Друкера, Дж. Кейнса, М. Фрідмана, У. Шарпа, В. Базилевича, О. Барановського, О. Василика, Т. Гужву, В. Загорського, А. Задоя, О. Іваницька, С. Еша, Г. Карпенка, В. Колесника, Ю. Лисенкова, В. Лященка, Т. Майорову, О. Мендрула, Я. Міркіна, О. Мозгового, В. Оскольського, О. Поважного, І. Розпутенка, М. Самбірського, І. Школьника, В. Юрчишина тощо. Метою дипломної роботи є дослідження розвитку інструментів фондового ринку в Україні. Мета дослідження зумовлює виконання таких завдань: – визначити фондовий ринок як сегмент фінансового сектору української економіки; – розглянуто зміст, класифікацію та особливості застосування інструментів фондового ринку; – дослідити нормативно-правову базу використання інструментів фондового ринку; – проаналізувати динаміку використання інструментів фондового ринку; – оцінити склад та структуру використання інструментів фондового ринку в сучасних умовах; – дослідити проблеми використання інструментів фондового ринку в українських реаліях; – визначити перспективи підвищення капіталізації, ліквідності та прозорості інструментів фондового ринку; – запропонувати шляхи посилення використання інструментів фондового ринку для активізації інвестиційної діяльності; – розглянути формування напрямків державного стимулювання використання інструментів фондового ринку. Об’єктом дослідження є інструменти фондового ринку. Предметом магістерської роботи є процес розвитку інструментів фондового ринку України. У процесі дослідження використовувався діалектичний метод пізнання, системний, комплексний та структурно-функціональний підхід, кількісний аналіз, методи дедукції та індукції, аналізу та синтезу, прогнозування, факторний аналіз. Інформаційною базою дипломної роботи є нормативно-законодавча база з цієї проблематики, праці вітчизняних та зарубіжних науковців, періодичні видання, ресурси Інтернет. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури . В першому розділі розглянуто теоретико-методологічна сутність інструментів фондового ринку. Другий розділ присвячено аналізу та оцінці інструментів фондового ринку. Третій розділ розглядає напрями вдосконалення інструментів фондового ринку.    
Объём работы:
98
Выводы:На основі проведеного в дипломній роботі дослідження можна зробити наступні висновки. Ефективний розвиток економіки України в сучасних умовах потребує широкого використання цінних паперів як фондових інструментів залучення капіталу. Ринок цінних паперів варто розглядати як частину фінансового ринку. Фондовий ринок у різних наукових працях розглядається за такими підходами: як система механізмів, за допомогою яких встановлюються відповідні правові та економічні взаємовідносини між тим, хто випускає і продає цінні папери, і тим хто їх купує; як частина ринку капіталів або фінансового ринку; як система акумулювання та трансформації заощаджень (юридичних осіб і громадян), капіталу для інвестицій і врегулювання економічних процесів. Інструменти фондового ринку є ефективним способом залучення і перерозподілу фінансових ресурсів між суб’єктами економіки. Основними фінансовими інструментами фондового ринку є цінні папери, тобто грошові документи, що засвідчують майнові права або відносини позики між власниками та організаціями. Найбільш поширеними інструментами фондового ринку є акції, облігації, ф’ючерси та опціони, причому акції та облігації відносяться до основних інструментів фондового ринку, а ф’ючерси та опціони – до похідних. До нормативно-правових актів, за допомогою яких здійснюється регулювання відносин на ринку цінних паперів належать відповідні кодекси і закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, міністерств і відомств, які в межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством, здійснюють регулювання, контроль і підтримують правопорядок на фондових біржах країни. Основними законодавчими актами щодо регулювання функціонування ринку цінних паперів та фондових бірж є Закони України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про Національну депозитарну систему», «Про інститути спільного інвестування», «Про обіг векселів в Україні», «Про акціонерні товариства». Було проведено аналіз та оцінку інструментів фондового ринку. В рамках аналізу розглянуто розвиток вітчизняних інструментів фондового ринку. У 2015 році загальний обсяг торгів цінними паперами на фондовому ринку України році склав 2,17 трлн. грн. проти 2,33 трлн. грн., у 2014 році, тобто скоротився на 6,8%. У цей період відбуваються зміни у структурі угод з фондовими інструментами, що стосується контрактів з векселями, цінними паперами ІСІ та депозитними сертифікатами. У 2015?р. спостерігалось деяке зниження активності на внутрішньому ринку державних запозичень, що було пов’язано з перевиконанням показників державного бюджету, а також непривабливими умовами первинного розміщення ОВДП. Так у 2015 році зросла частка векселів, тоді як доля інвестиційних сертифікатів та державних облігацій України скоротилася. Одним із показників ефективності функціонування ринку цінних паперів є розвиток його організованого сектору. У 2015 році спостерігалась низька активність біржового сегменту й відбулось більш ніж двократне зменшення обсягів операцій з цінними паперами. Обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі у 2015 році зменшився на 53,81% – до 286,21 млрд. грн., що еквівалентно 14,46% ВВП України. На світовому ринку акцій 2015 рік розпочався зі зростання цін, що дозволило багатьом провідним індексам, включаючи загальносвітові, багаторазово оновити в першому кварталі свої історичні максимуми. Однак у квітні – травні 2015 року на ринку організувалася корекційна хвиля падіння цін, яка посилилася в серпні – вересні, що відкинуло провідні індекси на 10% – 30% від своїх максимумів. В результаті більша половина провідних світових індексів закрила 2015 рік зниженням. 2016 рік обіцяє бути складним для світового ринку акцій. Не виключено, що корекційна хвиля на падіння цін, яка почалася в 2015 році може продовжитися і до кінця 2016 року, так як багато індексів недостатньо скорегували зростання цін попередніх років. При цьому, можливо, більш істотний внесок в зростання світового індексу на цей раз внесуть ринки, що розвиваються – за рахунок уповільнення темпів падіння їх валют до долара. Складність організації та проведення первинних публічних розміщень фінансових інструментів на українському фондовому ринку значно звужує можливість доступу інвесторів до об’єктів інвестування. Незацікавленість потенційних інвесторів у придбанні акцій та облігацій вітчизняних емітентів пов’язана з низьким рівнем корпоративного управління, недостатнім рівнем розкриття інформації про діяльність таких підприємств, відсутністю прийнятної дивідендної та процентної політики, невизначеністю власної бізнес-стратегії емітентів тощо. Головною особливістю українського ринку акцій є обслуговування процесу приватизації, тоді як у промислово розвинених країнах його найважливішою функцією вважається залучення додаткових коштів для розвитку підприємств. Причини цього полягають у незавершеності процесу перерозподілу власності. Первинні накопичення пакетів акцій та подальші операції з ними відбувалися переважно з метою отримання власником мажоритарієм контролю над підприємством. Міноритарні ж пакети цінних паперів, які цікавлять інвесторів на розвинених ринках, на українському фондовому ринку не гарантують отримання прибутку своїм власникам, що істотно ускладнює їх використання як інструменту залучення додаткових фінансових ресурсів. Сформоване інституційне середовище фондового ринку в Україні (корупція, законодавчі неузгодженості, високий рівень тінізації та криміналізації економіки, декларативність прав акціонерів, особливо міноритарних, непрозорість корпоративного управління, низький рівень корпоративної культури тощо) сприяє ще більшому «розмиванню» прав власності, що, у свою чергу, стимулює розвиток рейдерства та чітко виражений короткостроковий характер господарської стратегії корпорацій. У таких умовах може розвиватися лише неорганізований сегмент фондового ринку. Отже, обов’язковим є створення інституційних умов для захисту прав власності, що сприятиме виникненню потреби ринкових інститутів, наслідком чого стане реструктуризація економіки, зростання обсягів організованого фондового ринку та збільшення ефективності корпорацій. Напрямами модернізації біржового фондового ринку є: укрупнення та консолідація в першу чергу, існуючих фондових бірж, що сприятиме формуванню стандартних критеріїв лістингу та формування справедливих ринкових цін за будь-якими фінансовими інструментами; зростання ліквідності і прозорості фондового ринку за допомогою збільшення пропозиції фінансових інструментів шляхом запровадження нових боргових інструментів, перш за все біржових та інфраструктурних облігацій, інноваційних структурованих продуктів, продуктів фінансового інжинірингу, зокрема, біржових валютних деривативів та ф’ючерсного контракту на ціну золота; активне вдосконалення технологій торгівлі, розвиток Інтернет-технологій, впровадження нових торгових систем та платформ; подальше вдосконалення інфраструктури ринку та забезпечення її надійного та ефективного функціонування; створення відповідної законодавчої бази з метою забезпечення організаційно-правових засад формування та функціонування фондового ринку; вдосконалення державного регулювання та нагляду на фондовому ринку, захист прав інвесторів, забезпечення на державному рівні низки заходів спрямованих на збільшення показника free-float акцій українських компаній.  
Вариант:нет
Литература:1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. (поточна редакція від 01.05.2016, підстава 289-19) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18. – Ст. 144. 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (поточна редакція від 01.04.2016, підстава 922-19) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 40–44. – Ст. 356. 3. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лютого 2006 р. (поточна редакція від 01.05.2016, підстава 289-19) Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua 4. Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва : Закон України від 24 грудня 2004 р. (поточна редакція від 06.11.2014, підстава 1206-18) // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2005. – № 6. – Ст. 136. 5. Про обіг векселів в Україні : Закон України від 5 квітня 2001 р. (поточна редакція від 12.08.2015, підстава 629-19) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 24. – Ст. 128. 6. Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 р. № 514-VI (поточна редакція від 01.05.2016, підстава 289-19) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2008. – № 50–51. – Ст. 384. 7. Про інститути спільного інвестування : Закон України від 6 липня 2012 р. (поточна редакція від 09.12.2015, підстава 766-19) // Офіційний вісник України від 27.08.2012 – 2012 р. – № 63. – Ст. 62. 8. Про депозитарну систему України : Закон України від 06.07.2012 р. № 5178-VІ (поточна редакція від 09.12.2015, підстава 766-19) // Офіційний вісник України. – 2012. – № 76. – Ст. 3066. 9. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (із змінами). – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua 10. Азаренкова Г. Основні тенденції розвитку фондового ринку в посткризовий період / Г. Азаренкова, І. Шкодіна // Вісник Національного банку України, – 2012 – № 2. – С. 3–7. 11. Аналітичний огляд ринку облігацій України за 2015?рік. Національне рейтингове агентство «Рюрік» Електронний ресурс – Режим доступу: http://rurik.com.ua/our-research/branch-reviews/1188 12. Актуальні проблеми економіки та фінансів // Матеріали Інтернет-конференції 24 травня 2015 р. – Миколаїв : ММІРЛ ВНЗ Університет Україна, 2015. – 200 с. 13. Архієреєв С. І. Курс економічної теорії : навчальний посібник / за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. – Харків : НТУ ХПІ, 2007. – 331 с. 14. Бєлікова О. В. Фінансово-правове регулювання ринку цінних паперів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Бєлікова. – К. : Класичний приватний ун-т, 2011. – 20 с. 15. Болдуєва О. В. Визначення ринку цінних паперів як сегменту фінансового сектору України Електронний ресурс / О. В. Болдуєва // Ефективна економіка. – 2013. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=1742. 16. Бондарчук В. Податкові новації та проблеми розвитку фондового ринку / В. Бондарчук // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 2. – С. 14–15. 17. Бурденко І. М. Правова сутність похідних фінансових інструментів / І. М. Бурденко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 3 (12). – С. 154–159. 18. Бутенко Д. С. Розвиток інструментів біржового фондового ринку як необхідна умова забезпечення конкурентоспроможності торгівельної інфраструктури національного фондового ринку / Д. С. Бутенко // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку: зб. тез всеукр. наук.-практ. конф. – К. : Криниця, 2013 – С. 117–120. 19. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / О. Д. Василик. – К. : НІОС, 2000. – 416 с. 20. Ватаманюк З. Г. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні / З. Г. Ватаманюк, О. В. Баула // Фінанси України. − 2007. − № 5. − С. 37–42. 21. Васюткіна Н. В. Сучасний стан розвитку фондового ринку в Україні / Н. В. Васюткіна // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 16. – С. 287–292. 22. Воробйова О. І. Фондовий ринок України: сучасні тенденції / О. І. Воробйова // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 3. – С. 6–9. 23. Галенко Н. О. Міжнародний фондовий ринок в контексті глобальної фінансової системи: специфіка взаємодії Електронний ресурс / Н. О. Галенко. – Режим доступу : http://perspektyva.dp.ua/files/articles/04.03.2013.pdf. 24. Гапонюк М. А. Гарантійна система біржового ринку похідних фінансових інструментів / М. А. Гапонюк, О. В. Парандій // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – № 18. – С. 61–68. 25. Глазунова, Н. И. Система государственного управления : учебник / Н. И. Глазунова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА. – 2002. – 580 с. 26. Глушко А. Д. Сучасний стан та перспективні напрями модернізації інфраструктури фондового ринку України / А. Д. Глушко // Науковий вісник Херсонського державного університету.– Частина 2. – 2015. – № 10. – С. 126–129. 27. Глущенко С. В. Кредитний ринок: інститути та інструменти : посібник / С. В. Глущенко. – К. : НаУКМА, 2009. – 153 с. 28. Горобець І. Ю. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в Україні, 2011 Електронний ресурс / І. Ю. Горобець. – Режим доступу: http://libfor.com/index.php?newsid=797 29. Государственное регулирование рыночной экономики : учебник / под ред. В. И. Кушлина. – 2-е издание, дополненное и переработанное. – М. : Издатель-ство РГАС, 2005. – 825 с. 30. Гринькова В. М. Проблеми розвитку інвестиційної діяльності / В. М. Гринькова, В. О. Корда, Т. І. Лепейко. – Харків : ХДЕУ, 2002. – 254 с. 31. Грушко В. І. Торгівля цінними паперами : підручник / В. І. Грушко, В. М. Черненко, О. Ю. Сова та ін. ; ред. : В. І. Грушко; ВНЗ Ун-т економіки та права «КРОК». – К., 2011. – 391 c. 32. Дубихвіст О. Якісне оновлення державних фондових інструментів – передумова подолання проблеми ліквідності ринку облігацій / О. Дубихвіст, В. Лановий // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 1. – С. 3–6. 33. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с. 34. Журавка Ф. О. Забезпечення сталого розвитку ринку похідних фінансових інструментів України: монографія / Ф. О. Журавка, І. М. Бурденко, І. О. Макаренко. – Суми : ТОВ Друкарський дім Папірус, 2012. – 166 с. 35. Еш С. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. / С. М. Еш. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 528 с. 36. Кіктенко О. В. Оптимізація системи державного регулювання фондового ринку / О. В. Кіктенко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2011. – № 3. – С. 27–30. 37. Ключник В. М. Особливості становлення системи державного регулювання українського фондового ринку / В. М. Ключник ; Державне будівництво. – 2009. – № 2. – Електронний ресурс. – Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/2/09.pdf. 38. Котова М. В. Трансформація фондового ринку України в умовах світової глобалізації Електронний ресурс / М. В. Котова, В. С. Задорожнюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 1 (6). – С. 153–157. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n1/html/. 39. Кравченко Ю. Я. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах : учеб. пособ. для студ. экон. вузов / Ю. Я. Кравенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Ника-Центр, 2005. – 536 с. 40. Краснова І. В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку / І. В. Краснова // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 129–134. 41. Куліш, О. Основні протиріччя фондового ринку: сутність та форми їх регулювання / О. Куліш // Наукові записки : Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 214–216. 42. Кузнецова В.В. ETFs – инновационный продукт для инновационного инвестора. Введение в проблему / В. В. Кузнецова, В. А. Шурпаков // Банки: мировой опыт. – 2003. – № 4. – С. 40–49. 43. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : підруч / Т. В. Майорова. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. 44. Макаренко І. О. Стійкий розвиток ринку похідних фінансових інструментів України : дис. … канд. екон. наук: 08.00.08 / І. О. Макаренко. – Суми, 2011. – 264 с. 45. Малишенко К. А. Фактри, що визначають особливості фондового ринку України / К. А. Малишенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2013. – № 4 (24). – С. 104–107. 46. Мамалуй О. О. Основи економічної теорії : підручник / О. О. Мамалуй. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 479 47. Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок / Я. М. Миркин. – М. : Перспектива, 1995. – 536 с. 48. Мендрул О. Г. Ринок цінних паперів : навч. посібн. / О. Г. Мендрул, І. А. Шевчук. – К. : Вид-во КНЕУ, 1998. – 152 с. 49. Міщенко В. І. Основні напрями забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті глобальних процесів / В. І. Міщенко, С. В. Міщенко // Фінанси України. – 2013. – № 5. – С. 56–69. 50. Мозговий О. М. Фондовий ринок : навч.-метод. посібник / О. М. Мозговий. – К. : КНЕУ, 2001. – 96 с. 51. Науменкова С. В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури : монографія / С. В. Науменкова. – К. : Центр наукових досліджень НБУ, 2011. – 324 с. 52. Нескородєва І. Особливості функціонування фондового ринку України / І. Нескородєва // Вісник Національного банку України, 2013. – № 2. – С. 36–42. 53. Нікончук В. В. Формування фондового ринку: економічні аспекти еволюції та інституційної динаміки Електронний ресурс / В. В. Нікончук. – Режим доступу : http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/201262/32-37.pdf. 54. Нікончук В. В. Інституційне забезпечення фондового ринку України / В. В. Нікончук // Економічний вісник Донбасу. – № 3 (29). – 2012. – С. 1140–1180. 55. Омельченко О. І. Ретроспектива становлення та розвитку ринку цінних паперів / О. І. Омельченко, О. А. Козлова // Бізнес Інформ. – 2013. – № 1. 56. Первинне публічне розміщення акцій (IPO): теорія та практика вітчизняних компаній : монографія / В. І. Грушко, О. Г. Чумаченко. – К. : Дорадо-друк, 2009. – 252. – С. 161. 57. Пилипенко О. Стан і проблеми оподаткування фінансових установ і фінансових операцій / О. Пилипенко, Е. Соколова // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2012. – Вип. 19. – С. 301–306. 58. Полюхович В. Місце фондового ринку в структурі фінансового ринку України / В.Полюхович //Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 6. – C. 103–105. 59. Примостка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти : монографія / Л. О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2001. – 263 с. 60. Річний звіт НКЦПФР за 2014 рік: «Ринок цінних паперів. Європейський вибір: нові можливості та зростання». Електронний ресурс – Режим доступу: http://nssmc.gov.ua/activities/annual 61. Сигел Д. Долгосрочные инвестиции в акции. Стратегии с высоким доходом и надежностью / Д. Сигел. – 4- е издание. – СПб. : Питер, 2010. – 416 с. 62. Слободян О. Становлення правового регулювання маржинальної торгівлі цінними паперами в Україні / О. Слободян // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 5–6. – С. 29–34. 63. Смагін В. Л. Фінансовий ринок в трансформаційній економіці: закономірності формування і розвитку : автореф. дис… д- ра екон. наук / В. Л. Смагін / КНЕУ. – К., 2010. – 35 с. 64. Сохацька О. М. ETF – інноваційний фінансовий інструмент світового ринку капіталів / О. М. Сохацька, Н. Є. Стрельбіцька // Вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 2. – С. 12–21. 65. Сохацька О. М. Біржова справа : підручник / О. М. Сохацька. – 2-ге вид. змін. й доп. – Тернопіль : Карт-бланш, К. : Кондор, 2008. – 632 с. 66. Сунцова О. О. Вплив фінансового розвитку на економічне зростання: теоретичне визначення / О. О. Сунцова //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 152–159. 67. Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / Дж. К. Халл. – М. : Изд. дом Вильямс, 2008. – 1044 с. 68. Федоренко А. Проблемні питання визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента / А. Федоренко // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 5–6. – С. 41–52. 69. Фельдман А. Б. Производные финансовые и товарные инструменты / А. Б. Фельдман. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 304 с. 70. Фондовий ринок : підручник. В 2-х кн. – Кн. 1. Затверджено МОН / За ред. В. Д. Базилевича. – К., 2015. – 621 с. 71. Фонов Д. ETF и хедж-фонды: перспективы взаимодействия и интеграции / Д. Фонов, Г. Иванян // Рынок ценных бумаг. – 2012. – № 3. – С. 59–64. 72. Цінні папери : підручник / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, Н. В. Ковтун та ін. ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання. 2011. – 1094 с. 73. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : монографія / В. М. Шелудько. – К. : Знання, 2011. – 234 с. 74. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок в системі економічних відносин Електронний ресурс / Л. О. Шкварчук. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/ 19650323/finansi/finansoviy_rinok. 75. Шмуратко Я. А. Роль банків на ринку похідних фінансових інструментів / Я. А. Шмуратко // Вісник Одеського національ-ного університету, Том 19, випуск ¾, серія «Економіка». – 2014. – С. 121–125. 76. Штанько О. Д. Сучасні тенденції функціонування світових фондових ринків / О. Д. Штанько // Академічний огляд. – 2013. – № 2 (39). – С. 170–176. 77. Янчинська Т. М. Фондовий ринок та його розвиток в Україні Електронний ресурс / Т. М. Янчинська. – Режим доступу : http://libfor.com/index.php? newsid=2158. 78. Яцюк Г. В. Модернізація торгівельної інфраструктури ринку цінних паперів / Г. В. Яцюк // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку: з.б. тез всеукр. наук.-практ. конф. – К. : Криниця, 2013 – С. 170–172. 79. Офіційна сторінка Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics. 80. Офіційний сайт Світової федерації бірж Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.world-exchanges.org/home/ 81. Fabozzi F.J. Foundations of Financial Markets and Institutions / J. Frank Fabozzi, P. Modigliani Franco, J. Jones Frank. – 4 edition. – New-York : Prentice Hall, 2009. – 696 p. 82. Triennial and semiannual surveys: OTC derivatives statistics On-line // Bank for International Settlements: web-page. – Access at: http://www.bis.org/publ/otc. 83. Derivatives Market Surveys On-line // World Federation of Exchanges & International Options Market Association web-page. – Access at: http://www.world-exchanges.org/files/statistics.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)