Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Сучасні технології менеджменту

Карточка работы:17419-2016ф
Цена:
Тема: Сучасні технології менеджменту
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2016
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 1. Сучасні технології управління персоналом організації 4 2. Новітні технології управління ефективністю діяльності сучасних підприємств 9 Висновки 16 Список використаних джерел 17    
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:З переходом України до ринкових відносин,суб’єкти господарювання вимагають принципової заміни технології менеджменту на всіх рівнях управлінської ієрархії. І тому існує потреба в сучасних технологій і форм управління, а саме, менеджменту як особливого виду правління. Менеджмент, як науку, авжеж, потрібно розглядати спираючись на історичний досвід, враховувати сукупність умінь та навичок для поставлення цілей і завдань, що ставилися на різних етапах його піднесення, так як, менеджмент пройшов довгий і суперечливий шлях розвитку. Тому, щоб зрозуміти логіку розвитку сучасних проблем менеджменту, потрібно підготувати менеджерів до сприйняття проблем через історичну призму. Актуальність роботи в тому,що значно півищити ефективність діяльності підприємств можна за рахунок знань, досвіду та використання сучасних технологій в управлінні. Метою роботи є ознайомлення з закономірностями і принципами управління, сутністю сучасних технологій менеджменту. Соціально-економічна система потребує нових технологій впливу на персонал, старі методи вже не працюють з необхідною мірою ефективності, необхідно шукати нові, більш дієві. Матеріальне стимулювання є більш-менш впливовим фактором, який впливає на діяльність робітників, але якщо у вашому колективі є люди з унікальними навичками, то матеріальне для відходить на другий план. На перший план відходять фактори нематеріального стимулювання, рівень доходу – не єдиний мотивуючий фактор.  
Объём работы:
14
Выводы:Сучасні технології здійснення управління базуються на наукових дослідженнях. Технологія менеджменту – це один з проявів науки, така організація діяльності, при якій практичному запровадженню конкретних заходів передує ґрунтовний науковий аналіз трудових процесів та умов їх виконання, а самі практичні заходи базуються на досягненнях сучасної науки і передової практики. В сучасних умовах розвитку підприємств України усе більше поширення й застосування одержують новітні технології управління, найбільш перспективними є технологія Business Performance Management (BPM) та Balanced Scorecard (BSС). Счасними технологіями підприємством також є: управління за цілями, контролінг, технологія «загального управління якістю (Total Quality Management), цикл Шухарта-Демінга (PDCA), технологія «Шість Сигм», реінжинірінг бізнес-процесів, бенчмаркінг. В сучасних умовах господарювання традиційні методи навчання та активізації персоналу не справляються зі своїми завданнями. Для сьогоднішнього покоління керівників завдання в тому, щоб розвинути здатність сверх-швидко вчитися, вироьляти власні стратегії для аналізу і прояснення неоднозначності. Необхідно застосувати більш гнучкі, оперативні та дієві технології. Запропоновано розгляд онтопсихологічних технологій, технологій коучінгу та нейро-лінгвістичного програмування. Ці технології дозволяють швидко побудувати систему соціально-психологічних технологій менеджменту актуальних для сучасних підприємств. До сучасних технологій управління персоналом можна віднести: «Альтер-его», «Сесія питань», «Символ», «Виклик», «Метод SCAMPER», «Метод провокацій», «Рефреймінг», «Метод інверсії». А також нестандартною сучасною технологією управління персоналом є використання чотирьох так званих «лінз сприйняття».   
Вариант:нет
Литература:1. Балабанова Л. В. Управління персоналом : підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 468 с. 2. Деминг Э. М. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Э. М. Деминг. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 370 с. 3. Дяченко Л. А. Суть та особливості управління підприємствами туристичної сфери / Л. А. Дяченко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2011. – № 1. – C.84–90. 4. Евтихов О. В. Стратегии и приемі лидерства. Теория и практика / О. В. Евтихов. – СПб. : Речь, 2007. – 238 с. 5. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvath & Partners ; пер. c нем. В. Толкач. – М. : Альбина Бизнес Букс, 2005. – 269 с. 6. Кузнецова І. О. Парадигми процесного підходу в менеджменті: сутність та протиріччя / І. О. Кузнецова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – Т. 2. – С. 64–68. 7. Макгро Ф. М. Меняю себя! Селф-коучинг / Ф. М. Макгро. – Минск : Попурри, 2011. – 352 с. 8. Молден Д. К Менеджмент и могущество НЛП. Как опередить конкурентов с помощью нейро-лингвистического програмирования / Д. К. Молден. – М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2009. – 357 с. 9. Панде П. Что такое Шесть сигма? Революционный метод управления качеством / П. Панде ; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 160 с. 10. Рейдер Р. Бенчмаркинг как инструмент определения стратегии и повышения прибыли / Р. Рейдер ; пер. c англ. А. Л. Раскина ; под. науч. ред. Т. В. Даниловой. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2007. – 248 с. 11. Рогоза М. Є. Управління промисловими підприємствами: соціально-економічні чинники та особливості організації : монографія / М. Є. Рогоза. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – 281 с. 12. Соколова Л. В. Аналіз теоретичних і практичних аспектів процесно-орієнтованого управління підприємством / Л. В. Соколова, Н. Г. Шкіль // Бізнес-Інформ. – 2012. – № 9. – С. 278–281. 13. Хаммер М. К. Реинжиниринг корпорации: маніфест революции в бизнесе / М. К. Хаммер ; пер. c англ. Ю. Е. Корнилович. –М. : Манн, Иванов и Фербер, 2006. – 287 с. 14. Козак H. М. Сбалансированная система оценочных индикаторов как инструмент управления бизнесом Електронний ресурс / H. Козак. – Режим доступу: http: // www.management.com.ua. 15. Коробков А. В. The Balanced Scorecard – новые возможности для эффективного управления Електронний ресурс / А. Коробков. – Режим доступу: http: // www.bsc.com.ua. 16. Кузнецова Т. М. Креативное вооружение Електронний ресурс / Т. М. Коробкова. – Режим доступу: http://www.new-management.info/issues/2009/9/732/. 17. Педро до Кармо Коста. Архітектура інновацій Електронний ресурс / Педро до Кармо Коста. – Режим доступу: http://management.web-standart.net/issues/ 2010/7/1596/. 18. Примак И. К. На гребне Електронний ресурс / И. К. Примак. – Режим доступу: http://www.new-management.info/issues/2008/11/315/ 19. Сокольський М. М. Призма для инноватора Електронний ресурс / М. М. Сокольский. – Режим доступу http://www.management.web-standart.net/news//08/16/3830/. 20. Технология управления эффективностью на основе системы сбалансированных показателей Електронний ресурс. – Режим доступу: http: // www.intelpart.com. 21. Developing and Managing Hotel Staff For Increased Productivity and Superior Guest Experiences Електронний ресурс – Режим доступу http://www.best-in-class.com/bestp/domrep.nsf/products/developing-and-managing-hotel-staff-for-increased-productivity-and-superior-guest-experiences  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)