Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Економічне обгрунтування товарної політики підприємства Магазин "Сільпо"

Карточка работы:17478-2016ф
Цена:
Тема: Економічне обгрунтування товарної політики підприємства Магазин "Сільпо"
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2016
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СІЛЬПО» ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇЇ ФОРМУВАННЯ 5 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «СІЛЬПО» ТА ЙОГО ТОВАРНА ПОЛІТИКА 13 РОЗДІЛ 3. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТО«ѲЛЬПО» ТА НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ 24 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34 ДОДАТКИ 37  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Розуміючи під товарною політикою систему дій і рішень підприємства, пов’язаних із розробкою та управлінням його товарами, зазначимо, що актуальність її висвітлення обумовлена тим, що в умовах ринкової економіки грамотно складена товарна політика прямо впливає на ефективність роботи підприємства. Товарна політика дає підприємству можливість ефективно функціонувати та приймати виважені рішення в конкурентному середовищі й забезпечувати конкретні переваги в довгостроковій перспективі. У зв’язку з цим доцільним стає використання теоретичних концепцій та практичного інструментарію маркетингу, значною складовою якого є товарна політика.Маркетингові методи управління дають підприємству змогу адаптуватися до умов швидкоплинної зміни кон’юнктури, виявляючи приховані мотиви поведінки споживача, спрямовувати політику підприємства згідно з зовнішніми умовами.При цьому, зауважимо, що товарна політика сама по собі не може сьогодні вирішити низьку питань, які постійно ставляться перед підприємством. Саме тому стає важливим впровадження маркетингового комплексу і на його основі формування маркетингової підтримки товарної політики Сьогодні питання товарної політики підприємств та її взаємодії з іншими складовими комплексу маркетингу все більше досліджуються та аналізуються вітчизняними економістами. Найбільшого висвітлення така проблематика знайшла у працях Л. В. Балабанова, C.M. Ілляшенка, В. Я. Кардаша, Н. Сербіненка, М. Гєргєль, Н. І. Чухрай, А. В. Войкач, Н. В. Куденко, А. Ф. Павленко та інших. Мета роботи. Теоретичне узагальнення підходів до визначення категорій «товарна політика підприємства» шляхів її формування та реалізації, розробка практичних рекомендацій щодо її вдосконалення. Поставлена мета дослідження зумовила потребу виконання таких завдань: – розкрити сутність та значення категорії «товарна політика підприємства»; – розглянути складові товарної політики, її принципи та цілі; – проаналізувати фактори впливу на товарну політику на різних підприємствах; – провести аналіз та оцінку економічного та фінансового стану ТОВ «Сільпо»; – визначити особливості товарної політики ТОВ «Сільпо» – обґрунтувати шляхи покращення товарної політики ТОВ «Сільпо». Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність підприємства на прикладі ТОВ «Сільпо». Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади розвитку й реалізації товарної політики в сучасних умовах. Методи дослідження. Для досягнення поставленої у роботі мети застосовувалися такі загальнонаукові методи: абстрактно-логічний, аналізу та синтезу; системного аналізу; порівняльного аналізу; графічний та економіко-статистичні методи. Інформаційна база дослідження є наукові розробки українських і зарубіжних наукових центрів, матеріали наукових конференцій і семінарів. Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні поняття «товарна політика», а також організаційно-економічній характеристиці ТОВ «Сільпо» й аналітичній оцінці його товарної політики.  
Объём работы:
34
Выводы: Сутність і завдання товарної політики підприємств на сучасному етапі слід розглядати крізь призму досягнення ефективності діяльності підприємства в цілому, при цьому забезпечення ефективності має ґрунтуватися на певних фундаментальних положеннях, таких як орієнтація на ринковий попит, взаємоузгодження та взаємозв’язок маркетингу, виробничих процесів та ресурсного забезпечення підприємства, а також інвестиційний характер маркетингової складової його діяльності. У мережі супермаркетів «Сільпо» при організації продажу товарів керуються такими принципами як: ? максимальне скорочення операцій по підготовці товарів до продажу в зоні обслуговування або на робочому місці продавця, тобто товари для продажу надходять у торгову залу порізані, оброблені, запаковані, зважені, готові для придбання покупцями і не потребують додаткових операцій збоку продавця; ? наближення товарів до покупців і створення їм якнайкращих умов для вільного ознайомлення з товарами і їх відбору, тобто викладка усіх товарів на стелажах та полицях у торговій залі з вільним доступом для покупців, споживачі можуть ознайомитися з товаром особисто, прочитати інформацію на товарі; ? необмежений вхід покупців в торговий зал, тобто супермаркет працює без перерви та вихідних, з можливістю постійного обслуговування покупців; ? об’єднання в одному пункті операцій за розрахунком за продані товари і відпустці їх покупцям, тобто у супермаркеті покупці можуть обрати всі необхідні для них продукти різних товарних груп і розрахуватися за один раз. Для поліпшення товарознавчо-комерційної діяльності у супермаркетах необхідно підтримувати постійний контакт зі споживачами, які дають виключно важливу інформацію, це можна робити за допомогою розроблених заздалегідь анкет з невеликою кількістю запитань, де можуть бути як закриті, так і відкриті відповіді. Також можна проводити опитування, особисто спілкуючись з покупцями. Це дасть змогу коригувати організацію продажу товарів, задовольняти таким чином потреби споживачів, а отже і отримувати більший прибуток. У ТОВ «Сільпо» здійснюється продаж товарів власних торгових марок за доступними цінами, тому потрібно розширювати їх асортимент та для їх більшої реалізації необхідно привернути увагу покупців за рахунок реклами. Також у магазині необхідно розширювати власне виробництво у відділах кулінарії, кондитерських виробів, пекарнях та можливо запроваджувати цехи з виготовлення інших продуктів. Важливе значення також має реклама як самого супермаркету, так і його продукції, бо саме вона є найдієвішим засобом впливу на споживачів. Тому потрібно постійно робити рекламу, за допомогою її різних носіїв. Особливо треба звернути увагу на рекламу в газетах, що має такі переваги як своєчасність, широке охоплення місцевого ринку, широке визнання і довіра читача, достатність часу на ознайомлення та місткість інформації. Також можна збільшити рекламу на телебаченні, що поєднує звук, рух, зображення, кольори та диктаторський текст, має високий рівень впливу та привертання уваги, проте має високу вартість та швидкоплинність рекламного контакту. Можна використати й такі засоби реклами як радіо, журнали, вуличну рекламу(рекламні щити, плакати), а також різні презентаційні засоби такі як каталоги, проспекти, брошури.    
Вариант:нет
Литература:1. Птащенко О.В. Товарна політика підприємства та її маркетингова підтримка / О. В. Птащенко //Бізнес Інформ. Менеджмент і маркетинг. – 2011. – № 9. – С. 221-223. 2. Неудакіна М. В. Особливості формування товарної політики торгових підприємств Електронний ресурс / М. В. Неудакіна. – Режим доступу:http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4912/1/Неудакіна%20М.В.%20ОСОБЛИВОСТІ%20ФОРМУВАННЯ%20%20ТОВАРНОЇ%20ПОЛІТИКИ%20ТОРГОВИХ%20ПІДПРИЄМСТВ.pdf. 3. Куценко І. А. Особливості формування товарної політики торговельного підприємства Електронний ресурс/ І.А. Куценко, Р. Г. Жарлінська. – Режим доступу:http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=23907. 4. Карпенко В.Л. Генезис поняття «маркетингова товарна політика» у вітчизняній економічній літературі Електронний ресурс/В. Л.Карпенко. – Режим доступу:http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_2/062-065.pdf. 5. Мамалига С.В. Маркетингова товарна політика підприємства Електронний ресурс/ С. В. Мамалига, А. А. Безносюк. – Режим доступу:http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=23927. 6. Бугас Н.В. Аналіз факторів, що впливають на формування асортименту Електронний ресурс/ Н.В. Бугас, Ю.О. Панченко. – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2482. 7. Клочкова М.С. Мерчендайзинг/М.С.Клочкова, Е.Ю.Логинова, А. С. Якорева. –М. : Научная книга, 2008. 8. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник для вузів/С.С.Гаркавенко. – К.: Лібра, 1998. 9. Герасимяк Н. В. Основні аспекти формування маркетингової товарної політики підприємств /Н. В. Герасимяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – № 2. – Т. 1. – С. 60-62. 10. Сербіненко Н. Маркетингова товарна політика виробничого підприємства України / Н. Сербіненко, М. Гєргєль // Економіка та підприємництво. Держава та регіони. – 2007. – № 3. – С. 220-224. 11. Фесенко Т.С. Зміст та особливості товарної політики підприємств маркетингової орієнтації/Т.С.Фесенко, Т.І. Дзьоба // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №1. – С.169-171. 12. Лабурцева О.І. Особливості маркетингової товарної політики підприємств легкої промисловості /О.І. Лабурцева // Вісник СумДУ. Серія економічна. – 2008. – №1. – С.43-51. 13. Крикавський Є.В. Маркетингова товарна політика : навчальний посібник / Є. В. Крикавський.– Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. – 276 с. 14. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств : навч. посіб. / Л.В. Балабанова.– К. : ВД «Професіонал», 2006. – 336 с. 15. Холодний Г.О. Маркетингова товарна політика : навчальний посібник / Г. О. Холодний.– Харків : Вид. ХНЕУ, 2006. – 324 с. 16. Ткаченко Н. Б. Маркетингова товарна політика : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Н. Б. Ткаченко. – К. : Київськ. держ. торговельно-економічний ун-т, 2000. – 148 с 17. Нікітіна О.В. Теоретичні аспекти формування товарної стратегії підприємств роздрібної торгівліЕлектронний ресурс / О. В.Нікітіна. – Режим доступу:http://www.stattionline.org.ua/ekonom/60/7978-teoretichni-aspekti-formuvannya-tovarno%D1%97-strategi%D1%97-pidpriyemstv-rozdribno%D1%97-torgivli.html. 18. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер; перевод с англ. под ред. С. Г. Божука. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 896 с. 19. Кубишина Н. С. Основні напрямки розробки товарної стратегії підприємств / Н. С. Кубишина// Економіка : проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ, 2004. – Вип. 188, т. 2. – С. 351–356. 20. Тканко В. М. Концептуалізація стратегічного розвитку маркетингу / В. М. Тканко //Стратегія розвитку України (економіка,соціологія, право) : наук. журнал / голов. ред. О.П. Степанов. – К. : НАУ,2005. – Вип. 4. – С. 3–12. 21. Тканко В. М. Формування механізму застосування маркетингового інструментарію в ринковій діяльності підприємства / В. М. Тканко, Г. В. Кравчук // Освіта і наука без кордонів «2005» : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2005. –Т. 5. – С. 3–5. 22. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг / Навч. посібник. – Вид. 2-ге, без змін. К. : КНЕУ 2006. – 152 с. 23. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент : підручник / А. В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2007. – 268с. 24. Павленко А. Ф. Маркетинг / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак // Підручник. –К. : КНЕУ, 2003. – 246 с. 25. Маркетинг: учебник / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Красильников и др. ; под ред. А. Н. Романова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 560с. 26. Багиев Г. Л. Маркетинг : учебник для вузов / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн ; под общ. ред. Г. Л. Багиева. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 736с. 27. Балабанова Л. Б. Маркетинг : підручник / Л. Б. Балабанова. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Знання-Прес, 2004. – 645 с. 28. Завьялов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : учебн. пособ. / П. С. Завьялов. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 496с. 29. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник / С. С. Гаркавенко. – К. : Лібра, 2002. – 705с. 30. Холодний Г. О. Розвиток управління маркетингом на підприємствах : монографія / Г. О. Холодний, Г. М. Шумська ; за ред. доцента Г. О. Холодного. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 272с. 31. Куденко Н. В. Маркетингові стратегії фірми: Монографія. — К. : КНЕУ, 2002. – 245 с. 32. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика : підр. / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2001. – 240с. 33. Офіційний сайт «Сільпо» Електронний ресурс. – Режим доступу : http://silpo.ua/ua/partnership/ 34. Основы маркетинга: теория и практика / Концепция 4р и формирование товарной политики фирмы // Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.good-reklama.ru/osnovymarketinga/72.html    
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)