Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Логіка»

Судження

Карточка работы:5676б
Цена:
Тема: Судження
Предмет:Логіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Визначте тип відношення між поняттями і зобразіть його за допомогою колових схем: галузь права, адміністративне право, кримінальне право. 2. Дати аналіз дефініції (визначити, чи правильна вона, коли ні – то яке правило порушено): «Слідчий – представник органів міліції, який провадить слідство і має відповідні права». 3. Дати аналіз поділу (визначити, чи є він правильним, коли ні – то яке правило порушено): «Вироки бувають звинувачувальними, виправдовувальними і несправедливими». 4. Проаналізувати судження (визначити його вид і структуру): «Жоден звинувачувальний вирок не переглядається». Записати судження, протилежне цьому. 5. Формалізувати судження: «Не існує таких суджень, які можна було б одночасно розглядати і як загальні, і як часткові». 6. Встановити дотримання основних законів правильного мислення у міркуванні: «Свідок повинен давати правдиві свідчення. Д. – свідок. Отже, Д. зобов’язаний давати правильні свідчення». 7. За допомогою таблиць істинності визначити, чи є логічним законом така формула: ((А^В) (? ^ В)) = В. 8. Наведіть приклад І фігури простого категоричного силогізму; визначте його терміни та модус. 9. Якої помилки припущено при доведенні: «Крадіжка є злочином; здирництво не є крадіжкою. Отже, здирництво – це не злочин». 10. Побудуйте спростування версії А, користуючись аргументами: 1) В ?Д; 2) А ? (В^С); 3) ??С; 4) ? (Д ^ Е)
ВУЗ:Національна Академія Внутрішніх Справ України (НАВСУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Загальна характеристика судження. 5 2. Формалізація суджень і її значення для інтенсифікації аналізу даних по справі 10 ВИСНОВКИ 15 3. Задачі 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Мислення людини відбувається в певних логічних формах і підлягає певним законам логіки. Форма мислення - це спосіб відображення предметів і явищ об'єктивної реальності. Основними формами мислення є поняття, судження і умовиводи. Поняття, наприклад, - це така форма мислення, яка віддзеркалює предмет у його суттєвих ознаках. Так, поняття "угода" відбиває угоду як явище дійсності в таких ознаках. "Угодою визначаються дії громадян і організацій, спрямовані на установлення, зміну або припинення громадянських прав або обов'язків". Те ж спостерігається під час розгляду будь-яких інших понять. Судження - це інша форма відображення предметів і явищ дійсності, ніж поняття. Судження - форма мислення, яка відтворює не предмет у цілому, а окремі його ознаки, властивості, зв'язки і відношення у вигляді ствердження або заперечення належності предмету певної ознаки чи властивості. Предмети суджень такі: 1. Дарування є договір. 2. Угода, яка не відповідає вимогам закону, є недійсною і т.д. Умовивід є зв'язок суджень. Це форма мислення, в якій з одного, двох чи більше суджень виводиться нове судження. Наприклад: Будь-який договір є угода. Дарування - договір. Отже, дарування є угода. Логічну форму не можна розглядати як "чисту" форму, позбавлену змісту і незалежну від нього. Форми мислення (поняття, судження, умовиводи) є формами об'єктивного змісту, об'єктивних зв'язків і відношень між речами. Форми мислення не є апріорними (досвідними) логічними формами, не дані людині в готовому вигляді, а виникли в процесі багатовікової пізнавальної практики людини. Форми мислення - це форми не самих речей, а форми відображення предметів і явищ реальної дійсності на ступені абстрактного мислення. Форми думки не збігаються з формами існування предметів, що віддзеркалюються. Логічні форми - це форми ідеального існування предметів і явищ у мисленні людини. Форми думки у певних межах незалежні від відмінностей у змісті окремих предметів, від конкретного матеріалу. Вони однакові і застосовні до найрізноманітніших предметів, до будь-якого конкретного матеріалу. Будь-яка думка має конкретний зміст і певну будову (структуру). Зміст думки складає віддзеркалені в ній властивості і відношення конкретних предметів і явищ об'єктивної дійсності.
Объём работы:
14
Выводы:Пізнаючи предмети і явища навколишнього світу, виділяючи в них певні ознаки, ми висловлюємо судження. Судженням називається думка, в якій утверджується або заперечується що-небудь про предмети та явища об'єктивної дійсності. Судження відображає наявність або відсутність у предметів певних властивостей, ознак, зв'язків і відношень. У судженні виражається наше знання про саме існування предметів і явищ та про всі різноманітні зв'язки й відношення між предметами, явищами та їхніми властивостями. Судження може бути або істинним, або хибним. Воно складається з суб'єкта, предиката і зв'язки. За складом суб'єкта й предиката судження поділяються на прості та складні. Простим судженням називається судження, яке складається з одного суб'єкта і одного предиката. Складним судженням називається таке судження, у якому наявні кілька предикатів чи суб'єктів. Складні судження складаються з кількох простих суджень. Основними компонентами логічної форми міркування є логічні терміни та нелогічні терміни. Логічні терміни в природній мові звичайно виражають за допомогою таких слів та словосполучень: «усякий*», «деякий», «є*, «невірно, що...», «якщо..., тоді...», «...і...», «...або...» тощо. У нелогічних термінах фіксується певна інформація, про яку йдеться у вислові. Це можуть бути як окремі слова, словосполучення, так і цілі речення. Формалізована мова — це спеціальна штучна мова, в якій вислови природної мови замінюються на спеціальні символи, за якими закріплюється певне значення. Міркування при такому підході перетворюється на ланцюжок знаків, побудований за суворими правилами. Побудова моделі, в якій змістовним міркуванням відповідають їх формальні аналоги, у логіці отримало назву «формалізації». Метод формалізації є основним методом сучасної логіки. Формалізація дає змогу виявити загальні структури думок, сформулювати на цій основі загальні закони і правила міркування, завдяки чому можна замінити будь-яке змістовне міркування, фрагмент тексту чи й цілий текст відповідною системою формул.
Вариант:нет
Литература:1. Жоль К.К. Логіка. – М., 2004. 2. Кириллов В.И., Орлов Г.А., Фокина Н.И. – Упражнения по логике. – М.: Проспект, 2006. – 184с. 3. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). – К.: Центра навчальної літератури, 2004. – 535с. 4. Огородников В.П. Логика. Законы и принципы правильного мышления. – СПб.: Питер, 2004. – 176с. 5. Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К.: 1997.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (82)