Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Країнознавство»

Туристична характеристика Словенії

Карточка работы:18148-2016ф
Цена:
Тема: Туристична характеристика Словенії
Предмет:Країнознавство
Дата выполнения:2016
Специальность (факультет):Готельно-ресторанна справа / Готельне господарство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Технікум Готельного Господарства (КТГГ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В СЛОВЕНІЇ 6 1.1. Вплив географічного положення та демографічних факторів на розвиток туризму 6 1.2. Розвиток туристичної інфраструктури 8 РОЗДІЛ 2. ТУРИСТИЧНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ СЛОВЕНІЇ 12 2.1. Природно-географічні туристичні ресурси 12 2.2. Природно-анропогенні туристичні ресурси 14 2.3. Культурно-історичні туристичні ресурси 15 РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СЛОВЕНІЇ 18 3.1 Рівень розвитку індустрії туризму 18 3.2. Структура туристичних потоків 20 3.3. Основні туристичні райони і центри Словенії 24 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34 ДОДАТКИ 36  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. Останні десятиріччя ХХ-го ст. та початок ХХІ ст. відзначені так званою «революцією послуг», серед яких безперечним лідером являється туристично-рекреаційний комплекс. Індустрія відпочинку і туризму стала головною галуззю господарства в усіх розвинених країнах і однією з опорних галузей економіки багатьох країн, що розвиваються. В туристсько-рекреаційному комплексі стрімко зростають тенденції глобалізації і світогосподарської інтеграції, розвитку великих міжнародних структур з маркетингу і менеджменту туризму. Сучасний етап розвитку економіки Словенії характеризується постійним зростанням ролі рекреації та туризму, які стають однією з більших та високоприбуткових галузей Словенської республіки. Аналіз їх стану в розвитку є важливим завданням і актуальним завданням. Загалом, на теперішній час Словенія є знаним у світі центром міжнародного туризму. Щороку її відвідує понад 2 млн іноземних туристів. Туристична галузь поповнює державний бюджет майже на 1 млрд дол. США. Словенія має досить розвинену туристичну інфраструктуру, яка почала створюватися ще в ХІХ ст., а це, зі свого боку, – досить вагомий чинник розвитку туристичного бізнесу, оскільки добре розвинена інфраструктура є однією з головних передумов його розвитку в цій країні. Тут розвинені всі види транспорту: автомобільний, залізничний, водний та авіатранспорт, які з’єднують її з усіма сусідніми країнами й забезпечують пряме сполучення з найбільшим словенським портом на Адріатиці Копером. Завдяки ефективній політиці уряду, що проводив низку реформ щодо активізації туристичного сектору, країні вдалося розвинути практично всі види туризму: рекреаційний, лікувально-оздоровчий, пізнавальний, діловий, спортивний, освітній. Найбільшої популярності набув лікувально-оздоровчий туризм. Для його розвитку є всі передумови, зокрема велика кількість мінеральних та термальних джерел. За даними Бюро статистики Словенії, 80% іноземних туристів приїжджають сюди задля оздоровлення й користуються послугами різноманітних таласотерапевтичних та спацентрів. Загалом, досвід цієї країни цікавий і для України, адже наша держава має значний природний потенціал для розвитку цієї галузі, тому було б доцільно, на прикладі Словенії, докласти максимум зусиль для інтенсифікації розвитку туристичної індустрії в Україні. Представлена тематика не знайшла широкого відбитку в працях вітчизняних дослідників. Зараз в Україні спостерігається тенденція до розгляду загальних питань міжнародного туризму. Зокрема, їм присвячені праці О. Любіцевої, Н. Луцишин та П. Луцишина, М. Мальської, які звертали увагу на ринок туристичних послуг й організацію міжнародного туризму. Певні напрацювання щодо розвитку туристичної індустрії Словенії можна знайти в дослідженнях В. Мусієнка, М. Гудзеватої, О. Оніщука, Г. Шелеста, які займалися вивченням туристичних комплексів країни. О. Попович, Р. Ширинян, Д. Заборін досліджували природний потенціал та транспортну інфраструктуру Словенії. Проте, варто зауважити, що на сьогодні не вистачає комплексних досліджень, які б стосувалися окремого виду туризму, зокрема, лікувально-оздоровчого. Відсутні комплексні дослідження динаміки міжнародних туристичних потоків у Словенії, а саме, не досліджено географію в’їзного та виїзного туризму країни. Об’єкт дослідження – рекреаційно-туристичний комплекс Словенії. Предметом дослідження є територіальна організація рекреаційно-туристичного комплексу Словенії. Метою курсового дослідження є туристична характеристика Словенії. Відповідно до поставленої мети виконувалися такі дослідницькі завдання: – розкрити вплив географічного положення та демографічних факторів на розвиток туризму; – визначити розвиток туристичної інфраструктури; – проаналізувати природно-географічні туристичні ресурси; – розкрити природно-анропогенні туристичні ресурси; – проаналізувати культурно-історичні туристичні ресурси; – встановити рівень розвитку індустрії туризму; – з’ясувати структуру туристичних потоків; – визначити основні туристичні райони і центри Словенії. Поставлені дослідницькі завдання виконувалися за допомогою системи методів і прийомів дослідження, серед яких методи оцінки природно-ресурсного і культурно-історичного рекреаційного потенціалу, рекреаційного районування, картографічний, порівняльно-географічний, економіко-статистичний. Практичне значення курсового дослідження полягає в тому, що дані, представлені в курсовій роботі, можуть бути використані при підготовці до семінарських занять, випуску рекламних матеріалів про туризм в Словенії, використані на сайтах туристичних установ. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків: містить 26 сторінок тексту, 15 малюнків, 4 таблиці, 4 додатки. Список джерел містить 10 назв літературних джерел, 8 електронних публікацій.  
Объём работы:
33
Выводы:На основі проведеного дослідження автором були зроблені такі висновки. Словенія виступає популярними серед туристів є країни Південної Європи. Саме для цієї країни виробництво туристичних товарів та послуг стало особливо необхідним в умовах отримання незалежності, яку вона проголосила ще в 1991 р., але фактично була визнана міжнародним співтовариством у 1993 р. Тоді, поряд із питанням установлення демократичного політичного ладу постала проблема розвитку ринкових відносин. Словенія впоралася з цими викликами. Країні вдалося уникнути різких коливань політичного курсу. Тут склалася стабільна внутрішньополітична ситуація, що, зі свого боку, сприяло економічному розвитку. Для розвитку туризму у Словенії позитивними передумовами стали: зовнішні умови, внутрішня економічна та політична стабілізація, а також багаті природні ресурси. Країна має гористий рельєф та морське узбережжя, карстові печери, гірські озера та ріки, багату флору та фауну. Наявність гірських масивів та виходу до Адріатичного моря стали ключовими факторами для розвитку у Словенії туристичної галузі. У свою чергу, наявність великої кількості мінеральних та термальних джерел у поєднанні з м’яким кліматом та комфортними погодніми умовами ще у XVIIІ–XIX ст. сприяли появі перших курортів. Оскільки, основою розвитку туризму є насамперед природні ресурси, то наявність такого природного різноманіття у невеликій державі стало ключовим фактором у визначенні Словенії як туристичної країни Для розвитку лікувально-оздоровчого туризму у Словенії, який насамперед пов’язаний із діяльністю курортів, необхідною умовою є наявність низки факторів: багаті та різноманітні природні ресурси (гористий рельєф, морське узбережжя, м’який клімат, велика кількість мінеральних та термальних джерел); розвиток інфраструктури, здатної у повному обсязі задовольнити потреби споживача; внутрішня політична та економічна стабілізація. Туристична галузь все ж таки залишається пріоритетною сферою економічної діяльності країни. У Словенії досі проводиться політика активізації туристичного сектору. Її успішність проявляється у постійному збільшенні числа іноземних туристів, про що свідчать дані Бюро статистики Словенії. Завдяки високим прибуткам від туризму вдалося залучити кошти на розвиток інших галузей, а також певною мірою перекрити негативний торговий баланс країни у перші роки її незалежності. Словенія має досить розвинену туристичну інфраструктуру та базу розміщення туристів. Загалом, туристичний сектор відіграв значну роль у розвитку економіки країни і має широкі перспективи подальшого розвитку.    
Вариант:нет
Литература:1. Бондаренко В. Словенія – країна з «синьо-зеленими очима» / В. Бондаренко Електронний ресурс. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/sloveniya__krayina_z_sino-zelenimi_ochima.html 2. Гудзевата М. Словенія: останній реверанс / М. Гедзвата // Міжнар. туризм. – 2005. – № 3. – С. 80-81. 3. Заборин Д. На солнечной стороне Альп / Д. Заборин // Киевский телеграф. – 2005. – № 4. – С. 120. 4. Ігровий бізнес і туризм в Словенії Електронний ресурс. – Режим доступу : http://ua.2tm.si/slovenian-casino. 5. Колибанова К. Словенія. Республіка Словенія / К. Колибанова Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.geocities.ws/kamillaphd/slovenia.htm#Загально-географічне розташування. 6. Коцан Н. Особливості розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Словенії / Н. Коцан // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2012. – № 18: Географічні науки. – С. 160-165. 7. Кривенко Т. Хвала Словенії / Т. Кривенко // Міжнародний туризм. – 2004. – № 6. – С. 32-37. 8. Луцишин Н. Економіка й організація міжнародного туризму : навч. посіб. / Н. Луцишин, П. Луцишин. – Луцьк : Вежа, 2003. – 230 с. 9. Любіцева О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) : навч. посіб. / О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2006. – 430 с. 10. Международный туризм Электронный ресурс. – Режим доступа : http://data.trendeconomy.ru. 11. Мусієнко В. Словенія / В. Мусієнко // Ваше здоров’я. – 2007. – № 12. – С. 4-6. 12. Оніщук О. Словенія. Золота середина / О. Оніщук // Міжнародний туризм. – 2006. – № 1. – С. 56-60. 13. Офіційний словенський туристичний портал – http://www.slovenia.info. 14. Попович О. Там, де Альпи сходяться з морем / О. Попович // Географія та основи економіки в школі. – 2003. – № 4. – С. 53–55. 15. Словения Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/countries/slovenia-ru. 16. Словения: зеленая жемчужина Европы Электронный ресурс. – Режим доступа : http://hotelinvest.international/ru/slovenia. 17. Шелест Г. Словенська осінь / Г. Шелест // Міжнар. туризм. – 2007. – № 5. – С. 106-108. 18. Ширинян Р. Словенія – країна триглавої гори / Р. Ширинян // Країни світу. Європа. – Х., 2006. – С. 235-241.    
Дополнительная информация: Додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (27)