Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Різне»Сільське господарство»

Аналіз економічної ефективності виробництва насіння цукрових буряків

Карточка работы:90581
Цена:
Тема: Аналіз економічної ефективності виробництва насіння цукрових буряків
Предмет:Сільське господарство
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухгалтерський облік і аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Сумський Національний Аграрний Університет (Сумський НАУ)
Содержание:Вступ 3 1.Поняття, сутність та показники економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 5 2 Аналіз економічної ефективності виробництва продукції рослинництва 9 2.1. Аналіз природно-економічних умов розвитку підприємства 9 2.2. Аналіз динаміки і виконання плану валового виробництва продукції. 11 2.3. Аналіз продуктивності (трудомісткості) і собівартості продукції 13 2.4. Аналіз реалізації та рентабельності виробництва продукції 21 3. Резерви і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва 26 3.1. Резерви росту урожайності 26 3.2 Шляхи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 27 3.3. Покращення організації праці та виробництва 29 Висновки 33 Список використаних джерел 35
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр
Вступление:Для України нарощування виробництва сільськогосподарської продукції має стратегічне значення для підйому національної економіки, тому що при успішному його розвитку створюються умови для подолання кризового стану ряду суміжних галузей. Але за останні роки її обсяги постійно скорочувалися. В 2002 році було отримано всього 24,6 млн. тонн зерна, тоді як критична межа виробництва складає 31,6 млн. тонн. Отже, підвищення рівня ефективності виробництва сільськогосподарської продукції є найважливішим завданням, від рішення якого залежить продовольча безпека країни. Розв'язання його повинно здійснюватися не тільки на державному, але й на регіональному рівнях, де вирішуються питання забезпечення населення продуктами харчування. 1, с.74 Питаннями підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції займається велика група науковців. Ними розроблені стратегічні аспекти зміцнення сільськогосподарського виробництва в країні, структурної перебудови галузі, підвищення економічної ефективності використання земельних, матеріально-технічних і трудових ресурсів, ціноутворення, формування і функціонування ринків зерна. Однак питання підвищення економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції на рівні регіонів вимагають подальшого наукового обґрунтування і практичного вирішення. Теоретична і практична значимість цієї проблеми обумовила вибір теми курсової роботи та її актуальність. Основна мета роботи полягала у виявленні основних проблем розвитку сучасного сільського господарства та обґрунтуванні організаційно-економічних заходів з підвищення його ефективності. Мета дослідження обумовила постановку і шляхи вирішення наступних завдань: • уточнити сутність економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції; • визначити тенденції змін, які відбулись у сільському господарстві; • визначити найважливіші фактори і механізм їх впливу на рівень економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції; • обґрунтувати перспективи розвитку та шляхи підвищення економічної ефективності рослинницьких галузей. Предметом дослідження є методичні й прикладні аспекти проблеми підвищення економічної ефективності та тенденції розвитку виробництва сільськогосподарської продукції в умовах ринкової економіки. Вивчення питань економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції здійснювалося на базі ТОВ «Зоряне». Теоретичною і методологічною основою дослідження стали системний підхід до вивчення економічних явищ, законодавчі та інші нормативні акти з питань аграрної реформи, праці економістів-теоретиків і сучасні концепції підвищення економічної ефективності в нових умовах господарювання. Широко використовувалися праці українських, російських та інших вчених з економіки й організації сільськогосподарського виробництва, зокрема, роботи, присвячені ефективності і резервам її підвищення, ефективності інтенсифікації і зростання рентабельності виробництва. У процесі дослідження застосовувалися статистичний, економіко-математичний, графічний методи, а також метод порівнянь.
Объём работы:
35
Выводы:На основі проведеного дослідження по ТОВ «Зоряне» можна зробити такі висновки. Отже ТОВ «Зоряне» є середнім за розмірами господарством з широкою спеціалізацією, але найбільшу частину у виробництві сільськогосподарської продукції займає рослинництво і тваринництво. З таблиці 2.1 бачимо, що господарство збільшує вихід валової продукції не за рахунок збільшення посівних площ, а за рахунок збільшення чисельності худоби. Аналізуючи останні роки 2005 – 2006, можна побачити, що 2006 рік для господарства виявився досить складним. Це пов’язано з вимерзанням всіх озимих культур. Господарство вимушено було затрачати додаткові кошти на їх пересівання, що потягнуло за собою підвищення собівартості продукції. Для підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва господарство повинно застосовувати оптимізацію сівозмін, що поліпшить використання земельних ресурсів, і дасть змогу уникнути виснаження земель. На мою думку було б непогано налагодити систему зрошування. Відремонтувати фрегати та канали подачі води на поля значно поліпшить догляд за досить специфічним ґрунтом. Докорінне перетворення економічних відносин в агро¬промисловому секторі має узгоджуватися з комплексом заходів щодо застосування досягнень науково-технічно¬го прогресу, соціальної перебудови села, поліпшення умов праці та побуту сільських трудівників господарювання, який має встановити насамперед за¬лежність оплати праці від розмірів госпрозрахункового доходу господарства. Сучасна аграрна політика спрямована на підвищення економічної ефективності сільськогосподарського вироб¬ництва на основі вдосконалення економічних відносин між галузями в системі агропромислового комплексу. Це передбачає насамперед створення системи цін на про¬дукцію агропромислового комплексу, яка б орієнтувала всі його ланки на високі кінцеві результати і створюва¬ла умови для роботи сільськогосподарських та переробних підприємств на принципах господарського розрахун¬ку і самофінансування.
Вариант:20
Литература:1. А. В. Дудник, П.В. Хом’як Застосування біостимуляторів росту при вирощуванні соняшника // Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2004, випуск 2 2. Агропромисловий комплекс України: тенденції та перспективи розвитку. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 574 с. 3. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия / Под ред. Н.П.Любушина – М.:ЮНИТИ, 2003 – 471 с. 4. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб./ К.: КНЕУ, 2005. – 624с. 5. Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с. 6. Артеменко В. Г., Пеллендир М. В. Финансовый анализ. М.: издательство «ДИС» 2000г. 7. Блатов Н. А. Использование основных и оборотных средств сельского хозяйства в рыночных условиях. М.: издательство МСХА 1999г. 8. Гаркавий В.К. Статистика. – К.: Вища школа, 1998 9. Грачев А. В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Москва 2001г. 10. Економіка підприємства. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с. 11. Економіка сільського господарства / П.П. Руснак, В.В. Жабка, 12. Економіка сільського господарства. Коваленко Н.Я. – М.: ЄКМОС, 2001р. 13. Зінченко О.І. Рослинництво, К.: „Аграрна освіта”, 2004. 14. Коваленко Н. Е. Экономика сельского хозяйства. С основами аграрных рынков. Курс лекций. -М.: Ассоциация авторов и издателей. ТАНДЕМ: Изд-во: ЭКМОС, 2001 -448 с. 15. М.М. Рудий, А.А. Чалий: за ред. П.П. Руснака. – Урожай, 2001. – 201 с. 16. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства. – К.: Вища школа, 1991р. 17. Мертенс В.П. Економіка сільського господарства. – К.: Вища школа, 1991 18. Огаров Н. А. /Качество молока и рентабельность производства/ Экономика сельского хозяйства №5 2005г. 19. Опря А.Т. Статистика – К.: „Урожай”, 2005р. 20. Писаренко В.М. „Захист рослин: екологічно обґрунтовані системи”, Полтава: „Інтеграфіка”, 2005р. 21. Попов Н. А. Экономика с/г производства Учебник. –М., Ассоциация авторов и издателей. ТАНДЕМ: Изд-во ЭКМОС, 2003 -3452 с. 22. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования – Минск: Высш.шк., 2000 – 309 с. 23. Свободина М. Оценка состояния и развития сельскохозяйственных предприятий/АПК: экономика, управление – 1999г. №12 24. Серов В. Организационно-производственные структуры/АПК: экономика, управление – 2001г. №8 25. Цеддис Ю. Экономика с/г предприятий Уч. Побие. М.: Изд-во МСХА 2003, 400 с. 26. Чекотовський Е.В. Основи статистики сільського господарства. Навчальний посібник. К.: 2004 27. Шаталова Т. Ресурсы и оптимальные размеры производства/АПК: экономика, управление – 2001г. №7 28. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА - М,1998. - 176с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (26)