Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Діяльність страхових компаній на ринку фінансових послуг

Карточка работы:18475-2016ф
Цена:
Тема: Діяльність страхових компаній на ринку фінансових послуг
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2016
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 5 1.1. Економічна сутність та призначення страхових послуг на фінансовому ринку……………………………………………………………………………….5 1.2. Принципи застосування страхових послуг на вітчизняному фінансовому ринку……………………………………………………………………………….8 1.3. Роль страхових компаній у розвитку ринку фінансових послуг 12 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА») 16 2.1. Дослідження сучасного стану розвитку страхових компаній в Україні 16 2.2. Оцінка результатів діяльності ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА» на ринку фінансових послуг 23 2.3. Конкурентні переваги та конкурентоспроможність обраної страхової компанії у вітчизняному сегменті ринку фінансових послуг 27 РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ ПОЛІПШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 31 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 41  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми. Основною тенденцією розвитку страхового ринку є зростання капіталізації страховиків, який перетворює страхові компанії у великі інвестиційні інститути. Страхові компанії є найактивнішими учасниками великих інфраструктурних інвестиційних проектів і за розміром акумульованих фондів і вкладу в платіжні баланси успішно конкурують з банківським бізнесом та інвестиційними компаніями. Тому тема дослідження діяльності страхових компаній на ринку фінансових послуг є досить актуальною та потребує вивчення. Проблемам розвитку страхових компаній на ринку фінансових послуг присвячені роботи таких науковців, як: А. В. Бодня, С. В. Науменкова, О. П. Павленко, І. Ю. Рудь, О. Д. Сафонова, Р. В. Соботник та інших. Метою роботи є виявлення сучасних тенденцій діяльності страхових компаній на ринку фінансових послуг. Для досягнення означеної мети в роботі ставились і були вирішені такі завдання: – дослідити економічну сутність та призначення страхових послуг на фінансовому ринку; – обґрунтувати принципи застосування страхових послуг на вітчизняному фінансовому ринку; – визначити роль страхових компаній у розвитку ринку фінансових послуг; – провести дослідження сучасного стану розвитку страхових компаній в Україні; – оцінити результати діяльності ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА» на ринку фінансових послуг; – виявити конкурентні переваги та конкурентоспроможність обраної страхової компанії у вітчизняному сегменті ринку фінансових послуг; – обґрунтувати перспективи поліпшення діяльності страхових компаній на ринку фінансових послуг в Україні. Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі розвитку страхових компаній на ринку фінансових послуг. Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій розвитку страхових компаній на ринку фінансових послуг. Методи дослідження. Методологічною базою дослідження є діалектичний і системний підходи до вивчення економічних і соціальних явищ щодо розвитку страхових компаній на ринку фінансових послуг. При розв’язанні поставлених у роботі завдань застосовувалися методи наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу і синтезу; економіко-статистичні методи збору та обробки інформації, зокрема вибіркових досліджень, групування, статистичного порівняння. Апробація результатів дослідження. Результати досліджень були висвітлені на XV Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів. Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, 3 розділів, 6 підрозділів, висновків, списку використаних джерел, який нараховує 31 найменування. Роботу викладено на 34 сторінках машинописного тексту, що містить 6 таблиць, 2 рисунки.  
Объём работы:
34
Выводы:Отже, за результатами проведеного дослідження теоретичних та практичних аспектів дослідження діяльності страхових компаній на ринку фінансових послуг варто зробити такі висновки: 1. Зазначено, що страхові послуги – це відношення по захисту майнових інтересів суб’єктів господарювання та громадян при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових внесків (страхових премій). 2. Виявлено, що під принципами використання страхових послуг необхідно розуміти головні, базові, фун¬даментальні ідеї та правила, на яких будується уся система соціально-економічних відносин, що спрямовані на забезпечення належних соціальних і еконо¬мічних умов для осіб у зв’язку з настанням соціальних ризиків, передбачених законодавством. 3. Обґрунтовано, що страхові компанії є фінансовими посередниками, що здійснюють виплати своїм клієнтам при настанні певних подій, обумовлених у страховому полісі. Власники полісів сплачують страховій компанії премії в обмін на зобов’язання сплатити обумовлені суми в майбутньому при настанні певних подій. 4. Виявлено, що упродовж 2013-2015 рр. спостерігалося збільшення страхових виплат та премій на страховому ринку України. Збільшення валових страхових премій відбулося з таких видів страхування: страхування вантажів та багажу (збільшення валових страхових платежів на 1 713,4 млн. грн. (93,0%)); автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») (збільшення валових страхових платежів на 1 311,6 млн. грн. (20,0%)); страхування відповідальності перед третіми особами (збільшення валових страхових платежів на 619,7 млн. грн. (43,0%)); медичне страхування (збільшення валових страхових платежів на 303,8 млн. грн. (18,7%)); страхування майна (збільшення валових страхових платежів на 280,9 млн. грн. (8,8%)); авіаційне страхування (збільшення валових страхових платежів на 172,3 млн. грн. (62,3%)); страхування медичних витрат (збільшення валових страхових платежів на 158,6 млн. грн. (47,8%)). 5. Проведено аналіз діяльності страхової компанії ПАТ СК «УНІКА». Так, упродовж 2014-2015 рр. спостерігалося поліпшення основних результатів діяльності компанії: збільшення активів на 273394 тис. грн. або на 39,29%, що сталося за рахунок зростання необоротних активів підприємства на 54639 тис. грн. або на 34,81% та оборотних активів на 218755 тис. грн. або на 40,59%; зріс власний капітал ПАТ СК «УНІКА» на 162079 тис. грн. або на 81,76%; чистий дохід від реалізації страхових послуг збільшився на 110834 тис. грн. або на 19,79%; також зріс валовий та чистий прибуток на 48404 тис. грн. або на 15,84% та на 146333 тис. грн. відповідно. 6. Проаналізовано, що основними конкурентами ПАТ СК «УНІКА» є ПАТ СК «КРЕМЕНЬ» та ПАТ СК «АЛЬЯНС». Однак було визначено, що страхова компанія «УНІКА Життя» є лідером ринку із страхування життя клієнтів банків, співпрацюючи з провідними банківськими установами України. УНІКА Життя посідає перше місце серед life-страховиків за кількістю застрахованих осіб, як компанія, якій найбільше довіряють клієнти. Одним з найважливіших стратегічних пріоритетів ПАТ СК «УНІКА» є розвиток накопичувального страхування життя. 7. Обґрунтовано, що головними напрямами розвитку страхових компаній на ринку фінансових послуг повинні стати: реалізація єдиного бачення стратегічного розвитку вітчизняного страхового сектору та його окремих складових; приведення чинного законодавства у відповідність з нормами, правилами та вимогами країн Європейського союзу; вдосконалення державного нагляду шляхом впровадження пруденційного нагляду за страховою діяльністю.    
Вариант:нет
Литература: 1. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР (поточна редакція від 01.04.2016, підстава 922-19) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78. 2. Боднарук М. І. Принципи страхування в Україні / М. І. Боднарук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – Вип. 6. – Т. 1. – С. 87–89. 3. Бодня А. В. Визначення проблем страхового ринку та їх вирішення / А. В. Бодня, М. А. Іванченко, О. Б. Пономарьова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 814–817. 4. Виговська В. В. Теоретичні аспекти визначення сутності страхового ринку / В. В. Виговська // Науковий вісник Полісся. – 2015. – № 4. – С. 124–131. 5. Вовчак О. Д. Страхування : навч. посіб. / О. Д. Вовчак. – Львів : Новий світ, 2008. – 480 с. 6. Гарбар Ж. В. Роль страхових компаній в розвитку фінансового ринку України / Ж. В. Гарбар // Збірник наукових праць ВНАУ. – 2012. – № 3 (69). – Т. 2. – С. 18–34. 7. Герус Ю. В. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування і можливості його застосування в Україні / Ю. В. Герус // Бізнес Інформ. – 2015. – № 4. – С. 224–232. 8. Журавка О. С. Діяльність страхових компаній під впливом конкурентного середовища / О. С. Журавка // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – № 3 (15). – С. 225–228. 9. Задорожний З. В. Сутність та генезис страхування як економічної категорії / З. В. Задорожний // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9(1). – С. 410–417. 10. Іванюк І. С. Теоретичні підходи до визначення категорії «фінансова стійкість страхової компанії» / І. С. Іванюк, Д. С. Маруженко // Фінанси України. – 2006. – № 11. – С. 77–89. 11. Ломакина Т. П. Актуарные модели личного страхования с позиции застрахованного лица / Т. П. Ломакина, М. Ш. Иризепова, Л. А. Мытарева // Бизнес Информ. – 2012. – № 4. – С. 186–190. 12. Нагайчук Н. Г. Управління капіталом страхових компаній / Н. Г. Нагайчук // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 106–116. 13. Науменкова С. В. Напрямки розвитку страхового ринку України в контексті міжнародних інтеграційних процесів // С. В. Науменкова, В. С. Конопліна // Вісник Української академії банківської справи. – 2015. – № 2(19). – С. 15–22. 14. Осадець С. С. Страхування : підручник / С. С. Осадець – К. : КНЕУ, 2002. – 599 с. 15. Павленко О. Український страховий ринок: можливості фінансування росту / О. Павленко // Фінансовий ринок України. – 2007. – № 10. – С. 11–16. 16. Павленко О. П. Перспективи становлення та функціонування страхового ринку України / О. П. Павленко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 8. – С. 1052–1055. 17. Павленко О. П. Особливості глобального страхового ринку в контексті сталого розвитку / О. П. Павленко, Н. І. Демчук, А. С. Лащенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 13. – Ч. 4. – С. 139–143. 18. Попова І. В. Фінансовий контроль страхових організацій : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08. – гроші, фінанси і кредит / І. В. Попова. – Київ, 2015. – 22 с. 19. Рудь І. Ю. Перспективи розвитку страхового ринку України / І. Ю. Рудь, І. В. Копитіна // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. – 2015. – № 1 (4). – С. 77–81. 20. Сафонова О. Д. Сучасний стан страхового ринку України та основні проблеми його розвитку / О. Д. Сафонова // Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – 2014. – С. 98–102. 21. Сова О. Ю. Проблеми та перспективи розвитку страхового бізнесу в Україні / О. Ю. Сова // Наука й економіка. – 2015. – № 1 (37). – С. 42–48. 22. Страхові послуги : підручник. У 2 ч. Ч. 1 / Базилевич В. Д., Пікус Р. В., Шолойко А. С. та ін. ; за ред. В. Д. Базилевича – К. : Логос, 2014. – 496 с. 23. Ткаченко Н. В. Фінансова стійкість страхових компаній: теоретичні підходи / Н. В. Ткаченко // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 104–121. 24. Фокіна М. О. Роль страхових компаній у розвитку фінансового ринку України Електронний ресурс / М. О. Фокіна, О. В. Гладкова. – 2009. – Режим доступу : http://www.rusnauka.соm/3_ANRR_2009/Eсоnоmiсs/40178.dос.htm 25. Фрич А. Напрями вдосконалення ринку особистого страхування в Україні / А. Фрич // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 21. – № 1. – С. 276–283. 26. Фурман В. М. Основні напрямки стратегії розвитку ринку страхування в Україні / В. М. Фурман // Наук. вісн. нац. академії держ. под. служби України (економіка, право). – 2005. – № 1(28). – С. 67–73. 27. Цыренова И. Б. Экономическая сущность и виды страхования / И. Б. Цыренова, Е. В. Цыренов // Актуальные вопросы экономических наук. – 2013. – № 29-2. – С. 89–94. 28. Шірінян Л. Фінансова надійність і фінансова стійкість страховиків / Л. Шірінян // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С. 173–178. 29. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Електронний ресурс. – Режим доступу : http://nfp.gоv.ua/files/sektоr/sk_9_mis_2015.pdf 30. Офіційний сайт «Фориншурер» Електронний ресурс. – Режим доступу : http://fоrinsurer.соm/ratings/nоnlife/15/9/6/ 31. Офіційний сайт ПАТ СК «УНІКА» Електронний ресурс. – Режим доступу : https://uniqa.ua/ua/abоut_us/initial_data/    
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)