Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Педагогіка»Соціальна робота»

Технологічний потенціал психолого орієнтованих моделей практики соціальної роботи

Карточка работы:56743б
Цена:
Тема: Технологічний потенціал психолого орієнтованих моделей практики соціальної роботи
Предмет:Соціальна робота
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Соціальна робота
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 3 1. Зміст та значення соціальної технології 4 2. Психолого орієнтовані моделі практики соціальної роботи 6 Висновки 18 Література 20
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Суспільна свідомість на початку XXI століття визначається інтересом до соціальних технологій, до технологізації соціальної діяльності, що є закономірною складовою світової технологічної революції. Саме тому формування соціальної політики України можливе лише на основі технологізації соціальних процесів і за рахунок максимально ефективного використання соціальних ресурсів і можливостей соціальних установ і широкого кола працівників соціальної сфери. Ефективність соціальної роботи сьогодні, па нашу думку залежить від визначення і усвідомлення наступних закономірностей: тенденцій життєдіяльності особи чи соціальної групи; особливостей їх соціального досвіду; влучності у постановці соціального діагнозу; добору адекватних шляхів розв'язання проблеми; визначення критеріїв і механізмів оцінки процесу та результатів соціальної роботи. Сукупність цих закономірностей потребує визначення факторів, що характеризують специфіку сучасних технологій соціальної роботи: динамічність (гнучкість), яка проявляється в постійній зміні змісту та формі роботи; неперервність, що визначається потребою постійної підтримки контакту з клієнтом; циклічність, тобто стереотипне, закономірне повторення етапів, операцій; дискретність соціальної роботи як технологічного процесу, яка проявляється в нерівномірній ступені впливу на клієнта різних етапах діяльності.
Объём работы:
17
Выводы:1. Технологія соціальної роботи - це сукупності форм, методів та прийомів, що застосовуються соціальними службами, окремими закладами соціального обслуговування, соціальними працівниками з метою досягнення успіху соціальної роботи та забезпечення ефективності реалізації завдань соціального захисту населення. 2. Серед технологій соціальної роботи виокремлюють загальні та спеціальні (прикладні) 3. Психологія, як відомо, - це наука про закономірності, механізми і факти психічного життя людей. Психологія привносить у розвиток теоретичних основ соціальної роботи свої специфічні особливості. Так, виявлення і пізнання психологічних закономірностей соціальної роботи, вивчення їх проявів у всіляких умовах, дозволяє формувати і розвивати цілісне уявлення про категорії і поняття, принципи і методи, способи і організаційні форми психологічного забезпечення діяльності соціальних працівників, а також засвоювати правила і практичні рекомендації, які з цього випливають. 4. Теоретична функція психології в соціальній роботі полягає в установленні стійких зв'язків між цілями, завданнями, змістом, шляхами і засобами вирішення завдань соціальної роботи, з одного боку, та індивідуально-колективними психологічними явищами, закономірностями, з другого боку. 5. Методологічна функція психології в соціальній роботі виражається в її використанні для дослідження соціально-педагогічних процесів, конструювання методів соціалізації особистості в умовах життєдіяльності, які постійно змінюються. 6. Особливе місце в соціальній роботі займає соціальна психологія, як галузь психологічної науки. В соціальній роботі широко використовуються найрізноманітніші психологічні методи. Вони спрямовані на вирішення завдань соціалізації, вдосконалення соціуму. 7. Психологічні методи, які застосовуються в соціальній роботі, поділяються на індивідуальні і групові. 8. До числа основних проблем психології соціальної роботи відносяться питання психічного здоров'я окремої людини, психологічного здоров'я родини; проблеми їх адаптації до різних змін на тій або іншій стадії життєдіяльності; психологічні труднощі виховання дітей і підлітків; основи взаємин батьків і дітей; психологічні умови запобігання міжособистісних і міжгрупових конфліктів; питання психологічної допомоги різним категоріям населення, психологічний відбір, професійна орієнтація і психологічна підготовка фахівців сфери соціальної роботи.
Вариант:нет
Литература:1. Лукашевич М. П., Мигович 1.1. Теорія і методи соціальної роботи. – К.: МАУП, 2002. – 165с. 2. Мигович І.І. Соціальна робота / Вступ до спеціальності. – Ужгород, 1997. – 191с. 3. Обучение социальной работе в России. – М.:Ассоциация социальных педагогов и социальных работников РФ, 1998. – 280 с. 4. Основы социальной работы//Отв.ред. П.Д.Павленок. – М.: ИНФРА, 1997. – 368 с. 5. Психология социальной работы / О.Н.Александрова, О.Н.Боголюбова, Н.Л.Васильєва й др.; Под общей ред. М.А.Гулшюй. – СПб.: Питер, 2002. – 352с. 6. Социальная работа: теория и практика / Под ред. Е.И.Холостовой, А.С.Сорвина - М.: ИНФРА-М, 2002. – 380с. 7. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонова. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 256с. 8. Соціальна робота: технологічний аспект: нав.пос. / за ред.. А.Й Капської. – К.:2004 – 352с. 9. Технології соціально-педагогічної роботи:навч.пос./За ред.. Капської А.Й. – К.:2000 – 372с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (128)