Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий ринок»

Участь страхових компаній в операціях на фінансовому ринку

Карточка работы:18671-2016ф
Цена:
Тема: Участь страхових компаній в операціях на фінансовому ринку
Предмет:Фінансовий ринок
Дата выполнения:2016
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Університет Ринкових Відносин (КУРВ)
Содержание: Вступ 3 1. Особливості різних видів страхових компаній 4 2. Вплив страхових компаній на фінансовий ринок 11 Висновки 16 Список використаних джерел 18    
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Сьогодні в усьому світі страхування набуває особливого значення. Із набуттям особливої популярності ще з ХХ століття, діяльність страхових компаній дозволила їм нагромадити інвестиційних ресурсів таких масштабів, що це дозволило їх впливати на макроекономічні показники багатьох країн світу. Особливу роль стразові компанії відіграють на фінансовому ринку, оскільки вони мають можливість зосереджувати значні кошти із метою подальшого інвестування. Проте основна функція, яку відіграють страхові компанії на фінансовому ринку, – посередницька. Саме тому рівень розвитку страхових компаній має вагомий вплив на фінансовий ринок у цілому, що актуалізує обрану тему дослідження. Вагомий внесок у дослідження впливу страхових компаній на операції фінансового ринку здійснили у своїх наукових працях такі дослідники: Є. Л. Білий, А. В. Василенко, Є. В. Дорошенко, С. Г. Журавін, О. С. Поворозник, В. Пазуненко, Л. А. Онищенко, В. Фурман, В. Шахов. Проте, вимоги ринкової економіки вимагають постійного дослідження цього питання, що підкреслює його актуальність. Метою дослідження є аналіз участі страхових компаній в операціях на фінансовому ринку. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд завдань: ? дослідити особливості різних видів страхових компаній; ? проаналізувати вплив страховий компаній на фінансовий ринок. Об’єктом дослідження є страхові компанії. Предмет дослідження – теоретичні аспекти впливу страховий компаній на операції фінансового ринку. Методи дослідження. У процесі дослідження були використані загальні методи пізнання: дедукція, індукція, аналіз та синтез.  
Объём работы:
15
Выводы:На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 1. Страхові компанії в Україні мають деякі особливості, що відрізняють їх від суб’єктів підприємницької діяльності та іноземних страховиків. Але в умовах євроінтеграції України ці відмінності поступово усуваються адаптацією українського законодавства до міжнародних норм. 2. За своїм призначенням страхові компанії покликані надати страхові послуги (як виду цивільно-правових відносин) з метою надання захисту майнових інтересів громадян та суб’єктів господарювання у разі настання страхового випадку, що зазначений у договорі страхування. За характером роботи страхові компанії поділяються на три групи: компанії страхування життя; компанії інших видів страхування; компанії, що надають перестрахувальні послуги. 3. Страхові компанії є важливим складником фінансового ринку та входять до числа провідних інституційних посередників. Завдяки їх діяльності відбувається консолідація заощаджень індивідуальних інвесторів, забезпечується рівновага на ринку капіталів через погодження пропозиції й попиту на фінансові ресурси, перерозподіляються і зменшуються фінансові ризики між консервативними та агресивними учасниками ринку, забезпечується підвищення ліквідності фінансових вкладень шляхом професійного портфельного управління активами. Тобто, роль страхових компаній як фінансових посередників полягає у спрямуванні руху капіталу до ефективних споживачів, ефективне використання якого дає можливість розміщувати ресурси суспільства в оптимальний спосіб, забезпечуючи при цьому захист майнових інтересів осіб та підтримання соціально-економічної стабільності в суспільстві. 4. В Україні страхові компанії поки що не стали активним інституційним інвестором на фінансовому ринку. Вітчизняні страхові компанії не є активними інвесторами на ринку корпоративних облігацій з причини низького рівня розвитку українського ринку облігацій в цілому, поширеності непублічних емісій та цільових облігацій. На відміну від світових тенденцій, коли страхові компанії вкладають капітал переважно в конвертовані облігації, вітчизняні страхові компанії охоче інвестують свої резерви в цінні папери з більш високим ризиком, зокрема в акції. Оскільки інвестиційний потенціал страхових компаній значний, а страхова галузь розвивається динамічно, подальше зростання обсягу інвестування активів страхових компаній в акції могло б сприяти загальній активізації розвитку українського фондового ринку та забезпечити інвестиційну безпеку держави. Але в цілому, незважаючи на перспективність інвестиційної діяльності українських страхових компаній на ринку акцій, обсяг таких інвестицій поки що залишається відносно невеликим.  
Вариант:нет
Литература:1. Про страхування : Закон від 07.03.1996 № 86/96-ВР (поточна редакція від 01.04.2016, підстава 922-19). – Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78. 2. Про господарські товариства : Закон від 19.09.1991 №1576-ХІІ (поточна редакція від 01.01.2016, підстава 835-19). – Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682. 3. Вовчак О. Д. Страхування : навчальний посібник / О. Д. Вовчак. ? Львів : «Новий Світ», 2005. ? 480с. 4. Волгіна Н. О. Фінансовий ринок : конспект лекцій / Н. О. Волгіна ; Харк. нац. акад. міськ. гоп-во. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 118 с. 5. Гарбар Ж. В. Роль страхових компаній в розвитку фінансового ринку України / Ж. В. Гарбар / Збірник наукових праць ВНАУ. Серія економічні науки. – 2012. – № 3 (69), том 2. – С. 18–31. 6. Консультація «Створення страхової компанії» Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.finco.com.ua/73. 7. Корнєєв В. В. Модифікація форм фінансового посередництва в Україні / В. В. // Фінанси України. – 2008. – № 1. – С. 77–85. 8. Кравченко В. О. Підходи до формування системи фінансової безпеки компаній на страховому ринку / В. О. Кравченко // Економічний вісник Донбасу. – 2014. – № 1 (35). – С. 87–92. 9. Мошенский С. З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы / С. З. Мошенский. – М. : Экономика, 2010. – 240 с. 10. Нагайчук Н. Г. Оцінка вартості страхового бізнесу / Н. Г. Нагайчук // Фінанси України. – 2008. – № 3. – С. 111–116. 11. Негрей М. В. Оптимізація управління діяльністю страхових компаній / М. В. Негрей, О. І. Муравська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. ? №3. – Т. 1. – С. 90–93. 12. Островерха Р. Е. Прибуток страхових компаній та порядок його формування / Р. Е. Островерха // Збірник наукових праць НУДПУ. – 2011. ? № 1. – С. 384–393. 13. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва та ін. – Суми : Університетська книга, 2011. – 388 с. 14. Стрілець Є. М. Особливості діяльності страхових компаній в сучасних умовах / Є. М. Стрілець // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2012. – Вип. 1, Том 3. – С. 312–317. 15. Фокіна М. О. Роль страхових компаній у розвитку фінансового ринку України Електронний ресурс / М. О. Фокіна. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/3_ANRR_2009/Economics/40178.doc.htm. 16. Шірінян Л. В. Вплив розмірів страхових компаній на ефективність діяльності і розподіл на ринку страхових послуг в Україні / Л. В. Шірінян. ? http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/ep/2011_4/8_Shyrin.pdf. 17. Шолойко А. С. Тенденції розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспекти / А. С. Шолойко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 156. – С. 60–65. 18. Bidmead D. 2012 Rings in Further Market Transition / D. Bidmead ; Project Management Institute. – 2nd edition. – December 2012. – 114 p.    
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)