Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Факторинг як фінансова послуга з кредитування оборотного капіталу підприємства

Карточка работы:26495-2018ф
Цена:
Тема: Факторинг як фінансова послуга з кредитування оборотного капіталу підприємства
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Сутність, види та функції факторингу 5 Розділ 2. Факторинг в кредитуванні оборотного капіталу 10 Розділ 3. Розвиток факторингу в Україні 21 Розділ 4. Зарубіжний досвід використання факторингу 26 Розділ 5. Проблеми та перспективи розвитку факторингу як фінансової послуги 32 Висновки 38 Список використаних джерел 41 Додатки 45  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У своїй комерційній діяльності багато суб’єктів підприємництва в Україні зустрічаються з проблемами недостатності капіталів, все більших ризиків кредитування, високою дебіторською заборгованістю, зростанням неплатежів щодо купівлі товарів по відкритим рахункам. Справитися з цими труднощами можливо звернувшись до одного із перспективних видів фінансових операцій, яка найбільш пристосована до сучасних процесів розвитку економіки – факторингу (факторингові операції). З-поміж вчених, які зробили значний внесок у розвиток теорії і практики здійснення факторингових операцій слід назвати дослідження таких науковців, як А. В. Гнєдков, С. В. Діденко, О. В. Добровольська, Н. В. Карчова, М. О. Козакова, С. О. Колодізєва, Ю. М. Лисенко, І. М. Манаєнко, О. В. Марченко, Л. В. Момот, О. І. Пальчук, Л. А. Панкратова, О. М. Селезень, Ю. Ю. Скрипник тощо. Метою курсової роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів факторингових послуг з кредитування оборотного капіталу підприємства. Відповідно до поставленої мети, визначено такі завдання: ? дослідити сутність, види та функції факторингу; ? розглянути факторинг в кредитуванні оборотного капіталу; ? проаналізувати розвиток факторингу в Україні; ? розглянути зарубіжний досвід використання факторингу; ? визначити проблеми розвитку факторингу як фінансової послуги та запропонувати напрями його розвитку в Україні. Об’єктом дослідження є факторингове кредитування оборотного капіталу підприємств. Предметом дослідження є фінансові відносини у процесі здійснення факторингових операцій. У процесі наукового дослідження використовувались спеціально-наукові і загальнонаукові методи наукового пізнання: діалектичний, історико-правовий, формально-логічний, порівняльно-правовий. У процесі проведення дослідження використовувалися офіційні нормативно-правові і статистичні матеріали урядових органів України, наукові і практичні матеріали, опубліковані у вітчизняних і зарубіжних періодичних виданнях. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків, містить 4 таблиці, 7 рисунків та 3 додатки.  
Объём работы:
30
Выводы:У курсовій роботі «Факторинг як фінансова послуга з кредитування оборотного капіталу підприємства», наведено узагальнення і поглиблено теоретичні та практичні аспекти факторингових послуг як інструменту кредитування оборотного капіталу підприємства. Отримані науково-теоретичні та практичні результати дозволяють зробити наступні висновки. 1. Висвітлено теоретичні засади факторингу, причини його виникнення та його сучасне використання як фінансового інструменту на ринку фінансових послуг. Розкрито значення факторингу в діяльності вітчизняних бізнес-структур і для національної економіки загалом. У роботі визначено, що основними функціями факторингу є: фінансування поставок товарів (послуг); управління дебіторською заборгованістю; покриття фінансових ризиків; оцінювання платоспроможності покупця. За результатами дослідження, систематизовано такі класифікаційні ознаки факторингу, а саме: за місцем проведення (резидентністю); за участю боржника в угоді; за періодичністю обслуговування; за способом розрахунків із постачальниками (залежно від зворотності вимоги); за способом кредитування постачальника; за способом обліку рахунків-фактур факторингових операцій; за видом обслуговування операцій; за ступенем фінансування; за об’єктом вимоги; залежно від вимог постачальника до факторингової компанії тощо. 2. У курсовій роботі систематизовано чотири групи факторингових послуг: класичні факторингові послуги; факторингові послуги без попереднього фінансування; послуги міжнародного факторингу; додаткові факторингові продукти (супровід факторингової операції фактором). Розкрито основні переваги та недоліки надання факторингових послуг. Проведено порівняння факторингу та банківського кредиту. Визначені основні етапи проведення факторингових операцій та представлено відповідну схему функціонування класичного факторингу. Представлено основні переваги та недоліки використання факторингових послуг для постачальників, для покупців та для банків. 3. Проведено аналіз показників сучасного стану та тенденцій розвитку українського ринку факторингових послуг. Дане дослідження сучасного стану ринку факторингових послуг в Україні, що було реалізовано через аналіз відповідної статистичної інформації про діяльність фінансових компаній на цьому ринку. За результатами дослідження встановлено, що станом на 31.12.2017 р. 492 фінансових компанії мають діючі ліцензії, які дають право надавати послуги з факторингу. Станом на 31.12.2017 р., порівняно з відповідною датою 2016 р., відбулося збільшення фінансування факторингових операцій за рахунок: позичкових коштів юридичних осіб (крім банківських кредитів) на 380,8% (3 887,6 млн грн); банківських кредитів на 202,3% (698,8 млн грн); власних коштів на 57,0% (8 016,4 млн грн.) тощо. Найбільше збільшення за укладеними договорами факторингу за такими галузями, як: транспорт – у 34,9 разу (на 244,3 млн грн.), металургія – у 11,4 разу (на 80,0 млн грн), сфера послуг – на 391,0% (на 4 383,7 млн грн), сільське господарство – на 343,1% (на 234 млн грн.). 4. Досліджено розвиток факторингових операцій в світовій економіці. Представлено географічний розподіл факторингових операцій за регіонами світу, визначено тенденції її видозміни. Світові тенденції розвитку факторингу свідчать збільшення частки Південно-Східної Азії, але в той же час лідером на світовому ринку факторингу залишається Європа. Лідером серед країн Європи залишається Великобританія, як країна, що формує найбільшу частку на ринку факторингових операцій, 2017 р. наростила їхній обсяг 324260 млн євро та склала 19% усього обсягу факторингових операцій, другу сходинку займає Франція, частка якої склала наприкінці 2017 р. 17% (290 803 млн євро), а трійку лідерів замикає Німеччина відповідні показники якої було зафіксовано на позначці 232 431 млн. євро або 14% загального обороту факторингових операцій. 5. У курсовій роботі ідентифіковано базові проблеми розбудови факторингового ринку, що на сьогодні є в Україні, до числа яких віднесено такі: низький рівень нормативно-правового регулювання факторингових послуг, застосування банками до клієнтів подібних до послуги кредитування вимог, невелика кількість якісних, тобто кредитоспроможних клієнтів, підвищена вартість факторингових послуг, наявність додаткових вимог до фінансового обслуговування, відсутність ефективного контролю за якістю надання факторингових послуг, відсутність статистичної інформації про надання таких послуг, насторожена поведінка працівників банківських установ, низька міжнародна активність вітчизняних факторингових компаній. Для вирішення зазначених проблем були обґрунтовані заходи їх вирішення, до числа яких віднесено такі: прийняття Закону України «Про ринок факторингових послуг»; розробка програми підтримки розвитку ринку факторингових послуг, особливо у частині надання факторинговими компаніями фінансових ресурсів експортерам; трансформація системи статистичної звітності банків у частині надання інформації про обсяги факторингових послуг, що надаються банківськими установами; розробка системи інформаційних звітів НБУ щодо поточної ситуації ринку факторингових послуг, які надаються банківськими установами в Україні; підвищення рівня статистичного аналізу ринку факторингових послуг, котрі надаються фінансовими компаніями; поглиблення участі асоціацій факторингу, що вже створені в Україні, у розробці заходів регулювання ринку факторингових послуг, підвищенні рівня якості їх надання, формуванні інформаційних матеріалів для популяризації таких послуг як серед потенційних їх виробників, так і споживачів; активізація участі створених асоціацій факторингу в міжнародних процесах розвитку окресленої послуги.  
Вариант:нет
Литература:1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-ІV (поточна редакція від 01.08.2016, підстава 2258-VІІІ) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18, 19–20, № 21–22. – ст. 144. 2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (поточна редакція від 04.10.2018, підстава 2530-VІІІ) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – №13–14, № 15–16, № 17. – Ст. 112. 3. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III (поточна редакція від 01.10.2018, підстава 2258-VІІІ) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 5–6. – Ст. 30. 4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ (поточна редакція від 01.10.2018, підстава 2258-VІІІ) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 1. – Ст 1. 5. Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 41 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 38. – Ст. 193. 6. Бланк І. А. Фінансовий менеджмент : навч. курс / І. А. Бланк. – Вид. 2-ге, перероб. І доп. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 521 с. 7. Гнєдков А. В. Особливості обліку факторингових операцій у банку / А. В. Гнєдков // Бізнес-Інформ. – 2015. – № 11. – С. 320–324. 8. Григораш О. В. Розвиток ринку факторингових послуг в Україні та у світі / О. В. Григораш, Д. В. Тарасюк // Молодий вчений ? 2017. ? № 9 (49) . – С. 510–514. 9. Діденко С. В. Організаційно-економічні аспекти розвитку факторингових послуг банків в умовах фінансово-економічних викликів / С. В. Діденко, О. В. Погоріла // Вісник Університету банківської справи. – 2015. – № 3. – С. 53–63. 10. Добровольська О. В. Ринок факторингових послуг: проблеми розвитку та перспективи / О. В. Добровольська // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2015. –№ 1 (31). – С. 166–169. 11. Дубина М. Аналіз сучасного стану ринку факторингових послуг в Україні / М. Дубина, А. Жаворонок // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2017. – №4 (12). – С.134–146. 12. Дубина М. В. Особливості функціонування фінансових компаній на ринку фінансових послуг України / М. В. Дубина, О. О. Тарасенко, Я. Ю. Горна, К. В. Нітченко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4 (4). – С. 293–301. 13. Карчова Н. В. Особливості обліку факторингових операцій / Н. В. Карчова //Управління розвитком. – 2011. – №3 (100). – С. 160–161. 14. Козакова М. О. Факторингові послуги на ринку короткострокового кредитування України / М. О. Козакова // Магістреріум. – 2014. – Вип. 56. – С. 55–58. 15. Колодізєва С. О. Розвиток ринку факторингових послуг України в умовах європейської інтеграції / С. О. Колодізєва // Бізнес-Інформ. – 2016. – № 1. – С. 282–287. 16. Лисенко Ю. М. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб / Ю. М. Лисенко. – К., 2010. – 316 c. 17. Манаєнко І. М. Розвиток міжнародного факторингу в контексті постіндустріалізації світової економіки / І. М. Манаєнко // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2017. – № 14. – С. 106–112. 18. Марченко О. В. Фінансовий механізм факторингових операцій банку: аналіз ключових аспектів / О. В. Марченко, К. Г. Килипко. – Молодий вчений. – 2017. – № 3 (43). – С.798–802. 19. Момот Л. В. Розвиток факторингу в Україні / Л. В. Момот // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2015. – № 2 (Т. 21). – С. 100–107. 20. Пальчук О. І. Факторинг як специфічна фінансова послуга / О. І. Пальчук // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Сер. Менеджмент та підприємництво в Україні. – 2010. – № 682. – С. 168–173. 21. Панкратова Л. А. Особливості обліку факторингових операцій в комерційних банківських структурах / Л. А. Панкратова // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2016. – Вип. 88 (2). – С. 297–304. 22. Поліщук О. В. Удосконалення механізму регулювання факторингових послуг в Україні / О. В. Поліщук, В. І. Єгорова // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2015. – № 2. – С. 80–88. 23. Селезень О. М. Факторинг – як метод управління дебіторською заборгованістю / О. М. Селезень // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Сер. Фінанси і кредит. – 2014. – № 1. – С. 45. 24. Скрипник Ю. Ю. Управління і розвиток банківських факторингових операцій в Україні / Ю. Ю. Скрипник, О. В. Марченко : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 листопада 2014 року. – Харків : ХНУБА, 2014. – Ч. 4. – 75 с. 25. Стоянова О. С. Фінансовий менеджмент: теорія і практика / О. С. Стоянова. – 5-е вид., – М. : Перспектива, 2008 – 429 с. 26. Тригуб О. В. Специфіка діяльності вітчизняних банків на ринку факторингових послуг / О. В. Тригуб // Проблеми економіки. – 2014. – № 1. – С. 284–291. 27. Шкарлет С. М. Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку в контексті забезпечення економічної безпеки України : монографія / С. М. Шкарлет, О. І. Гонта, В. Г. Маргасова, М. В. Дубина. – Чернігів : ЧНТУ, 2014. – 272 с. 28. Що таке факторинг? Електронний ресурс. – Режим доступу : https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/golden/g-08/article-36885.html 29. Югас Е. Ф. Економічний зміст факторингу: сутність та місце в ринковій економіці / Е. Ф. Югас, М. С. Попович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2015. – Вип. 1. – С. 89–95. 30. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) Електронний ресурс. – Режим доступу : https://www.nfp.gov.ua 31. FCI Електронний ресурс. – Режим доступу : https://fci.nl/en/solutions/statistics2018 32. FCI Annual Review 2017 Електронний ресурс. – Режим доступу : https://fci.nl/downloads/Annual%20Review%20%202017.pdf. 33. Total factoring volume in EU by country in the last 9 years (in Millions of EUR) Електронний ресурс. – Режим доступу : https://euf.eu.com/total-factoring.html  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)