Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Лінгвістика»

Термінознавство

Карточка работы:26878-2018ф
Цена:
Тема: Термінознавство
Предмет:Лінгвістика
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Філологія: мова та зарубіжна література: англійська, німецька, польська, російська
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание: Вступ 3 1. Термін, термінологія, терміносистема: методи дослідження 4 2. Провідні напрями розвитку термінознавства 7 3. Історичні аспекти становлення української термінології 11 4. Визначення лексико-семантичних відношень у термінології 14 Висновки 17 Список використаних джерел 19
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Кожна галузь науки, техніки, виробництва, мистецтва має свою термінологію. Зростання ролі науки в житті сучасного суспільства виводить проблему дослідження терміна та термінології до ряду важливих проблем загального мовознавства. Серед дослідників цього питання можемо назвати таких, як: Р. О. Бачкур, О. Р. Микитюк, Л. Б. Ніколаєва, О. І. Радченко, О. А. Жирик, М. М. Дзюба, Л. А. Кім, В. Д. Сліпецька, В. Л. Іващенко та інші науковці. Однією з особливостей теперішніх процесів розвитку термінознавства є постійне зростання зацікавленості до дослідження системних зав’язків і відношень, що об’єктивно існують у лексиці. Українське термінознавство на сучасному етапі свого розвитку має кілька напрямів мовознавчих досліджень, спрямованих на осмислення закономірностей розбудови терміносистем, способів лінгвістичного відображення різних невербальних елементів картини світу. Таким чином, виникає потреба вивчення номінативних процесів, що відбуваються в кожній терміносистемі, з подальшим прогнозуванням розвитку української термінології в цілому. Мета роботи полягає в аналізі й описі сучасного термінознавства.  
Объём работы:
16
Выводы:Із розвитком науки й техніки поняття терміна та термінології набули різноманітних трактувань – а це свідчить про об’єктивну потребу в аналізі та систематизації поглядів різних дослідників. Термінологія є відкритою системою, яка постійно еволюціонує й розширює свій функційний статус, її розвиток детермінований запитами національного життя наукової думки. Сучасне мовознавство ґрунтовних досліджень із проблем актуального теоретичного і практичного термінознавства. У термінології як науці фактично сполучаються методологія та підходи точних і гуманітарних наук, що дозволяє значно глибше й об’єктивніше досліджувати мовний матеріал. У сучасному термінознавстві виділяється ряд самостійних напрямів дослідження. Можна виділити теоретичне термінознавство, що досліджує закономірності розвитку та вживання спеціальної лексики, а також прикладне термінознавство, що ґрунтується на його базі, яке виробляє практичні принципи та рекомендації з усунення недоліків термінів, їх опису, оцінці, редагуванню, впорядкуванню, створенню, перекладу і використанню. Теперішній етап розвитку лінгвістики характеризується зростаючим інтересом до динамічних аспектів мови, то відбуваються зміни і в науці про терміни, в результаті чого формується новий – когнітивний напрямок термінознавства. Цей напрям розвиває нове розуміння терміну як утворення, що є засобом вербалізації концепту. Термінна номінація, тобто процес найменування спеціальних понять науки і техніки, є цілеспрямованим творчим процесом. Утворення термінів відбувається свідомо, з прагненням до чіткої системи. Терміни виникають у професійному середовищі і вживаються лише в термінній функції. Для створення нового терміна можуть бути використані різні мовні засоби, а вибір оптимального способу номінації – складний процес: його визначають об’єктивні та суб’єктивні моменти, зовнішні та внутрішні чинники. Термінам яскраво притаманні синонімічні і паронімічні відношення; полісемія, як правило, виникає при взаємодії термінологічного і нетермінологічного значень відповідних одиниць; омонімія як явище несистемне також фіксується в межах термінолексики, з огляду на наявність значної кількості слів іншомовного походження, серед яких трапляються елементи однакові у плані вираження, але жодним іншим чином між собою не пов’язані.  
Вариант:нет
Литература:1. Васенко Л. Фахова українська мова: навчальний посібник / Л. Васенко, В. Дубічинський, О. Кримець. – К., 2008. – С. 73-100. 2. Волкотруб Г. Стилістика ділової мови: навчальний посібник / Г. Волкотруб. – К., 2002. – С. 160–203. 3. Даниленко О. Термін у системі професійного мовлення / О. Даниленко // Мова та література. – 2015. – № 2. – С. 33-34. 4. Жила І. Термін. Види термінів. Основні ознаки терміна. Стандартизація термінології / І. Жила // Сучасна мова. – 2010. – № 7. – С. 12-13. 5. Жирик О. Стилістична транспозиція термінологічної лексики в сучасній українській мові (кодифікаційний аспект) / О. Жирик. – Тернопіль, 2007. – С. 215–225. 6. Житін Я. До питання про розрізнення термінології та терміносистеми / Я. Житін // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – С. 116-121. 7. Зубков М. Українська мова: універсальний довідник / М. Зубков. – Х., 2007. – С. 294–318. 8. Іващенко В. Термінологічна репрезентація типологічних різновидів енантіосемії в когнітопросторі лінгвістики / В. Іващенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Серія «Проблеми української термінології». – 2010. – № 675. – С. 98–105. 9. Кібець А. Поняття про термін та метамову / А. Кібець // Лінгвістичні науки. – 2013. – № 9. – С. 3-4. 10. Лазарева Л. До питання про актуальні процеси сучасної термінологічної номінації / Л. Лазарева // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта» – 2003. – Т. 13: Філологія. – С. 63-66. 11. Медведів А. Що ж таке термін? / А. Медведів // Проблеми української термінології: збірник наукових праць учасників ХІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми українського термінології СловоСвіт 2010». – Л., 2010. – С. 12–18. 12. Медведь О. До уточнення характеру та рівневої типології термінологічної системності / О. Медведь // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Серія «Проблеми української термінології», 2008. – № 620. – С. 45-48. 13. Мишланова С. Терминовведение ХХІ века: история, направления, перспективы / С. Мишланова // Филологические науки. – 2003. – № 2. – С. 93–104. 14. Нікуліна Н. Теоретичне осмислення загальних понять сучасного термінознавства у концепціях видатних лінгвістів / Н. Нікуліна // Українська термінологія і сучасність: збірник наукових праць. – К., 2009. – Вип. VIIІ. – С. 45-48. 15. Овчаренко Н. Сучасні критерії нормалізації терміна як одиниці фахової мови / Н. Овчаренко // Лінгвістичні студії: збірник наукових праць. – Д., 2000. – Випуск 6. – С. 227-231. 16. Підлецький В. Український термін як національно-культурне явище / В. Підлецький // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2006. – Випуск 38. – Ч. І. – С. 47–56. 17. Полюга Л. Здобутки і втрати української термінології та термінографії за десять років Незалежності / Л. Полюга // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2002. – № 453. – С. 21–23. 18. Симоненко Л. Українська наукова термінологія: стан і перспективи розвитку / Л. Симоненко // Українська термінологія і сучасність: збірник наукових праць. – К., 2001. – Випуск ІV. – С. 3-8. 19. Стаховська Н. Термін як елемент системи мовного вираження спеціальних понять / Н. Стаховська // Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. – К., 2001. – Випуск IV. – С. 277-280. 20. Суперанская А. Общая терминология: вопросы теории / А. Суперанская, Н. Васильева, Н. Подольская. – М., 2004. – С. 151-183. 21. Чабан Л. Наукова комунікація як складова фахової діяльності Українська термінологія у професійному спілкуванні // Українська мова за професійним спрямуванням / Л. Чабан. – К., 2012. – С. 196-214.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (38)