Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Адміністративне право»

Співвідношення понять "адміністративна юстиція" та адміністративне судочинство"

Карточка работы:26332-2018ф
Цена:
Тема: Співвідношення понять "адміністративна юстиція" та адміністративне судочинство"
Предмет:Адміністративне право
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание: Вступ 2 1. Поняття та зміст адміністративної юстиції 3 2. Поняття та зміст адміністративного судочинства 5 3. Співвідношення понять «адміністративна юстиція» та «адміністративне судочинство» 8 Висновки 11 Список використаних джерел 12  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Становлення та розвиток України як пра¬вової, соціальної держави сьогодні уявляєть¬ся неможливою без існування чіткої та ефек¬тивної системи адміністративної юстиції як невід’ємної складової загальної системи за¬хисту прав і свобод особистості. Запрова¬дження в Україні системи адміністративного судочинства і створення адміністративних судів є дієвим механізмом захисту прав і за¬конних інтересів осіб у сфері публічно- правових відносин, забезпечення верховенс¬тва права та законності діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування. В свою чергу, зародження і розвиток адміністративного судочинства як правового явища нерозривно і органічно поєднано з становленням і функціонуванням адміністративної юстиції. З’ясування поняття та змісту таких категорій, як адміністративна юстиція та адміністративне судочинство, їх співвідношення пов’язано з тим, що на сьогодні законодавчого поняття адміністративної юстиції не існує. Немає і єдиних позицій науковців щодо розуміння співвідношення адміністративного судочинства та поняття адміністративної юстиції. Зауважимо, що проблема становлення системи адміністративної юстиції в Україні не є новою, проте навіть сьогодні серед науковців, юристів-практиків та навіть урядовців тривають дискусії щодо теоретичного осмислення сутності адміністративної юстиції, її ролі та місця в українській правовій системі. Мета нашої роботи: проаналізувати окремі погляди науковців-адміністративістів щодо трактування понять «адміністративна юстиція» та «адміністративне судочинство» та співвідношення цих понять.
Объём работы:
10
Выводы: Таким чином, з урахуванням вищезазначеного можна сказати, що адміністративна юстиція – це система спеціалізованих судових органів, які створені для розгляду і вирішення правових спорів у визначеній законодавством процесуальній формі, що виникають з приводу діяльності органів публічної адміністра¬ції між громадянами чи юридичними особами з одного боку, і органами публічної адміністрації, їх посадовими особами – з іншого, в результаті чого може бути прийняте рішення про визнання недійсності і (чи) скасування незаконного акта чи інший спосіб відновлення порушеного суб'єктивного права за¬інтересованої особи. Адміністративне судочинство – це нормативно визначена діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ, які порушуються з приводу правових спорів, що виникають між органами публічної адміністрації та фізичними і юридичними особами щодо відновлення порушено¬го суб’єктивного права заінтересованої особи. Адміністративне судочинство є невід’ємною складовою адміністративної юстиції.
Вариант:нет
Литература: 1. Кодекс адміністративного судочинства України від 14.06.2018 р. № 2747-ІУ Електро¬нний ресурс. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 2. Адміністративна юстиція в Україні : навч. посіб. / за заг. ред. А. Т. Комзюка. – К. : Прецедент, 2009. – 198 с. 3. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Істина, 2007. – 608 с. 4. Адміністративне право України : під¬ручник для студ. вищ. навч. закл. / Т. О. Коломоєць та ін. ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць ; Держ. вищ. навч. заклад «Запоріз. нац.ун-т» ; МОНУ. – К. : Істина, 2009. – 457 с. 5. Адміністративне судочинство: станов¬лення та здійснення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. В. Руденко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2006.– 20 с. 6. Большая юридическая энциклопедия / В. В. Аванесян, С. В. Андреева, Е. В. Беляко¬ва и др. ; оформл. А. Мусина. – М. : Изд-во Эксмо, 2007. – 688 с. 7. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / С. В. Ківалов, О. І. Харитонова., О. М. Пасенюк, М. Р. Араке¬лян та ін. ; за ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової. – Х. : Одіссей, 2008. – 560 с. 8. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навч. посіб. / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник – К. : Пре¬цедент, 2007. – 531 с. 9. Матвійчук В. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. / В. Матвійчук, І. Хар ; за заг. ред. В. Матвійчука. – К. : КНТ, 2007. – Т 1. – 2007. – 788 с. 10. Основи адміністративного судочинства і адміністративного права: навч. посіб. / за заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. – К. : Старий світ, 2006. – 576 с. 11. Пасенюк О. М. Адміністративне судочинство України : підручник / О. М. Пасенюк, О. Н. Панченко, Б. В. Авер’янов та ін. ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 672 с. 12. Педько Ю. С. Адміністративна юстиція і адміністративна юрисдикція / Ю. С. Педько // Право Україна. – 2001. – № 10. – С. 72–75. 13. Педько Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в Україні : монографія / Ю. С. Педько. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – 208 с. 14. Роженко Д. В. Поняття й ознаки адміністративного судочинства та місце у ньому письмового провадження / Д. В. Роженко // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 831–836. 15. Руденко А. В. Адміністративне судочин¬ство: становлення та здійснення : дис. ... кан¬дидата юрид. наук : 12.00.07 / А. В. Руденко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – X., 2006. – 209 с. 16. Селіванов А. О. Адміністративне судочинство – новий інститут реалізації судової влади / А. О. Селіванов // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 10. – С. 2–5. 17. Юридична енциклопедія : в 6 т. Т. 1. А-Г / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана., 1998. – 672 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (187)