Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Регулювання діяльності ТНК країнами ОЕСР

Карточка работы:27037-2018ф
Цена:
Тема: Регулювання діяльності ТНК країнами ОЕСР
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Міжнародні відносини
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. РОЛЬ І МІСЦЕ СУЧАСНИК ТНК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 4 1.1. ТНК – суб’єкт міжнародної економіки 4 1.2. Передумови формування ТНК 9 РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ТНК: ДОСВІД РОЗВИНУТИХ КРАЇН 14 2.1. ТНК та їх роль в інноваційному розвитку 14 2.2. Динаміка розвитку ТНК в країнах ОЕСР 19 РОЗДІЛ 3. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В КРАЇНАХ ОЕСР 24 3.1. Необхідність регулювання діяльності ТНК 24 3.2. Практика регулювання діяльності ТНК в світі 27 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми дослідження. Глобалізація – ключова тенденція розвитку людства, на рубежі нового століття вийшла за межі економіки, ставши багато в чому політичною домінантою світового розвитку. «Відкривши» міждержавні кордони, вона проклала шлях недержавних гравців на світовій арені – транснаціональним корпораціям (ТНК), транснаціональним банкам (ТНБ), різного роду неурядовим організаціям (НУО), які грають цілком самостійну роль і вже самі роблять значний вплив на міжнародні відносини. ТНК і аналогічні їм господарські структури становлять найбільш потужний сектор світової економіки. Мета дослідження полягає у встановленні особливостей регулювання ТНК країнами ОЕСР. Для досягнення мети визначено такі завдання: ? визначення поняття ТНК; ? аналіз передумов формування ТНК; ? оцінка ролі ТНК в інноваційному розвитку; ? вивчення динаміки розвитку ТНК в країнах ОЕСР; ? характеристика необхідності регулювання діяльності ТНК та вже існуючої практики регулювання діяльності ТНК у світі, зокрема в країнах ОЕСР. Аналіз основних публікацій українських і зарубіжних авторів показує наявність полярних оцінок ролі ТНК у світовій політиці. Виділяються роботи таких авторів, як Є. Ф. Авдокушин, Е. Н. Азроянц, Б. А. Ерзікян, В. В. Андронов, Г. Л. Багіев, І. В. Бєліков, Є. Є. Гавриленков, Г. М. Константінов, Ю. В. Кочетигова, Т. М. Медведєва, А. В.Тимофєєв, І. Ю. Бєляєва, М. А. Ескіндаров, В. В. Боков, В. В. Бондаренко та ін. Об’єкт дослідження – діяльність ТНК. Предмет дослідження – особливості регулювання їх діяльності.  
Объём работы:
33
Выводы:ТНК – найбільш динамічний структурний компонент світової економіки. За мобільністю, здатністю до трансформації зв’язків і організаційних структур, швидкістю реакції на імпульси НТР вони значно перевершують національні або регіональні форми господарських утворень. На відміну від них, ТНК не прив’язані до тієї чи іншої території, а тому здатні поєднати фактори виробництва різної державної належності і брати участь в освоєнні ринків у будь-якій частині світу. Правовий режим транснаціональних корпорацій передбачає ділову активність, здійснювану в різних країнах за допомогою створення в них філій і дочірніх компаній. Ці компанії мають відносно самостійні служби виробництва і збуту готової продукції, науково-дослідних розробок, послуг споживачам тощо. В цілому, вони складають єдиний великий виробничий комплекс з правом власності над акціонерним капіталом тільки представників країни-засновника. У той же час філії і дочірні компанії можуть бути змішаними підприємствами з переважно національною участю країни базування. Ефективність діяльності ТНК обумовлюється використанням переваг володіння капіталом, знаннями, ресурсами різних країн, можливістю оптимального розташування своїх підприємств, знанням кон’юнктури ринку, досвідом міжнародного менеджменту, залученням капіталу зі всього світу та іншими факторами. До числа конкретних причин виникнення ТНК слід віднести їх економічну ефективність, обумовлену великими масштабами виробництва в ряді галузей. Жорстка конкуренція, необхідність вистояти в конкурентній боротьбі сприяють концентрації виробництва і капіталу в міжнародному масштабі. В результаті стає виправданою діяльність в глобальних масштабах, з’являється можливість знизити витрати виробництва і отримати надприбуток. Важливу роль у становленні національних міжнародних корпорацій відіграє держава. Воно заохочує їх діяльність на світовій арені і забезпечує їм ринки збуту шляхом укладення різних політичних, економічних і торгівельних союзів і міжнародних договорів. Формування ТНК пов’язане також із тим, що воно дає великі переваги у сфері міжнародної торгівлі, дозволяючи успішніше долати численні торгові і політичні бар’єри. Сучасна світова практика показує, що визначальна роль у розробці та впровадженні інновацій належить саме транснаціональним корпораціям. У процесі трансформації світової економіки, глобалізації конкуренції, уповільнення світового економічного зростання все більшого значення набуває забезпечення прибутковості транснаціонального виробництва в середньостроковій і довгостроковій перспективах шляхом активізації інноваційної діяльності. В умовах глобалізації світової економіки вплив ТНК, які мають величезні матеріально-фінансові ресурси, на розвиток інноваційних технологій виявляється досить значним, а у багатьох галузях –визначальним. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) була створена на базі Європейської організації економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку США та Канади в рамках Плану Маршала по реконструкції Європи після Другої Світової війни. Починаючи з 1961 року, моменту свого створення, ОЕСР ставить за мету посилювати економіку країн-членів, щоб зробити її більш ефективною, просувати ринкову економіку, розвивати вільні обміни, сприяти зростанню як індустріально розвинутим країнам, так і тим, що розвиваються. У 2018 р. до топ-10 рейтингу найбільших корпорацій у світі за обсягом доходу Fortune Global 5000 увійшли такі компанії країн – членів ОЕСР: Wallmart (США, перший номер рейтингу), Royal Dutch Shell (Нідерланди), Toyota Motor (Японія), Volkswagen (Німеччина), BP (Велика Британія), Exxon Mobil (США), Berkshire Hathaway (США). Перше місце займають США з обсягом отриманих прямих іноземних інвестицій 390 млрд дол. США, Велика Британія – друга, з обсягом отриманих ПІІ 254 млрд дол. США. У країнах – членах ОЕСР розташовані одні з найбільших та найпотужніших світових ТНК, які демонструють відмінні показники діяльності з року в рік. Країни – члени ОЕСР є привабливими для прямих іноземних інвестицій, що позитивно впливає на діяльність ТНК. Діяльність ТНК може мати як позитивний, так і негативний вплив на світову економіку (протидія реалізації економічної політики тих держав, порушення державних законів, встановлення монопольних цін, диктат умов, який не завжди враховує інтереси приймаючих країн, переманювання висококваліфікованих фахівців провідними ТНК з багатьох країн світу), що обумовлює необхідність регулювання їх діяльності. У країнах ОЕСР діє Декларація про міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства та пов’язані з нею документи, зокрема, Керівні принципи для багатонаціональних підприємств, які визначають обов’язки та рекомендації для ТНК, покликані регулювати їхню діяльність.      
Вариант:нет
Литература: 1. Авдокушин Е. Ф. Международные корпорации как субъект международных экономических отношений / Е. Ф. Авдокушин // Международные экономические отношения / Е. Ф. Авдокушин. – М. : Юристъ, 1999. – 368 с. 2. Азроянц Э. А. Холдинговые компании: особенности, опыт, проблемы, перспективы : монография / Э. А. Азроянц, Б. А. Ерзнкян. – М. : НИИУ, 1992. – 122 с. 3. Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 256 с. 4. Андронов В. В. Роль ТНК в современной мировой экономике / В. В. Андронов // Корпоративный менеджмент в современных экономических отношениях / В. В. Андронов. – М. : Экономика, 2003. – 480 с. 5. Багиев Г. Л. Оценка и прогнозирование эффективности предпринимательства транснациональных корпораций / Г. Л. Багиев, Е. А. Семененко. – СПб., 2000. – 243 с. 6. Бак Г. О. Лідерство транснаціональних корпорацій у світовому створенні інновацій / Г. О. Бак // Економічний часопис-ХХІ. – 2012. – № 3–4. – С. 16–19. 7. Беликов И. В. Корпоративное управление и экономический рост в России / И. В. Беликов, Е. Е. Гавриленков, Г. Н. Константинов, Ю. В. Кочетыгова, Т. М. Медведева, А. В. Тимофеев. – М., 2004. – 120 с. 8. Беляева И. Ю. Капитал финансово-промышленных корпоративных структур: теория и практика / И. Ю. Беляева, М. А. Эскиндаров. – М. : Финансовая академія при Правительстве РФ, 1998. – 304 с. 9. Боков В. В. Транснациональные компании – качественно новые предприятия постиндустриального развития ВЭД / В. В. Боков // Внешнеэкономическая деятельность предприятия / В. В. Боков. – М. : Международные отношения, 2001. – 544 c. 10. Бондаренко В. В. Корпоративная социальная ответственность : учебное пособие. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 304 с. 11. Бородаевская А. А. Масштабы превыше всего, или Новая волна слияний в мировой экономике / А. А. Бородаевская. – М., 2001. – 201 с. 12. Бортова М. П. Современные проблемы транснационализации производства и капитала Електронний ресурс / М. П. Бортова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 3. – Режим доступу : https://www.cfin.ru/press/management/2000-3/13.shtml 13. Бочарова И. Ю. Корпоративное управление : учебник / И. Ю. Бочарова. – М. : НИЦ Инфра-М, 2013. – 368 с. 14. Брун М. Внутріфірмовий маркетинг як елемент орієнтації на клієнта / М. Брун // Проблеми теорії і практики управління. – 2015. – № 6. – С. 66–69. 15. Буглай В. Б. Международные экономические отношения / В. Б. Буглай, Н. Н. Ливенцев. – М. : Финансы и статистика. – 1998. – 160 с. 16. Буглай В. Б. Международные экономические отношения / В. Б. Буглай, Н. Н. Ливенцев. – М. : Финансы и статистика. – 2001. – 255 с. 17. Булатов А. С. Вивоз капитала: своя компания за рубежом : пособие для предпринимателей / А. С. Булатов. – М. : БЕК, 1996. – 304 с. 18. Булатов А. С. Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве / А. С. Булатов // Мировая экономика / А. С. Булатов. – М. : Экономисть, 2005. – 734 с. 19. Владимирова И. Г. Компании будущего: организационный аспект / И. Г. Владимирова // Менеджмент в России и за рубежом. – 1999. – № 2. 20. Волков Л. В. Несовершенство системы корпоративного управления – основная причина несостоятельности российских предприятий / Л. В. Волков, Н. А. Сафронов // Финансы и кредит. – 2001. – № 1(73). – С. 35–42. 21. Ганелин С. И. Роль развивающихся стран на мировом рынке / С. И. Ганелин. – М. : Мысль, 1990. 22. Глобализация и конкурентоспособность: стратегии успеха / С. Литовченко, А. Дынин, П. Панов. – М. : Ассоциация менеджеров, 2003. – 208 с. 23. Голикова Ю. А. Организация и управление корпорациями в мировой экономике : учебное пособие / Ю. А. Голикова. – Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2005. – 96 с. 24. Горбунов А. Дочерние компании, филиалы, холдинги. Организационные структуры. Консолидированный баланс. Налоговое планирование / А. Горбунов. – М. : Анкил, 1997. – 275 c. 25. Гороховская О. А. Современные тенденции развития ТНК в мировой экономике. Потенциальные стратегические изменения в политике ТНК / О. А. Гороховская. – М. : Гардарики, 2014. – 329 с. 26. Грязнов Э. А. ТНК в России. Позиции крупнейших в мире транснациональных корпораций в российской экономике / Э. А. Грязнов. –М. : Инограф, 2000. –168 с. 27. Джохадзе В. Д. Финансовые аспекты обеспечения стабильности транснациональных корпораций / В. Д. Джохадзе ; отв. ред. И. Д. Джохадзе. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 140 с. 28. Дэниелс Дж. Международный бизнес / Дж. Дэниелс, Л. Радеба. – М. : Дело, 1998. – 784 с. 29. Керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних підприємств Електронний ресурс / Міністерство економічного розвитку і торгівлі : офіційний сайт. – Режим доступу : http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6190dcd2-9b30-44fa-b126-e38585a44398&title=KerivniPrintsipiOesrDliaBagatonatsionalnikhPidprimstvTaNatsionalniiKontaktniiPunkt 30. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: в питаннях і відповідях : підручник / Ю. Г. Козак. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 229 с. 31. Лимонова Е. М. Трансрівневе регулювання діяльності ТНК / Е. М. Лимонова // Економічний нобелівський вісник. – 2015. – № 1 (8). – С. 62–67. 32. Крупнейшие корпорации Японии Електронний ресурс / finekon.ru : веб-сайт. – Режим доступу : https://finekon.ru/korp%20Japon.php 33. Павлюк Т. С. Аналіз розвитку світових ТНК: досвід для України / Т. С. Павлюк, М. В. Діденко // Економіка та суспільство. – 2018. – № 5. – С. 46–52. 34. Погрібний Д. І. ТНК як суб’єкти інноваційного розвиту в світовій економіці / Д. І. Погрібний // Право та інноваційне суспільство. – 2014. – № 1. – С. 12–21. 35. Рокоча В. Транснаціональні корпорації / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін. – К. : Таксон, 2001. – 131 с. 36. Ромашкин Т. В. Становление и развитие ТНК в условиях глобализации : монографія / Т. В. Ромашкин. – Саратов, 2016. – 164 с. 37. Саришвили Г. Н. Регулирование деятельности ТНК в мировой экономике / Г. Н. Саришвили // Российский внешнеэкономический вестник. – 2012. – № 12. – С. 3–6. 38. Тараненко І. В. Роль транснаціональних корпорацій у формуванні глобальної інноваційної системи / І. В. Тараненко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. – 2016. – Вип. 31 (1). – С. 54–62. 39. ТНК и их роль в мировой экономике Електронний ресурс / Энциклопедия Экономиста : веб-сайт. – Режим доступу : http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/funkcii-tnk.html 40. Ульянов А. О. Влияние транснациональных корпораций на развитие инноваций в мировой экономике Електронний ресурс / А. О. Ульянов // Известия Иркутской государственной экономической академии : электронный научный журнал. – 2013. – № 5. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-transnatsionalnyh-korporatsiy-na-razvitie-innovatsiy-v-mirovoy-ekonomike 41. Хау Дж. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса / Дж. Хау. – М. : Альпина Паблишер, 2014. – 296 с. 42. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. – М. : Прогресс. – 1991. – 254 с. 43. Юхименко П. І. Міжнародний менеджмент : навчальний посібник / П. І. Юхименко, Л. П. Гацька, М. В. Півторак та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 488 с. 44. Fortune Global 5000 List 2018 Електронний ресурс / Fortune.com : веб-сайт. – Режим доступу : http://fortune.com/global500/ 45. Ranking of the 20 companies with the highest spending on research and development in 2018 (in billion U.S. dollars) Електронний ресурс / The Statistics Portal : веб-сайт. – Режим доступу: https://www.statista.com/statistics/265645/ranking-of-the-20-companies-with-the-highest-spending-on-research-and-development/ 46. Selko A. Top 10 countries receiving FDI Електронний ресурс / A. Selko // IndustryWeek : веб-сайт. – 2017. – Режим доступу : https://www.industryweek.com/leadership/top-10-countries-receiving-foreign-direct-investment/gallery?slide=9      
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (496)