Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Українська мова / Ділова українська мова»

Контрольна робота з дисципліни "українська мова",1 курс

Карточка работы:26378-2018ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "українська мова",1 курс
Предмет:Українська мова / Ділова українська мова
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Контрольна робота
Задание:І РІВЕНЬ 1. Стилістика – це: А розділ мовознавства, що вивчає нормативність мови, її відповідність вимогам, уміння правильно добирати мовно-виражальні засоби відповідно до мети і обставин спілкування Б розділ мовознавства, який вивчає стильові особливості мови, принципи й способи добору мовних засобів для кожного стилю В різновид мови, який використовується за певних умов спілкування і зумовлений його метою Г сукупність мовних засобів, які використовуються мовцем залежно від мети спілкування, повідомлення та впливу Д сукупність мовних засобів та прийомів, вибір яких зумовлюється змістом, характером і метою висловлювання, а також обставинами, у яких воно відбувається. 2. Напишіть визначення. Стилі 3. Доберіть приклад до кожного стилю мовлення. ІІ РІВЕНЬ (4-6 б) 4. Культура мовлення – це: А наука, що вивчає нормативність мовлення, її відповідність до тих вимог, що стоять перед мовою в суспільстві Б наука, що вивчає систему умовних знаків для передачі звуків мови на письмі В розділ науки про мову, у якому вивчають систему норм літературної вимови Г наука про значущі частини слів у їх відношенні одна до одної й до слова в цілому Д розділ науки про мову, що вивчає процеси словотворення 5. Відредагуйте текст 6. Позначте рядок, у якому правильно поєднано всі прикметники з іменниками: А сонячне Баку, красивий какаду, сильний нежить Б смачне івасі, швидке таксі, далека Перу В оригінальне меню, біла тюль, маленьке шимпанзе Г цікаве турне, просторе авеню, повноводе Конго Д далека Сибір, кольорове драже, талановитий маестро ? ІІІ РІВЕНЬ 7. Позначте рядок, у якому зі стилістичною метою використано перехід власних назв у загальні: А І постають великі імена Гомера, Данте, Шекспіра, Шевченка, Пушкіна, що справді височать над світовою літературою, мов джомолунгми й монблани над гірськими пасмами. Б «Челсі», здобувши на переповненому стадіоні «Уемблі» Кубок країни, вперше у своїй історії оформив «золотий» дубль. В Мені завжди здавалось, що у Греції навіть статуї теплі. Г Членами створеного в 1909 році Київського товариства повітроплавання були люди, яким судилося стати легендами авіації: Ігор Сікорський, Дмитро Григорович, Олександр Кудашев. Д Мине час – і статний юнак Самійло Величко, успішно склавши іспити, стане спудеєм Києво-Могилянської колегії. 8. Запишіть у формі кличного відмінка: Андрій Миколайович – Андріє Миколайовичу Надія Петрівна – Надіє Петрівно Ольга Юріївна – Ольго Юріївно 9. Позначте рядок, у якому обидва прикметники є стилістично забарвленими: А зелена, зелен Б вечірній, вечірняя В зимова, зимовая Г срібен, срібная Д весела, веселая ? ІV РІВЕНЬ 10. Позначте рядок, у якому правильно утворено форми ступенів порівняння: А зеленуватіший, найрідший, найбільш дотепний Б найбільш осінній, найменш дзвінкий, молодший В найбіліший, щонайтонший, найбільш кмітливий Г смачніший, легший від усіх, найбільш хворий Д малиновіший, найнадійніший, якнайближчий 11. Позначте рядок, у якому усі займенникові форми написані правильно: А в декого, будь-до чого, бозна-що, ні з ким, де-в-чому Б де-який, де з ким, на чийомусь, абиякий, аби-хто В аби-яка, якась, казна з ким, будь-що, чий-небудь Г з будь-чим, будь із чим, ніякий, казна-чий, аніскільки Д ні про що, бозна якого, хтозна-кого, у декого, нізким 12. Визначте речення, яке потребує редагування, і запишіть його правильно А Усім нам дуже сподобалася модерна вистава. Б Їхніми рецептами досі користуються кулінари. В Крім неї, ніхто більше не написав рецензії. Г Завдяки ним ми вивчили кримськотатарську. Д Я прекрасно провів з ними час на вечірці.
ВУЗ:Коледж, не відомий (Україна)
Содержание:
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
5
Выводы:
Вариант:нет
Литература:  Список використаних джерел 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Кримінально-процесуальний кодекс України, прийнятий 13 квітня 2012 року № 4651-VI Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print 3. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. – 6-те вид., переробл. та допов.. – К. : Юрисконсульт, Юстініан, 2010. – 896 с. 4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : по сост. на 1 сент. 2005 г. – М. : Юрайт-Издат, 2005. – 267 с 5. Про звернення громадян : Закон України станом на 29 листоп. 2012 р. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 6. Буруковська Н. Проблеми розумності строків відкриття кримінального провадження та шляхи їх вирішення / Н. Буруковська // Слово Національної Школи Суддів України. – 2013. – № 3(4). – С. 46–51. 7. Вучков В. Наказателен процесс. Схеми и таблици. Второ преработено и допълнено издание / В. Вучков, Г. Маринова. – София : СИБИ, 2011. – 114 с. 8. Левченко М. І. Особливості стадійної побудови кримінального провадження за новим кримінальним процесуальним кодексом України / М. І. Левченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2013. – Т. 26 (65). – № 1. – С. 238–242. 9. Максименко В. Початок досудового розслідування: порівняльно-правовий аспект / В. Максименко // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 5. – С. 236–239. 10. Назаров В. В. Кримінальний процес України: навч. посібн. / В. В. Назаров, Г. М. Омельяненко. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – К. : Атіка, 2008. – 584 с. 11. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні. Вибрані твори / М. М. Михеенко, В. П. Шибіко, А. Я. Дубинський. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 240 с. 12. Торбас О. О. До питання визначення строків досудового розслідування / О. О. Торбас // Вісник кримінального судочинства. – 2016. – № 3. – С. 78–84. 13. Чурікова І. В. Початок досудового розслідування у кримінальному процесі України / І. В. Чурікова // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2. – С. 226–231.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (284)