Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Досвід фінансових установ зарубіжних країн з надання кредитних послуг

Карточка работы:26419-2018ф
Цена:
Тема: Досвід фінансових установ зарубіжних країн з надання кредитних послуг
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание: Вступ 3 1. Загальна характеристика кредитних послуг 6 2. Особливості підходу щодо організації кредитної діяльності 11 3. Аналіз кредитних послуг вітчизняних та зарубіжних банків 20 4. Адаптація зарубіжного досвіду організації кредитної діяльності в банках України 27 Висновки 31 Список використаних джерел 33 Додатки 39
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми. Сьогодні експерти визначають низьку ефективність кредитного ринку України, що зумовлена недосконалим законодавством та інституційною структурою. Існуюча проблема поглиблюється дефіцитом кредитних ресурсів, дуже високими процентними ставками, обмеженим переліком кредитних послуг, недовірою населення до фінансових посередників тощо. Також спостерігається зростання кредитної заборгованості, виникають кредитні ризики, пов’язані з політико-економічною нестабільністю, а це призводить до обмеження кредитування національної економіки. Тому вивчення досвіду зарубіжних фінансових установ з надання кредитних послуг є актуальним питанням сьогодення. Наукові дослідження діяльності кредитних посередників у зарубіжних країнах підтверджують її високу ефективність, що є базовою передумовою розвитку економіки кожної країни. Наприклад, Болгарія, де рівень життя є одним із найнижчих в Європейському Союзі (за рівнем ВВП на душу населення, 2014 р.), має на порядок меншу кількість фінансових посередників, ніж в Україні. Однак, такі установи зіграли важливу роль у розвитку країни та, що найважливіше, спромоглися побудувати довірчі відносини з клієнтами. У 2014 р. сума виданих кредитів у Болгарії становила 34,32 млрд. євро, а в Україні – 28,36 млрд євро, враховуючи, що кількість населення Болгарії у шість разів менше ніж в Україні. З огляду на це, вивчення особливостей та закономірностей розвитку ринків фінансових послуг є важливою складовою їх пізнання. Застосування зарубіжного досвіду реформування діяльності фінансових посередників як основних учасників ринку фінансових послуг, зокрема, сектору кредитних послуг, допоможе сформувати заходи щодо підвищення їх ефективності у вітчизняних реаліях. Дослідженню розвитку ринку фінансових послуг присвячено багато наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених. Зокрема, проблемам розвитку кредитних послуг, вивченню досвіду фінансових установ зарубіжних країн присвятили свої праці: А. Антонов, Л. Бабідорич, Н. Грицюк, С. Волосович, В. Кривошеєва, В. Кривеженко, С. Шкарлет, М. Дубина, І. Покаместов, М. Ледньов, О. Пономаренко, Н. Сабліна, І. Труш та інші. Мета дослідження полягає у визначенні кращого світового досвіду фінансових установ зарубіжних країн з надання кредитних послуг. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: ? охарактеризувати кредитні послуги; ? визначити особливості підходу щодо організації кредитної діяльності; ? проаналізувати стан кредитних послуг вітчизняних та зарубіжних банків; ? розглянути можливості адаптації зарубіжного досвіду організації кредитної діяльності в банках України. Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають в процесі діяльності закордонних фінансових установ з надання кредитних послуг. Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади, економічні й інституційні особливості надання кредитних послуг фінансовими установами розвинути країн світу. Методи дослідження. У роботі були застосовані такі традиційні методи наукових досліджень, як аналіз і синтез, групування, систематизація, класифікація. Діалектичний метод було застосовано для розкриття економічної природи кредитних послуг; системний – при дослідженні інституційної та функціональної структури вітчизняного ринку фінансових послуг та зарубіжних країн; історико-логічний – при дослідженні розвитку кредитування в країнах; аналітичний – в процесі дослідження тенденцій розвитку банківського кредитування та небанківських фінансових установ; економіко-статистичні методи – для виявлення та кількісної оцінки взаємозв’язків кредитування з показниками ефективності банківської діяльності. Крім того, використовувались методи системно-структурного аналізу, порівняльний, нормативний та ін. Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють кредитні взаємовідносини в Україні, звітні дані Національного банку України, Державної служби статистики України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, банків України, інформація міжнародних фінансово-кредитних інститутів, які займаються питаннями кредитування, монографічні дослідження та наукові публікації вітчизняних і зарубіжних вчених щодо теми дослідження. Обсяг та структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків.  
Объём работы:
30
Выводы: Кредитні послуги є різновидом фінансових послуг і економічним благом, що задовольняє потреби домогосподарств. Кредитні послуги – це діяльність фінансових посередників із здійснення кредитних операцій з фінансовими активами в інтересах споживача-позичальника. У результаті надання кредитних послуг споживач за певну плату отримує в тимчасове користування грошові кошти, а самі послуги можуть надаватися в офісі фінансового посередника, в торговельній організації, туристичній фірмі, або дистанційно за допомогою банкоматів, Інтернету. Продавцями кредитних послуг є фінансові установи, які мають організувати свою кредитну діяльність, для чого формують кредитну політику. На основі кредитної політики співробітники банку будують свою роботу з роздрібними клієнтами, вибирають ту чи іншу модель системи оцінки клієнтів (скоринг-модель), розробляють кредитні продукти. Існують загальні принципи та правила, яких повинен дотримуватися менеджмент кожного банку, формуючи організаційну структуру процесу кредитування. Кожен банк повинен ретельно організовувати кредитний процес, в якому виокремлюють сім основних стадій: розгляд заявки позичальника на отримання кредиту; аналіз фінансового стану клієнта; розробка умов позики; підготовка та укладання кредитного договору; визначення порядку забезпечення кредиту; процедура надання позики; процедура погашення позики; контроль за кредитною операцією. За специфікою надання кредитних послуг позичальників часто поділяють на такі категорії, як: населення, невеликі підприємства, корпорації, фінансові інститути, сільськогосподарські підприємства, державні установи та громадські організації. Особливу роль серед позичальників виконують банки – вони є не тільки колективними кредиторами, а і колективними позичальниками. Сучасні банки є фінансовими установами, які надають найбільший обсяг фінансових послуг. Кредиторами також являються і небанківські інститути, якщо вони дають змогу іншим суб’єктам ринку протягом визначеного періоду і за певну плату користуватись їх грошовими коштами. В Україні в результаті анексії Кримського півострова та воєнних дій на Донбасі відбулося вимушене закриття банками на цих територіях своїх структурних підрозділів. Водночас, вплив світової фінансової кризи, зниження ділової активності суб’єктів економічних відносин, різке зниження доходів населення стали причиною зниження прибутковості багатьох діючих банків. Дослідження кредитної діяльності вітчизняних та зарубіжних банків дає можливість зробити висновки, що, не дивлячись на скорочення банківських установ та інших фінансових організацій, в європейських країнах обсяги кредитування збільшуються. На вітчизняному ринку фінансових послуг також спостерігається скорочення банківських та інших фінансових установ, що посилює негативні тенденції в сфері кредитування реального сектору економіки та населення. В Україні відбулось незначне пожвавлення на кредитному ринку. У 2017 р. банки надали кредитів реальному сектору економіки і фізичним особам на 30,8 млрд. грн. (103,1%) більше, ніж у 2016 р. При цьому, кредитування фізичних осіб збільшилось на 13,4 млрд грн або на 108,5%. Щодо кредитної діяльності банків європейських країн, Голова Європейського центрального банку Маріо Драґі відзначив, що у 2017 р., як і в попередні роки, грошова політика Центробанку відіграє ключову роль у відновленні банківської системи. У Річному звіті Європейського Центрального Банку за 2017 р. (Annual Report 2017) зазначено, що асиметрії, які існували в грошово-кредитній політиці, в основному зникли, стабілізувалися умови фінансування в країнах зони євро, а це сприяло найбільшому зростанню темпів кредитування приватного сектору після світової фінансової кризи 2008 р. Так, кредитування приватного сектора в країнах Європейського Союзу протягом 1991–2018 рр. у середньому становило 7700,621 млрд євро, досягнувши найвищого показника у вересні 2011 року – 11106,677 млрд євро та рекордного мінімуму – 3241,298 млрд євро в січні 1991 р. З метою покращення надання кредитних послуг, українським комерційним банкам необхідно змінити традиційні підходи до кредитування і застосовувати індивідуальний підхід до кожного позичальника. Враховуючи світовий досвід, українським банкам доцільно застосувати зарубіжні кредитні технології та розробити їх для кожної групи позичальників, залежно від оцінки їх доходів, потреб в кредитних ресурсах, а також особливостей сфери діяльності.  
Вариант:нет
Литература:  1. Про банки та банківську діяльність : Закон України № 2121-III від 12.07.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5–6. – Ст. 79. (поточна ред. від 01.10.2018). 2. Про заставу : Закон України № 2654-XII від 02.10.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – Ст. 642. (поточна ред. від 22.18.2018) 3. Про кредитні спілки : Закон України № 2908-III від 20.12.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 15. – Ст. 101. (поточна ред. від 01.01.2016) 4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України № 2664-III від 12.07.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 47. (ред. від 01.10.2018) 5. Антонов А. В. Економічний розвиток сільських територій: міжнародний досвід кредитування Електронний ресурс / А. В. Антонов // Ефективна економіка. Електронний журнал. – 2010. – № 8. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=532 6. Бектаубаева Н. Г. Ипотечное кредитование в мировой практике Електронний ресурс / Н. Г. Бектаубаева. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/ipotechnoe-kreditovanie-v-mirovoy-praktike 7. Богма С. Д. Оцінювання та регулювання консолідації в банківській системі україни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08. «Гроші, фінанси та кредит» / С. Д. Богма; Держ. ВНЗ Укр. акад. банк. справи НБУ – Суми, 2014. – 17 с. 8. Васюренко O. B. Банківські операції : підручник / O. B. Васюренко. – К. : Знання, 2011. – 324 с. 9. Волосович С. Економічна природа кредитних послуг / С. Волосович, В. Кривошеєва. – 2015. – № 2. – С. 74–81. 10. В Евросоюзе снижается число банков Електронний ресурс. – Режим доступу : http://wherebanks.com/rus/news/news_16.html 11. Гатаулліна Е. І. Аналіз показників діяльності комерційних банків в Україні / Е. І. Гатаулліна, Л. М. Маршук // Економіка і суспільство: електронне наукове фахове видання ; Мукачівський державний університет. – 2017. – № 12. – С. 515–521. 12. Грошово-кредитна та фінансова статистика Електронний ресурс. – Режим доступ : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27 843415&cat_id=) 44578#2. 13. Гурьянов С. А. Маркетинг банковских услуг Електронний ресурс / С. А. Гурьянов; под ред. В. В. Томилова. – Режим доступу : http.7/www.marketing.spb.ru/read/ml 5/3.htm 14. Горбач Л. М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – К. : Кондор, 2006. – 436 с. 15. Гребенюк Н. В. Стратегічне управління банком в контексті трансформації банківської системи України : дис… канд. екон. наук : 08.00.08 / Н. В. Гребенюк. – Суми, 2018. – 200 с. 16. Данилова Ю. Ю. Особливості розвитку світового ринку банківських послуг / Ю. Ю. Данилова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 1 (164). – С. 32–37. 17. Денис О. Б. Зарубіжний досвід роботи кредитних бюро / О. Б. Денис // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. 6. Ч. 1. – С. 88–90. 18. Диба М. І. банківське кредитування інновацій в розвинених країнах / М. І. Диба // Стратегія економічного розвитку України. – 2017. – № 40. – С. 94–98. 19. Довгань Ж. Взаємозв’язок рівня концентрації капіталу в банківській системі України та її фінансової стійкості / Ж. Довгань // Наука й економіка. – 2013. – № 1. – С. 7–15. 20. Дубина М. В. Дослідження особливостей взаємозв’язку фінансового ринку та ринку фінансових послуг / М. В. Дубина // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 21–26. 21. Еш С. М. Ринок фінансових послуг Електронний ресурс / С. М. Еш. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/2015060964895 /finansi/rinok_finansovih_poslug 22. Ільченко-Сюйва Л. В. Небанківські фінансові установи: досвід Європейського Союзу та можливості України / Л. В. Ільченко-Сюйва // Економiка та держава. – 2008. – № 11. – С. 76–78. 23. Ісаєва Н. Ринок банківських послуг на сучасному етапі розвитку / Н. Ісаєва // БізнесІнформ. – 2012. – № 6. – C. 162–165. 24. Кириченко К. В. Оцінка територіального розміщення структурних підрозділів банків в Україні / К. В. Кириченко // Eкономічний часопис. – XXI. – 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 75–77. 25. Кількість відділень банків в Україні скоротилось на 3,8% – НБУ Електронний ресурс. – Режим доступу : https://mind.ua/news/20186783-kilkist-viddilen-bankiv-v-ukrayini-skorotilos-na-38-nbu 26. Коваленко Ю. М. Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг: сутність, сегменти, суб’єкти / Ю. М. Коваленко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2018. – № 9 (37). – С. 131–136. 27. Колісник М. Проблеми та перспективи функціонування бюро кредитних історій України / М. Колісник, О. Кобилецька // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – № 19.2. – С. 208–219. 28. Количество банков в Украине Електронний ресурс. – Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/banks/stat/count/ 29. Котляров И. Д. Развитие финансово-кредитных услуг / И. Д. Котляров // Финансовые исследования. – 2010. – № 4. – С. 43 – 51. 30. Красношапка В. В. Фінанси та грошово-кредитні відносини в національній економіці та підприємництві / В. В. Красношапка, К. О. Колосенко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – 2017. – Вип. 19. – С. 141–147. 31. Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку : монографія / за ред. В. В. Коваленко. – Одеса : Атлант, 2015. – 217 с. 32. Масленченков Ю. С. Методология формирования рациональных систем управления финансовой деятельностью российских коммерческих структур : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.10 / Ю. С. Масленченков. – М., 2001. – 37 с. 33. Мороз А. М. Банківські операції : підручник Електронний ресурс / А. М. Мороз, М. І. Савлук. – Режим доступу : http://books.br.com.ua/themes/108/113. 34. Нацкомфінпослуг. Публічний звіт про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за 2017 рік Електронний ресурс. – Режим доступу : https://www.nfp.gov.ua/files/ZVIT2017/ЗВІТ_2017.pdf 35. На які потреби беруть кредити українці? Електронний ресурс. – Режим доступу : https://globalcredit.ua/uk/novosti/na)kakie)nuzhdy) berut)kredity)ukraincy 36. Ольшаный А. И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт / А. И. Ольшаный. – М. : РДЛ, 2006. – 365 с. 37. Основні напрямки розширення операцій банків з кредитно-розрахункового обслуговування клієнтів в умовах кризових явищ в економіці / О. Малахова // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 26 (1). – С. 127–135. 38. Паєнтко Т. В. Сучасні тенденції банківського кредитування фізичних осіб в Україні / Т. В. Паєнтко, З. В. Савельєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 10. – С. 40–43. 39. Поляк Н. П. Кредитні інструменти розвитку реальної економіки в Україні : дис… канд. екон. наук : 08.00.08 / Н. П. Поляк. – Київ, 2016. – 184 с. 40. Прийдун Л. Оцінка зарубіжного досвіду мінімізації рівня проблемної заборгованості у кредитних операціях банків / Л. Прийдун // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – № 16. – С. 201–209. 41. Пурій Г. М. Сучасний стан та перспективи розвитку банківської системи України / Г. М. Пурій // Фінансовий простір. – 2017. – № 3 (27). – С. 41–45. 42. Реверчук С. К. Банківська система : підручник / С. К. Реверчук. – Львів : Магнолія, 2013. – 400 с. 43. Росола У. В. Кредитна політика та аналіз сучасного стану кредитного ринку України / У. В. Росола, Н. І. Щока, М. С. Ярмолюк // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – 2018. – Вип. 1(9). – С. 181–186. 44. Сабліна Н. В. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду здійснення кредитних операцій банку / Н. В. Сабліна, В. В. Кривеженко // Бізнес Інформ. – 2012. – № 7. – С. 136–138. 45. Сич Є. М. Ринок фінансових послуг Електронний ресурс / Є. М. Сич. – Режим доступу : https://westudents.com.ua/glavy/100449-2141-ponyattya-ta-klasifkatsya-kreditnih-poslug.html 46. Сомик А. Підвищення довіри до банків в Україні / А. Сомик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 38. – С. 250–257. 47. Тема 2. Сегментарна структура ринку фінансових послуг Електронний ресурс. – Режим доступу : https://helpiks.org/6-27987.html 48. Трегубович Ю. А. Кредитная политика коммерческого банка: сущность и элементы Електронний ресурс / Ю. А. Трегубович, А. В. Цветцых. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/kreditnaya-politika-kommercheskogo-banka-suschnost-i-elementy 49. Труш І. Є. Іноземний досвід здійснення банківських операцій щодо надання споживчих кредитів / І. Є. Труш // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 327–332. 50. Фомин В. И. Сущность и признаки классификации услуг / В. И. Фомин // Вестн. Самар. гос. ун-та. – 2013. – 4 (102). – С. 126–128. 51. Чернявський І. Сучасний стан і перспективи розвитку філіальної мережі банків в Україні Електронний ресурс / І. Чернявський // Бізнесінформ. – 2014. – № 3. 52. Шаповал О. А. Управління ризиками банківського споживчого кредитування : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О. А. Шаповал; Київ. нац. торг.- екон. ун-т. – Київ, 2017. – 16 с. 53. Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков: отечественный и зарубежный опыт / Е. Б. Ширинская. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 407 с. 54. Шкарлет С. М. Особливості застосування когнітивного підходу до ідентифікації сутності ринку фінансових послуг / С. М. Шкарлет, М. В. Дубина // Eкономічний часопис–XXI. – 2016. – № 158. – С. 70–74. 55. Офіційний сайт Національного банку України Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua. 56. Challenges for the European banking industry Електронний ресурс. – Режим доступу : https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/ html/sp160707_1.en.html 57. European Central Bank. Annual Report 2017 Електронний ресурс. – Режим доступу :: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ecb.ar2017.en.pdf 58. European Central Bank. Report on financial structures Електронний ресурс. – Режим доступу :: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ reportonfinancialstructures201710.en.pdf  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)