Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Формування системи управління персоналом на підприємстві.

Карточка работы:26648-2018ф
Цена:
Тема: Формування системи управління персоналом на підприємстві.
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Університет Ринкових Відносин (КУРВ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Системний підхід в управлінні персоналом організації. Складові системи управління персоналом 5 1.2. Методи оцінки ефективності системи управління персоналом 13 1.3. Зарубіжний досвід управління персоналом 22 Висновки до розділу 1 28 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АХА СТРАХУВАННЯ» 29 2.1. Організаційно-економічна характеристика приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування» 29 2.2. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 41 2.3. Аналіз системи підбору та атестації персоналу підприємства 47 2.4. Аналіз системи мотивації персоналу підприємства 54 Висновки до розділу 2 63 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 65 3.1. Основні шляхи по удосконаленню системи управління персоналом підприємства 65 3.2. Економічна ефективність запропонованих шляхів удосконалення системи управління персоналом підприємства 86 Висновки до розділу 3 89 ВИСНОВКИ 91 БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК 94 ДОДАТКИ 101  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. Сучасний соціально-економічний розвиток країни вимагає створення ефективної системи управління персоналом на підприємстві, розвиток кадрового потенціалу. Виникає необхідність у розробці методології формування стратегії і тактики ефективного використання персоналу на вітчизняних підприємствах. Невисокий рівень професійної підготовки персоналу вітчизняних підприємств ускладнює їх адаптацію до сучасних вимог створення ефективної системи управління персоналом, що робить особливо значущим і актуальним теоретичну розробку соціальних і економічних механізмів підготовки та відтворення висококваліфікованих працівників підприємств, які володіють високим рівнем загальної та спеціалізованої освіти. Слід зазначити, що в даний час особливо гострою проблемою, яка стоїть перед підприємствами, є створення служб управління персоналом, які відповідатимуть вимогам сучасного менеджменту, власних ефективних систем навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу підприємств. У зв’язку з цим особливої актуальності для підприємств набуває управління персоналом, організоване таким чином, щоб з мінімально можливими витратами забезпечити ефективність процесу управління трудовим потенціалом на підприємстві. Проблеми управління персоналом в різних аспектах досить докладно вивчалися такими авторами, як: А. В. Алексєєва, Д. А. Аширов, Н. П. Базалійська, О. О. Гетьман, К. М. Гірняк, Т. В. Давидюк, В. І. Дериховська, О. В. Іващенко, О. В. Сардак, І. В. Ходикіна, Г. А. Чернилова, А. П. Швець, Р. Д. Якубів та ін., в працях яких досліджені питання формування, відтворення персоналу підприємств, збереження їх кадрового потенціалу. Водночас у наявних наукових дослідженнях недостатньо уваги приділяється проблемам формування ефективної системи управління персоналом на вітчизняних підприємствах і збереженню їх кадрового потенціалу, практиці та перспективам його розвитку, створення власної ефективної системи навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємств, системі пошуку і відбору керівних кадрів. Кількість і якість наявних публікацій не відповідає гостроті й актуальність вирішення відповідних проблем. Зважаючи на це, проведення досліджень, пов’язаних з виявленням особливостей і напрямів розвитку управління персоналом у сучасних умовах, обґрунтування та розробка методології вдосконалення управління персоналом, що погоджує соціальні й економічні аспекти, що оптимізує структуру підприємства, яка орієнтується на вимоги споживачів, представляються актуальними для вітчизняних підприємств. Усе зазначене вище зумовило вибір теми дослідження. Метою роботи є розробка заходів із вдосконалення системи управління персоналом. Об’єктом дослідження є діяльність страхової компанії «АХА». Предметом дослідження є процес управління системи УП персоналом в компанії «АХА». Для досягнення поставленої мети за поданням і визначенням управління персоналом на підприємстві були сформульовані наступні завдання: 1) вивчити і проаналізувати основи організації та управління персоналом; 2) вивчити і проаналізувати основні підходи і методи до управління персоналом в компанії «АХА»; 3) дослідити сучасний підхід оцінки ефективності системи управління персоналом підприємства; 4) вивчити і визначити технології щодо підвищення ефективності роботи з персоналом в компанії «АХА». Дослідження проводилося на базі вивчення управлінської діяльності компанії «АХА». Методи дослідження – факторний аналіз, синтез, прогнозування, статистична обробка результатів, дедукція тощо.   
Объём работы:
91
Выводы:Отже, за результатами проведеного дослідження, варто зробити відповідні висновки. Визначено, що управління персоналом – одна з найважливіших складових сучасного менеджменту. Діяльність з управління персоналом – цілеспрямований вплив на людську складову компанії, орієнтована на приведення у відповідність можливостей персоналу і цілей, стратегій, умов розвитку організації. Головна мета системи управління персоналом – створення результативних мотивацій, забезпечення компанії висококваліфікованими кадрами, їх продуктивне використання, професійний і соціальний розвиток. Зазначено, що система управління персоналом у складній ієрархічній організації складається з двох підсистем – підсистеми лінійного управління і підсистеми функціонального управління. Досліджено, що загалом вітчизняні підприємства можуть багато запозичити з досвіду зарубіжних компаній задля забезпечення системного підходу до людського чинника як головної продуктивної сили суспільства, ціннісної переорієнтації працедавців щодо застосування сучасних методів роботи з людьми. Виявлено, що в ПрАТ «СК «АХА Страхування» у 2017 р., порівняно з 2015 р., відбулося негативне скорочення власного капіталу на 56821 тис. грн, або на 10,42%. Але разом зі зменшенням власного капіталу підприємства спостерігаємо збільшення позикових коштів. Зокрема, упродовж 2015–2017 рр. відбулося зростання довгострокових зобов’язань і забезпечення на 602989 тис. грн, або на 97,22%, і поточних зобов’язань на 10036 тис. грн, або на 14,81%. Упродовж 2015–2017 рр. відбулося зростання таких складових поточних зобов’язань ПрАТ «СК «АХА Страхування», як: кредиторської заборгованості та інших поточних зобов’язань. За 2015–2017 рр. спостерігаємо зменшення валового прибутку ПрАТ «СК «АХА Страхування» на 5981 тис. грн, або на 1,35%, що відбулося у зв’язку із скороченням чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 11934 тис. грн, або на 2,54%. Негативним моментом у діяльності ПрАТ «СК «АХА Страхування» стала його збиткова діяльність (чистий збиток підприємства склав -127593 тис. грн у 2017 р.). Проаналізовано, що за 2015–2017 роки середньоспискова чисельність персоналу в ПрАТ «СК «АХА Страхування» скоротилася на 53 особи або на 9,28%. Це пов’язано з тим, що у кожного працівника повинне бути максимальне навантаження для збільшення продуктивності праці. Варто зазначити, що працівники в основному звільняються за власним бажанням внаслідок зменшення рівня заробітної плати. У 2017 р., порівняно з 2015 р., спостерігаємо зменшення коефіцієнта обороту з добору персоналу на 0,006, що сталося у зв’язку зі скороченням чисельності прийнятих працівників на 4 особи або на 57,14%. Досліджено, що протягом 2015–2017 рр. ПрАТ «СК «АХА Страхування» використовувало три інструменти підбору персоналу, серед яких найвагомішу частку складають відкриті джерела (відсоток використання саме цього інструменту підбору персоналу протягом досліджуваного періоду коливався у межах 26–49%), рекомендації (протягом 2015 року саме цей інструмент підбору використовувався підприємством найбільше, натомість у 2016 році він мав лише 10% від загальної кількості використаного інструментарію) та база резюме ще відіграє вагому роль у процесі підбору персоналу, адже за допомогою цього інструменту ПрАТ «СК «АХА Страхування» знайшло 37% потрібних підприємству працівників. ПрАТ «СК «АХА Страхування» використовує оплату праці як найважливіший засіб стимулювання праці. Індивідуальні заробітки працівників підприємства визначаються їх особистим трудовим внеском, якістю праці та максимальним розміром не обмежуються. У якості бази використовується тарифна система оплати праці. Заробітна плата працівників складається з: посадового окладу, доплат, премій. Варто відначити, що упродовж 2015–2017 рр. в ПрАТ «СК «АХА Страхування» відбулося зростання витрат на оплату праці персоналу на 36833 тис. грн або на 22,06%, що сталося за рахунок збільшення фонду основної та додаткової заробітної плати. Запропоновано проект заходів щодо удосконалення системи управління персоналом: розробка нової форми оголошень про вакансії в компанії; розробка «Вихідної анкети кандидата для відділу кадрів»; розробка методики надання оплати навчання персоналу за рахунок організації; розробити і затвердити форму договору навчання; розробити і затвердити методику надання оплати навчання персоналу за рахунок організації; підготувати і підписати наказ про введення політики субсидування навчання; розробка Положення про систему адаптації в компанії, визначення основних критеріїв; скласти і узгодити план з навчання; затвердити план з навчання молодих фахівців; скласти проект наставництва нового персоналу на період адаптації; контролювати виконання цілей наставництва нового персоналу на період адаптації. Визначено, що проект удосконалення системи управління персоналом підприємства привабливий та вигідний для підприємства. При цьому досягатиметься як соціальна, так і економічна ефективність. Економічний ефект у сфері управління досягається за рахунок зниження трудомісткості виконання функцій управління в результаті зменшення зайвих, повторних функцій, зв’язків, документації; зайвих витрат у результаті вибору економічних способів виконання функцій; здійснення ряду функцій із застосуванням досконалих методів і засобів управління тощо. Соціальний ефект полягає в підвищенні змістовності праці, реалізації і розвитку індивідуальних здатностей працівників, підвищенні конкурентоспроможності персоналу, забезпеченні узгодження цілей працівників і адміністрації при управлінні кар’єрою, формуванні сприятливого іміджу компаніїї та забезпеченні стабільної зайнятості.  
Вариант:нет
Литература:1. Алексєєва А. В. Застосування процесного підходу в управлінні людськими ресурсами на прикладі Ощадбанку / А. В. Алексєєва, В. А. Бондарева // Проблеми Науки. – 2015. – № 6 (36). – С.102–104. 2. Аширов Д. А. Організаційна поведінка / Д. А. Аширов. – М. : Проспект, 2013. – 533 с. 3. Базалійська Н. П. Сучасні наукові підходи щодо удосконалення управління персоналом на підприємстві в ринкових умовах господарювання / Н. П. Базалійська, Т. В. Забавський // Молодий вчений. – 2014. – № 6 (09). – С. 70–73. 4. Базалійська Н. П. Управління розвитком персоналу як функціональна підсистема системи управління персоналом / Н. П. Базалійська, У. О. Пилипчук // Молодий вчений. – 2014. – № 6 (09). – С. 73–76. 5. Баскина Т. Техники успешного рекрутмента / Т. Баскина. – Изд. 2-е. – М. : Паблишер, 2014. – 288 с. 6. Бедяева Т. В. Управління персоналом на підприємстві туризму : підручник / Т. В. Бедяева, А. С. Захаров ; під ред. проф. Є. І. Богданова. – М. : НДЦ ИНФРА–М, 2013. – 180 с. 7. Беккер Б. Измерение результативности работы HR-департамента: люди, стратегия и производительность / Б. Беккер, М. А. Хьюзлид, Д. Ульрих ; пер. с англ. – М., 2014. – 298 c. 8. Бондаренко Н. В. Формування сучасних систем управління персоналом підприємства / Н. В. Бондаренко, М. С. Пантелєєв // Науково-технічний збірник. – 2013. – № 111. – С. 267–272. 9. Бортнік С. М. Стратегічне управління розвитком персоналу підприємства та сучасні підходи до оцінювання його рівня / С. М. Бортнік // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2015. – № 2. – С. 33–39. 10. Витковская Е. В. Статистические методы – инструмент изучения социально-экономических процессов / Е. В. Витковская, А. З. Подгорный, Ю. О. Ольвинская // Историк-экономист С. Я. Боровой и проблемы современной истории экономики: : монографія. – 2013. – С. 211–256. 11. Гетьман О. О. Моделювання комплексної оцінки ефективності системи управління персоналомпідприємства / О. О. Гетьман, Л. І. Чабан // Молодий вчений. – 2015. – № 11(26). – С. 26–31. 12. Гірняк К. М. Інноваційні технології в управлінні кадровим потенціалом підприємства / К. М. Гірняк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 4. – С. 130–132. 13. Гугул О. Я. Теоретичні засади управління розвитком персоналу / О. Я. Гугул // Інноваціна економіка : всеукр. наук.-виробн. журн. – Тернопіль : ІКСГП НААН, 2013. – № 6 (44). – С. 194–198. 14. Давидюк Т. В. Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв’язок категорій / Т. В. Давидюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2013. – № 1 (47). – С. 30–35. 15. Дериховська В. І. Стратегія управління персоналом: її види та особливості / В. І. Дериховська // Науковий вісник : зб. наук. пр. – Одеса : ОНЕУ, 2013. – № 10 (189). – С. 37–50. 16. Дериховська В. І. Взаємозв’язок розвитку персоналу та стратегії управління персоналом / В. І. Дериховська // Бізнес Інформ. – 2013. – № 7 (426). – С. 341–347. 17. Джаін І. О. Удосконалення оцінки трудового потенціалу території / І. О. Джаін // Вісник Сумського державного аграрного університету. – Сер. Фінанси і кредит. – 2013. – № 2(3). – С. 119–122. 18. Долгушкин Н. К. Категории «трудовые ресурсы», «рабочая сила», кадры – сущность и содержание / Н. К. Долгушкин, В. Г. Новиков // Аграрная наука. – 2013. – № 4. – С. 11–12. 19. Долженко Р. Инновации в системе управления персоналом организации / Р. Долженко // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2013. – № 1 (99). – С. 149–153. 20. Забаштанський М. Сучасні аспекти організації праці на підприємствах будівельної галузі України / М. Забаштанський, Я. Булах // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. – № 2. – С. 106–114. 21. Іванцевич Дж. М. Людські ресурси управління / Дж. М. Іванцевич, А. А. Лобанов. – М., 2014. – 304 c. 22. Іващенко О. В. Реалії та перспективи розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах / О. В. Іващенко, А. П. Гірман // Бізнес Інформ. – 2015. – № 10. – С. 408–413. 23. Кичко І. Інновації в управлінні персоналом та сучасний ринок праці: аспекти взаємодії / І. Кичко, М. Горбаченко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2017. – № 1. – С. 7–14. 24. Климчук А. О. Мотивація персоналу як складова ефективного управління підприємством / А. О. Климчук // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2016. – № 1. – С. 135–149. 25. Ковтун Є. І. Аналіз системи управління персоналом підприємства та розробка заходів щодо її удосконалення / Є. І. Ковтун // Молодий вчений. – 2016. – № 6. – С. 46–50. 26. Козак К. Б. Дослідження проблем управління персоналом на сучасних підприємствах / К. Б. Козак // Теоретичні та практичні аспекти менеджменту. – 2014. – № 4. – С. 52–54. 27. Коломієць В. М. Місце персоналу в системі трудових відносин підприємства / В. М. Коломієць // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2013. – № 4. – С. 169–171. 28. Котин М. Глибоко зариті інвестиції / М. Котин // Секрет фірми. – 2014. – № 8 (47). 29. Кошарная Б. Кадровые нововведения: понятие и характеристика Электронный ресурс / Б. Кошарная // Инновационный и кадровый менеджмент. – Режим доступа: http://www.smartcat.ru/Personnel/innovacionnyy kadrovyymenedzhmentQ.shtml 30. Кощенко К. В. Мотивація персоналу в умовах світової кризи / К. В. Кощенко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2015. – № 2. – С. 11–123. 31. Красношапка В. В. Навчання та розвиток персоналу в контексті конкурентоспроможності підприємства / В. В. Красношапка // Молодий вчений. – 2014. – № 12. – С. 162–165. 32. Лазоренко Л. В. Інноваційний підхід в системі управління персоналом: міжнародний досвід та вітчизняна практика / Л. В. Лазоренко, Н. В. Редько // Трансформаційні процеси національної економіки: проблеми та перспективи розвитку : збірник наукових праць. – Частина ІІ. – 2014. – С. 111–118. 33. Лаптев В. И. Исследование сущности и составляющих развития персонала / В. И. Лаптев // Бизнес Информ. – 2016. – № 3. – C. 274–278. 34. Лелі Ю. Г. Сучасні системи управління персоналом та їх вплив на ефективність роботи підприємства / Ю. Г. Лелі // Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – Маріуполь:ДВНЗ ПДТУ, 2013. – Вип. 1, Т. 2. – 348 с. 35. Львів. С. Як виміряти віддачу від інвестиції в розвиток працівників? (ROI – Retum on Investment) / С. Львів, О. Карпов // Менеджмент сьогодні. – 2013. – № 6. 36. Мансуров Р. Самооцінка в вартісному еквіваленті / Р. Мансуров // Кадровик. – 2014. – № 4. 37. Насад Н. В. Компетентність персоналу – запорука процвітання підприємства / Н. В. Насад // Наукові здобутки на шляху до вдосконалення результативності політики економічного зростання. Всеукраїнська науково-практична конференція. – Одеса, 2018. – С. 66–69. 38. Насад Н. В. Способи покращення системи мотивації людських ресурсів у підприємствах зв’язку / Н. В. Насад // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2018. – № 5. – С. 416–420. 39. Павлик В. П. Мотивація працівників у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами / В. П. Павлик // Економіка АПК. – 2016. – № 4. – С. 81–88. 40. Перцова Н. Кадровий звіт / Н. Перцова // Секрет фірми. – 2014. – № 14(53). 41. Продан І. О. Становлення системи управління персоналом підприємства на інноваційних засадах / І. О. Продан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 776. – С. 61–66. 42. Редьква О. З. Стан і перспективи розвитку кадрових служб як суб’єктів кадрового менеджменту в організаціях / О. З. Редьква, Л. П. Борисова // Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право». – Сер. Економічні науки. – 2016. – № 1 (78). – С. 139–147. 43. Сардак О. В. Дослідження концептуальних підходів у сфері стратегічного управління персоналом / О. В. Сардак // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2014. – № 1(19). – C. 226–235. 44. Свінцицька О. М. Вплив методів управління на продуктивність праці персоналу / О. М. Свінцицька, М. О. Горик-Чубатюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Випуск 22. – С. 539–543. 45. Снігур Х. Впровадження інноваційних технологій в систему управління персоналом готельного закладу / Х. Снігур // Бізнес-Інформ. – 2014. – № 10. – C. 143–147. 46. Сталінська О. В. Особливості управління персоналом на багатонаціональному підприємстві / О. В. Сталінська // Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – 2018. – Випуск 14. – С. 735–739. 47. Тількунов А. Л. Карта ефективності: що таке методика експрес-діагностики / А. Л. Тількунов // Персонал. – 2017. – № 11. 48. Терон І. В. Проблеми та ризики модернізації соціально-трудових відносин на етапі переходу до інноваційної економіки / І. В. Терон // Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційної економіки», 25–26 квіт. 2013 р., Луганськ – Євпаторія. – Луганськ : Ноулідж, 2013. – С. 256–258. 49. Третяк О. Сучасні персонал-технології у системі управління персоналом на підприємстві / О. Третяк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – № 24 (4). – С. 389–396. 50. Ульріх Д. Ефективне управління персоналом: нова роль HR–менеджера в організації / Д. Ульдріх ; пер. з англ. – М., 2017. – 304 c. 51. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. / кол. авт. Т. П. Збрицька, Г. О. Савченко, М. С. Татаревська; за заг. ред. М. С. Татаревської. – Одеса: Атлант, 2013. – 427 с. 52. Хейне П. Економічний образ мислення / П. Хейне, П. Боуттке, Д. Прічітко. – М., 2017. – 544 с. 53. Хміль Ф. І. Управління персоналом : підручник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2006. – 488 с. 54. Ходикіна І. В. Підходи до оцінки ефективності систем управління персоналом / І. В. Ходикіна // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2015. – Вип. 2 (4). – Ч. 2. – С. 115–120. 55. Холодницька А. Сучасні технології підбору персоналу та можливості їхнього практичного використання / А. Холодницька // Науковий вісник Полісся. – 2015. – № 1 (1). – С. 61–64. 56. Черновалова Г. А. Інтегрований центр компетенцій підприємства як інфраструктурний механізм управління інноваційним розвитком персоналу / Г. А. Чернилова // Фундаментальні дослідження. – 2015. – № 3. – С. 217–223. 57. Чернушкіна О. О. Мотивація як чинник підвищення продуктивності виробництва / О. О. Чернушкіна // Економічний форум. – 2016. – № 3. – С. 351–355. 58. Чернишова А. В. Мотивація та стимулювання праці в системі управління персоналом підприємства / А. В. Чернишова // Молодий вчений. – 2016. – № 6. – С. 141–145. 59. Чикуркова А. Д. Методичні підходи до оцінювання стратегії управління персоналом підприємства / А. Д. Чикуркова // Економіка АПК. – 2018. – № 2. – С. 49. 60. Швед В. В. Стимулювання праці в Україні. Аналіз існуючої ситуації / В. В. Швед // Вісник ХНУ. – 2016. – № 5, Т. 1. – С. 63–67. 61. Швець А. П. Мотивація трудової діяльності як елемент відтворювального процесу на підприємстві / А. П. Швець // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 1. – С. 79–84. 62. Шевченко В. С. Особливості управління персоналом підприємств будівельної галузі в умовах інноваційного розвитку / В. С. Шевченко // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності». – Одеса, 2013. – С. 161–163. 63. Шкода Т. Н. Сутність людського потенціалу підприємства Електронний ресурс / Т. Н. Шкода, Ю. О. Падалко. – Режим доступу : http://jrnl.nаu.edu.uа/index.php/PPEI/аrtiсle/dоwnlоаd/332/321 64. Шульгіна Л. М. Концептуальні засади впровадження маркетингу співпраці на підприємствах / Л. М. Шульгіна // Зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. «Організація діяльності підприємств в умовах інтеграційних процесів» (Тернопіль – Форос, 16–18 квітня 2013 р.). – Тернопіль : Тернопільський нац. екон. унт. – 2013. – С. 313–315. 65. Якубів Р. Д. Класифікація персоналу підприємства : управлінський підхід / Р. Д. Якубів // Інноваційна економіка. – 2014. – № 3 (52). – С. 131–136. 66. Офіційний сайт ПрАТ «СК «АХА Страхування» Електронний ресурс. – Режим доступу : https://axa-ukraine.com/company/axa-in-ukraine/ 67. Офіційна фінансова звітність ПрАТ «СК «АХА Страхування» Електронний ресурс. – Режим доступу : https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/113672/165/templ    
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)