Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Формування системи управління персоналом на підприємстві

Карточка работы:27410-2018ф
Цена:
Тема: Формування системи управління персоналом на підприємстві
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Київський Університет Ринкових Відносин (КУРВ)
Содержание: Вступ 3 1. Загальна характеристика ПрАТ «СК «АХА Страхування» 4 2. Характеристика сфери діяльності підприємства в межах галузі 9 3. Пропозиції щодо вдосконалення системи менеджменту підприємства 17 4. Індивідуальне завдання на тему «Формування системи управління персоналом на підприємстві» 24 5. Охорона праці, техніка безпеки 37 Висновки і пропозиції 37 Список використаних джерел 46 Додатки 51
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Переддипломна практика – завершальний етап у підготовці висококваліфікованих фахівців у сфері менеджменту. Проходження переддипломної практики забезпечує перевірку теоретичних знань, отриманих студентами в період навчання в університеті, їх закріплення, а також освоєння практичних навичок у сфері професійної діяльності. Метою переддипломної практики є підготовка кожним студентом індивідуального завдання з усебічного вивчення конкретної проблеми управління організацією, збору практичних і статистичних матеріалів для виконання магістерської роботи. Базою для проходження переддипломної практики стало ПрАТ «СК «АХА Страхування». Головними завданнями практики є: ? надати загальну характеристику ПрАТ «СК «АХА Страхування»; ? охарактеризувати сферу діяльності підприємства в межах галузі; ? обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення системи менеджменту підприємства; ? виявити особливості формування системи управління персоналом на підприємстві; ? дослідити охорону праці та техніку безпеки. Об’єктом дослідження є діяльність ПрАТ «СК «АХА Страхування». Предметом дослідження є особливості страхової діяльності підприємства ПрАТ «СК «АХА Страхування». Для обробки економічної інформації, графічного представлення використані комп’ютерні технології. Інформаційну основу дослідження склали офіційні дані ПрАТ «СК «АХА Страхування».  
Объём работы:
43
Выводы: Отже, за результатами написаного звіту із переддипломної практики варто зробити відповідні висновки: 1. AХА Group – міжнародна французька фінансова компанія з головним офісом у Парижі, заснована у 1817 році. Веде діяльність у сферах інвестиційного банкінгу, цінних паперів, страхування та інших фінансових послуг. AXA Group представлена більшою мірою у Європі, Північній Америці, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході. В Україні група представлена страховою компанією «АХА Страхування», яка є лідером серед усіх страхових компаній України за розмірами виплат (станом на 2017 рік). 2. Досліджено, що останніми роками спостерігається тенденція до скорочення кількості страхових компаній, що зумовлено підвищенням вимог до структури резервів страховиків, значної концентрації страхових платежів (ТОП-100 компаній отримують більше 95% всіх страхових надходжень). З одного боку, це знижує конкуренцію між страхувальниками, робить послугу менш доступною для регіонів. 3. Виявлено, що основними функціями менеджменту в ПрАТ «СК «АХА Страхування» є: планування, організація, лідерство (керівництво) і контроль. Вважаємо, що функція лідерства (керівництва) є функціонально необхідною для процесу управління підприємством. На практиці функції управління тісно пов’язані одна з одною. Їх взаємодія забезпечує успішне функціонування підприємства у ринкових умовах, незважаючи на зовнішні чи внутрішні чинники впливу. 4. Проаналізовано, що за 2015–2017 роки середньоспискова чисельність персоналу в ПрАТ «СК «АХА Страхування» скоротилася на 53 особи, або на 9,28%. Це пов’язано з тим, що ожному працівнику потрібно забезпечити максимальне навантаження для збільшення продуктивності праці. Варто відзначити, що працівники в основному звільняються за власним бажанням внаслідок зменшення рівня заробітної плати. 5. Досліджено, що питання з охорони праці є одним з найважливіших на сучасному етапі розвитку. Усе необхідне для життєдіяльності людина отримує з природи: повітря, воду, сировину для промисловості. Людське суспільство як частина природи може бути тільки в постійній взаємодії з нею. Вплив людини на навколишнє середовище є перетворюючим, змінює її, причому далеко не завжди в кращу сторону, тому збереження природного середовища і розумна охорона природи – одна з най гостріших проблем, що стоять перед людством, особливо в сучасних умовах.  
Вариант:нет
Литература: 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV / ВВР. – 2003. – № 18, № 19¬–20, № 20–21. – Ст. 144. 2. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 № 85/96- ВР // ВВР. – 1996. – № 18. – Ст. 78. 3. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 № 1264-ХІІ // ВР. – 1991. – № 41. – Ст. 546. 4. Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 № 2694-ХІІ // ВВР. – 1992. – № 49. – Ст. 668. 5. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07. 2001 № 2664-III / ВВР. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 6. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070/2011 / Офіційний вісник України. – 2011. – № 94. – Ст. 3419. 7. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 / Офіційний вісник України. – 2013. – № 19. – Ст. 665. 8. Про затвердження Положення про порядок, умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.12.2004 № 2883 / Офіційний вісник України. – 2004 . – № 51. – Ст. 3400. 9. Алексєєва А. В. Застосування процесного підходу в управлінні людськими ресурсами на прикладі Ощадбанку / А. В. Алексєєва, В. А. Бондарева // Проблеми Науки. – 2015. – № 6 (36). – С.102–104. 10. Аширов Д. А. Организационное поведение / Д. А. Аширов. – М. : Проспект, 2013. – 533 с. 11. Базалійська Н. П. Сучасні наукові підходи щодо удосконалення управління персоналом на підприємстві в ринкових умовах господарювання / Н. П. Базалійська, Т. В. Забавський // Молодий вчений. – 2014. – № 6 (09). – С. 70–73. 12. Базаров Т. Ю. Управление персоналом. Практикум : учебное пособие для студентов вузов / Т. Ю. Базаров. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2012. – 239 с. 13. Вачугов Д. Д. Основы менеджмента : учеб. для вузов / Д. Д. Вачугов, Т. Е. Березкина, Н. А. Кислякова и др. – M. : Высшая школа, 2005. – 2-е изд. перераб. и доп. – 376 с. 14. Єкімова О. О. Типи кадрової політики та необхідність оцінки обраного типу управління людськими ресурами / О. О. Єкімова // Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ ПДТУ, 2012. – Вип. 1, Т.3. – 340 с. 15. Забаштанський М. Сучасні аспекти організації праці на підприємствах будівельної галузі України / М. Забаштанський, Я. Булах // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. – № 2. – С. 106–114. 16. Іванцевич Дж. М. Людські ресурси управління / Дж. М. Іванцевич, А. А. Лобанов. – М., 2014. – 304 c. 17. Іващенко О. В. Реалії та перспективи розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах / О. В. Іващенко, А. П. Гірман // Бізнес Інформ. – 2015. – № 10. – С. 408–413. 18. Ігнатьєва І. А. Удосконалення системи стратегічного управління персоналом сучасного підприємства / І. А. Ігнатьєва, Т. М. Сидоренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – № 6. – С. 294–298. 19. Ілляш О. І. Пріоритетні напрямки ефективного використання трудового потенціалу підприємства за складовою мотиваційного механізму // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – № 21.7. – С. 131–134. 20. Климчук А. О. Мотивація персоналу як складова ефективного управління підприємством / А. О. Климчук // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2016. – № 1. – С. 135–149. 21. Ковтун Є. І. Аналіз системи управління персоналом підприємства та розробка заходів щодо її удосконалення / Є. І. Ковтун // Молодий вчений. – 2016. – № 6. – С. 46–50. 22. Ковтун О. А. Процес управління персоналом підприємств як об’єкт управління / О. А. Ковтун // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6 – С. 137–140. 23. Козак К. Б. Дослідження проблем управління персоналом на сучасних підприємствах / К. Б. Козак // Теоретичні та практичні аспекти менеджменту. – 2014. – № 4. – С. 52–54. 24. Коломієць В. М. Місце персоналу в системі трудових відносин підприємства / В. М. Коломієць // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2013. – № 4. – С. 169–171. 25. Котин М. Глибоко зариті інвестиції / М. Котин // Секрет фірми. – 2014. – № 8 (47). 26. Кошарная Б. Кадровые нововведения: понятие и характеристика Електронний ресурс / Б. Кошарная // Инновационный и кадровый менеджмент. – Режим доступу : http://www.smartcat.ru/Personnel /innovacionnyykadrovyymenedzhmentQ.shtml 27. Кощенко К. В. Мотивація персоналу в умовах світової кризи / К. В. Кощенко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2015. – № 2. – С. 11–123. 28. Красношапка В. В. Навчання та розвиток персоналу в контексті конкурентоспроможності підприємства / В. В. Красношапка // Молодий вчений. – 2014. – № 12. – С. 162–165. 29. Лаптев В. И. Исследование сущности и составляющих развития персонала / В. И. Лаптев // Бизнес Информ. – 2016. – № 3. – C. 274–278. 30. Лелі Ю. Г. Сучасні системи управління персоналом та їх вплив на ефективність роботи підприємства / Лелі Ю. Г. // Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – Маріуполь : ДВНЗ ПДТУ, 2013. – Вип. 1, Т.2. – 348 с. 31. Одегов Ю. Г. Организация службы управления персоналом: современный подход / Ю. Г. Одегов, Л. Р. Котова. – М., 2012. – 168 c. 32. Павлик В. П. Мотивація працівників у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами / В. П. Павлик // Економіка АПК. – 2016. – № 4. – С. 81–88. 33. Паливода О. М. Управління персоналом в організаціях малого бізнесу : особливості та проблеми Електронний ресурс / О. М. Паливода, Ю. А. Теміндарова, Є. В. Бондарець // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2012. – № 9. – Режим доступу : http://www.eсоnоmy.nаykа.соm.uа/?оp=1&z=1370 34. Тількунов А. Л. Карта ефективності: що таке методика експрес-діагностики / А. Л. Тількунов // Персонал. – 2017. – № 11. 35. Терон І. В. Проблеми та ризики модернізації соціально-трудових відносин на етапі переходу до інноваційної економіки / І. В. Терон // Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційної економіки», 25–26 квіт. 2013 р., Луганськ – Євпаторія. – Луганськ : Ноулідж, 2013. – С. 256–258. 36. Шумелда Я. Страхування: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Я. Шумелда. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Тернопіль : Джура, 2006. – 296 c. 37. Шумелда Я. П. Страхування : навч. посіб. / Я. П. Шумелда. – К. : Міжнародна агенція «БІЗОН», 2007. – Вид. 2-е, розшир. – 384 с. 38. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Електронний ресурс. – Режим доступу : https://www.nssmс.gоv.ua 39. Офіційний сайт ПрАТ «СК «АХА Страхування» Електронний ресурс. – Режим доступу : https://axa-ukraine.com/company/axa-in-ukraine/ 40. Офіційний сайт «Фориншурер» Електронний ресурс. – Режим доступу : http://fоrinsurer.соm  
Дополнительная информация: календарный поан, отзыв подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)