Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Біологія та медицина»Генетика»

Психологія, психіка і умови її розвитку

Карточка работы:9590
Цена:
Тема: Психологія, психіка і умови її розвитку
Предмет:Генетика
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):психологія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Психічний розвиток людини 5 1.1. Різноманітні фактори впливи на психіку людини 5 1.2. Періодизація психічного розвитку та етапи життєвого шляху особистості 8 1.3. Вплив родинного клімату на психічний розвиток дитини 18 Розділ 2. Методи дослідження психіки людини 27 2.1.Класифікація методів психолого-педагогічних досліджень 27 2.2. Приклади діагностичних методик 28 Висновки 31 Список використаної літератури 32
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Сьогоденне життя людини пов’язане з багатьма небезпеками. Однією з них є постійна загроза її здоров’ю, як фізичному, так і духовному (психічному). Фізичні недуги організму помічаються людиною здебільшого одразу, психічні ж розлади залишаються прихованими, непоміченими або такими, що не варті уваги. Психічне здоров’я людини, умови формування та розвитку здорової особистості є одними з актуальних проблем психологічної науки. Даною проблемою займалися такі провідні вчені як: Г. С. Костюк, В. І. Вернадський, Л.С. Виготський, А. Гезелл, Б.Г. Ананьєв, Ж. Піаже, О.М. Леонтьєв, М.Д. Левітов, І.С. Кон, Г. Крайг, С.М. Рубінштейн, В. Шепель, Г. Моченов, М. Ночевник, К. Платонов, Б. Карвасарський, Г. Ковальов, Л. Анциферова, Д. Бомринд, Е. Маккобі, К. Мартін, Д. Саймонтон, В.В. Дружинін, І.М. Сєченов. Об'єктом дослідження є психіка людини та умови її розвитку в онтогенезі. Предмет дослідження – теоретичний аналіз та порівняння теорій розвитку психіки в особистості. Мета роботи – теоретичне обґрунтування впливу навколишнього середовища, фізіологічних аспектів індивіда та родинного виховання на процес формування здорової психіки індивіда та на створення належних умов її розвитку. Завдання роботи – порівняти та проаналізувати теорії формування психіки людини та умов її розвитку, навести приклади методик дослідження психіки індивіда за допомогою психодіагностичних тестів. Методологічною та теоретичною основою дослідження є принципи вітчизняної та західної психологічної науки згідно з якими психіка людини формується у ранньому віці та базується на впливах сімейного виховання, спадковості, фізіологічних особливостях кожного індивіда та навколишнього середовища. Згідно літератури, під основне дослідження цієї тематики підпадають біологічні та соціальні умови розвитку психіки. Методи дослідження – аналіз та узагальнення науково-теоретичних джерел з проблеми дослідження.
Объём работы:
30
Выводы:Основними умовами розвитку психіки є: • біологічні умови; • соціальні умови. Біологічні умови характеризуються фізичними властивостями організму людини, спадковістю, рефлекторною системою роботи головного мозку людини та безпосередньо фізичним розвитком на конкретному етапі. Соціальні умови характеризуються перш за все характером виховання в родині, матеріальний стан родини, духовність в колі родини, психологічний клімат родини, ставлення до індивіда поза межами родини. Виділяють також: • внутрішні умови розвитку психіки; • зовнішні умови розвитку психіки. Ці умови характеризуються внутрішнім світом людини, її особистістю, свідомістю, здібностями, задатками, креативністю. Для нормального розвитку психіки необхідна єдність і гармонія виховання, створення сприятливих соціальних умов, підтримка фізичного розвитку організму.
Вариант:нет
Литература: 1. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды. В 2 т. М., 1980. 2. Социально-психологический климат коллектива/Ред. Евсеева В. И. – М., 1980. 3. Ковалев Г. А. Психическое развитие ребенка и жизненная среда // Вопросы психологии. – 1993. – №1. 4. Лазарев В. С. Проблемы понимания психического развития в культурно-исторической теории деятельности // Вопросы психологии. – 1999. - №3. 5. Психотерапия / Ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб.: Питер, 2000. 6. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – СПб.: Питер, 2000. 7. Абульханова – Славская К. А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991. 8. Ананьев Б. Г. Психология и проблемы человекознания. – М. – Воронеж, 1996. 9. Кон И. С. Ребенок и общество. – М., 1988. 10. Костюк Г. С. Принцип развития в психологии// Методологические и теоре-тические проблемы психологии/ Под ред. Е. В. Шороховой. – М.: Наука, 1969. - с. 118 – 152. 11. Основи практичної психології/ В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. – К.: Либідь, 1999. 12. Роменець В. А. Психологія творчості. Вид. 2-ге, доп. – К.: Либідь, 2001. 13. Рубинштейн С. Л. Человек и мир// Проблемы общей психологии. – М.: Педагогика, 1976. - с. 253 – 381. 14. Сохань Л. В. и др. Жизненный путь личности. – К.: Наукова думка, 1987. 15. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М.: Наука, 1987. – 240 с. 16. Толстых А. Возрасты жизни. – М., 1982. 17. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. - М., 1995. 18. Ананьев В.А. Основы психологии здоровья. Книга 1. Концептуальные основы психологии здоровья. - СПб.: Речь, 2006. - 384 с. 19. Бойко О.В. Охрана психического здоровья: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 268 с. 20. Васильева О.С, Филатов Ф.Р. Психология здоровья человека - М.: Академия, 2001. - 352с. 21. Водопьянова Н. Е, Ходырева Н. В. Психология здоровья // Вестник ЛГУ. - Серия 6. - Вып.4. - 1991. - С 50-58. 22. Лисицын Ю.П., Петленко В.П. Детерминационная теория медицины. - СПб.: Питер, 1992. 23. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. - СПб.: Питер, 1997. 24. Психология здоровья: Учебник для вузов / Ред. Г. С. Никифоров. - СПб.: Питер, 2003. – 606 с. 25. Платонов К. К. "Узагальнення характеристик як засіб соціально-психологічного вивчення особистості." 26. Iващенко Ф.І. "Праця і розвиток особистості школяра." 27. Фрiдман Л.М., Кулагiна І.Ю. "Псiхологичний довідник учителя."
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (129)