Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Процес розробки і прийняття управлінських рішень

Карточка работы:26813-2018ф
Цена:
Тема: Процес розробки і прийняття управлінських рішень
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 5 1.1 Сутність процесу розробки управлінських рішень 5 1.2 Методологічні аспекти розробки управлінських рішень 7 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРАТ «РОШЕН» ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ 10 2.1 Основні аспекти прийняття управлінських рішень на підприємстві 10 2.2 Вдосконалення процесу розробки та прийняття управлінських рішень на підприємстві 15 Висновки 21 Список використаної літератури 22 Додатки 26  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Ефективне управління організацією в умовах ринкової економіки стає дедалі складнішим. Це пов’язано з кризовими ситуаціями, які відбуваються в економічній та соціальній системах національної економіки, необхідністю гнучкого пристосування організації до перманентних змін зовнішнього середовища, які зумовлюють зміни в процесі формування, функціонування та розвитку діяльності організації. Усі зазначені проблеми, які виникають перед організацією неможливо вирішити без вдосконалення процесу визначення цілей підприємства на майбутній період. Проблемна ситуація полягає в тому, що перебудова системи економічних відносин у нашій країні закономірно пробудила інтерес до можливості застосування арсеналу методів стратегічного менеджменту у процесі прийняття рішень стосовно координації управлінського впливу на вітчизняному підприємстві. Стан наукової розробки проблеми полягає у розкритті теоретичних та практичних щодо визначення цілей в процесі розробки управлінських рішень. Вагомий внесок у дослідження проблем теорії і практики визначення цілей підприємства у процесі розробки управлінських рішень віднесено праці таких дослідників як: І. В. Балабанова, П. І. Белінський, М. Д. Білик, М. Д. Виноградський, Й. С. Завадський, Н. І. Кабушкін, І. Ф.Комарницький, В. П. Кукоба, Б. В. Новикова, Л. І.Федулова та багато інших. Варто відзначити, що вітчизняними авторами були досягнуті наукові результати в галузі теоретичних основ вирішення проблем визначення цілей підприємства у процесі розробки управлінських рішень. Об’єктом дослідження є процес розробки та прийняття управлінських рішень. Предметом дослідження є методологічні підходи до процесу прийняття та розробки рішень на підприємстві ПрАТ «Рошен». Метою курсової роботи є окреслення процесу розробки та прийняття управлінських рішень. Реалізація мети дослідження обумовила постановку та вирішення наступних завдань: ? дослідити сутність управлінських рішень; ? обґрунтувати методологічні аспекти розробки управлінських рішень; ? визначити основні аспекти прийняття управлінських рішень на підприємстві; ? провести дослідження напрямів вдосконалення процесу розробки та прийняття управлінських рішень на підприємстві. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти України, наукові розробки вітчизняних та зарубіжних економістів щодо визначення цілей підприємства у процесі розробки його управлінських рішень, інструктивні матеріали, інші періодичні видання, науково-дослідні розробки вищих навчальних закладів, тощо.    
Объём работы:
19
Выводы: Актуальність дослідження. Ефективне управління організацією в умовах ринкової економіки стає дедалі складнішим. Це пов’язано з кризовими ситуаціями, які відбуваються в економічній та соціальній системах національної економіки, необхідністю гнучкого пристосування організації до перманентних змін зовнішнього середовища, які зумовлюють зміни в процесі формування, функціонування та розвитку діяльності організації. Усі зазначені проблеми, які виникають перед організацією неможливо вирішити без вдосконалення процесу визначення цілей підприємства на майбутній період. Проблемна ситуація полягає в тому, що перебудова системи економічних відносин у нашій країні закономірно пробудила інтерес до можливості застосування арсеналу методів стратегічного менеджменту у процесі прийняття рішень стосовно координації управлінського впливу на вітчизняному підприємстві. Стан наукової розробки проблеми полягає у розкритті теоретичних та практичних щодо визначення цілей в процесі розробки управлінських рішень. Вагомий внесок у дослідження проблем теорії і практики визначення цілей підприємства у процесі розробки управлінських рішень віднесено праці таких дослідників як: І. В. Балабанова, П. І. Белінський, М. Д. Білик, М. Д. Виноградський, Й. С. Завадський, Н. І. Кабушкін, І. Ф.Комарницький, В. П. Кукоба, Б. В. Новикова, Л. І.Федулова та багато інших. Варто відзначити, що вітчизняними авторами були досягнуті наукові результати в галузі теоретичних основ вирішення проблем визначення цілей підприємства у процесі розробки управлінських рішень. Об’єктом дослідження є процес розробки та прийняття управлінських рішень. Предметом дослідження є методологічні підходи до процесу прийняття та розробки рішень на підприємстві ПрАТ «Рошен». Метою курсової роботи є окреслення процесу розробки та прийняття управлінських рішень. Реалізація мети дослідження обумовила постановку та вирішення наступних завдань: ? дослідити сутність управлінських рішень; ? обґрунтувати методологічні аспекти розробки управлінських рішень; ? визначити основні аспекти прийняття управлінських рішень на підприємстві; ? провести дослідження напрямів вдосконалення процесу розробки та прийняття управлінських рішень на підприємстві. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти України, наукові розробки вітчизняних та зарубіжних економістів щодо визначення цілей підприємства у процесі розробки його управлінських рішень, інструктивні матеріали, інші періодичні видання, науково-дослідні розробки вищих навчальних закладів, тощо.    
Вариант:нет
Литература:1. Бакуменко В. Д. Теоретичні засади державного управління : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Л. М. Усаченко, О. В. Червякова ; за заг. ред. Л. М. Усаченко. – К. : Інтерсервіс, 2013. – 174 с. 2. Булєєв І. П., Брюховецька Н. Р. Стратегія підприємства у сфері технічного і соціального розвитку / І. П. Булєєв, Н. Р. Брюховецька // Економічні реформи сьогодні. – 2003. – №11-12. 3. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління підприємством: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. За ред. Василенка В.О. – К.: ЦНЛ, 2004. – с. 400. 4. Виханский О. С. Менеджмент : учеб. пособ. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – М.: Экономистъ, 2006. – 670 с. 5. Володькіна М. В. Стратегічне управління : Підручник / М. В. Володькіна. – К.: ЦУЛ, 2008. – 149 с. 6. Волошин О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень: навч. посіб. / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. – 2-е вид. перероб. і допов. – К. : Київ, ун-т, 2010. – 336 с. 7. Воронов О. Інтерпретація поняття «управлінське рішення» у сфері державного управління / О. Воронов // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2015. – Вип. 2 (25). – С. 38-47. 8. Гапоненко А.Л. Стратегическое управление: учебник для вузов, обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организаций» / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство ОМЕГА-Л. – 2006. – 464 с. 9. Геращенко Н.О. Особливості формування цілей у проектах соціального розвитку / Н.О. Геращенко / / Управління проектами та Розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. – м№ 1 (33). – С. 47-51. 10. Давидова І. О. Інформаційне забезпечення управлінських рішень у системі інформаційного забезпечення / І. О. Давидова // Вісник ХДАК. – 2015. – Випуск 46. – С. 16-25. 11. Дробязко А. М. Теоретичні засади формування управлінських рішень Електронний ресурс / А. М. Дробязко. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkоv.ua/e-bооk/db/2011-1/dос/1/05.pdf 12. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбаскжа та ін.. – К. : НАД У, 2010. – 820 с. 13. Зелінська Л. Р. Етапи процесу прийняття управлінських рішень / Л. Р. Зелінська // Інформаційно-комунікаційне наповнення управлінських рішень : матеріали наук.-практ. семінару (м. Львів, 23 жовт. 2015р.) / МОН України, Наук.-досл. ін.-т інфокомунікацій. – Л. : НДІІ, 2015. – С. 15-19. 14. Іващенко Г. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємстві / Г. А. Іващенко, А. С. Скрипай // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 21. – № 2. – С. 86-92. 15. Карагодін О.В. Розвиток механізмів прийняття та реалізації управлінських рішень в системі державного управління. – На правах рукопису. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Маріуполь, 2015. – 22 с. 16. Ковальська К.В. Особливості участі менеджменту у стратегічному управлінні корпорацією / К.В. Ковальська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 11. – С. 3-7. 17. Колпаков В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : учеб. пособие / В. М. Колпаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : МАУП, 2004. – 504 с. 18. Криворучко О. Н. Формирование системы цилей бизнес-процессов предприятия / О. Н. Криворучко // Экономика транспортного комплекса. – 2010. – № 17. – С. 7-17. 19. Кроленко О. Є. Формування системи стратегічних цілей фінансової діяльності ГТС України як ключового елементу її фінансової стратегії Електронний ресурс / О. Є. Кроленко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528). – 2015. – № 2. – Режим доступу : http://www.eсоnоmy.nayka.соm.ua/?оp=1&z=3832 20. Лапыгин Ю. Н. Теория организации : учеб. пособ. / Ю.Н. Лапыгин. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 311 с. 21. Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь / Л.И. Лопатников. – М.: Дело, 2003. – 520 с. 22. Масленикова Н.П. Управление развитием организации / Н. П. Масленикова. – М.: Центр экономики и маркетинга. – 2012. – 304 с. 23. Михайлів В. Р. Прийняття управлінських рішень / В. Р. Михайлів // Інформаційно-комунікаційне наповнення управлінських рішень : матеріали наук.-практ. семінару (м. Львів, 23 жовт. 2015р.) / МОН України, Наук.-досл. ін.-т інфокомунікацій. – Л. : НДІІ, 2015. – С. 19-21. 24. Мужилівський В. В. Визначення market intelligenсe та його роль у прийнятті стратегічних рішень / В. В. Мужилівський // Бізнес Інформ. – 2015. – №5. – С. 255–259. 25. Мухин В. И. Исследование систем управления / В. И. Мухин. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 384 с. 26. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань. –ТОВ «УВПК «Екс Об», 2014. – с. 43-45. 27. Новиков Д. А. Теория управления организационными системами / Д. А. Новиков. – М.: МПСИ, 2005. – 584 с. 28. Овчаренко Є. І. Генеза та сучасні уявлення теорій фірми щодо цілі та цілепокладання : аспекти використання у системі економічної безпеки підприємства / Є. І. Овчаренко // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2013. – № 4 (48). – С. 32-43. 29. Охріменко А.Г. Основи менеджменту: Навч. посібник / А.Г. Охріменко. – К.: ЦУЛ, 2006. – с. 130. 30. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства : Підручник / М. Г. Саєнко. – Тернопіль: «Економічна думка». – 2006. – 390 с. 31. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент : Посiбник / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К.: Академвидав, 2003. – с. 464. 32. Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів / Н. П.Тарнавська, Р. М. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – с. 490. 33. Таран-Лала О. М. Категорія «мета» в теорії управління / О.М. Таран-Лала // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 24. Ч. І. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 77-82. 34. Фетисов В. А. Основы системного анализа / В. А. Фетисов. – Шахты : Изд-во ЮРГУЭС, 2002. – 100 с. 35. Шишикина Л. В. Теория фирмы : учеб. пособ. / Л. В. Шишикина, Е. А. Иванова. – Ростов-на-Дону: ЭКСМО, 2007. – 86 с. 36. Офіційний сайт ПрАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.rоshen.соm/prо-rоshen/fabryky-i-zavоdy/kyyivska-kоndyterska-fabryka 37. Офіційний сайт ТОВ «Шоколадний сувенір» Електронний ресурс. –Режим доступу: http://www.chоks.оkis.ru/abоut.html    
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (651)