Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Джерела трудового та соціального права.

Карточка работы:26827-2018ф
Цена:
Тема: Джерела трудового та соціального права.
Предмет:Право
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Міжнародна інформація
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Інститут Міжнародних Відносин (КІМВ)
Содержание:Вступ 3 1. Джерела трудового права, класифікація, диференціація норм трудового права, загальна характеристика принципів 4 2. Основні джерела соціального права, основоположні принципи соціального права 7 Висновки 9 Список використаних джерел 11  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження даної теми зумовлена постійними змінами в українському законодавстві, що вимагають дослідження джерел трудового та соціального права. У сучасних умовах актуальність тлумачення норм трудового права значно зросла. Це пояснюється тим, що останніми роками українське законодавство суттєво оновилось, у ньому з’явилися нові норми і навіть галузі права. Правотворчість сьогодні здійснюється на інших принципах, застосовуються нові юридичні терміни та конструкції, цілком інший тип регулювання. У законодавчій практиці ширше використовується зарубіжний досвід. Актуальність принципів трудового та соціального права полягають у тому, що принципи є узагальнюючим відображенням змісту всієї галузі права, вони забезпечують єдність процесу його становлення, реалізації, охорони та вказують на тенденцію розвитку певної галузі в майбутньому. Метою цієї роботи є дослідження джерел, норм та принципів трудового права, а також джерел та принципів соціального права. Відповідно до означеної мети у цій роботі були поставлені й вирішувались такі завдання: ? дослідити джерела трудового права, класифікацію, диференціацію норм трудового права, загальну характеристику принципів трудового права; ? визначити основні джерела соціального права, основоположні принципи соціального права. Під час роботи були використані праці Н. Б. Болотіної, А. М. Колодія, Ю. П. Орловського, П. Д. Пилипенка, І. Хомича та інших. Ця робота складається зі вступу, пунктів, висновку, списку використаних джерел. Загальний обсяг даної роботи становить 12 сторінок. Список використаних джерел містить 13 найменувань.  
Объём работы:
8
Выводы:Джерела трудового права України можна визначити як спосіб вираження норм права, що приймаються компетентними на те органами держави і призначені регулювати трудові відносини в процесі застосування праці і суспільного захисту людей праці, що класифікується за різних підстав, а саме: за юридичною силою, за способом прийняття, за територіальною направленістю, за сферою дії та залежно від ступеня узагальненості. Норма права – це загальнообов’язкове правило поведінки, сформоване в суспільстві відповідно до визнаної в ньому справедливої міри свободи і рівності та формально визначене (встановлене чи санкціоноване) і забезпечене державою з метою регулювання, охорони та захисту суспільних відносин, що мають певні ознаки, а саме: має загальний характер, є загальнообов’язковим та формально визначеним. Принципи трудового права характеризують основні керівні засади та ідеї, які закріплені в нормах і виражають суть та напрями подальшого розвитку цієї галузі права, основними з яких є: свобода праці та зайнятості; захист від безробіття, рівноправність у праці; справедлива винагорода за працю; охорона праці; право на відпочинок; право на професійну підготовку; захист трудових прав; право на виробничу демократію; право роботодавця вимагати від працівника виконання обов’язку сумлінної праці тощо. Під джерелами соціального права слід розуміти зовнішні форми виразу правових норм у вигляді нормативно-правових актів і нормативно-правових договорів, які регулюють суспільні відносини, що становлять предмет соціального права. Основним нормативно-правовим актом, що встановлює право громадян на соціальний захист, є Конституція України, закони України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» тощо. Принципи соціального права являють собою такі керівні положення, які, як і принципи будь-якої галузі, відображають сутність і особливості його норм. До них належать: всезагальність соціального забезпечення; фінансування соціального забезпечення за рахунок обов’язкових страхових внесків, а також за рахунок державного бюджету; диференціація соціального забезпечення в залежності від умов праці (шкідливі, тяжкі і т. д.), природно-кліматичної зони, тривалості трудового (страхового) стажу та інших факторів; універсальність та комплексність, тобто гарантування соціального забезпечення при настанні всіх соціально-важливих обставин, встановлених у законі.  
Вариант:нет
Литература:1. Болотіна Н. Б. Трудове право України: підручник / Н. Б. Болотіна, Г. І. Чанишева. – К. : Знання, 2001. – 564 с. 2. Болотіна Н. Б. Трудове право України: підручник / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання, 2008. – 860 с. 3. Герасимів Т. Право соціального забезпечення України (загальна частина) / Т. Гарасимів. – Дрогобич : Відродження, 2004. – 242 с. 4. Колодій А. М. Правознавство : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : ЦУЛ, 2009. – 520 с. 5. Кунченко-Харченко В. І. Правознавство : навчальний посібник / В. І. Кунченко-Харченко, В. Г. Печерський, Ю. Ю. Трубін // К. : Кондор, 2011. – 474 с. 6. Могілевський Л. В. Сутність поняття «норми трудового права» / Л. В. Могілевський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2016. – № 37 (2). – С. 81–84. 7. Орловский Ю. П. Право социального обеспечения : академический курс / Ю. П. Орловский. – М. : Юрай, 2015. – 540 с. 8. Пилипенко П. Д. Трудове право України. Академічний курс / П.Д. Пилипенко. – К. : Ін Юре, 2014. – 552 с. 9. Перунов О. М. Трудове право : конспект лекцій / О. М. Перунов, С. В. Селезень. – Харків : ХНАДУ, 2009 – 256 с. 10. Петришин О. В. Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський. – К. : Право, 2015. – 368 с. 11. Степанова Н. М. Зміст норми трудового права в механізмі реалізації права Електронний ресурс / Н. М. Степанова // Наукові конференції : веб-сайт. – Режим доступу : http://intkonf.org/stepakova-n-m-zmist-normi-trudovogo-prava-v-mehanizmi-realizatsiyi-prava/. 12. Хомич І. Поняття і система принципів соціального забезпечення населення України / І. Хомич // Публічне право. – 2013. – № 3. – С. 182–189. 13. Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення : навчальний посібник / І. С. Ярошенко. – К. : КНЕУ, 2005. – 232 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)