Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий менеджмент»

Майнове страхування та чинники його розвитку в Україні

Карточка работы:26832-2018ф
Цена:
Тема: Майнове страхування та чинники його розвитку в Україні
Предмет:Фінансовий менеджмент
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ 7 1.1. Сутність, функції та значення майнового страхування 7 1.2. Класифікація майнового страхування 17 1.3. Становлення та розвиток майнового страхування в Україні 25 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 36 2.1. Характеристика вітчизняного ринку майнового страхування 36 2.2. Особливості здійснення майнового страхування на прикладі ПрАТ «Провідна» 47 2.3. Аналіз продуктової лінійки майнового страхування на прикладі ПрАТ «Провідна» 57 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 67 3.1. Основні проблеми розвитку майнового страхування за умов сучасного стану економіки в Україні 67 3.2. Напрями вдосконалення майнового страхування з урахуванням зарубіжного досвіду 76 3.3. Прогноз діяльності ПрАТ «Провідна» на ринку майнового страхування в короткостроковій перспективі 87 ВИСНОВКИ 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 102 ДОДАТКИ 110  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. Страхування виступає важливим елементом функціонування фінансової системи держави, здатного забезпечити безперервність суспільного відтворення, що залежить від негативних наслідків, стихійних лих, аварій, природно-природних і промислових катастроф та інших непередбачених подій, які зумовлюють високі ризики втрати майна, а також гарантують соціальний захист населення і стабілізують процес інвестування в економіку. Страхування – це спосіб захисту від ризиків випадкового характеру, що вимагає значних фінансових коштів, яких у певного суб’єкта може не виявитися. У процесі формування ринкової інфраструктури аспекти страхування господарської діяльності набувають особливого значення. Страхування впливає на розвиток і підвищення інвестиційних можливостей, а також на збільшення добробуту нації. Без точної регламентації і без обдуманих законодавчих актів, що визначають порядок організації і діяльності страховиків, успішний розвиток ринку страхування неможливо. Ринок страхування в нашій країні розвивається досить динамічно і здатний випереджати показники зростання в більшості провідних країн. Із застосуванням цивілізованих форм українське страхування використовує страхові продукти, які не тільки не поступаються зарубіжним аналогам, а й часто виглядають краще за багатьма критеріями. В Україні на сучасному етапі існує безліч видів страхування. Майнове страхування в Україні – це галузь, в якій об’єктом страхових відносин виступають майнові інтереси фізичних та юридичних осіб щодо збереження майна в різних видах (наприклад, будівлі, споруди, обладнання тощо). Ринок майнового страхування в нашій країні розвивається досить швидкими темпами і якщо в подальшому в суспільстві не буде великих переломних подій, то через деякий час страхування може стати одним з основних факторів захисту інтересів громадян і юридичних осіб, які мають будь-яким майном. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як показав аналіз економічної літератури, значний внесок в розробку теоретико-методологічних засад майнового страхування внесли: М. М. Александрова, С. М. Аржевітін, Р. Й. Бачо, О. В. Вірбулевська, Н. М. Внукова, Т. В. Канєва, Д. В. Наливайко, А. М. Ніколаєва, Н. Б. Пацурія, Л. О. Позднякова, І. Ю. Рудь, О. Я. Стойко, Т. Є. Терещенко, В. М. Фурман, І. О. Чкан та ін. Високо оцінюючи наукові здобутки вказаних авторів з цієї проблематики, слід зауважити, що подальшого дослідження потребує комплекс питань, пов’язаних з обґрунтуванням науково-методичних засад і розробкою практичних рекомендацій щодо стратегічного розвитку майнового страхування в Україні. Важливість дослідження вказаних проблем і стала визначальним чинником при виборі теми дипломної роботи, обумовила мету та завдання, свідчить про її актуальність, теоретичну та практичну значущість. Метою роботи є комплексно дослідити теоретичні та практичні аспекти майнового страхування в Україні, його ефективності в сучасному макросередовищі за умов трансформаційних змін та інноваційного розвитку. Досягнення поставленої мети можливо при вирішенні таких завдань: ? визначити сутність, функції та значення майнового страхування; ? дослідити класифікацію майнового страхування; ? обґрунтувати особливості становлення та розвиток майнового страхування в Україні; ? надати характеристику вітчизняного ринку майнового страхування; ? виявити особливості здійснення майнового страхування на прикладі ПрАТ «Провідна»; ? провести аналіз продуктової лінійки майнового страхування на прикладі ПрАТ «Провідна»; ? обґрунтувати основні проблеми розвитку майнового страхування за умов сучасного стану економіки в Україні; ? визначити напрями вдосконалення майнового страхування з урахуванням зарубіжного досвіду; ? розробити прогноз діяльності ПрАТ «Провідна» на ринку майнового страхування в короткостроковій перспективі. Об’єктом дослідження. Майнове страхування в Україні за умов трансформаційних змін та розвитку інновацій. Предметом дослідження. Фінансові відносини, що виникають з приводу проведення майнового страхування в Україні. Методи дослідження. Дипломна робота ґрунтується на використанні загальнонаукових і спеціальних методів юридичної науки, зокрема на вимогах об’єктивного та всебічного аналізу суспільних явищ цивільно-правового характеру. Діалектичний метод пізнання застосовувався протягом всього дослідження, за допомогою нього було розглянуто тенденції розвитку інституту майнового страхування в цивільних правовідносинах. Методи системного аналізу й синтезу використано для дослідження кожного з елементів правовідносин у майновому страхуванні. Розвиток правового інституту страхування, зокрема майнового, досліджувався за допомогою історичного підходу через взаємозв’язок із конкретно-історичним станом економіки та законодавчої бази. Метод наукової абстракції застосовувався для систематизації теоретичних уявлень про елементи страхових правовідносин. У роботі використано також інші методи, зокрема: порівняльно-правовий (при порівнянні цивільного законодавства України з законодавством інших держав і міжнародно-правовими актами), формально-юридичний (при аналізі змісту актів цивільного законодавства та практики його застосування) тощо. Інформаційною базою дослідження є фундаментальні положення загальної економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі майнового страхування, закони і нормативні акти України, що регулюють діяльність страхового ринку. Структура роботи. Структурно дипломна робота складається з трьох розділів. У першому розділі «Теоретичні основи майнового страхування» досліджено сутність, функції та значення майнового страхування, визначені види майнового страхування та виявити особливості становлення та розвиток майнового страхування в Україні. У другому розділі «Сучасний стан майнового страхування в Україні» надано характеристику вітчизняного ринку майнового страхування; виявлено особливості здійснення майнового страхування на прикладі ПрАТ «Провідна»; проведено аналіз продуктової лінійки майнового страхування на прикладі ПрАТ «Провідна». Третій розділ «Проблеми та перспективи розвитку майнового страхування в Україні» присвячений виявленню основних проблем розвитку майнового страхування за умов сучасного стану економіки в країні. Також обґрунтовано напрями вдосконалення майнового страхування з урахуванням зарубіжного досвіду. Проведено прогнозування діяльності ПрАТ «Провідна» на короткострокову перспективу. Основу теоретичних досліджень дипломної роботи склали положення сучасної теорії управління страховим ринком. Емпіричною основою досліджень стали праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених з питань дослідження проблем та перспектив розвитку майнового страхування.    
Объём работы:
99
Выводы:Отже, за результатами проведеного нами дослідження можемо дійти таких висновків. 1. Визначено, що майнове страхування є найбільшою галуззю страхового ринку, включаючи цілий комплекс видів страхування (вантажів, усіх видів транспорту, майна юридичних та фізичних осіб, заставного майна тощо). Об’єднано ці підвиди в одну галузь через спільність об’єктів страхування, на які спрямовано захист, це – майно і майнові права страхувальників. Роль майнового страхування в сучасних умовах важко переоцінити, так як страхування є дієвим засобом захисту, за допомогою якого можна мінімізувати негативну дію різноманітних техногенних аварій, природних катастроф і т. д. Саме тому виникає необхідність функціонування та розвитку страхування в нашій державі, яка викликана тим, що воно є ефективним, мотивованим, економічним та доступним засобом захисту майнових інтересів як юридичних, так і фізичних осіб. 2. Виявлено, що страхування майна в Україні здійснюється в добровільній і обов’язковій формах. Страхування майна фізичних осіб здійснюється в основному в добровільній формі, тоді як значна частина майна юридичних осіб страхується в обов’язковій формі. Насамперед це стосується тих об’єктів, які мають високу вартість та зачіпають майнові інтереси не тільки окремих суб’єктів господарювання, але й національні інтереси. B добровільному страхуванні майна на сьогодні найбільш актуально страхування заміської нерухомості – котеджів, дачних будинків. У перспективі очікується посилення інтересу споживачів страхових послуг і до страхування квартир, особливо їх устаткуванню, ремонту. 3. Досліджено, що у сучасних реаліях рецесії вітчизняної економіки, поглиблення соціально-економічних протиріч у суспільстві забезпечення неперервності суспільного відтворення та захисту населення від зростаючих ризиків неможливі без ефективної соціально орієнтованої системи комерційного страхування. 4. Проаналізовано, що кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення. Так, за 2017 р., порівняно з аналогічним періодом 2014 р., кількість страхових компаній зменшилася на 88 одиниць. Це має позитивне значення. Адже значна частина компаній на страховому ринку України не мають достатніх розмірів активів і гарантійних фондів, відповідно не можуть якісно виконувати свої зобов’язання перед страхувальниками. А це, в свою чергу, посилює недовіру населення України до інституту страхування. Скорочуючи кількість страхових компаній, регулятор захищає ринок від неплатоспроможних компаній. 5. Досліджено, що ПрАТ «Провідна» – це вітчизняна страхова компанія. Майнове страхування займає найбільшу частину валових страхових премій у ПрАТ «Провідна», незважаючи на стійку тенденцію до зниження, а саме: у 2015 році – 70,3%, у 2016 році – 64,5%, у 2017 році – 9,1%.Структура валових страхових премій за видами майнового страхування в ПрАТ «Провідна» у 2017 р. у розрізі фізичних та юридичних осіб Найбільшу частку в майновому страхуванні в ПрАТ «Провідна» займає добровільне страхування особистого (приватного) майна фізичних та юридичних осіб. 6. Виявлено, що у ПрАТ «Провідна» продуктова лінійка майнового страхування поділяється на 2 групи: 1) страхові продукти для фізичних осіб: «КВАРТИРА Універсал»; «БУДИНОК Універсал»; «Господар» (майно і тварини); «Страхування іпотеки»; 2) страхування майна для юридичних осіб: бізнес майно; страхування орендованого майна; страхування заставного майна; будівельно-монтажні ризики. Відповідно до побудованої матриці БКГ для підприємства, слід відмітити, що послуги майнового страхування «КВАРТИРА Універсал» відносяться до сектору «Зірки» – цій матриці притаманне високе зростання обсягу продажів і висока частка ринку. 7. Досліджено, що перспективи розвитку світового страхового ринку покращаться в порівнянні з попереднім роками. Розвинені економіки Європи і Америки будуть відновлюватися, у той час як ринки Азії та Латинської Америки продовжать рости. Однак страхові компанії багатьох країн зіткнутися з цілим рядом проблем, таких як низька прибутковість інвестицій, посилення регулювання страхових ринків тощо. Ринок страхування буде представлений новими продуктами, моделями й новими країнами-конкурентами. 8. Очікується, що тенденції зростання, які спостерігаються в останні роки, будуть тривати. У найближче десятиліття попит на послуги страхування залишиться високим на ринках країн, що розвиваються, і особливо в Азії, скільки рівень доходу і забезпеченості в цих країнах буде зростати. 9. Виявлено, що відповідно до проведеного розрахунку прогнозу чистої виручки ПрАТ «Страхова компанія «Провідна» можна сказати, що прогнозується зростання величини чистої виручки страхової компанії. Зокрема, у 2019 році порівняно з 2017 роком відбудеться зростання чистої виручки на 52330,7 тис. грн, або на 9,46%. 10. Потребує посилення вплив держави на проведення інвестиційної політики з боку страховиків. Впровадження міжнародних стандартів страхування майна громадян в Україні – одне з найважливіших завдань і можливих напрямів входження страхового ринку держави у міжнародне страхове співтовариство, проте це можливо лише при врахуванні її економічного та політичного становища. Залежно від економічного стану держави і фінансової стійкості страховиків буде формуватися концепція розвитку страхового ринку.  
Вариант:нет
Литература:1. Александрова М. М. Економічний та страховий інтерес та їх вплив на страхові відносини / М. М. Александрова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – 2011. – Вип. 3 (21). – С. 53–59. 2. Аржевітін С. М. Чому і як слід реформувати систему гарантування вкладів / С. М. Аржевітін // Вісник НБУ. – 2010. – № 11. – С. 3–7. 3. Бабенко М. Комплексні програми страхування допоможуть заощадити Електронний ресурс / М. Бабенко // Bankchart: рейтинги банківських послуг : веб-сайт. – Режим доступу : http://www.bankсhart.соm.ua/finansi/strahuvannya_biznesu/statti/kоmpleksni_prоgrami_strahuvannya_dоpоmоzhut_zaоsсhaditi 4. Базилевич В. Д. Страхова справа : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. – 3-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, КОО, 2003.– 250 с. 5. Балук Н. Р. Визначення впливу комунікаційних засобів на поведінку споживачів страхових послуг Західного регіону / Н. Р Балук. // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 151–156. 6. Баранова В. Г. Фінансовий механізм страхової системи України: проблеми функціонування і розвитку : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.08 / В. Г. Баранова ; Одеський держ. ун-т. – Одеса, 2010. – 35 с. 7. Бачо Р. Й. Перспективи розвитку страхового підприємництва в Україні / Р. Й. Бачо // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: збірн. наук. праць. − Випуск 3 (16) : Економічні науки. – Чернівці, БДФА, 2009. – С. 57–64. 8. Бодня А. В. Визначення проблем страхового ринку та їх вирішення / А. В. Бодня, М. А. Іванченко, О. Б. Пономарьова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Випуск 5. – С. 814–817. 9. Бойко О. С. Зміст майнового страхування в Україні Електронний ресурс / О. С. Бойко. – Режим доступу : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:D0oG039zlwYJ:www.kntu.kr.ua/doc/zb_10_2/stat_10_2/11.doc+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua 10. Брюховецька І. О. Класифікація страхування майна громадян / І. О. Брюховецька // Молодий вчений. – 2016. – № 9 (36). – С. 19–22. 11. Виговська В. В. Теоретичні аспекти визначення сутності страхового ринку / В. В. Виговська // Науковий вісник Полісся. – 2015. – № 4. – С. 124–131. 12. Вірбулевська О. В. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку регіонів України / О. В. Вірбулевська // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. – 2006. – № 5 (40). – С. 143–145. 13. Внукова Н. М. Адаптація вимог Sоlvenсy II до умов функціонування страхового ринку України / Н. М. Внукова, С. А. Ачкасова, І. В. Скорик // Фінанси України. – 2013. – № 9. – 2013. – С. 76–82. 14. Внукова Н. М. Страхування: теорія та практика : навч.-метод. посіб. / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временко. – Х. : Бурун Книга, 2004. –376 с. 15. Вовчак О. Д. Страхова справа : підручник / О. Д. Вовчак. – К. : Знання, 2011. – 390 с. 16. Войнова Є. Ринок страхових послуг України і його позиціювання серед провідних страхових ринків світу / Є. Войнова // Світ фінансів. – 2018. – № 1 (54). – С. 104–116. 17. Гаманкова О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика : монографія / О. О. Гаманкова. – К. : КНЕУ, 2009. – 283 с. 18. Гвозденко А. А. Страхование : учебник / А. А. Гвозденко. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 464 с. 19. Євченко Ю. В. Страхування в країнах з ринковою економікою (використання світового досвіду в умовах України) : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.05.01 / Ю. В. Євченко ; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – К., 2000. – 19 с. 20. Жабинець О. Зарубіжний досвід державного регулювання страхового бізнесу / О. Жабинець // Формування ринкової економіки в Україні. – 2010. – Спецвип. 14. – С. 434–440. 21. Журавка О. С. Науково-методичні засади стратегічного розвитку страхового ринку України : дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.08 / О. С. Журавка ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2010. – 205 с. 22. Залєтов О. Асистанс та його особливості на страховому ринку / О. Залєтов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 133. – С. 21–25. 23. Залєтов О. М. Страхування : навчальний посібник / О. М. Залєтов. – К. : Між. Агенція «BeeZоne», 2003. – 304 с. 24. Канєва Т. В. Проблеми та напрями розвитку страхування майна в Україні / Т. В. Канєва, Д. В. Наливайко // Гроші, фінанси і кредит. – 2017. – № 5 (61). – С. 205–209. 25. Козьменко О. В. Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва. – Суми : Університетська книга, 2012. – 315 с. 26. Козьменко О. В. Страхування і страховий ринок: термінологія, законодавство і динаміка розвитку / О. В. Кузьменко. – Суми : Ділові перспективи, 2006. – 169 с. 27. Луцишин О. Проблеми і перспективи розвитку страхового ринку України / О. Луцишин, С. Данильчук // Наука молода. – 2016. – № 24. – С. 81–88. 28. Маргасова В. Г. Актуальні проблеми розвитку страхового ринку України / В. Г. Маргасова, М. В. Дубина, М. В. Тунік // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 2 (2). – С. 219–228. 29. Марценюк О. В. Майнове страхування: особливості, значимість та перспективи розвитку / О. В. Марценюк // Фінансовий простір. – 2014. – № 3 (15). – С. 147–151. 30. Марценюк-Розарьонова О. Майнове страхування, його особливість, значення та перспективи розвитку/ О. Марценюк-Розарьонова, О. Шуляк // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія : Економічні науки. – 2013. – № 4 (81). – С. 130–137. 31. Навроцький Д. А. Формування страхового ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Д. А. Навроцький ; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. – К., 2005. – 18 с. 32. Наливайко Д. В. Аналіз стану страхування майна в Україні / Д. В. Наливайко // Гроші, фінанси і кредит. – 2017. – Випуск 12. – С. 585–590. 33. Науменкова С. В. Напрямки розвитку страхового ринку України в контексті міжнародних інтеграційних процесів / С. В. Науменкова, В. С. Конопліна // Вісник Української академії банківської справи. – 2015. – № 2 (19). – С. 15–22. 34. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : офіційний сайт Електронний ресурс. – Режим доступу : https://www.nssmс.gоv.ua 35. Ніколаєва А. М. Стан розвитку страхового ринку в Україні / А. М. Ніколаєва, І. М. Остапук // Економічний форум. – 2012. – № 2. – С. 77–81. 36. Оцінювання фінансово-економічної діяльності страхових компаній: адаптивність зарубіжного та вітчизняного досвіду : монографія / О. М. Гончаренко, І. М. Нєнно, О. С. Світлична та ін. ; за ред. І. М. Нєнно. – Одеса : Астропринт, 2015. – 387 с. 37. Павленко О. П. Перспективи становлення та функціонування страхового ринку України / О. П. Павленко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Випуск 8. – С. 1052–1055. 38. Пацурія Н. Б. Концептуальні засади страхування: функції та принципи (правовий аналіз) / Н. Б. Пацурія // Бюлетень Міністерства юстиції України, 2006. – № 12. – С. 89–98. 39. Петрішина Т. Проблеми реалізації послуг зі страхування (майна) підприємств / Т. Петрішина // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2013. – Випуск 5. – Т. 2. – 239 с. 40. Плиса В. Й. Страхування : довідник / В. Й. Плиса. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 196 с. 41. Плиса В. Й. Страхування : навч. посіб. / В. Й. Плиса. – К. : Каравела, 2005. – 392 с. 42. Позднякова Л. О. Сутність та зміст страхової системи як соціально-економічної категорії / Л. О. Позднякова // Науковий вісник Ужгородського університету 2016. – Випуск 1 (47). –Т.2. – С. 379–383. 43. ПрАТ «Страхова Компанія «Провідна» : офіційний сайт Електронний ресурс. – Режим доступу : https://prоvidna.ua/соmpany/prо-prоvidnu 44. Приказюк Н. В. Нові можливості для розвитку страхової системи України / Н. В. Приказюк, Т. П. Моташко // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Том 1. – № 4. – С. 177–192. 45. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР // ВВР. – 1996. – № 18. – Ст. 78. 46. Речицька К. Майнове страхування: тенденції розвитку в Україні / К. Речицька // Юність науки–2016: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 18–19 травня 2016 року) : у 7 ч. – Чернігів, 2016. – Ч. 2. – С. 68–69. 47. Романовська Ю. А. Аналіз ринку майнового страхування в Україні / Ю. А. Романовська, К. А. Яковенко // Гроші, фінанси і кредит. – 2017. – Випуск 13. – С. 1207–1212. 48. Романовська Ю. А. Аналіз страхового ринку України / Ю. А. Романовська // Економіка та суспільство. – 2016. – № 7. – С. 830–837. 49. Ротова Т. А. Страхування : навч. посіб. / Т. А. Ротова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 2-ге вид., перероб. та доп. – 400 с. 50. Рудь І. Ю. Перспективи розвитку страхового ринку Україні / І. Ю. Рудь, І. В. Копитіна // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. – 2015. – № 1 (4). – С. 77–81. 51. Русул Л. В. Вплив євроінтеграції на розвиток страхового ринку України / Л. В. Русул, Н. Р. Дарабан // Молодий вчений. – 2017. – № 6 (46). – С. 489–493. 52. Сафонова О. Д. Сучасний стан страхового ринку України та основні проблеми його розвитку / О. Д. Сафонова // Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – 2014. – С. 98–102. 53. Сидоренко О. О. Етапи становлення та розвитку страхового ринку України / О. О. Сидоренко // Економіка : проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – 2008. – Випуск 241. – С. 383 – 398. 54. Стойко О. Я. Фінанси : навч. посіб. / О. Я. Стойко, Д. І. Дема ; за ред. О. Я. Стойка. – К. : Алерта, 2014. – 432 с. 55. Страхування : підручник / наук. ред. С. С. Осадець. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 599 с. 56. Супрун А. Світовий і національний страховий ринок: відмінності та взаємозв’язки / А. Супрун, Т. Петрішина // Економічний аналіз. – 2012. – № 11. – С. 233–237. 57. Терещенко Т. Є. Соціально-економічний зміст і значення страхування відповідальності, його місце у системі страхування / Т. Є. Терещенко // Вісник ДДФА : науково-теоретичний журнал. Серія : Економічні науки. – 2011. – № 1. – С. 49¬–55. 58. Ткаченко Н. В. Інвестиційна діяльність страхових компаній : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Н. В. Ткаченко ; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. – К., 2004. – 20 с. 59. Ткаченко Н. Принципи організації ефективних комплексних продажів у роздрібному страхуванні / Н. Ткаченко, Н. Рябоконь // Світ фінансів. – 2012. – № 3. – С. 152–161. 60. Тропіна В. Роль соціального страхування у фінансуванні державних соціальних гарантій / В. Тропіна, Д. Суховий // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка, 2013. – № 8 (149). – С. 22–25. 61. Феоктистова Н. А. Формирование системы методов диагностики региональных страховых рынков : дисс. канд. экон. наук / Н. А. Феоктистова ; Хабаровская государственная академия экономики и права. – 2005. – 190 с. 62. «Фориншурер» : офіційний сайт Електронний ресурс. – Режим доступу : http://fоrinsurer.соm 63. Фурман В. Необхідність страхування та його роль в економіці / В. Фурман // Економіст. – 2007. – № 5. – С. 43–46. 64. Фурман В. М. Страховий ринок в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку : автореф. дис. … д-ра економ. наук : 08.04.01 / В. М. Фурман ; Держ. установа «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – К., 2006. – 36 с. 65. Фурман В. М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку : монографія / В. М. Фурман. – К. : КНЕУ, 2005. – 296 с. 66. Цыганов А. А. Основы организации страхования в Интернете / А. А. Цыганов, А. В. Быстров. – М. : Анкил, 2005. – 176 с. 67. Чкан І. О. Тенденції розвитку добровільного медичного страхуванняв Україні / І. О. Чкан // Фінансовий простір. – 2015. – № 1. – С. 292–297. 68. Шахов В. В. Страхование : ученик для вузов / В. В. Шахов. – М. : Анкил, 2002. – 248 с. 69. Шумелда Я. Страхування : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Я. Шумелда. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Тернопіль : Джура, 2006. – 296 с. 70. Шумелда Я. П. Страхування : навч. посіб. / Я. П. Шумелда. – К. : Міжнародна агенція «БІЗОН», 2007. – 384  
Дополнительная информация: Додатки надаються. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (206)