Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю на підприємстві будівельної галузі

Карточка работы:27185-2018ф
Цена:
Тема: Підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю на підприємстві будівельної галузі
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2018
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Сутність та особливості управління інвестиційною діяльністю в умовах ринкової економіки 6 1.2. Принципи розробки інвестиційної стратегії підприємства 14 1.3. Досвід ефективного управління інвестиційної діяльності будівельних організацій у розвинутих країнах 23 Висновки до розділу 1 30 РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ТІ-М-СІ» 32 2.1. Моніторинг стану та динаміки інвестиційної діяльності підприємств будівельної галузі в Україні 32 2.2. Дослідження та аналіз стану інвестиційної діяльності підприємства 40 2.3. Оцінка ефективності інвестицій та вплив різних факторів на формування фінансового результату підприємства 47 Висновки до розділу 2 63 РОЗДІЛ 3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 66 3.1. Розробка оптимальної інвестиційної стратегії підприємства будівельної галузі в ринкових умовах 66 3.2. Пропозиції щодо розробки та реалізації управлінських інвестиційних рішень 85 Висновки до розділу 3 117 ВИСНОВКИ 119 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 123 ДОДАТКИ 133  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. Функціонування підприємств будівельного комплексу в умовах ринкового господарювання посилює їх відповідальність за використання фінансових ресурсів. Особливо значимою стає інвестиційна діяльність як для розвитку окремого підприємства, так і для економіки в цілому. Будівельні підприємства беруть безпосередню участь в здійсненні інвестиційних проектів, тому вони повинні бути повноцінними учасниками процесу їх реалізації, грамотно використовують інвестиційні ресурси. Саме з цієї причини актуальним є дослідження особливостей підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю на підприємстві будівельної галузі. Теоретичним та методичним аспектам підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю загалом та на підприємстві будівельної галузі, зокрема, присвячено роботи таких авторів як: В. Л. Акуленко, І. Ю. Бережна, М. М. Бліхар, І. І. Вініченко, К. Р. Гуменна, О. І. Жилінської, С. В. Кального, О. В. Короткова, П. В. Кухти, Т. С. Овчаренко, Л. М. Петренко, А. А. Степанової, С. Р. Семів, О. Г. Хрімлі, Т. В. Шталь, Д. М. Черваньова, О. В. Ястребова та інших. Метою роботи є обґрунтування напрямків підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю на підприємстві будівельної галузі на матеріалах ТОВ «ТІ-М-СІ». Відповідно до поставленої мети дослідження необхідно було вирішити такі завдання: − визначити сутність та особливості управління інвестиційною діяльністю в умовах ринкової економіки; − дослідити принципи розробки інвестиційної стратегії підприємства; − обґрунтувати досвід ефективного управління інвестиційної діяльності будівельних організацій у розвинутих країнах; − провести моніторинг стану та динаміки інвестиційної діяльності підприємств будівельної галузі в Україні; − здійснити дослідження та аналіз стану інвестиційної діяльності підприємства; − оцінити ефективність інвестицій та вплив різних факторів на формування фінансового результату підприємства; − розробити оптимальну інвестиційну стратегію підприємства будівельної галузі в ринкових умовах; − обґрунтувати пропозиції щодо розробки та реалізації управлінської інвестиційних рішень. Об’єктом дослідження є система підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю на підприємстві будівельної галузі. Предметом дослідження є теоретичні засади, практичні та рекомендаційні аспекти підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю на підприємстві будівельної галузі. Теоретичною і методологічною основою послужили наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів в області мікроекономіки, інвестиційного менеджменту, законодавчі та нормативні акти в області інвестицій і економіки. Для обґрунтування результатів роботи застосовувалися економіко-математичне моделювання, методи математичної статистики, логічний і системний аналіз, метод експертних оцінок. До основних загальнонаукових методів дослідження, які використані в роботі, відносяться: діалектичний метод пізнання; логічний та формально-логічний методи; метод порівняння, узагальнення, систематизації та синтезу (при дослідженні суті управління інвестиційною діяльністю на підприємстві будівельної галузі); групування, статистичні, математичні, графічного аналізу (при оцінці показників інвестиційної діяльності підприємств будівельної галузі в Україні); системний і комплексний підходи, економіко-статистичні, методи прогнозування (для визначення шляхів удосконалення процесу управління інвестиційною діяльністю підприємств будівельної галузі в Україні). Практична значимість дослідження полягає в тому, що результати його можуть бути використані керівниками будівельних підприємств для забезпечення ефективного їх функціонування і своєчасного прийняття раціональних управлінських рішень в області інвестиційної діяльності підприємства. Інформаційною базою дослідження послужили посібники, монографії вітчизняних авторів та зарубіжних вчених з даної теми, а також статті, аналітичні матеріали, статистичні матеріали та Інтернет-ресурси з питань підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю на підприємстві будівельної галузі. Дослідження проводилися на матеріалах ТОВ «ТІ-М-СІ». Структура магістерської роботи. Кваліфікаційна магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел та анотацій. Робота містить 41 таблиця та 22 рисунки. Список використаних джерел містить 81 найменування. Роботу викладено на 154 сторінках друкованого тексту. Апробація результатів дипломної роботи. Основні наукові положення та результати досліджень були представлені та опубліковані у вигляді тез на XIІІ (XXV) Всеукраїнській науково-практичній конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» (16 – 17 березня 2017 р., м. Київ) за темою «Економічні основи стратегічного управління стійкістю підприємства як один з напрямків інвестиційної привабливості».    
Объём работы:
120
Выводы:Отже, за результатами проведеного дослідження варто зробити відповідні висновки. Досліджено, що під інвестиційною діяльністю слід розуміти організовану діяльність, що здійснюється в реально існуючих у країні умовах господарювання за допомогою практичних дій суб’єктів інвестиційної діяльності, функцій, які полягають у цілеспрямованому процесі знаходження необхідної кількості інвестиційних ресурсів, виборі відповідних об’єктів чи інструментів для їх вкладання, розробці і впровадженні поетапної інвестиційної програми чи стратегії та забезпеченні ефективної її реалізації з метою отримання прибутку. Визначено, що управління інвестиційною діяльністю на підприємстві ґрунтується на наступних принципах: розвитку та постійного удосконалення процесу управління; узгодженості досягнення цілей в часі; наукової обґрунтованості при прийнятті управлінських рішень; адекватності; єдності процесу розробки, виконання та контролювання в процесі використання інвестицій; цільовий розподіл інвестиційних ресурсів Виявлено, що існує необхідність удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності у будівельній сфері України з урахуванням досвіду розвинутих країн. Регулювання інвестиційних процесів у зарубіжних країнах переслідує такі головні цілі: спрямування інвестицій на реструктуризацію економіки для підвищення її ефективності; обіг заощаджень в інвестиції реального сектору економіки; формування ефективного і контрольованого ринку капіталів; зниження і страхування інвестиційних ризиків; поліпшення інвестиційного клімату для вітчизняних і зарубіжних капіталів. Правові гарантії інвесторам є найважливішим критерієм сприятливого інвестиційного клімату. Досліджено, що розвинутий ринок інвестиційних ресурсів у галузі будівництво виступає, по-перше, як необхідна форма розв’язання наявних суперечностей між потребою галузі в додаткових інвестиційних ресурсах й обмеженістю їх пропозиції; по-друге – як сукупність різних механізмів, що сприяють не лише акумуляції необхідних ресурсів, але й раціональному їх розміщенню. Дослідження функцій ринку інвестиційних ресурсів у галузі будівництва дало змогу встановити, що він виконує регулятивну, ціноутворювальну, посередницьку та стимуляційну дію, а їх доцільне використання призводить до повноцінного функціонування ринку. Проаналізовано, що упродовж 2014–2018 рр. спостерігається поліпшення всіх основних показників рентабельності підприємства, що свідчить про зростання ефективності його діяльності й викликано, в основному, збільшенням фінансових результатів діяльності ТОВ «ТІ-М-СІ». Підприємство має високий рівень рентабельності сукупних активів і власного капіталу. Збільшення рентабельності власного капіталу викликано збільшенням чистого прибутку та зростанням суми власного капіталу, що веде до посилення фінансової автономії підприємства. Рівень рентабельності власного капіталу свідчить про високу інвестиційну привабливість аналізованого підприємства, тому що він значно вище прибутковості по інших варіантах капіталовкладень. Отже, такі напрямки інвестування коштів ТОВ «ТІ-М-СІ» в реальні інвестиції свідчать, перш за все, про збільшення будівельної потужності підприємства на базі наявних основних фондів та перспективу подальшого вкладання коштів на впровадження інвестиційної діяльності на розвиток будівельної діяльності підприємства. Визначено зовнішні фактори, що здійснюють безпосередній вплив на інвестиційну діяльність ТОВ «ТІ-М-СІ»: економічний фактор є найважливішим фактором для ТОВ «ТІ-М-СІ»; політико-правовий фактор, адже держава через різні органи та інститути влади, систему законодавчих та нормативних актів створює умови для функціонування підприємства, регулює і контролює його діяльність; соціально-культурний фактор – це фактор який визначає формування та сприйняття цінностей, смаки, традиції та норми суспільства. Визначено наповнення кожної із груп факторів внутрішнього середовища формування інвестиційної привабливості ТОВ «ТІ-М-СІ»: виробничо-технологічні фактори; фінансово-економічні фактори; соціальні фактори; майнові фактори; адміністративні фактори; управлінські фактори; розпізнавальні фактори; інфокомунікаційні фактори. Розроблено заходи щодо управління інвестиційною діяльністю ТОВ «ТІ-М-СІ». Для вдосконалення інвестиційної діяльності ТОВ «ТІ-М-СІ» пропнуємо реалізувати інвестиційний проект щодо впровадження системи автоматизації контролю обліку теплової енергії та водопостачання у житлових будівлях. Розроблено заходи щодо управління інвестиційною діяльністю ТОВ «ТІ-М-СІ». Проведено оцінку економічної доцільності впровадження системи автоматизації контролю обліку теплової енергії та водопостачання у житлових будівлях. Позитивним моментом у запропонованому проекті для ТОВ «ТІ-М-СІ» стане додатнє значення чистої приведеної вартості проекту на заплановані 2020–2022 р. (за оптимістичним сценарієм розвитку проекту від 1171,2 тис. грн у 2020 р. до 1464,0 тис. грн у 2022 р.; за реалістичним сценарієм розвитку проекту від 768,9 тис. грн у 2020 р. до 961,2 тис. грн у 2022 р.; за песимістичним сценарієм розвитку проекту від 509,3 тис. грн у 2020 р. до 636,6 тис. грн у 2022 р.). Індекс рентабельності запропонованого проекту більше 1, що вказує на економічну привабливість даного заходу та можливість збільшення прибутку ТОВ «ТІ-М-СІ». Обґрунтовано, що управління стратегічним розвитком є новою підсистемою управління підприємством, тому воно потребує формування відповідного аналітичного забезпечення. Цей процес у наукових працях особливо останнім часом називають обліково-аналітичною системою, обліково-аналітичним забезпеченням, інформаційно-аналітичним забезпеченням або суто аналітичною системою чи аналітичним забезпеченням управління. Для мінімізації iнвeстицiйних ризиків нa пiдприємcтвi нeoбхіднi знaчні рeсyрси: чac, фінансові витрати та oргaнiзaцiйнi зyсилля тoщo. Тoмy оцінювання інвестиційних ризиків є невід’ємною складовою механізму підвищення інвестиційного потенціалу ТОВ «ТІ-М-СІ». Крім того, з метою мінімізації інвестиційних ризиків особливу увагу слід звертати на наступні підсистеми, що впливають на підвищення інвестиційного потенціалу підприємства: управління кaдрaми; стратегічне плaнyвaння; тaктичне плaнyвaння, до складу котрого мoжe вхoдити розробка тa вибiр інноваційних прoeктiв пiдприємcтвa; оперативне управлiння; управління мaтeріальнo-тeхнiчним забезпеченням, збyтoм та реалізацією прoдyкцiї.  
Вариант:нет
Литература:2. Акуленко В. Л. Аналіз теоретичних підходів до управління інвестиційною діяльністю підприємства / В. Л. Акуленко, І. В. Новикова // Вісник СумДУ. Сер. Економіка. – 2012. – № 3. – С. 66–73. 3. Андреєва О. В. Механізм інвестування підприємств залізничного транспорту в умовах динамізації циклів економічного розвитку / О. В. Андрєєва // Економічний часопис-XXI. – 2012. – 11–12(1). – С. 43. 4. Бережна І. Ю. Інвестиційно-інноваційний аспект розвитку національної економіки / І. Ю. Бережна // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 24. – С. 7–11. 5. Бережна І. Ю. Поняття та роль інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу на сучасному етапі економічного розвитку / І. Ю. Бережна // Науковий вісник ЧДІЕУ. –2011. – № 1(9). – С. 86–91. 6. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : учеб. курс / И. А. Бланк. – М. : ЭльгаН, 2012. – 398 с. 7. Бліхар М. М. Правовий статус інвестора як суб’єкта інвестиційних відносин / М. М. Бліхар // Митна справа. – 2013. – № 4 (88). – С. 296–305. 8. Богданенко А. І. Дослідження інвестиційної діяльності в житлове будівництво в Україні: тенденції та проблеми Електронний ресурс / А. І. Богданенко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – Режим доступу : http://www.economy.nayka. com.ua/pdf/2_2018/9.pdf 9. Вініченко І. І. Сутність і складові елементи інвестиційного процесу / І. І. Вініченко // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2006. – № 6. – С. 70–73. 10. Виноградова З. И. Стратегический менеджмент. Матрица модулей, «дерево» целей / З. И. Виноградова, В. Е. Щербакова. – М. : Академический Проект, 2004. – 304 с. 11. Войнаренко М. П. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств : монографія / М. П. Войнаренко, І. Ю. Єпіфанова. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 188 с. 12. Ворсовський О. Л. Теоретико-методичні основи інвестиційного потенціалу підприємств / О. Л. Ворсовський // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 15. – С. 8–11. 13. Гайдуцький А. П. Оцінка інвестиційної привабливості економіки / А. П. Гайдуцький // Економіка і прогнозування. – 2004. – № 4. – С. 3–7. 14. Гамалій В. Ф. Визначення інвестиційної привабливості регіонів України за допомогою трендових моделей Електронний ресурс / В. Ф. Гамалій, В. С. Сотніков. – Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/dос/zb_22(2)_ekоn/stat_20_1/03.pdf 15. Грибенюк Я. Проблеми інвестиційної діяльності в Україні (на прикладі аналізу статистичних даних по прямих інвестиціях) Електронний ресурс / Я. Грибенюк. – Режим доступу : http://www.zu.edu.ua/spf/tmp/ thіrd_іterunіversіty_соnferenсe_pdf/28.pdf 16. Гуменна К. Р. Аналіз методик оцінки інвестиційної привабливості регіону. Університетські наукові записки. Наука в інформаційному просторі / К. Р. Гуменна // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (29–30 вересня 2011 р.) в 7-и томах. – Дніпропетровськ, 2011. – Т. 6. – С. 54−57. 17. Гуторов А. О. Шляхи формування інвестиційних ресурсів агрохолдингів / А. О. Гуторов // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2013. – Вип. 6 (57). – С. 66–71. 18. Должанський І. З. Управління потенціалом підприємства / І. З. Должанський, Т. О. Загорна, О. О. Удалих та ін. − К. : Центр навч. літ-ри, 2006. − 362 с. 19. Дрич А. Основні способи досягнення інвестиційної привабливості України / А. Дрич // Вісник НБУ. – 2010. – № 4. – С. 40–41. 20. Єпіфанова І. Ю. Підвищення якості інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств Вінниччини / І. Ю. Єпіфанова // Економічний простір. – 2009. – № 23/2. – С. 287–288. 21. Єпіфанова І. Ю. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств : монографія / І. Ю. Єпіфанова, М. П. Войнаренко // Вінниця : ВНТУ, 2011. – 188 с. 22. Замятіна Н. В. Теоретико-методичні засади управління інвестиційною діяльністю підприємства / Н. В. Замятіна // Фінансовий простір. – 2013. – № 3 (11). – С. 138–142. 23. Захожай В. Б., Казак О. О. Методика аналізу структурних зрушень інвестиційних доходів машинобудівних підприємств / В. Б. Захожай, О. О. Казак // Бізнес Інформ. – 2015. – № 8. – С. 102–107. 24. Ісаєнко Д. Житлове будівництво за кордоном: досвід для України / Д. Ісаєнко // Публічне управління: теорія та практика : збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : ДокНаукДержУпр, 2011. – Вип. 3 (7). – С. 146–151. 25. Катерина С. Малько. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість України : чинники їх формування в сучасних умовах / Катерина С. Малько // Економіка та управління національним господарством. – 2015. – № 3 (165). – С. 100–105. 26. Ковальчук В. А. Сутність поняття «національний інвестиційний проект» / В. А. Ковальчук // Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів. – Х. : НТМТ, 2015. – С. 193–197. 27. Козаченко Г. В. Управління інвестиціями на підприємстві / Г. В. Козаченко. – К. : Лібра, 2004. – 368 с. 28. Колеватова А. В. Сучасний стан залучення іноземних інвестицій в економіку України / А. В. Колеватова // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – 2018. – Вип. 22. – С. 1080–1084. 29. Короткова О. В. Інвестиційна привабливість підприємства та методики її оцінювання Електронний ресурс / О. В. Короткова // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2013. – № 6. – Режим доступу : http://www.eсоnоmy.nayka.соm.ua/?оp=1&z=2132 30. Кошельок Г. В. Система факторів, які впливають на оцінку інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості / Г. В. Кошельок // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2009. – № 36. – С. 97–103. 31. Краснікова Л. І. Позитивні і негативні аспекти впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток Електронний ресурс / Л. І. Краснікова, Ю. А. Подвисоцький. – Режим доступу : http://arсhіve.nbuv.gоv.ua/pоrtal/Sос_Gum/Ekpr/2010_33/Zmіst/9PDF.pdf 32. Кривоус В. Б. ТНК і європейські країни, що розвиваються, аспект: прямі іноземні інвестиції / В. Б. Кривоус // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 5-1. – С. 327–333. 33. Кубарева І. В. Механізм забезпечення інвестиційної привабливості підприємства: сутність, особливості формування та засади функціонування / І. В. Кубарева // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 82–88. 34. Кузьменко О. В. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість регіонів України / О. В. Кузьменко // Економічний нобелівський вісник. – 2015. – № 1 (8). – С. 46–53. 35. Кулініч Т. В. Інвестиційна привабливість України та можливі шляхи її підвищення у сучасних умовах / Т. В. Кулініч, М. А. Мричко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 754. – С. 34–40. 36. Лайко О. І. Трансформаційні процеси в інвестиційній системі економіки України : моногр. / О. І. Лайко ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : Грінь Д. С., 2014. – 460 с. 37. Лисиця Л. В. Інвестиційний проект як економічна категорія / Л. В. Лисиця // Управління розвитком. – 2014. – № 2. – С. 108–110. 38. Лужко Е. В. Методологические основы формирования моделей развития предприятий строительного комплекса в условиях глобальных изменений / Е. В. Лужко, Л. К. Глиненко // Економіка будівництва. – 2006. – № 2. – С. 18–23. 39. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Майорова. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. 40. Максимова М. О. Стан житлового господарства та розвиток ринку ремонтно-будівельних робіт в Україні / М. О.Максимова // Наук.вісник Нац.ун-ту ДПС України. – 2012. – № 3(58) – С.57–63. 41. Мамотенко Д. Ю. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / Д. Ю. Мамотенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 628. – С. 209–216. 42. Манаєнко І. М. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики: монографія / І. М. Манаєнко. – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 157 с. 43. Махмудов Х. З. Інвестиційний проект як форма інвестиційного потенціалу підприємства / Х. З. Махмудов, І. І. Петренко // Економіка і регіон, 2011. № 2. – С. 132–136. 44. Мітал О. Г. Інвестиційна діяльність регіонів на сучасному етапі розвитку економіки/ О. Г. Мітал // Інвестиції: практика і досвід. – 2013. – № 1. – С. 13. 45. Мойсеєнко І. П. Інвестування : навч. посіб. / І. П. Мойсеєнко // К. : Знання, 2012. – 490 с. 46. Нікітіна А. В. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / А. В. Нікітіна // Вісник Запорізького національного університету – 2010. – № 2 (6). – С. 161–165. 47. Охріменко О. О. Ефективність інвестиційного механізму підприємств електроенергетики: діалектика якісних та кількісних перетворень / О. О. Охріменко, І. М. Манаєнко // Проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 41. 48. Очередько О. О. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності підприємств України / О. О. Очередько // Менеджер. – 2016. – № 4 (73). – С. 24–31. 49. Петренко Л. М. Теоретичні аспекти дослідження інвестиційної діяльності Електронний ресурс / Л. М. Петренко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. – 2012. – Вип. 22, ч. ІІ. – Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ ekon/stat_20_1/54.pdf 50. Петрович Й. М. Організаційно-економічні засади прискорення інноваційних процесів у промисловості України / Й. М. Петрович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер. Проблеми економіки та управління. – 2008. – № 628. – С. 3–11. 51. Пешко А. В. Інвестиційна стратегія управління компанією Електронний ресурс / А. В. Пешко, А. В. Назаренко // Державне будівництво. – 2007. – № 1 (ч. 2). – Режим доступу : http://www.kbuapa. kharkov.ua/e-book/db/2007-1-2/doc/2/01.pdf 52. Пилипенко О. І. Інтерпретація поняття «інвестиційна привабливість» на різних рівнях економічної системи Електронний ресурс / О. І. Пилипенко. – Режим доступу : http://eztuіr.ztu.edu.ua/1874/1/30.pdf 53. Пилипяк О. Інвестиційна привабливість регіонів України: соціально-економічний аспект / О. Пилипяк // Економіка України. – 2004. – № 8. – С. 82–85. 54. Пирог О. В. Науково-методичні положення з оцінювання ефективності інвестування модернізації основних засобів ТДВ «Стрий-Авто» / О. В. Пирог, Х. П. Стельмах // Бізнес Інформ. – 2016. – № 10. – С. 79–84. 55. Поєдинок В. В. Види інвесторів за законодавством України / В. В. Поєдинок // Юридична Україна. – 2004. – № 3. – С. 48–52. 56. Поєдинок В. Інвестиційне право як підгалузь господарського права України / В. Поєдинок // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2013. – № 3 (97). – С. 35–39. 57. Погріщук Б. Методологія дослідження інвестиційних процесів в Україні: стан і напрямки розвитку / Б. Погріщук, В. Козловський // Наука молода. – 2007. – № 7. – С. 125–130. 58. Прокопчук О. А. Іноземні інвестиції в економіку України: тенденції та перспективи / О. А. Прокопчук // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 1(3). – С. 200–206. 59. Просович О. М. Формування інвестиційного механізму підприємства / О. П. Просович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». – Львів : НУ «Львівська політехніка». – 2003. – № 48. – С. 159–165. 60. Рахман И. А. Зарубежный опыт регулирования инвестиционно-строительной деятельности / И. А. Рахман // Экономика строительства. – 2001. – № 6. – С. 45–52. 61. Семів С. Р. Теоретико-методичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості регіонів і галузей економіки / С. Р. Семів // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк, 2001. – Ч. 2. – С. 473–475. 62. Сікорака Л. А. Інвестиційні механізми регулювання економіки підприємств: сутність, структура та складові компоненти / Л. А. Сікорака // Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. – № 2 (11). – С. 217–224. 63. Тимошик Н. С. Особливості оперативного управління фінансовими інвестиціями / Н. С. Тимошик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 2015. – С. 278–283. 64. Ткаченко Ю. В. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості національної економіки Електронний ресурс / Ю. В. Ткаченко. – Режим доступу : http://www.eсоnоmy.nayka. соm.ua/?оp=1&z=2343 65. Ткаченко Т. П. Напрями оптимізації інвестиційної діяльності підприємств / Т. П. Ткаченко, Н. А. Шевчук, І. В. Гончарук // Агросвіт. – 2018. – № 7. – С. 45–48. 66. Тульчинська С. О. Інвестування як елемент реалізації стратегії розвитку національної економіки / С. О. Тульчинська, М. О. Змієнко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 29. – 77–82 с. 67. Федоренко В. Г. Інвестознавство. Підручник. – 3-тє вид., допов. / В. Г. Федоренко – К. : МАУП, 2004. – 480 с. 68. Федоренко В. Г. Інвестування : підруч. / В. Г. Федоренко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Алеута, 2008. – 448с. 69. Феєр О. В. Управління інвестиціями як складова інвестиційного механізму підприємства / О. В. Феєр // Економіка і суспільство. – 2016. – Вип. 5. – С. 256–259. 70. Федченко Н. І. Основні критерії визначення інвестиційної привабливості суб’єктів економічних відносин Електронний ресурс / Н. І. Федченко. – Режим доступу : http://dspaсe.uabs.edu.ua/jspuі/bіtstream/ 123456789/4305/1/fedсhenkо.pdf 71. Філиппова С. В. Джерела фінансування інвестицій в основний капітал підприємств України Електронний ресурс / С. В. Філиппова, Н. М. Сімакова. – Режим доступу : http:pratsі.оpu.ua/app/webrооt/ artісles/1312570078.pdf 72. Фроліна К. Л. Наукові засади державного регулювання інвестиційної діяльності у будівельній сфері Електронний ресурс / К. Л. Фроліна. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/109654/18-Frolina.pdf?sequence=1 73. Харченко Т. О. Методичний інструментарій оцінки ефективності інвестицій в контексті формування конкурентоспроможності управління проекту / Т. О. Харченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія «Економіка і менеджмент». – 2016. – Вип. 1 (67). – С. 99–105. 74. Хрімлі О. Г. Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект / О. Г. Хрімлі. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 320 с. 75. Черваньов Д. М. Система інноваційного менеджменту: теорія і практика : підруч. / Д. М. Черваньов. – К. : ВПЦХ «Київський університет», 2012. – 1391 с. 76. Шаповалова Т. Ю. Аналіз сутності деяких категорій інвестиційної діяльності / Т. Ю. Шаповалова, Н. В. Фесенко // Вісник Нац. техн. ун-ту ХПІ : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ ХПІ. – 2011. – № 26. – С. 156–164. 77. Шипуліна Ю. С. Шляхи розвитку інноваційної діяльності України в глобалізованому економічному просторі / Ю. С. Шипуліна, К. О. Костик // Mechanism of Economic Regulation. – 2013. – № 4. – С. 51–63. 78. Шлафман Н. Л. Механізми регулювання розвитку підприємницького сектору / Н. Л. Шлафман. – Херсон : ХНТУ, ІПРЕЕД НАН України, 2010. – 284 с. 79. Шталь Т. В. Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення / Т. В. Шталь, Ю. Б. Доброскок, О. О. Тіщенко, Е. Сапаров // Бізнесінформ – 2013. – № 3. – С. 122–125. 80. Ястребова О. В. Концептуальні підходи до визначення сутності інвестиційного проекту та його життєвого циклу / О. В. Ястребова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2015. – Вип. 2 (3). – С. 150–155. 81. Офіційний сайт Державної служби статистики України Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua    
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (644)