Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Аналіз дебіторської заборгованості

Карточка работы:9060
Цена:
Тема: Аналіз дебіторської заборгованості
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Славістичний Університет (КСУ)
Содержание:Вступ 3 1. Суть та зміст дебіторської заборгованості підприємства 6 2. Методичний інструментарій оцінки дебіторської заборгованості підприємства 15 3. Практичне застосування аналітичних процедур щодо оцінки дебіторської заборгованості 21 4. Ефективність методів оцінки дебіторської заборгованості підприємства 28 5. Модель оптимізації дебіторської заборгованості підприємства 35 Висновки 42 Список використаної літератури 45 Додатки
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр
Вступление:Діяльність суб'єктів господарювання здійснюється в процесі поєднання основних фондів, оборотних фондів і самої праці. Безперервність процесу виробничої діяльності потребує постійного інвестування коштів у ці елементи для здійснення розширеного їх відтворення. Саме для забезпечення постійної наявності оборотних коштів дуже важливе значення мають розміри дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість разом з виробничими запасами найчастіше складає значну частку в структурі активу балансу підприємства. Створення великих обсягів дебіторської заборгованості викликає низьку платоспроможність підприємства. Для проведення розрахунків по зобов'язаннях підприємству доводиться перетворювати високоліквідні активи на грошові кошти, у протилежному випадку йому загрожує банкрутство. Наявність дебіторської заборгованості у підприємства знижує ліквідність його активів (а разом із цим його платоспроможність), а також частина „замороженого капіталу” не дає можливості використовувати кошти на потреби підприємства. В той же час, наявність дебіторської заборгованості у підприємств означає наявності кредиторської заборгованості у його контрагентів. Кредиторська заборгованість є наслідком використання можливості тимчасово користуватися запозиченими коштами, але з іншого боку також впливає на показники платоспроможності і ліквідності. Окрім цього наявність простроченої заборгованості може призвести до погіршення іміджу підприємства. При правильному управлінні дебіторською заборгованістю можна усунути погані наслідки їх наявності. Це можливе за умови правильно організованої системи аналізу та контролю дебіторської та кредиторської заборгованості. Вивчення законодавчих, нормативних документів, спеціальної літератури та практичного досвіду зумовило необхідність розробки рекомендацій по удосконаленню управління дебіторською заборгованістю. Опрацювання літературних джерел з досліджуваної проблеми доводить, що господарські одиниці України і закордонних країн нагромадили значний досвід з питань управління дебіторською заборгованістю. Тому для написання курсової роботи була використана методична, наукова та навчальна література провідних вітчизняних та закордонних економістів, нормативні документи, законодавчі акти, статті періодичного друку, а також дані обліку та звітності досліджуваного підприємства. Предметом дослідження даної роботи є методика аналізу і оцінки дебіторської заборгованості підприємства. Об'єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність підприємства ТОВ „Бенефіт”. Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та практичне застосування методики аналізу дебіторської заборгованістю та надання рекомендацій щодо її вдосконалення. Для написання роботи були поставлені наступні завдання: - визначити сутність та зміст дебіторської заборгованості; - дослідити методичний інструментарій оцінки дебіторської заборгованості; - провести оцінку дебіторської заборгованості підприємства; - дослідити ефективність оцінки дебіторської заборгованості на підприємстві; - розробити модель оптимізації дебіторської заборгованості на підприємстві. До основних методів дослідження, використаних автором, слід віднести діалектичний та структурно-функціональний методи, а також системне, комплексне дослідження, опрацювання і використання інформації фінансового характеру. Також при проведенні дослідження використовувались методи економічного аналізу: аналітичний, деталізація, порівняння, елімінування, статистичний методи. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
Объём работы:
43
Выводы:В Україні бухгалтерський облік дебіторської заборгованості відбувається згідно з Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку. При обліку дебіторської заборгованості бухгалтер керується П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”. Згідно П(С)БО 10 дебіторська заборгованість — сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Відповідно, дебітори – це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували, підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність одержання підприємством майбутніх економічних вигод, та її сума може бути достовірно визначена. Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. Поточна дебіторська заборгованість – це сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. В залежності від виду дебіторської заборгованості вона оцінюється по-різному. Дебіторська заборгованість не сплачена в строк, тобто прострочена включає: • сумнівну дебіторську заборгованість; • безнадійну дебіторську заборгованість. Сумнівний борг - поточна дебіторська заборгованість за роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником. Безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позивної давності (за статтею 71 Цивільного кодексу України – 3 роки, за Законом України від 21.12.2000 р. № 2181 – 1095 днів). Досліджуване підприємство – ТОВ „Бенефіт” – виробник торгівельного обладнання, що працює на ринку України 7 років. Основні види продукції підприємства – це вітрини, прилавки, стелажі, шафи-вітрини та інше торгівельне обладнання для промислових товарів. Підприємство дотримається наступної платіжної політики: спочатку покупець має оплатити продукцію, тільки після цього відділ збуту підприємства виписує розпорядження на віджвантаження продукції. Про оплату виписаного рахунку-фактуру бухгалтер дізнається із первинного документу – виписка банку. Виписку надає банк щодня. Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий стан підприєм¬ства. Значення аналізу дебіторської заборгованості особливо зростає в період інфляції, коли іммобілізація власних оборотних активів стає дуже невигідною. Джерело аналізу — баланс підприємства; для внутрішнього аналізу застосовуються також дані аналітичного обліку. Особливу увагу в процесі аналізу дебіторської заборгованості приділяють статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», яка має найбільшу питому вагу в загальній сумі дебіторської заборгованості. Згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку ця дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю, тобто як сума дебіторської заборгованості за мінусом сумнівних та безнадійних боргів. Підприємство проводить рейтингове оцінювання клієнтів та встановлює для кожної групи покупців свої правила комерційного кредитування. Отже до А покупців відносяться ті, з якими підприємство здійснює приблизно 75% обороту. Більш інтенсивна робота з покупцями цього класу може вплинути на 75% обороту з іншими контрагентами. До цього ж втрата будь-якого з А-покупців може серйозно вплинути на фінансову рівновагу підприємства. На теперішній час клієнти компанії користуються такими періодами кредитування: 1. 30 (31) днів. Такий період пропонується постійним клієнтам із незначними обсягами придбання товарів (у середньому 30 тис. грн. за місяць), 2. 15 днів. Цей період є більш поширеним і пропонується більшості постійних корпоративних клієнтів. 3. Новим клієнтам, або клієнтам що мають термін відносин із підприємством менше року комерційний кредит не надається. Підприємства мають у 100%-ному обсязі сплатити за товари. Слід відмітити, що підприємство ТОВ „Бенефіт” надає досить високі терміни відстрочки платежу. Послаблення розрахункових умов, що збільшує дебітор¬ську заборгованість покупців, мас свої переваги і недоліки. Так, з одного боку це зростання обсягу продажу товарів та прибут¬ку, а з іншого збільшення суми безнадійних боргів та додаткові фінансові втрати через наявність на балансі дебіторської забор¬гованості. Перш ніж прийняти рішення про послаблення розра¬хункових умов, на підприємстві ТОВ „Бенефіт” слід порівняти виграти від утримання на ба¬лансі додаткової дебіторської заборгованості контрагентів з вигодою від зростання обсягу продаж. Якщо результат такого порівняння дає прибуток, то підприємство може послабити по¬купцям свої розрахункові умови.
Вариант:нет
Литература:1. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 8.10.1999р. № 237 // Відомості Верховної Ради № 12 1999, с. 35 2. Баканов М.Н., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 416 с. 3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні- Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2000 – 768 с. 4. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с. 5. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор 2003 – 144 с. 6. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства – К.: Знання, 2002 – 324 с. 7. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. - 387 с. 8. Маяковський А.І. Складання річної фінансової звітності // Вісник податкової служби України 2004 №5 – с. 22 9. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 132с. 10. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с. 11. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, — 2001. - 456 с. 12. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Минськ. - 2004 р. - 512 с. 13. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М. Кривошей М.М. Звітність підприємств. Навчальний посібник/ за ред. Проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (220)