Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Правовий статус господарських судів в Україні.

Карточка работы:27765-2019ф
Цена:
Тема: Правовий статус господарських судів в Україні.
Предмет:Право
Дата выполнения:2019
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНІ 8 1.1. Правова природа господарських судів та їх місце у судовій системі України 8 1.2. Правові засади створення та функціонування господарських судів в Україні 17 РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНІ 29 2.1. Поняття та структура правового статусу господарських судів 29 2.2. Принципи та завдання господарських судів 30 2.3. Захист економічних прав та інтересів суб’єктів господарської діяльності і держави 44 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНІ 69 3.1. Шляхи удосконалення організаційно-правового забезпечення господарських судів в Україні 69 3.2. Зарубіжний досвід здійснення адміністративних процедур господарськими судами та можливість його використання в Україні 80 ВИСНОВКИ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 96  
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Стрімкий розвиток ринкової економіки призводить до виникнення ряду правовідносин, які потребують законодавчого врегулювання. Уся сукупність суб’єктів господарювання, залучена до цих правовідносин, не може оминути виникнення конфліктних ситуацій, що призводить до необхідності урегулювання господарських спорів безпосередньо господарськими судами, які уповноважені розглядати та вирішувати спори, що виникають між суб’єктами господарського права. У зв’язку з прийняттям у 2016 році нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів», господарські суди, як і інші ланки судової системи України, зазнали значних змін. Так, зокрема, був прийнятий спеціалізований Закон України «Про Вищу раду правосуддя». Так само було внесено ряд змін до чинного Господарського процесуального кодексу України. Тому необхідність розгляду правового статусу господарських судів у зв’язку з оновленням національного законодавства, відповідно – наукової доктрини та сформованої судової практики є безсумнівною та надзвичайно актуальною в умовах сьогодення. Особливий інтерес ця тема викликає, з огляду на численну судову практику, яка формується господарськими судами України й подекуди, містить різноманітні підходи до вирішення тих чи інших питань. Проблематика правового статусу господарських судів в Україні є наразі предметом численних наукових праць та вчень, серед яких слід особливо виділити науковий внесок наступних вчених-правознавців: К. М. Біли, А. Л. Борко, О. А. Калашник, Л. М. Москвич, В. В. Рунової та М. І. Шатернікова. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є теоретико-правовий розгляд оновленого, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статусу господарських судів та вироблення у зв’язку з цим науково обґрунтованих висновків та пропозицій щодо його вдосконалення в умовах сьогодення. Для досягнення поставленої мети дослідження поставлені наступні завдання: ? визначити правову природу господарських судів та їх місце у судовій системі України; ? встановити правові засади створення та функціонування господарських судів в Україні; ? виокремити поняття та структуру правового статусу господарських судів; ? визначити та охарактеризувати основні принципи та завдання господарських судів; ? за допомогою наявної правозастосовної практики охарактеризувати встановити особливості захисту економічних прав та інтересів суб’єктів господарської діяльності і держави у діяльності господарських судів України; ? окремо зупинитись на питанні щодо повноважень господарських судів; ? охарактеризувати сучасний стан організаційно-правового забезпечення господарських судів в Україні та визначити у зв’язку з цим правові шляхи вдосконалення; ? дослідити зарубіжний досвід здійснення адміністративних процедур господарськими судами та виокремити можливість його використання в Україні; ? надати власні висновки та пропозиції щодо вдосконалення правового статусу господарських судів в Україні. Об’єктом дослідження є суспільно-правові відносини, що складаються у сфері діяльності господарських судів в Україні. Предметом дослідження є національне законодавство, провідні концепції юридичної науки та сучасна судова практика, спрямовані на виявлення особливостей оновленого статусу господарських судів в Україні. Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає комплекс загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів наукового пізнання. В основу дослідження покладено діалектичний метод наукового пізнання. Застосування структурно-функціонального методу дало змогу визначити структуру правового статусу господарських судів, а також виокремити основні принципи діяльності господарських судів в Україні. Метод узагальнення дозволив виокремити особливості правозастосовної практики щодо захисту економічних прав та інтересів суб’єктів господарської діяльності і держави у діяльності господарських судів України. За допомогою діалектичного методу було визначено місце господарських судів у судовій системі України та досліджені проблемні аспекти правового закріплення завдань господарських судів в Україні. На підставі застосування методу аналізу були охарактеризовані повноваження та правові основи діяльності господарських судів. За допомогою використання формально-логічного методу було визначено сучасний стан організаційно-правового забезпечення господарських судів в Україні та визначено у зв’язку з цим правові шляхи вдосконалення. Так само за допомогою вказано методу був досліджений досвід здійснення адміністративних процедур господарськими судами та виокремлено можливість його використання в Україні. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на основі аналізу оновленого законодавства України, наукової доктрини та судової практики здійснено комплексне дослідження щодо сучасного правового статусу господарських судів в Україні, зокрема: ? уперше доведена необхідність додати принцип територіальності та принцип спеціалізації, адже відсутність нормативного закріплення та визначення вказаних принципів може стати причиною для неправильного їх розуміння на практиці та, відповідно, однією з причин для зловживання процесуальними правами; ? уперше обґрунтована доцільність доповнення існуючого у ст. 308 ГПК України переліку повноважень суду касаційної інстанції наступним пунктом: «скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу для вирішення питання щодо відкриття провадження у справі суду апеляційної інстанції»; ? запропоновано доповнити ст. 146 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ч. 2 у наступній редакції: «2. Кошти на утримання судів мають бути перераховані на рахунки Конституційного суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Державної судової адміністрації України для фінансування органів, передбачених абз. 3 ч. 2 ст. 145 цього Закону не пізніше 15 числа кожного місяця»; Дістали подальшого розвитку у дипломному проекті: ? визначення господарського суду як спеціального судового органу, який створений державою з метою захисту економічних інтересів держави, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців; ? визначення правового статусу господарського суду як сукупності визначених законодавством специфічних рис та ознак як органу судової влади та комплексу повноважень, які надані йому для здійснення судочинства, що випливає із засад його організації та діяльності; ? термін «принципами господарських судів» під яким пропонується розуміти основоположні керівні ідеї, засади, які визначають сутність, зміст та спрямованість діяльності господарських судів, а також обсяг повноважень при здійсненні правосуддя у порядку господарського судочинства; ? дефініція «повноважень господарських судів» як закріпленої у правових нормах сукупності взаємодоповнюючих суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, забезпечених державним примусом; ? поняття організаційно-правового забезпечення діяльності господарських судів як заходів фінансового, матеріально-технічного, кадрового інформаційного та організаційно-технічного характеру, які здійснюються уповноваженими органами та особами, із метою створення належних умов для функціонування судів. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані: ? у науково-дослідницькій роботі – для подальших досліджень теоретичних і практичних проблем правового статусу господарських судів в Україні; ? у правотворчості – при вдосконаленні чинного законодавства України. Структура та обсяг роботи визначені предметом, метою, завданнями і логікою наукових пошуків. Робота складається зі вступу, трьох розділів, поділених на 8 підрозділів, висновків та списку використаних джерел (104 найменування). Повний обсяг магістерської роботи – 107 сторінок.  
Объём работы:
93
Выводы:У роботі наведене теоретичне узагальнення та нове вирішення теоретико-правових завдань із вдосконалення вітчизняного законодавства щодо правового регулювання принципів виконавчого провадження та особливостей функціонування вказаного інституту за умов сьогодення, що дозволило сформулювати низку нових положень, спрямованих на досягнення поставленої в роботі мети. 1. Господарські суди є окремим важливим елементом судової системи України, що зумовлено наявністю виключного предмету (господарсько-правового спору), специфічних завдань (захист прав та інтересів виключно суб’єктів господарської діяльності) та наявністю власної організаційної структури (місцеві господарські суди, апеляційні господарські суди та Касаційний господарський суд). На основі цього, можна впевнено констатувати, що вони займають окреме місце у наявній судовій системі України та є самостійною ланкою у системі судоустрою. 2. Правові засади створення та функціонування господарських судів в Україні становлять нормативно-правові акти загального та спеціального характеру. До нормативно-правових актів загального характеру слід відносити: Конституцію України, Господарський кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про запобігання корупції» та ряд інших. Специфіка такого нормативного регулювання полягає у тому, що дані акти були прийняті для урегулювання широкого кола суспільних відносин, а не їх однорідної сфери. Проте, окремі їх положення частково чи опосередковано торкаються організації діяльності господарських судів. Водночас, саме Господарський процесуальний кодекс України є тим систематизованим нормативним джерелом, у якому безпосередньо регламентовано основні правові засади організації діяльності господарських судів України. Він є правовим базисом та першочерговим актом для здійснення діяльності господарськими судами та є їх керівною правовою засадою, яка визначає основні напрямки їх діяльності. До нормативно-правових актів спеціального спрямування слід відносити: Закон України «Про судоустрій і статус суддів», Закон України «Про Вищу раду правосуддя», Правила внутрішнього розпорядку господарського суду та інші. Звичайно, вести мову про їх досконалість та реальне втілення досить важко, однак враховуючи останні законодавчі тенденції спрямовані на реформування системи правосуддя в Україні, можемо констатувати про те, що за останні 3 роки в нашій державі відбулися значні правові зміни, що посприяли вдосконаленню правового становища судів та суддів, у тому числі і господарських. 3. Правовий статус господарського суду є цілісною правовою категорією, структура якої складається із взаємопов’язаних елементів, дослідження яких має важливе теоретичне і практичне значення, оскільки надає можливість визначити сутнісні аспекти в організації і діяльності господарських судів. Враховуючи, що до структури досліджуваного поняття слід включати лише ті елементи, що у повному обсязі відображають природу правового статусу господарського суду, до першого блоку були включені наступні елементи: принципи та завдання, до другого – захист економічних прав та інтересів суб’єктів господарської діяльності і держави як основна мета діяльності господарського суду, до третього – повноваження господарських судів. 4. Господарські суди здійснюють захист економічних прав та інтересів як суб’єктів господарської діяльності, так і держави. Особливість здійснення такого захисту полягає у дотриманні процедури розгляду справ у порядку господарського судочинства та загальних вимог щодо здійснення правосуддя. 5. Судова практика у здійсненні господарськими судами правосуддя виступає єдністю судової діяльності у здійсненні правосуддя і результату цієї діяльності, об’єктивованої у формі судових рішень, що набрали законної сили. Так само вона виступає певним результатом та підсумком судової діяльності в господарському судочинстві, заснований на досвіді та суддівському розсуді, закріплений в судовому акті та містить правові положення, тлумачення норми права, правові позиції, принципи і є прикладом для правозастосування судами нижчих інстанцій. 6. Господарські суди є активними учасниками правових відносин, а тому наділені відповідним правовим статусом, у межах якого вони здійснюють свої повноваження. Повноваження господарських судів не можуть бути представлені виключно у якості прав або обов’язків, адже з одного боку, при здійсненні повноважень господарськими судами центр ваги в співвідношенні прав та обов’язків припадає на обов’язки, оскільки за їх невиконання настає притягнення до юридичної відповідальності. З іншого ж боку, судді господарських суддів мають право вимагати відповідної поведінки від інших органів та осіб, а також їх невтручання в сферу своєї компетенції, встановлену державою. Відповідно до викладеного, запропоноване визначення повноважень господарських судів як закріпленої у правових нормах сукупності взаємодоповнюючих суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, забезпечених державним примусом. 7. З огляду на неповноту та недосконалість визначення завдань господарського судочинства у ст. 2 ГПК України запропонована наступна редакція ч. 1: «Завданнями господарських судів, які визначають їх місце у судовій системі України є: захист прав, свобод і законних інтересів усіх учасників господарських правовідносин та їх відновлення у разі порушення; забезпечення законності у сфері врегулювання господарських правовідносин; забезпечення доступності правосуддя у сфері господарської діяльності; внесення пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності.» 8. Належний рівень організаційного забезпечення діяльності господарських судів має важливе значення для здійснення ними ефективної діяльності та роботи з відправлення господарського судочинства у цілому. Водночас, на сьогоднішній день, будь-яких нормативно-правових документів, що визначають напрямки державної політики у сфері забезпечення судів належними приміщеннями, немає. Тому вважаємо за необхідне розробити окремий документ, в якому вирішити це питання задля ефективного забезпечення діяльності господарських судів в Україні. 9. Зарубіжний досвід здійснення адміністративних процедур господарськими судами може бути використаний в Україні у наступних напрямках: 1) введення особливого порядку вирішення або перегляду значних комерційних суперечок в якості досудового врегулювання спорів в окремій судовій палаті, в роботі якої мали б право брати участь як судді, так і суб’єкти господарювання; 2) запровадження стажування та окремої програми підвищення кваліфікації голів місцевих та апеляційних господарських судів стане основою формування компетентних, сучасних, професійних працівників, які були б віддані справі та дотримувалися етичних норм поведінки.    
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України : прийнята 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Господарський процесуальний кодекс України : прийнятий 06.11.1991 р. № 1798-XII (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56. 3. Цивільний процесуальний кодекс України : прийнятий 18.03.2004 р. № 1618-IV (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–41. – Ст. 492. 4. Кримінальний процесуальний кодекс України : прийнятий 13.04.2012 р. № 4651-VI (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9–10. – Ст. 88. 5. Кодекс адміністративного судочинства України : прийнятий 06.07.2005 р. № 2747-IV (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36. – Ст. 446. 6. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 49. – Ст. 2056. 7. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 31. – Ст. 545. 8. Про Вищу раду правосуддя : Закон України від 21.12.2016 р. № 1798-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 7. – 8. – Ст. 50. 9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440. 10. Про введення мораторію на примусову реалізацію майна : Закон України від 29.11.2001 р. № 2864-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 77. 11. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377. 12. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64. 13. Про міжнародні договори : Закон України від 29.06.2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540. 14. Про Державний бюджет на 2014 рік : Закон України від 16.01.2014 р. № 719-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 9. – Ст. 93. 15. Про Державний бюджет на 2019 рік: Закон України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 50. – Ст. 400. 16. Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах : Указ Президента України від 29.12.2017 р. № 454/2017 Електронний ресурс. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/454/2017. 17. Положення про автоматизовану систему документообігу суду : Рішення Рішенням Ради суддів України від 26.11. 2010 р. № 30 Електронний ресурс. – Режим доступу : https://court.gov.ua/sudova-vlada/969076 /polozhenniapasds/. 18. Інструкція з діловодства в господарських судах України : Наказ Державної судової адміністрації від 20.02.2013 р. № 28 Електронний ресурс. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007600-13. 19. Про затвердження Державної програми забезпечення судів належними приміщеннями на 2006-2010 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2006 р. № 918 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 27. – Ст. 1957. 20. Адміністративне право. Академічний курс : підручник у 2 т. : Т. 1. Загальна частина / за ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юридична думка 2004. – 584 с. 21. Алексеев С. С. Проблемы теории права: Курс лекций в 2-х т. – Свердловск : Свердл. юрид. ин-т, 1972. – Т. 1. – 396 с. 22. Арбітраж. Врегулювання спорів Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.dispute-resolution-hamburg.com/ua/ua/arbitration/what-is-arbitration. 23. Біда К. М. Повноваження суду касаційної інстанції / К. М. Біда // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 5. – С. 131–137. 24. Бобровник С. В. Зміст і значення інституту верховенства права в умовах трансформації суспільства / С. В. Бобровник // Правова держава. – 2008 – Вип. 19. – С. 69–70. 25. Борко А. Л. Поняття та ознаки принципів судової системи / А. Л. Борко // Форум права. – 2012. – № 3. – С.50–55. 26. Буряк Я. «Інтереси держави» у господарському процесі: поняття та судова практика / Я. Буряк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2017. – № 865. – С. 379–386. 27. Висновок № 6 (2004) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету міністрів Ради Європи про справедливий суд у розумні строки та роль судді в судових процесах з урахуванням альтернативних засобів вирішення спорів (м. Страсбург, 24 листопада 2004 року) Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/ clients/vsu/vsu.nsf. 28. Висновок Головного науково-експертного управління до проекту Господарського процесуального кодексу України від 15.12.2003 р. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://w1.c1. rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=15907&pf35401=44698 29. Висновок Головного науково-експертного управління до проекту Господарського процесуального кодексу України від 22.12.2003 р. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov. ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=15825&pf35401=45263 30. Висновок Головного науково-експертного управління до проекту Господарського процесуального кодексу України від 05.05.2004 р. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov. ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=17153&pf35401=51627 31. Висновок Головного науково-експертного управління до проекту Господарського процесуального кодексу України від 26.05.2008 р. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov. ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=31920&pf35401=123119. 32. Виступ Голови Державної судової адміністрації України на XII позачерговому з’їзді суддів України Електронний ресурс. – Режим доступу : https://court.gov.ua/113624. 33. Городовенко В. Принцип обов’язковості судового рішення Електронний ресурс / В. Городовенко. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2012_1_18. 34. Господарське процесуальне право : підручник / О. П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін. ; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – X. : Одіссей, 2012. – 400 с. 35. Господарський процесуальний кодекс України : проект закону України від 15.09.2003 р. № 4157 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=15825&pf35401=39734 36. Господарський процесуальний кодекс України : проект закону України від 26.09.2003 р. № 4157-1 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=15907&pf35401=40304 37. Господарський процесуальний кодекс України : проект закону України від 12.02.2004 р. № 4157-2 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=17153&pf35401=47130 38. Господарський процесуальний кодекс України : проект закону України від 06.03.2008 р. № 2178 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=31920&pf35401=118433. 39. Дроботова Л. А. Особливості державного управління у сфері адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції / Л. А. Дроботова // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2012. – № 1 (56). – С. 176–180. 40. Закурін М. К. Напрямки вдосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності господарських судів / М. К. Закурін // Адміністративне право і процес. – 2012. – № 1 (1). – С. 1–8. 41. Інноваційні методи адміністрування в українських судах. Практичний досвід. – Київ, 2010. – 284 с. 42. Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Національної школи суддів України у 2016 році : Наказ Національної школи суддів України від 10.01.2017 р. № 1 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://nsj.gov.ua/files. 43. Ірхін Ю. Психологічні засади професійного відбору суддів України / Ю. Ірхін // Слово Національної школи суддів України. – 2014. – № 1 (6). – С. 29–37. 44. Калашник О. А. Правовий статус місцевих загальних судів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / О. А. Калашник. – О., 2016. – 234 с. 45. Кирилюк Р. Про сутність категорії «організація забезпечення» щодо діяльності судів / Р. Кирилюк // Публічне право. – 2012. – № 2 (6). – С. 42–48. 46. Кирилюк Р. За спільного бажання працювати по-новому результат завжди буде позитивним (виступ на ХІ черговому з’їзді суддів України) / Р. Кирилюк // Вісник Державної судової адміністрації України. – 2013. – № 1 (26). – С.7–12. 47. Кравчук Г. А. Дотримання принципів фінансування судової влади як одна із передумов її незалежності / Г. А. Кравчук // Наше право. – 2011. – № 2. – С. 367. 48. Кравчук Г. А. Фінансування судової влади в Україні: проблеми і завдання Електронний ресурс. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nashp/2009_4/Kravchuk.pdf. 49. Логінова Н. І. Деякі аспекти інформатизації в системі судочинства / Н. І. Логінова. О. Г. Трофименко // Митна справа. – 2013. – № 2 (86). – Ч. 2. – Кн. 1. – С. 472–477. 50. Мартиненко П. Бюджет як чинник судової незалежності. Досвід Конституційного Суду України / П. Мартиненко // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 5– 6. – С. 81–90. 51. Марцинкевич А. М. Вимоги до кандидата на посаду судді: зарубіжний досвід / А. М. Марцинкевич // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2011. – Вип. 7. – С. 349–354. 52. Москвич Л. М. Принципи ефективності судової системи / Л. М. Москвич // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 2. – С. 103–111. 53. Написання судових рішень : посібник для суддів «Юрінком інтер» Електронний ресурс. – Режим доступу : http://court.gov.ua/userfiles/UROL% 20Judicial%20Opinion%20Writing%20Handbook%2003062010.pdf. 54. Незалежність, дієвість та роль суддів: Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи від 13 жовтня 1994р. № (94)12 // Міжнародні стандарти незалежності суддів : зб. документів. – К. : Поліграф-Експрес, 2008. – 16 с. 55. Основні принципи незалежності судових органів: резолюції 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 р. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov. ua/laws/card/995_201. 56. Организация деятельности судов : учеб. / под общ. ред. В. М. Лебедева. – М. : Норма, 2007. – 624 с. 57. Організація судової влади в Україні : навч. посіб. / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін. ; за ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. – Х., 2007. – 328 с. 58. Підсумки роботи Державної судової адміністрації за перше півріччя 2014 року Електронний ресурс. – Режим доступу : http://dsa.court.gov.ua/dsa/1233/ghkjhifr. 59. Пилипчук П. П. Належне фінансування судової влади як одна із гарантій самостійності судів і незалежності суддів / П. П. Пилипчук // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 1 (53). – С. 4–8. 60. Пономарьова О. О. Повноваження Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду відповідно до Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017 / О. О. Пономарьова // Вісник кримінального судочинства. – 2017. – № 4. – С. 175–181. 61. Попов С. М. Зворотний зв’язок у системі соціального менеджменту : монографія / С. М. Попов. – Запоріжжя : Просвіта, 2010. – 444 с. 62. Постанова Верховного Суду України від 25.04.2018 року у справі № 806/1000/17 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://document.ua/pro-viznannja-protipravnim-ta-skasuvannja-specialnogo-dozvol-doc351349.html. 63. Постанова Вищого Господарського суду України м. Києва від 22.11.2016 року у справі № 910/7123/16 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/62950389. 64. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 13.14.2018 року у справі № 910/32971/15 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57225206. 65. Постанова Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2018 року у справі № 920/284/18 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78980839. 66. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. № 9 Електронний ресурс. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/v0009700-96. 67. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам : Постанова Пленуму Вищого Господарського Суду України від 24.10.2011 р. № 10 Електронний ресурс. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-11. 68. Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій : Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 31.05.2002 р. № 04-5/608 Електронний ресурс. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_608600-02. 69. Проект Концепції Державної цільової програми забезпечення судів належними приміщеннями на період до 2016 року : Рішення Громадської ради при Державній судовій адміністрації України від 16.06. 2010 р. № 2/5 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://dsa.court.gov. ua/dsa/212323243445/232-232-232-2/. 70. Приймаченко Д. Співвідношення понять «організаційне забезпечення судів», «організаційне управління в судах» та «судове управління» / Д. Приймаченко, Р. Ігонін // Слово Національної школи суддів. – 2013. – № 1(2). – С. 57–66. 71. Притика Д. М. Організаційно-правові засади становлення і діяльності господарських судів в Україні : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.04 / Д. М. Притика. – Х., 2003. – 26 с. 72. Принципи побудови судової системи : монографія / за ред. І. В. Назарова. – Х. : ФІНН, 2009. – 142 c. 73. Результати проведеного радою суддів загальних судів моніторингу ефективності використання апеляційними та місцевими загальними судами відеоконференцзв’язку Електронний ресурс. – Режим доступу : http://rszs.court.gov.ua/rszs/68816. 74. Рєзнікова В. Підвідомчість справ господарським судам України: проблеми теорії і практики / В. Рєзнікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – № 1(99). – С. 24–32. 75. Рекомендація № R (81) 7 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо заходів, що полегшують доступ до правосуддя // Електронний ресурс. – Режим доступу : http://court.gov.ua/userfiles/08.pdf. 76. Рунова В. В. Шляхи удосконалення адміністративного законодавства яке регулює здійснення господарськими судами адміністративних процедур / В. В. Рунова // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – № 2. – С. 139–144. 77. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень ст. 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 08.04.1999 р. № 3-рп/99 Електронний ресурс. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-99. 78. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 58, 60 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 8, 9 частини першої статті 58 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» і підпункту 1 пункту 1 Закону України «Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів» (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій) від 20.03.2002 р. № 2-рп/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 13.– Ст. 669. 79. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого господарського суду України щодо офіційного тлумачення положень частини 1 статті 130 Конституції України (справа про фінансове забезпечення діяльності судів) від 11 березня 2010р. № 7-рп/2010 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 21. – Ст. 28. 80. . Рішення Господарського суду Донецької області від 23.11.2016 року у справі № 905/2313/16 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63153814. 81. Рішення Господарського суду Запорізької області від 21.06.2016 року у справі № 908/2890/15 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/446630. 82. Рішення Господарського суду Одеської області від 30.08.2017 року по справі № 916/594/17 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/68607934. 83. Рішення Господарського суду Полтавської області від 16.05.2016 року у справі № 917/308/16 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/57784484. 84. Рішення Господарського суду м. Києва від 30.01.2017 року у справі № 910/22208/16 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64560750. 85. Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2009–2010 роки) / за заг. ред. Н. В. Олександрової, І. Б. Коліушка. – К. : Конус-Ю, 2011. – 726 с. 86. Романюк Я. Суддівське самоврядування потребує реальних повноважень /Я. Романюк // Вісник Державної судової адміністрації України. – 2013. – № 1 (26). – С. 13–29. 87. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : підручник / О. Ф. Скакун. – Видання 2-е, перероблене і доповнене. – Х. : Еспада, 2009. – 752 с. 88. Стратегічний план розвитку судової влади : рішення Ради суддів України від 21.12.2012 р. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://court.gov.ua/969076/rsusp. 89. Стрижак А. А. Судове управління в Україні. Теоретичні основи і практичне регулювання / А. А. Стрижак. – Ужгород : Патент, 2004. – 120 с. 90. Терлецький О. М. Окремі проблеми забезпечення об’єктивності та незалежності судочинства в Україні / О. М. Терлецький // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 351–355. 91. Ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 04.06.2018 року у справі № 922/4561/16 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua /Review/74456147. 92. Ухвала Господарського суду Волинської області від 23.03.2016 року у справі № 5/40-64А Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56643244. 93. Ухвала Господарського суду Дніпропетровської області від 09.11.2016 року у справі № 904/10081/16 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/62661240. 94. Ухвала Господарського суду Житомирської області від 20.11.2018 року у справі 906/1018/18 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77948540. 95. Ухвала Господарського суду Івано-Франківської області від 08.06.2017 року у справі № 909/539/17 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66991720. 96. Ухвала Господарського суду м. Києва від 04.11.2016 у справі № 912/4001/16 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/62569757 97. Ухвала Господарського суду Одеської області від 02.03.2016 року у справі № 916/485/16 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56219426. 98. Ухвала Господарського суду Харківської області від 22.08.2017 року у справі № 922/2451/17 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68449816. 99. Фурсов Д. А. З історії арбітражного судоустрою та судочинства / Д. А. Фурсов // ВВАСРФ. – 1996. – № 1. – С. 105. 100. Шатерніков М. І. Господарські суди у системі суб’єктів адміністративного права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. І. Шатерніков. – Х., 2017. – 207 с. 101. Шепель Т. Европейское направление хозяйственного судопроизводства Электронный ресурс / Т. Шепель. – Режим доступа : http://www.s-quo.com/content/articles/336/6412. 102. Щодо визначення підвідомчості цивільних справ та господарських спорів : Лист Вищого арбітражного суду України від 20.07.1995 р. № 01-8/518а Електронний ресурс. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v518a700-95. 103. Юридична енциклопедія. Т. 5. П-С / ред.: Ю. С. Шемшученко ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Укр. енцикл. ім. М.П. Бажана, 2003. – 736 c. 104. Яричевский В. С. Правовое обеспечение финансирования судебной реформы в Украине / В. С. Яричевский // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи : матер.іали наук.-практ. конф. – К. – Х., 2002. – С. 155–157.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)