Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Ноосфера. Водні ресурси і споживачі прісної води. Охорона ґрунтів і земної поверхні.

Карточка работы:95943
Цена:
Тема: Ноосфера. Водні ресурси і споживачі прісної води. Охорона ґрунтів і земної поверхні.
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Східноєвропейський Університет Економіки і Менеджменту (СУЕіМ)
Содержание:Вступ 3 1. Ноосфера 4 2. Водяні ресурси і споживачі прісної води 6 2.1. Основні споживачі прісної води 8 2.2. Способи вирішення проблем раціонального використання водних ресурсів 11 3. Охорона ґрунтів і земної поверхні 16 Висновки 22 Використана література 23
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Провідним принципом природокористування в наш час став еколого-економічний, за якого критерій ефективності господарювання формулюється так: одержання максимальних матеріальних благ з мінімальними затратами й мінімальними порушеннями природного середовища. Але це потребує вкладання великих коштів у природоохоронну сферу, що завжди суттєво знижує прибутковість виробництва. Тому, як і раніше, стикаються екологічні та економічні інтереси, й, на жаль, здебільшого другі перемагають. При цьому здійснити порівняльну економічну оцінку різних природних ресурсів нині та у віддаленому майбутньому буває досить важко. Сьогодні вартість природних благ і послуг або взагалі не визначено, або її знижують, що часто призводить до прийняття антиекологічних рішень, до спотвореної оцінки економічного розвитку через традиційні показники валового національного продукту, ріст якого часто супроводжується деградацією довкілля. Проблема вичерпаності природних ресурсів з кожним роком набуває все більшої актуальності. Це пов’язано як з усвідомленням факту їх обмеженості, так і зі споживанням, що інтенсивно збільшується. Витрачання ресурсів призводить до істотних змін біосфери. Передчасне використання невідновлюваних ресурсів спричиняє низку окремих наслідків, важливих для біосфери: перетворення ландшафтів, вилучення площ природних екосистем, деградація ґрунтів, зміна розподілу ґрунтових вод.
Объём работы:
20
Выводы:Для зупинення деградації природного середовища і підвищення репродукційної здатності біосфери, для припинення вимирання населення України, зокрема, і для спасіння майбутнього планети і людства взагалі необхідна розробка і втілення Державної програми охорони природи і раціонального використання її ресурсів, створення загальнодержавної природоохоронної системи, а також різкого поліпшення умов для життя і виробничої діяльності населення. У зв'язку з недостатнім водозабезпеченням необхідно переходити до будівництва нових і реконструкції діючих підприємств з неводомісткими технологіями, до всебічного водозбереження. Зважаючи на Чорнобильську катастрофу та радіоактивне забруднення великих територій, потрібно забезпечити повсюдний контроль за якістю сільськогосподарської продукції, допускати в сферу вживання продовольчі вироби лише після їх дозиметричної перевірки. Необхідним є попередження можливих великомасштабних негативних дій господарської діяльності людини на навколишнє середовище. Значного зменшення шкідливих викидів можна досягнути у ході структурної перебудови промисловості. Закриття застарілих збиткових виробництв з шкідливими викидами може бути не тільки екологічно необхідним, але й екологічно доцільним. Наприклад, в гірській металургії України накопичилось багато низькорентабельних виробництв, які десятиріччями інтенсивно експлуатувались без технічного переозброєння. Ці виробництва руйнують економіку України і приносять значний екологічний збиток. Їх закриття - це економічна необхідність. Потребу в металі можна покрити за рахунок підвищення її якості і зниження металомісткості кінцевої продукції. Так можна вирішувати проблеми з усіх виробництв. Необхідно також впровадити екологічний всеобуч на виробництвах, екологічне навчання в школах, технікумах і вищих учбових закладах.
Вариант:нет
Литература:1. Злобін Ю.А. Основи екології. К: - Видавництво «Лібра», ТОВ, 1998, 248с. 2. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2006. – 319с. 3. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А. Основи екології: Навч.посібн. – К.: Каравела, 2006. – 368с. 4. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 320с. 5. Гарин В.М., Кленова И.А., Колесников В.И. Экология для технических вузов. – Ростов на Дону: Феникс,2003. – 384 с. 6. Білявський Г.О. та інш. Основи екології: Підр. – 3-тє вид. – К.: Либідь, 2006. – 408 с. 7. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник/ За ред. К.М. Ситника. – К.: Вища школа, 2001. – 358с. 8. Батлук В.А. Основи екології: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 519 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (239)