Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Мікроекономіка»

Визначення потреб фірми в капіталі

Карточка работы:5670б
Цена:
Тема: Визначення потреб фірми в капіталі
Предмет:Мікроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Основна частина 4 1.1. Капітал як фактор розвитку фірми 4 1.2. Чинники змін потреби фірми в капіталі 8 1.3. Способи вимірювання потреби фірм в капіталі 13 1.4. Стратегія управління інвестиціями 21 Розділ 2. Індивідуальне завдання. Оцінка потреби в капіталі на прикладі ТОВ „Зодчій Київ” 26 Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 37 ДОДАТКИ 39
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє фінансовий облік, аналіз та аудит, які відповідають за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб’єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття. Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств як державного, так і приватного сектора економіки України. Економічні реалії в Україні, як і в більшості сусідніх з нею держав, мають певну специфіку, що вносить корективи у традиційну методологію фінансового аналізу. Особливістю формування ринкових відносин в Україні є посилення впливу таких чинників, як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації. Середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства характеризуються також безперервними нововведеннями в податковому законодавстві, змінами процентних ставок та валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на ресурси та відносно високим темпом інфляції. Це призводить до постійних змін у політиці управління власним капіталом підприємства. Метою даної роботи – є теоретичне обґрунтування та практичне застосування методики визначення потреби в капіталі на підприємстві.
Объём работы:
34
Выводы:Згідно П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал” власний капітал – це сукупність матеріальних цінностей, грошових коштів, фінансових інвестицій і витрат на придбання прав і привілеїв, необхідних для здійснення підприємством виробничої або іншої комерційної діяльності. Власний капітал може утворюватись двома способами: 1) грошовими внесками та іншими активами власників підприємства; 2) методом накопичення суми доходу, що залишається на підприємстві. Основним елементом власного капіталу виступає статутний капітал. Статутний капітал – це сума. коштів, внесена засновниками (власниками підприємства). Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю, командитного товариства, повного товариства, товариства з додатковою відповідальністю формується за рахунок внесків його учасників та засновників. Додатковий капітал складається з емісійного доходу, тобто доходу, одержаного від розміщення акцій власної емісії (або паїв) за цінами, які перевищують номінальну вартість; дооцінки активів; безоплатного одержання необоротних активів; іншого додаткового капіталу. Суми вилученого капіталу відображають вартість акцій власної емісії, які на даний момент не розміщені серед акціонерів. Вилучений капітал не впливає на суму власного капіталу. Він показує, що капітал належить підприємству, але не закріплений за конкретною фізичною особою (акціонером). Вилучений капітал повинен бути перепроданий або анульований. Кошти резервного капіталу використовуються відповідно до напрямів, передбачених установчими документами: як правило, у випадку недостачі прибутку за рахунок резервного капіталу покриваються непередбачені витрати, погашаються борги перед кредиторами при ліквідації підприємства, виплачуються дивіденди за привілейованими акціями тощо. Основною метою формування капіталу підприємства є задоволення потреби у придбанні необхідних активів і оптимізації його структури з позицій забезпечення умов ефективного його використання. Таким чином, з урахуванням цієї мети процес формування капіталу підприємства базується на основі таких принципів: • врахування перспектив розвитку господарської діяльності підприємства; • забезпечення відповідності обсягу капіталу, який залучається, до обсягу активів підприємства, що формуються; • забезпечення оптимальності структури капіталу з позицій ефективного його функціонування; • забезпечення мінімізації затрат щодо формування капіталу з різних джерел; • забезпечення високоефективного використання капіталу у процесі господарської діяльності. Для визначення загальної потреби в капіталі з метою створення нового підприємства використовують, як правило, два основних методи: • прямий метод розрахунку; • непрямий метод розрахунку. Досліджуваним підприємством виступає ТОВ „Зодчій Київ”. Основним видом діяльності підприємства є торгівля запасними частинами для автомобілів. В роботі розглянуто формування капіталу на досліджуваному підприємстві – товаристві з обмеженою відповідальністю “Зодчій Київ”. Розглянемо процес формування капіталу підприємства. 1. Урахування перспектив розвитку господарської діяльності підприємства та забезпечення відповідності обсягу залученого капіталу обсягу активів, що формуються на підприємстві. На початку створення підприємства було складено бізнес-план, де було розраховано потребу в капіталі. Загальна потреба в капіталі підприємства включає дві статті видатків: ? передстартові видатки; ? стартовий капітал. Потребу в капіталі можна розраховувати двома методами: прямим та непрямим (на основі показника капіталоємності продукції). При складанні бізнес-плану ТОВ “Зодчій Київ” було обрано перший метод, адже він більше підходить для торгівельного підприємства. Необхідна для початку діяльності товариства за наведеними вище розрахунками сума складає - 849800 грн. Так як розрахунки певним чином наближені, то члени товариства створили статутний фонд рівний 900 000 грн. з урахуванням наближеності розрахунків. Аналіз структури та ефективності використання власного капіталу проводився за даними підприємства у таких напрямках. У грошовому виразі власний капітал має значно більше значення і постійно зростає за виключенням останнього року, коли відбулося незначне зменшення, але при цьому доля власного капіталу (хоч і має більше значення) постійно знижується у порівнянні із позичковим. Грошовий обсяг позичкового капіталу постійно зростає як і його доля у структурі капіталу. Розглянуто зміни в структурі власного капіталу ТОВ “Зодчій Київ” у 2006 році порівняно із 2005. Із розрахунків видно, що в цілому власний капітал підприємства зменшився у 2006 році на 1,49% (14,7 тис. грн.) відносно попереднього року, що говорить про погіршення економіко-господарського стану підприємства. Статутний капітал не змінився. Додатково вкладений капітал, що представляв собою дооцінку необоротних активів підприємства, зменшився на 75 %, так як переоцінка необоротних активів у 2006 року показала , що вартість активів зменшилася. Балансовий прибуток у цьому році також знизився на 15,51 % відносно попереднього року. Резервний капітал збільшився на 14,29 %.
Вариант:нет
Литература:1. Господарський Кодекс України. Верховна Рада України від 16.01.2004 № 435-IV) 2. Закон України ”Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.94 р. № 334/94-ВР 3. Положення (Стандарт) Бухгалтерського Обліку 5 „Звіт про власний капітал”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290 4. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс - К.: Ника-Центр, 2001. – 528 с. 5. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік – 5-те вид., доп. і переробл. – Житомир: ПП „Рута”, 2004 – 726 с. 6. Бахтиярова. Т.И. – Модель оценки финансового состояния предприятий // Финансы. – 1992. - №7. 7. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2003. – 144 с. 8. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. 2-ге вид. – К.: ТОВ „Знання”, 2001 – 378 с. 9. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб?єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с. 10. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с. 11. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 268с. 12. Шеремет А.Д. Финансы предприятия. – М.: ЮНИТИ, - 1997 г. 13. Финансовый менеджмент/ Под ред. Акад. Г. Б. Поляка.-М.: Финансы, 1997. – 115 с. 14. Финансовых менеджмент. / Под ред. акад. Е. С. Стояновой.- М.: Перспектива, 1998. – 230 с. 15. Шим Джей К., Сигел Джоел Г. Финансовый менеджмент.- К.: ИТД «Филитн», 1995. – 412 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (275)