Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Екологічний потенціал підприємства

Карточка работы:28125-2019ф
Цена:
Тема: Екологічний потенціал підприємства
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2019
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Сутність та структура екологічного потенціалу підприємства 6 1.2. Систематизація факторів, що впливають на формування екологічного потенціалу 8 1.3. Показники оцінювання ефективності формування екологічного потенціалу підприємства 10 РОЗДІЛ 2. СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ «АГРО ЮКРЕЙН» 12 2.1. Фінансово-економічний аналіз діяльності ТОВ «Агро Юкрейн» 12 2.2. Характеристика екологічного складника діяльності ТОВ «Агро Юкрейн» 15 2.3. Аналіз та оцінювання екологічного потенціалу ТОВ «Агро Юкрейн» 18 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ «АГРО ЮКРЕЙН» 19 3.1. Пропозиції щодо оптимізації господарської діяльності ТОВ «Агро Юкрейн» 19 3.2. Удосконалення оцінки екологічного потенціалу та підвищення її ефективності 20 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24 ДОДАТКИ 27  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку економіки і суспільства розробка і застосування таких методів ведення господарства, які враховували б природні рівноваги в бік мінімальних шкідливих впливів або призводили до поліпшення природного потенціалу, вимагає від господарюючих суб’єктів оцінки впливу на навколишнє середовище і проведення природоохоронних заходів. Головним інструментом, покликаним вирішувати це завдання на рівні підприємства є бухгалтерський екологічний облік або облік в природокористуванні. Наукові дослідження та практичний досвід свідчать про те, що витрати і зобов’язання, обумовлені природоохоронною діяльністю, стають настільки значущими, що недостатня увага до них істотно збільшує ризик помилкової оцінки фінансового становища підприємств і організацій, що формується в бухгалтерському обліку та звітності. Це відбивається на об’єктивності й ефективності прийняття управлінських рішень, які формують екологічну спроможність організацій господарювання, що може значно змінювати рівень ризику, інвестиційну привабливість, конкурентоспроможність та в цілому імідж підприємства. Вітчизняні вчені та практики в різний час внесли великий вклад у дослідження та формування правових, організаційно-методологічних, економічних основ становлення і розвитку екологічного потенціалу. Основні теоретичні аспекти формування екологічного потенціалу в Україні широко розглядалися в роботах таких вчених як: А. Я. Берсуцький, О. С. Білик, Г. Т. Васюкова, О. І. Грошева, В. А. Дерій, І. С. Ладунка, Д. А. Симоненко та ін. Разом із тим, економічні, організаційно-методичні та нормативно-аналітичні аспекти екологічного обліку та звітності в системі екологічного менеджменту є малодослідженою ділянкою екологічного забезпечення всіх рівнів фінансово-господарської та управлінської діяльності, з урахуванням галузевих особливостей. Мета дослідження полягає в удосконаленні теоретичних і організаційно-методичних положень щодо створення комплексної системи управління екологічним потенціалом підприємства. Виходячи з обраної мети, у роботі були поставлені такі завдання: ? визначити сутність та структуру екологічного потенціалу підприємства; ? провести систематизацію факторів, що впливають на формування екологічного потенціалу; ? дослідити показники оцінювання ефективності формування екологічного потенціалу підприємства; ? провести фінансово-економічний аналіз діяльності ТОВ «Агро Юкрейн»; ? надати характеристику екологічного складника діяльності ТОВ «Агро Юкрейн»; ? здійснити аналіз та оцінювання екологічного потенціалу ТОВ «Агро Юкрейн»; ? обґрунтувати пропозиції щодо оптимізації господарської діяльності ТОВ «Агро Юкрейн»; ? провести удосконалення оцінки екологічного потенціалу та підвищення її ефективності. Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність та оцінка екологічного потенціалу на підприємстві. Предметом дослідження є теоретичні та організаційно-методичні питання змісту екологічного потенціалу підприємства. Теоретична і методологічна база дослідження. При виконанні роботи використовувалися наукові та практичні результати, представлені в працях вітчизняних і зарубіжних фахівців, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, законодавчі та нормативні акти і їх опублікування, проекти, інформаційно-аналітичні бюлетені і огляди, загального характеру і в досліджуваній області. У процесі роботи застосовувалися такі загальнонаукові методи пізнання, як аналіз і синтез, системність і комплексність, дедукція та індукція. Базою аналітичної роботи є статистичні дані, публікації, особисті спостереження і висновки автора, отримані в ході проведення дослідження. Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, восьми структурних підрозділів, висновків, списку використаних джерел із 27 найменувань та додатків. Загальний обсяг становить 33 сторінок.    
Объём работы:
22
Выводы:Отже, за результатами проведеного дослідження варто зробити наступні висновки. Визначено, що сутність екологічного потенціалу виражається в органічному зв’язку і взаємодії з іншими системами: економічною, науково-технічною, кадровою, інформаційною, організаційною та природно-ресурсною. Виявлено, що на формування екологічного потенціалу підприємства здійснюють вплив такі фактори: виробничі; матеріальні; кадрові; технічні; технологічні; інформаційні; організаційні; екологічні. Досліджено, що розрахунки екологічного потенціалу є початком практичного руху підприємства до планування конкретних кроків забезпечення екологічної безпеки і використання вимірників при її оцінці. Розглянутий фінансовий стан ТОВ «Агро Юкрейн» свідчить про те, що підприємство має нестійкий фінансовий стан, адже протягом аналізованого періоду спостерігаємо збиткову діяльність підприємства у 2018 р., збільшення дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства. Проаналізовано, що упродовж 2016-2018 рр. спостерігаємо збільшення обсягу екологічних платежів, пред’явлених ТОВ «Агро Юкрейн» за забруднення навколишнього природного середовища, на 217,7 тис. грн. або на 127,31%. Виявлено, що протягом 2016-2018 рр. спостерігаємо скорочення рентабельності екологічного потенціалу ТОВ «Агро Юкрейн» на 113,47%, що сталося у зв’язку зі збитковою діяльністю підприємства у 2018 р. в розмірі -33,5 тис. грн. Обґрунтовано, що впровадження інновацій у сільському господарстві, зокрема, зерновиробництві, забезпечить перспективи щодо розвитку зернового господарства, які поки що повною мірою не використовуються сільськогосподарськими підприємствами. Для оптимізації діяльності ТОВ «Агро Юкрейн» пропонуємо впроваджувати біологічну технологію землеробства, а саме: екологічне районування земельних угідь та паспортизацію ґрунтів, придатних для вирощування органічної продукції. Усі землі, які відводяться для ведення біологічного землеробства, потрібно паспортизувати. В екологічному паспорті має бути повна інформація про стан ґрунту, його агрофізичні, хімічні, біологічні та санітарно-гігієнічні показники, їх визначення та результати моніторингового контролю, що є засадничою основою екологічно безпечного господарювання. Зазначено, що ТОВ «Агро Юкрейн» повинне працювати за принципом зниження навантаження на навколишнє середовище, що забезпечить їм певні конкурентні переваги і, як наслідок, підвищення інноваційного потенціалу, на базі чого слід розробляти і впроваджувати нові технології, спрямовані на зниження екологічних збитків, що сприяє зростанню інноваційного потенціалу тощо. Однак необхідна система, здатна враховувати подібні заходи, нововведення, а також своєчасно фіксувати, систематизувати та узагальнювати інформацію про витрати на екологічні інновації.    
Вариант:нет
Литература:1. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 2. Берсуцький А. Я. Моделі прийняття рішень з управління розвитком ресурсного потенціалу підприємства : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 / Донецький національний університет. Донецьк, 2010. 40 с. 3. Білик О. С. Екологічний менеджмент на промислових підприємствах України: зміст та сутність поняття. Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. 2012. № 12 (106). С. 49-64. 4. Васюкова Г. Т., Грошева О. І. Екологія. URL: http://pidruchniki.com/10751107/ekologiya/sistema_ekologichnogo_upravlinnya_kontrolyu 5. Вороновська О. Сутність і розвиток екологічного облік. Галицький економічний вісник. 2011. № 2 (31). С. 195-200. 6. Гавриленко В. А. Облік екологічної діяльності вуглевидобувного підприємства з урахуванням комплексного підходу до виробництва. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2013. № 25(ІІ). С. 145-158. 7. Гассий В.В. Экологическая ответственность бизнеса как элемент государственно-частного партнерства. Маркетинг і менеджмент. 2011. № 3. Т.1. С. 179–187. 8. Гнилицька Л. Напрями удосконалення обліку, аналізу та аудиту витрат природоохоронної діяльності. Бухгалтерський облік і аудит. 2002.№ 7. С.13-17. 9. Грішнова О. А. Екологічний вектор соціальної відповідальності. Економіка і управління. 2011. № 3. С. 32–38. 10. Данилишин Б., Довгий С., Згуровський М., Програма розвитку: «Національна екологічна політика України: оцінка і стратегія розвитку». Київ, 2007. 185 с. 11. Дерій В. А. Облік, аудит і аналіз екологічної діяльності підприємств: поняття, стан та напрямки розвитку. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. Тернопіль, 2015. Том 19. № 2. С. 193-200. 12. Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 4 травня 2018 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2018. – 172 с. 13. Жук В. М. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництва. Агроекологічний журнал. 2012. № 2. С. 18-23. 14. Карапейчик И. Н. Оценка инновационного потенциала машиностроительных предприятий : монография. Мариуполь : Новый мир, 2011. 184 с. 15. Карапейчик И. Н. Анализ потенциальных функций предприятия методами классификации. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2013. № 3 (2). С. 85–93. 16. Колісник З. Б. Зростаюча роль екологічної відповідальності у діяльності промислових компаній. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2014. Вип. 24.6. С. 85-95. 17. Кучкова Н. В. Екологічний менеджмент у стратегії сталого розвитку України: теоретичний аспект. Екологічний менеджмент: Зб. наук. Пр. за матеріалами Другої науково-практичної конференції «Роль молоді у формуванні екологічного менеджменту». К.: МАУП, 2006. 266 с. 18. Ладунка І. С., Симоненко Д. А. Екологічна соціальна відповідальність підприємств в Україні. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 2017. Випуск 13. С. 917-923. 19. Мартиненко В. О. Екологічний менеджмент як нова парадигма муніципального управління. «Теорія та практика державного управління» Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. Вип. 2 (25). С.116-120. 20. Маслак О. І., Квятковська Л. А., Безручко О. О. Особливості формування економічного потенціалу підвиємства в умовах циклічних коливань. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 9 (135). С. 36-46. 21. Норіцина Н.І. Екологічна безпека діяльності як індикатор соціальної відповідальності підприємства. Економіка підприємства: теорія та практика: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2012 р.). Київ: КНЕУ, 2012. С. 309-311. 22. Отенко И. П. Стратегическое управление потенциалом предприятия. Харьков: Изд. ХНЭУ, 2006. 256 с. 23. Отенко І. П., Малярець Л. М., Іващенко Г. А. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства. Харків : Вид. ХНЕУ, 2007. 348 с. 24. Потрашкова Л. В. Оцінювання потенціалу підприємства за допомогою імітаційного моделювання. Проблеми економіки. 2018. № 1. C. 351–357. 25. Потрашкова Л. В. Потенціал соціально відповідального підприємства: концепція та моделі : монографія. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 312 с. Потрашкова Л. В. Динамічна модель потенціалу соціально відповідального підприємства. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. № 4. С. 245-252. 26. Смоленніков Д. О. Роль екологічної відповідальності бізнесу на шляху сталого розвитку. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2013. № 4. С. 35–39. 27. Смоленніков Д. О. Система індикаторів соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики. Економіка природокористування. 2016. № 4 (56). С. 133-139.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (770)