Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Сімейне право»

Правові наслідки укладання шлюбу

Карточка работы:28247-2019ф
Цена:
Тема: Правові наслідки укладання шлюбу
Предмет:Сімейне право
Дата выполнения:2019
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШЛЮБУ 6 1.1. Поняття шлюбу та його ознаки 6 1.2. Необхідні умови вступу в шлюб 10 1.3. Перешкоди для укладення шлюбу 13 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ АСПЕКТИ УКЛАДАННЯ ШЛЮБУ 16 2.1. Порядок укладання шлюбу 16 2.2. Правовідносини подружжя 20 2.3. Припинення шлюбу 25 РОЗДІЛ 3. НЕДІЙСНІСТЬ ШЛЮБУ ТА ЇЇ ПРАВОВІ НАСЛІДКИ 29 3.1. Визнання шлюбу недійсним 29 3.2. Правові наслідки недійсності шлюбу 33 3.3. Санація шлюбу 36 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Реалізація прав людини забезпечується за допомогою різноманітних галузей права. Але провідне місце серед інших галузей права займає сімейне право, адже саме сім’я здійснює істотний вплив на розвиток суспільства, його моральне здоров’я і є одним з факторів підвищення соціальної активності людей. Саме в сім’ї формуються основні риси характеру особи, її ставлення до праці, моральних, ідейних і культурних цінностей. Тому демократичне суспільство зацікавлене в міцній, духовній і морально здоровій сім’ї. Міцна сім’я означає міцне суспільство. Шлюб – основна передумова сім’ї. Він ґрунтується на почутті любові, справжній дружбі і повазі – моральних принципах побудови сім’ї в нашому суспільстві. В переважній більшості випадків саме це є основним аргументом жінки та чоловіка укласти шлюб. І, звичайно, те, що нормальна, повноцінна сім’я виникає і розвивається лише на основі шлюбу. Актуальність обраної теми обумовлена тим, що інститут шлюбу визнається як одне з найважливіших фундаментальних людських прав. Це без перебільшення ключовий у науці сімейного права інститут, у підтримці якого суспільство є неабияк зацікавленим, оскільки шлюб є першоосновою створення сім’ї та суспільства, без якого неможливе існування цивілізації та здійснення суспільного прогресу. Об’єктом дослідження в цій курсовій роботі є суспільні відносини, які виникають при укладанні шлюбу та створенні сім’ї. Предметом дослідження в курсовій роботі є правові наслідки укладання шлюбу. Метою курсової роботи є дослідження загальної характеристики шлюбу за чинним законодавством України (поняття, ознаки шлюбу; умови та перешкоди укладання шлюбу; порядок укладання шлюбу; майнові та немайнові права подружжя; припинення шлюбу; визнання шлюбу недійсним, правові наслідки недійсного шлюбу та санація шлюбу). Відповідно до означеної мети в курсовій роботі були поставлені й вирішувались такі завдання: ? дослідити поняття шлюбу та його ознаки; ? охарактеризувати необхідні умови вступу в шлюб; ? проаналізувати перешкоди для укладення шлюбу; ? розглянути порядок укладання шлюбу; ? дослідити правовідносини подружжя; ? проаналізувати припинення шлюбу; ? здійснити визнання шлюбу недійсним; ? визначити правові наслідки недійсності шлюбу; ? розглянути санацію шлюбу. Вітчизняні та зарубіжні науковці, які кваліфікуються на дослідженні обраної теми: І. В. Апопій, Л.М. Баранова, В. С. Гопанчук, О. В. Данильченко, С.П. Індиченко, Т. А. Кобзєва, Л. Ю. Ковтунова, Т. В. Курило, Н. О. Лопата, О. І. Сафончик, Є. Д. Тонієвич, В. І. Труба та інші. Методи наукового пізнання: ? спостереження – це систематичне цілеспрямоване вивчення правового регулювання шлюбу; ? узагальнення – визначення загального поняття, в якому знаходить віддзеркалення головне, основне, характеризуючи правові наслідки укладання шлюбу за чинним законодавством України; ? аналізу – здійснює пізнання за допомогою розчленування або розкладання правових наслідків укладання шлюбу; ? синтезу – здійснює з’єднання окремих підрозділів теми в єдине ціле, та інші. Нормативно-правова база дослідження: Конституція України, Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України. Структура роботи. Відповідно до мети та завдань дослідження курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел із сорока двох найменувань. Загальний обсяг роботи – сорок п’ять сторінок.                        
Объём работы:
40
Выводы:Шлюбна форма організації сімейного життя завжди була і продовжує залишатися основною, бажаною, домінуючою. Шлюб передбачає собою суспільно визнаний і санкціонований юридично, чи звичаєвим правом союз, який має на меті створення сім’ї, її легалізацію в суспільстві. Шлюб – це добровільний, рівноправний, спрямований на створення сім’ї союз жінки та чоловіка, які досягай шлюбного віку, що зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану з дотриманням умов і в порядку, визначеному законом, і є підставою для виникнення прав та обов’язків подружжя. Виходячи з того, що будь-яке правове поняття повинне містити достатню сукупність ознак, наявність яких давала б змогу розкрити його правову сутність, наведене поняття носить суто формальний характер. Аналіз його дає змогу дійти висновку, що існують наступні ознаки шлюбу: це союз жінки і чоловіка, який знаходиться під захистом держави; вільний моногамний союз; рівноправний союз жінки і чоловіка; це союз, що укладається у встановленій державою формі, тобто державні органи, які реєструють шлюбний союз, пред’являють до нього ряд вимог. Умови вступу в шлюб – це ті умови, дотримання яких необхідне для правозгідності шлюбу. Обов’язковими умовами укладення шлюбу є добровільність – це взаємна згода чоловіка і жінки на укладення шлюбу, що має бути висловлена ними особисто, та досягнення особами, які вступають у шлюб, шлюбного віку. Другорядною умовою є повідомлення майбутніх чоловіка та дружини один одному про стан свого здоров’я. Перешкодами для укладення шлюбу є перебування хоча б однієї зі сторін в іншому зареєстрованому шлюбі; перебування жінки та чоловіка між собою в родинних зв’язках прямої та в деяких випадках побічної (бокової) лінії споріднення та відносинах, що прирівнюються до родинних; визнання особи недієздатною; тяжка хвороба або хвороба, небезпечна для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків. Порядок укладання шлюбу: звернення до державного органу РАЦС жінки та чоловіка, що бажають укласти шлюб; ознайомлення осіб, які бажають зареєструвати шлюб, з їхніми правами та обов’язками; прийняття державними органами РАЦСу заяви за наявності всіх необхідних документів; заручини; реєстрація шлюбу. До особистих немайнових прав подружжя належать: право на материнство та батьківство; право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності; право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розвиток, на здобуття освіти, прояв своїх здібностей, на створення умов для праці та відпочинку; право дружини та чоловіка на зміну прізвища після реєстрації шлюбу; право дружини та чоловіка на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань життя сім’ї; право дружини та чоловіка на особисту свободу. Розрізняють майнові правовідносини, що виникають з приводу: спільної власності подружжя; боргів, зроблених подружжям; взаємного матеріального утримання одне одного (зокрема, сплати аліментів), тощо. Під припиненням шлюбу розуміється зумовлене настанням певних юридичних фактів припинення на майбутнє правовідносин, що виникли між подружжям з юридично оформленого шлюбу. Шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим, а також внаслідок його розірвання. Недійсність шлюбу – це форма відмови держави від визнання укладеного шлюбу як юридично значущого акту, виражена в рішення суду, винесеному в порядку цивільного судочинства у зв’язку з порушенням встановлених законом умов укладення шлюбу, що є за своєю суттю заходом захисту. Варто зазначити, що виділяють загальні правові наслідки, які застосовуються до недобросовісної особи, яка: знала про перешкоди до реєстрації шлюбу; приховала дані про наявність перешкод від другого з подружжя і (або) від органу РАЦС та особливі правові наслідки недійсного шлюбу можна визначити як позитивні, оскільки вони полягають у збереженні за особою тих прав, які вона могла б одержати у випадку реєстрації дійсного шлюбу. Санація шлюбу – це збереження за шлюбом, який було укладено з порушенням закону, правомірного характеру, який притаманний дійсному шлюбу.        
Вариант:нет
Литература: 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135. 3. Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356. 4. Антошкін Л. П. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя. Майнові правовідносини подружжя Електронний ресурс / Л. П. Антошкін. – Режим доступу : http://obljustif.gov.ua/tlvmach/43518-2/. 5. Апопій І. В. Правові наслідки недійсності шлюбу для добросовісної особи / І. В. Апопій // Університетські наукові записки. – 2009. – № 1. – С. 56–59. 6. Апопій І. В. Сімейне право України : навчальний посібник / І. В. Апопій. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 360 с. 7. Баранова Л. М. Сiмейне право України : пiдручник / Л. М. Баранова, В. I. Борисова, I. В. Жилiнкова та iнші. – К. : Юрiнком Iнтер, 2009. – 288 с. 8. Баулін О. В. Адвокатський іспит: підготовчий курс : навчальний посібник / О. В. Баулін, В. І. Лебідь, П. С. Матвєєв, М. А. Пожидаєва. – К. : Алерта, 2017. – 832 с. 9. Бузіна О. І. Поняття шлюбу: основні аспекти / О. І. Бузіна // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 7. – С. 64–66. 10. Гопанчук В. С. Омана як відносна підстава недійсності шлюбу / В. С. Гопанчук, Т. В. Войтенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2014. – № 29 (1). – С. 133–136. 11. Гопанчук В. С. Сімейне право України : підручник / В. С. Гопанчук. – Київ : Істина, 2002. – 304 с. 12. Гопайчук В. С. Суміжні правові наслідки недійсного шлюбу / В. С. Гопанчук, Т. В. Войтенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2014. – № 10-2(1). – С. 156–159. 13. Данильченко О.В. Особисті немайнові права подружжя за законодавством України / О. В. Данильченко // Молодий вчений. – 2017. – № 6. – С. 105–110. 14. Дутко А. Шлюб як юридична конструкція: реалії та перспективи / А. Дутко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2016. – № 855. – С. 398–403. 15. Дякович М. М. Сімейне право України : навчальний посібник / М. М. Дякович. – К. : Правова єдність, 2009. – 512 c. 16. Завальна Ж. Договірне регулювання відносин організації державної реєстрації шлюбу за 24 години / Ж. Завальна, О. Розгон // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 3. – С. 19–22. 17. Індиченко С. П. Сімейне право : навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів / С. П. Індиченко, В. С. Гопанчук, О. В. Дзера, Л. А. Савченко. – К. : Вентурі, 1997. – 272 с. 18. Кобзєва Т. А. Сімейне право України : навчальний посібник / Т. А. Кобзєва, В. С. Шапіро. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 90 с. 19. Ковтунова Л. Ю. Особливості визнання шлюбу недійсним за рішенням суду / Л. Ю. Ковтунова // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3. – С. 119–125. 20. Копча Н. В. Особливості державної реєстрації шлюбу / Н. В. Копча, С.Б. Булеца // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 6. – С. 185–187. 21. Кравчик М. Б. Особливості визнання шлюбу недійсним / М. Б. Кравчик // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2018. – № 4. – С. 98–52. 22. Кунченко-Харченко В. І. Правознавство : навчальний посібник / В. І. Кунченко-Харченко, В. Г. Печерський, Ю. Ю. Трубін. – К. : Кондор, 2011. – 474 с. 23. Курило Т. В. Сімейне право України : навчальний посібник / Т. В. Курило. – К. : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 316 с. 24. Липець Л. В. Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом та договором : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Л. В. Липець. – К., 2009. – 20 с. 25. Лопата Н. О. Проблеми розуміння шлюбу в сучасному суспільстві / Н. О. Лопата // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Юридичні науки. – 2013. – № 2. – С. 137–140. 26. Матвієнко А. Умови й перешкоди укладення шлюбу у вітчизняному сімейному та канонічному праві / А. Матвієнко // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 2. – С. 34–39. 27. Молдован В. В. Правознавство : навчальний посібник / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 184 с. 28. Овчатова – Редько А. О. Проблема реєстрації і розірвання шлюбу на підконтрольних АТО територіях / А. О. Овчатова-Редько // Право та інновації. – 2016. – № 4. – С. 56–60. 29. Опришко В. Ф. Правознавство : підручник / В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, С. І. Шимон та інші. – К. : КНЕУ, 2003. – 767 с. 30. Ортинський В. Л. Основи держави і права України : підручник / В. Л. Ортинський. – К. : Знання, 2008. – 583 с. 31. Петрожець О. В. Визнання шлюбу недійсним: підстави, порядок та правові наслідки Електронний ресурс / О. В. Петрожець. – Режим доступу : http://www.desn.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7032%3A2014-02-06-10-19-08&catid=353%3A2012-03-22-14-34-14&Itemid=3172&lang=ua. 32. Райчук А. Визнання шлюбу недійсним: теорія та практика / А. Райчук // Юридичні науки. – 2007. – № 77–78. – С. 102–106. 33. Розгон О. Припинення шлюбу в разі його розірванні / О. Розгон // Юридичний радник. – 2013. – № 3 (69). – С. 1–5. 34. Сафончик О. І. Деякі питання щодо шлюбу як соціально-правового явища та його правової природи / О. І. Сафончик // Актуальні проблеми держави і права. – 2004. – № 22. – С. 559–564. 35. Сафончик О. І. Немайнові права і обов’язки у випадку припинення шлюбу / О. І. Сафончик // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – № 25. – С. 278–283. 36. Сафончик О. І. Правові наслідки припинення шлюбно-сімейних правовідносин за законодавством України та країн Євросоюзу / О. І. Сафончик // Часопис цивілістики. – 2017. – № 24. – С. 286–293. 37. Семерак О. С. Основи правознавство : навчальний посібник / О. С. Семерак, І. О. Семерак. – К. : Знання, 2008. – 480 с. 38. Тонієвич Є. Д. Правові наслідки невиконання нареченими обов’язку пройти медичне обстеження і повідомити один одного про стан свого здоров’я / Є. Д. Тонієвич // Вісник Вищої ради юстиції. – 2013. – № 2. – С. 158–172. 39. Трофанчук Г. І. Канонічне право : навчальний посібник / Г. І. Трофанчук. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 272 с. 40. Труба В. І. Визнання шлюбу недійсним і визнання шлюбу неукладеним за СК України / В. І. Труба // Південоукраїнський правничий часопис. – 2011. – С. 108–111. 41. Цебенко С. Сучасні православні уявлення про право людини на шлюб та сім’ю у світлі міжнародних стандартів / С. Цебенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2014. – № 782. – С. 147–152. 42. Чероний Ю. С. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / Ю. С. Червоний. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 504 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (66)