Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Німецька мова»

Архаїзми та їх функції у текстах різних стилів на матеріалі німецької та української мови

Карточка работы:28459-2019ф
Цена:
Тема: Архаїзми та їх функції у текстах різних стилів на матеріалі німецької та української мови
Предмет:Німецька мова
Дата выполнения:2019
Специальность (факультет):Філологія: мова та зарубіжна література: англійська, німецька, польська, російська
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Лінгвістичний Університет (КНЛУ)
Содержание: ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТАРІЛОЇ ЛЕКСИКИ 5 1.1. До проблеми вивчення застарілої лексики у мовознавстві 5 1.2. Класифікація архаїзмів 8 1.3. Семантичні групи архаїзмів 11 РОЗДІЛ 2 СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ АРХАЇЗМІВ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ 13 2.1. Особливості вживання архаїзмів у художньому та публіцистичному стилях німецької мови 13 2.2. Роль архаїзмів у науковому та офіційно-діловому стилях німецької мови 15 2.3. Архаїзми та їх функції у художньому та публіцистичному стилях української мови 17 2.4. Архаїзми та їх функції у науковому та офіційно-діловому стилях української мови 19 2.5. Порівняльний аналіз архаїзмів у різних функціональних стилях обох мов 21 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 27 ДОДАТКИ 30 РЕЗЮМЕ 33
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Курсову роботу присвячено дослідженню архаїзмів та їх функцій у текстах різних стилів на матеріалі німецької та української мов. Архаїзми – це застарілі слова, вирази та граматичні форми, що вийшли з ужитку і мають у мові сучасні відповідники 2. Огляд наукової літератури з досліджуваного питання, а саме питання дослідження архаїзмів та їх функцій у текстах різних стилів на матеріалі німецької та української мов (М. П. Брандес, Б. Н. Головін, П. С. Дудик, Г. С. Колесник, Л. І. Мацько, І. Г. Ольшанський, Є. П. Тимченко та ін.) дає можливість стверджувати, що в сучасному мовознавстві та літературознавстві цій проблемі приділено недостатньо уваги. Актуальність роботи визначається загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на виявлення особливостей архаїзмів та їх функцій у текстах різних стилів на матеріалі німецької та української мов. Метою дослідження є вивчення особливостей архаїзмів та їх функцій у текстах різних стилів на матеріалі німецької та української мов. Для досягнення мети ставилися такі завдання: ? визначити теоретичні засади вивчення застарілої лексики; ? окреслити проблеми вивчення застарілої лексики у мовознавстві; ? дослідити класифікацію архаїзмів; ? виокремити семантичні групи архаїзмів; ? розглянути стилістичні функції архаїзмів у текстах різних функціональних стилів; ? охарактеризувати особливості вживання архаїзмів у художньому, публіцистичному, науковому та офіційно-діловому стилях німецької мови; ? проаналізувати архаїзми та їх функції у художньому, публіцистичному, науковому та офіційно-діловому стилях української мови; ? зробити порівняльний аналіз архаїзмів у різних функціональних стилях обох мов. Об’єктом дослідження є архаїзми. Предметом дослідження є особливості архаїзмів та їх функцій у текстах різних стилів на матеріалі німецької та української мов. Матеріалом дослідження послужили текстові фрагменти з художньої, публіцистичної, наукової та офіційно-ділової німецькомовної та українськомовної літератури. Методи дослідження зумовлені метою, завданнями та проаналізованим матеріалом: зіставний метод; контекстуально-інтерпретаційний; описовий; лексикографічний; дефініційний. Практичне значення дослідження курсової роботи полягає в тому, що зібраний та проаналізований матеріал може бути використаний на семінарах та практичних заняттях з мовознавства, перекладознавства, стилістики німецької та української мов, компаративістики. Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, списку джерел ілюстративного матеріалу, додатків.
Объём работы:
23
Выводы: Результати проведеного дослідження дозволяють сформулювати такі висновки. До застарілої лексики відносять слова, які вийшли із ужитку. Серед них розрізняють історизми й архаїзми. Історизми – це слова, які перестали вживатися у зв’язку зі зникненням позначуваних ними предметів і явищ. В основному історизми зустрічаються в текстах про минуле (як в наукових, так й у художніх). Архаїзми – це слова, які перейшли в пасивний запас у зв’язку з тим, що в позначуваних ними та існуючих донині предметах, явищах, поняттях з’явилися інші назви. Залежно від того, який аспект слова застарів, виділяють різні типи архаїзмів: лексичні – застаріло саме слово, його звуко-літерний комплекс більше не використовується, а значення виражається іншою лексичною одиницею; семантичні – слово існує в сучасній німецькій або / та українській мові, але втратило одне або кілька значень; фонетичні – змінився звуковий вигляд слова, що відбивається й у його написанні; словотворчі – застаріла словотворча структура слова; граматичні – застаріли окремі граматичні форми слова. Отже, старіння слів – це процес, слова можуть перебувати на різних його стадіях. Ті з них, які ще не вийшли з активного вживання, але вже рідше вживаються, ніж раніше, називаються застарілими. Одні слова архаїзуються, переходять з активної лексики до пасивної у зв’язку з тим, що зникають з побуту й життя людського суспільства позначувані ними предмети, події, явища, поняття. Тобто це відбувається у зв’язку з дією екстралінгвістичних факторів. Інші слова переходять з активного словника до пасивного, перестають бути загальновживаними, зрозумілими для носіїв мови, або й зовсім зникають з суспільного вжитку. Вони забуваються носіями мови через витіснення їх рівнозначними словами, що з тих чи інших причин виявляються більш прийнятними для називання тих самих предметів, подій, явищ. Цей процес зумовлений дією внутрішніх факторів розвитку мови. Таким чином, застарілі слова використовуються в різних функціях. Наприклад, вони виконують номінативну функцію (у науково-історичних працях тощо), вживаючись для позначення предметів й явищ. У художніх творах на історичні теми архаїчна лексика виконує вже номінативно-стилістичну функцію, тобто не тільки позначає реалії, але й створює певний колорит епохи. Застарілі слова можуть використовуватися в художньому тексті для вказівки на час, у який відбувається дія. Архаїчні слова можуть виконувати й власне стилістичні функції, з виразними засобами, надаючи тексту особливої врочистості.  
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность : Сб. ст. / И. В. Арнольд ; науч. ред. П. Е. Бухаркин. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 1999. – 443 с. 2. Ахманова О. С. Словар лингвистических терминов Електронний ресурс. – Режим доступу : https://classes.ru/grammar/174.Akhmanova/ 3. Брандес М. П. Стилистический анализ (на материале немецкого языка) / М. П. Брандес. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Либроком, 2011. – 210 с. 4. Будагов Р. А. История слов в истории общества / Р. А. Будагов. – изд. 2-е доп. – Москва : Добросвет-2000, 2004. – 254 с. 5. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В.Т. Бусел. – Київ : Перун, 2009. – 1440 с. 6. Виноградов В. В. Лексикология и лексикография : избранные труды / В. В. Виноградов ; отв. ред. В. Г. Костомаров. – Москва: Наука, 1999. – 310 с. 7. Головин Б. Н. Введение в языкознание / Б. Н. Головин. – Изд. 5-е, стереотипное. – Москва : Едиториал УРСС, 2005. – 232 с. 8. Дудик П. С. Стилістика української мови : навчальний по¬сібник / П. С. Дудик. – К. : Видавничий центр «Академія», 2005. – 368 с. 9. Зведений словник застарілих та маловживаних слів Електронний ресурс. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/rizne/zvslovnyk.htm 10. Кадим М. М. К. Устаревшая лексика в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» в лингвокультурологическом аспекте : дис. ... канд. филол. наук : специальность 10.02.01 / М. М. К. Кадим – Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2011. – 193 с. 11. Колесник Г. С. К проблеме лексических историзмов в современном немецком языке / Г. С. Колесник // Вопросы германской филологии. – Калинин : Калининский гос. ун-т, 2004. – С. 54–58. 12. Мацько Л. І. Стилістика української мови / Л. І. Мацько та ін. – К. : Вища школа, 2003. – 462 с. 13. Мюллер В. Великий німецько-український словник / В. Мюллер. – Київ : Чумацький шлях, 2012. – 788 с. 14. Нелюбин Л. Л. Очерки по введению в языкознание / Л. Л. Нелюбин. – М. : Изд-во МГОУ, 2005. – 215 с. 15. Ольшанский И. Г. Лексикология: Современный немецкий язык = Lexikologie: Die deutsche Gegenwartssprache / И. Г. Ольшанский, А. Е. Гусева. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 416 с. 16. Рихтер Г. И. Лекции по введению в языкознание. Раздел «Лексикография» / Г. И. Рихтер. – Изд. 2-е, исп. и допол. – Донецк, 1999. – 134 с. 17. Тимченко Є. П. Порівняльна стилістика німецької та української мов / Є. П. Тимченко. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 240 с. 18. Філософський словник / за ред. М. М. Розенталя, П. Ф. Юдіна. – К. : Вид-во політичної літератури України, 1994. – 498 с. 19. Шанский Н. М. Лингвистический анализ художественного текста / Н. М. Шанский. – Л. : Наука, 1990. – 450 с. 20. Ющук І. П. Українська мова / І. П. Ющук. – К. : Либідь, 2003. – 640 с. 21. Ярцева В. Н. Развитие национального литературного английского языка / В. Н. Ярцева. – М. : Либроком, 2010. – 288 с. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 22. Антологія сучасної української літератури. Поети 20-х років / ред. Є.-Ю. Пеленський. – Львів, 2005. – 128 с. 23. Внешнеэкономический договор купли-продажи (текст на немецком языке) Електронний ресурс. – Режим доступу : http://forma4.info/obrazets/vneshneekonomicheskij-dogovor-kupli-prodazhi-tekst-na-nemeckom.htm 24. Грін О. Словник міжнародно-правових термінів / О.О. Грін. –Ужгород : ПП Данило С. І., 2010. – 500 с. Електронний ресурс. – Режим доступу:https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/8940/1/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B2.pdf 25. Гришаев П. И. Немецко-русский юридический словарь / П.И. Гришаев, Л.И. Донская, М.И. Марфинская и др. ; под редакцией П.И. Гришаева и М. Беньямина. – 4-е изд., стереотип. – М. : РУССО, 1996. – 624 с. 26. Український юридичний термінологічний словник Електронний ресурс. – Режим доступу : https://www.marazm.org.ua/document/termin/index.php?file=%C5%EA%E7%E5%EA%F3%F6%B3%FF.txt 27. Юридична енциклопедія : в 6-ти т. / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К. : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1998 —2004. – 672 – 768 с. 28. Як селяни на Волині у 1948 році заяви в колгосп писали Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.hroniky.com/news/view/13554-iak-seliany-na-volyni-u-1948-rotsi-zaiavy-v-kolhosp-pysaly 29. Als Christen Christen schlachteten: Wie der verhängnisvolle Vierte Kreuzzug vom Ziel abkam Електронний ресурс. – Режим доступу : https://www.watson.ch/wissen/schlachten/501225947-als-christen-christen-abschlachteten-der-kreuzzug-gegen-konstantinopel 30. Arbeitsvertrag: Електронний ресурс. – Режим доступу : http://euservice24.info/artikel/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D0%B 31. Der Minnedienst: Електронний ресурс. – Режим доступу : https://www.planet-wissen.de/geschichte/mittelalter/leben_im_mittelalter/ pwiederminnedienst100.html 32. Heine Heinrich. Deutschland. Ein Wintermärchen Електронний ресурс. – Режим доступу : http://gutenberg.spiegel.de/buch/deutschland-ein-wintermarchen-383/28 33. Lexikon der alten Wörter und Begriffe Електронний ресурс. – Режим доступу : https://ewnor.de/lexikon/lex-k.php 34. Manning S. W. Anatolian Tree Rings and a New Chronology for the East Mediterranean Bronze-Iron Ages / S. W. Manning, B. Kromer, P. I. Kuniholm, M. W. Newton // Science. New Series 294. – No. 5551. – 2001. – p. 2535. 35. Mitscherlich/Mielke (Hrsg.), Medizin ohne Menschlichkeit, S. 231: Електронний ресурс. – Режим доступу : https://www.ns-archiv.de/nmt/no0001-no0500/no-246.php  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (37)