Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»Інформатика та комп'ютерна техніка»

Методика навчання і використання пошукових систем у шкільному курсі інформатики

Карточка работы:18060-2016б
Цена:
Тема: Методика навчання і використання пошукових систем у шкільному курсі інформатики
Предмет:Інформатика та комп'ютерна техніка
Дата выполнения:2016
Специальность (факультет):Інформатика та обчислювальна техніка / Інформаційні системи і технології / Системний аналіз
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ 5 1.1. Зміст, завдання і основні характеристики пошукових систем 5 1.2. Характеристика пошукових систем 9 1.3. Алгоритми роботи пошукових систем 11 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ РОБОТІ З ПОШУКОВИМИ СИСТЕМАМИ 15 2.1. Технологія навчання роботи з пошуковими системами 15 2.2. План-конспект уроку інформатики 21 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми. Стрімкий розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій значною мірою впливає на політичну, економічну, соціокультурну, освітню та інші складові процесів розвитку суспільства і держави, а інформаційні ресурси в сучасних умовах стають системоутворюючим фактором їхньої життєдіяльності. У теперішній час інформаційні ресурси можуть бути віднесені до найважливіших стратегічних ресурсів суспільства, значення і вплив яких можна порівняти з впливом капіталу і праці в індустріальну епоху. В інформаційному суспільстві одним з основних предметів праці більшої частини людей є дані, відомості і знання, а знаряддям праці – інформаційно-комунікаційні технології. Зростаюча динамічність розвитку суспільства, виникнення якісно нових видів діяльності в раніше невідомих галузях, також і в галузі глобальних комп’ютерних мереж, надає особливого значення прагненню і здатності особистості досліджувати новизну та складність світу, що змінюється, розробляти нові стратегії діяльності. За таких умов питання формування вмінь учнів загальноосвітніх шкіл використовувати пошукові ресурси в навчально-пізнавальній, а в подальшому і в професійній діяльності, здійснювати пошук даних і відомостей, проводити дослідження засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є особливо актуальними. Формування знань про інформаційні ресурси та процеси, вмінь і навичок використання засобів ІКТ при розв’язуванні задач, пов’язаних з пошуком та опрацюванням даних і відомостей, проведенням різного роду досліджень, відбувається, зокрема, в процесі навчання інформатики. Питанням підтримки засобами ІКТ пізнавальної, iнтелектуальної, дослiдницької, iнформацiйно-пошукової дiяльностi учнiв, впровадженню iнформацiйних технологiй в навчальний процес присвяченi роботи Н. В. Апатової, В. Ю. Бикова, Л. В. Брескiної, I. Є.Булах, А. Ф. Верланя, М. С. Голованя, Ю. В. Горошка, М. I. Жалдака, Н. В.Морзе та ін. Об’єктом дослідження є процес навчання інформатики учнів загальноосвітніх шкіл. Предмет дослідження – методична система формування умiнь учнiв в роботi з пошуковими системами у процесi навчання iнформатики на основi використання iнформацiйних ресурсiв i пошукових засобiв мережi Iнтернет. Мета дослiдження полягає в узагальненнi теоретичних вiдомостей з методики навчання i використання пошукових систем в курсi iнформатики. Завдання дослідження: 1. Визначити змiст, завдання i основні характеристики пошукових систем. 2. Охарактеризувати пошукові системи. 3. Розглянути алгоритми роботи пошукових систем. 4. Навести технологію навчання учнів роботі з пошуковими системами. 5. Розробити план-конспект уроку інформатики. Структура роботи. Робота скаладається зі вступу, двох розділів, висновків, списку вткористаних джерел.  
Объём работы:
27
Выводы:Пошукові системи – це програми, які призначені для пошуку в Інтернеті веб-сторінок з потрібними відомостями. Пошукова система – це складний програмно-апаратний комплекс, що призначений для здійснення пошуку ресурсів в Інтернет, збереження відомостей про них в своїх базах і надання користувачу переліку посилань відповідно до його пошукового запиту. Головним завданням пошукової системи є здатність надавати користувачам саме ту інформацію, яку вони шукають. Пошук можна виконувати з використанням різних пошукових систем. Алгоритм організації пошуку буде однаковим: сформулювати ключові слова або словосполучення, за якими виконуватиметься пошук; відкрити у вікні браузера веб-сторінку пошукової системи; увести ключові слова або словосполучення в поле пошуку на сторінці пошукової системи; вибрати кнопку Пошук або натиснути клавішу Enter; переглянути описи гіперпосилань з отриманого списку; якщо знайдено гіперпосилання, що відповідає темі, то використати його для відкриття відповідної веб-сторінки; якщо потрібних відомостей не знайдено, то слід уточнити ключові слова та виконати повторний пошук у цій або іншій пошуковій системі. Потрібно пам’ятати, що під час виконання пошуку в різних пошукових системах результати найімовірніше будуть різними.  
Вариант:нет
Литература:1. Барболіна Т. М. Шкільний курс інформатики та методика його викладання : навч. посіб. / Т. М. Барболіна. – Полтава, 2008. – Ч. 2. Часткова методика. – 116 с. 2. Глинський Я. М. Огляд різних підходів до профільного навчання в загальноосвітній школі / Я. М. Глинській, В. А. Рязьська // Збірник наук. праць Уманського держ. педуніверситету ім. П.Тичини. – 2008. – Ч. 2. – С. 117–122. 3. Головань М. Інформатична компетентність: сутність, структура і становлення. / М. Головань // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. – № 4. – С. 62–69. 4. Копотій В. В. Як навчити дітей оцінювати веб-ресурси / В. В. Копотій // Вісник Луганського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2007. – № 21 (137). – С. 151–159. 5. Лялько В. «Використання інформаційних технологій в освітньому прцесі» / В. Лялько // Інформатика та інформаційні технології в навчальному закладі. – 2007. – № 6. – С. 44–47. 6. Ляшенко О. І. Сучасний зміст шкільної освіти: яким йому бути? / О. І. Ляшенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2009. – № 6. – С. 3–6. 7. Малищевський О. Формування пошукових умінь в учнів старших класів на уроках інформатики / О. Малищевський, О. Кловак // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : наук.-метод. журн. – 2006. – № 2. – С. 27–30. 8. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики. Частина 3. Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет Метод. посібник / Н. В. Морзе. – У 3 ч. – К. : Навчальна книга, 2004. – 196 с. 9. Осіпа Р. А. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті : навч. посібник / Р. А. Осіпа. – К. : Міленіум, 2005. – 78 с. 10. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика. 10-11 класи. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – К. : Навчальна книга, 2002 – 24 с. 11. Рамський Ю. С. Вивчення інформаційно-пошукових систем мережі Інтернет : навч. посіб. / Ю. С. Рамський, О. В. Рєзіна. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – 60 с. 12. Рєзіна О. В. Інформаційно-пошукова служба «МЕТА» – основні можливості роботи / О. В. Рєзіна // Комп’ютери в навчальному процесі: Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції 29–30 жовтня 2002 р. – Умань : Алмі, 2002. – С. 59–60. 13. Рєзіна О. В. Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання інформатики» / О. В. Рєзіна ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2005. – 20 с. 14. Чашук О. Ф. Персональний сайт учителя в сучасних умовах: з досвіду роботи / О. Чашук // Інформатика. – 2015. – № 4. – С. 8–13.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (295)