Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Англійська мова та література»

СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ

Карточка работы:17379-2016б
Цена:
Тема: СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ
Предмет:Англійська мова та література
Дата выполнения:2016
Специальность (факультет):Філологія / Література творчість / Теорія, історія літератури і мови та компартивістика
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: ВСТУП………………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТРИСТИКА ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 6 1.1. Дослідження публіцистичного стилю, його функції та характерні особливості………………………………………………………………………….6 1.2. Лінгвістичні особливості англійських публіцистичних текстів 13 РОЗДІЛ 2. ПЕРЕКЛАДЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ 25 2.1. Проблеми перекладу публіцистичних текстів 25 2.2. Перекладацькі трансформації під час перекладу публіцистичних текстів 31 2.2.1. Лексичні трансформації 33 2.2.2. Граматичні трансформації 37 2.2.3. Стилістичні трансформації 40 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50 ДОДАТКИ…………………………………………………………………………56
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление: В останні десятиліття стали особливо помітними окремі зміни у функціонуванні англійської та української мов (передусім у сфері масової комунікації), процес цих змін зумовлюється екстралінгвістичними факторами – глобальними змінами в політичному та економічному житті суспільства. Через це стає актуальним завдання – виявити та вивчити особливості мовного стилю сучасних публіцистичних текстів, а також провести аналіз характерних рис їхнього перекладу. Актуальність даної теми пов’язана зі зміною пріоритетів у сучасних ЗМІ. Нова мовна тактика спілкування з читачами зумовила відмову від стереотипного мислення, риторичного багатослів’я і сухого мови. Публіцистичний стиль мови є функціональним різновидом літературної мови і широко застосовується в різних сферах суспільного життя: в газетах і журналах, на телебаченні і радіо, в публічних політичних виступах, в діяльності партій та громадських об’єднань. Сюди ж слід додати політичну літературу для масового читача і документальне кіно. Стилістичне оформлення публіцистичних текстів в останні роки змінюється. Спрямованість мови публіцистики до масової та різнорідної аудиторії, необхідність впливу на яку пов’язана з пошуками експресивних засобів вираження і якісні зміни в сфері сучасних засобів масової інформації, а саме тенденція до розмовної мови і прагнення до непрямого дії (а не до прямолінійного чорно-білому порівнянні), дозволяють використовувати в повній мірі словотвірний і фразеологічний потенціал мови і словотвірний потенціал авторів для максимального впливу на читацьку аудиторію, беручи участь, тим самим, в формуванні та розвитку мовного смаку і зміні суспільної свідомості. Головні труднощі лексичного характеру під час перекладу публіцистичних текстів здебільшого пов’язуються з передачею лексики, яка не має еквівалентів – назви, багатозначні слова, абревіатури, неологізми, специфічні терміни, образна фразеологія. Саме в цих аспектах спостерігаються суттєві лексико-семантичні та структурні відмінності між англійською та українською мовами, під час перекладу яких необхідна перебудова структури синтаксису речень або лексичних змін, такі зміни мають назву лексико-семантичних трансформацій. Особливого значення для публіцистики, однією з важливих властивостей якої є помітна чутливість до вимог часу, набувають неологізми, новітня термінологія та образність лексики. Публіцистичні тексти характеризуються висвітленням актуальних політичних, економічних, літературних, правових, філософських та інших проблем сучасності, яке має за мету вплив на громадську думку та сучасні політичні інститути, зміцнення або зміну цих інститутів у відповідності до певних класових або суспільно-групових інтересів чи до певних соціальних і моральних ідеалів. Предмет текстів публіциста – все сучасне життя в його величі і мізерності, приватне і суспільне, реальне або відображене в пресі, мистецтві, документі. Мета роботи полягає в розгляді перекладацьких трансформацій, які застосовуються при перекладі англійських публіцистичних текстів українською мовою. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: 1. Узагальнити основні характеристики газетно-публіцистичного стилю і конкретизувати визначення газетного тексту. 2. Встановити основні мовностилістичні зміни, що відбуваються в сучасному газетному тексті. 3. Визначити проблеми перекладу публіцистичних текстів. 4. Дослідити перекладацькі трансформації під час перекладу публіцистичних текстів. Об’єктом досліджень є лексико-граматичні особливості англійських публіцистичних текстів. Предметом дослідження є перекладацькі трансформації, що застосовуються під час перекладу англійських публіцистичних текстів українською мовою. Матеріал дослідження - стали такі видання, як: The Guardians, The Sunday Times, The Independent, The Telegraph, The New York Times, Daily News, The Washington Post, USA Today. Теоретичне значення роботи полягає в лінгвістичному опису лексико-граматичних особливостей текстів англійської преси та їх перекладу відтворення засобами української мови. Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані результати можуть використовуватись студентами при підготовці до занять (семінарських і практичних) з теорії і практики перекладу, написанні рефератів, курсових і дипломних робіт, виконанні студентських наукових досліджень з проблем перекладу публіцистичної інформації, а також під час проходження різних форм перекладацької практики. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. В ході дослідження використані комплексні методи дослідження, що включають описовий метод, контекстно-ситуативний, аналіз словникових дефініцій, семантико-стилістичний аналіз, порівняльно-порівняльний метод. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Загальний обсяг роботи становить 70 сторінок, з них 50 сторінок – основного тексту. Список використаних джерел налічує 66 позицій, з них 24 – наукові праці, 10 – джерела ілюстративного матеріалу, 20 – довідкова література, 12 – Інтернет-джерела. Додаток А вміщує класифікацію прикладів перекладацьких трансформацій в публіцистичних текстах, в Додатку Б представлено діаграму прикладів перекладацьких трансформацій в публіцистичних текстах.  
Объём работы:
50
Выводы: Відповідно до завдань, поставлених на початку дослідження, в результаті роботи дійшли до таких висновків: 1. Газетно-публіцистичний стиль можна охарактеризувати як функціональний стиль мови, який обслуговує широку сферу суспільних стосунків, і найповніше він використовується в газетах, суспільно-політичних журналах, на радіо, телебаченні, у документальному кіно. Особливості газетного стилю можна розподілити на дві групи: мовні та екстралінгвістичні. Виділення екстра-лінгвістичних факторів у окрему групу є необхідним через те, що характерною ознакою газетного стилю є його спрямованість на вплив, тобто не тільки точно, доступно і яскраво інформувати читача, але й викликати у нього певне ставлення до подій, спонукати до діяльності, до потреби зайняти певну громадську позицію, змінити погляди чи сформувати нові. До основних екстралінгвістичних факторів ми відносимо не лише форму, вид, тип мови, а й сферу спілкування, специфіку медіа-каналу, а також особливості аудиторії та невербальні комунікативні засоби. До мовних особливостей газетного стилю належить вживання оцінної лексики, яка має яскраве емоційне забарвлення, великої кількості кліше та фразеологічних одиниць, скорочень, використання іноземних слів, неологізмів, а в деяких випадках навіть історизмів, функцією яких у статтях на актуальні теми є проведення історичних паралелей. 2.До мовних особливостей газетного стилю належить вживання оцінної лексики, яка має яскраве емоційне забарвлення, великої кількості кліше та фразеологічних одиниць, скорочень, використання іноземних слів, неологізмів, а в деяких випадках навіть історизмів, функцією яких у статтях на актуальні теми є проведення історичних паралелей. Вищезазначені риси газетно-публіцистичного стилю зумовлюють певні особливості його перекладу, які обов’язково повинен враховувати досвідчений перекладач. До лексичних особливостей ми відносимо труднощі, які виникають при перекладі фразеологічних одиниць через необхідність збереження цілісності образу, який вони несуть. Такі явища як деформація та контамінація фразеології також становлять певну проблему для перекладача, якому необхідно намагатися не тільки віднайти аналог фразеологічної одиниці у мові перекладу, а й по можливості відтворити зміни складу фразеологізму, які відбуваються у тексті оригіналу. Кліше також створюють труднощі для перекладача, адже він повинен вміти розпізнавати такі одиниці у тексті оригіналу та мати уявлення про те, як їх зазвичай використовують у мові перекладу. Граматика англійських газетних текстів має такі особливості, як певна своєрідність у використанні часів та станів, часте вживання неособових форм, особливі форми введення прямої мови та перетворення її на непряму, а також широке використання складнопідрядних речень в той час, як граматична специфіка газетного стилю української мови виражена менш чітко, тут характерним є використання пасивних конструкцій та узагальнено-особових форм дієслів, і такі розбіжності можуть становити певні труднощі для перекладача. 3. До лексичних особливостей ми відносимо труднощі, які виникають при перекладі фразеологічних одиниць через необхідність збереження цілісності образу, який вони несуть. Такі явища як деформація та контамінація фразеології також становлять певну проблему для перекладача, якому необхідно намагатися не тільки віднайти аналог фразеологічної одиниці у мові перекладу, а й по можливості відтворити зміни складу фразеологізму, які відбуваються у тексті оригіналу. Кліше також створюють труднощі для перекладача, адже він повинен вміти розпізнавати такі одиниці у тексті оригіналу та мати уявлення про те, як їх зазвичай використовують у мові перекладу. Граматика англійських газетних текстів має такі особливості, як певна своєрідність у використанні часів та станів, часте вживання неособових форм, особливі форми введення прямої мови та перетворення її на непряму, а також широке використання складнопідрядних речень в той час, як граматична специфіка газетного стилю української мови виражена менш чітко, тут характерним є використання пасивних конструкцій та узагальнено-особових форм дієслів, і такі розбіжності можуть становити певні труднощі для перекладача. 4. Отже, проаналізувавши різні приклади публіцистичного характеру, ми можемо стверджувати, що без використання перекладацьких трансформацій переклад був би просто неможливий. При перекладі англійських публіцистичних текстів, потрібно, щоб інформація у мові перекладу подавалася об’єктивно і неупереджено. повідомлення лунали більш категорично, а, слова й вирази належати переважно до документально – ділового та книжно – писемного мовних стилів. За допомогою активного використання перекладацьких трансформацій зберігається суть висловлювання, даються окремі пояснення та уточнення, для того аби український читач усе зрозумів. Таким чином, перекладач з усім своїм професійним багажем знань, з допомогою різних трансформацій робить текст читабельним та зрозумілим. Але це виконується за умови, якщо перекладач заздалегідь готовий до подібних проблем, якщо він усвідомлює суть, зміст, комунікативну функцію й стилістичний ефект цих та інших особливостей перекладного тексту, якщо він уміє розпізнавати метафори і алюзії, іронію тощо, якщо у нього є необхідні фонові знання і уявлення про ті реальності, якої присвячений текст, є надія, що його переклад буде достатньо адекватний. Зрозуміло, за умови, що перекладач в потрібній мірі володіє професійними навичками та відповідними робочими мовами. Дослідивши цілу низку публіцистичних текстів та їхні переклади, ми бачимо, що переважно епітети перекладаються шляхом репрезентації повним еквівалентом у тексті перекладу. Також досить активно використовуються прийоми заміни одиниці перекладу її частковим еквівалентом та створенням денотативно-образної кальки. Проте потрібно окремо відмітити роботу перекладача, який за допомогою використання прийомів та перекладацьких трансформацій робить текст зрозумілим та придатним до читання, сприйняття та розуміння.
Вариант:нет
Литература: 1. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язик : учебник для ВУЗ / И. В. Арнольд. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта, 2012. – 384 с. 2. Андрусяк І. В. Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної карти- ни світу: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / І. В. Андрусяк. – Ужгород : Ужгородський нац. ун-т, 2003. – 268 с. 3. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков / В. Д. Аракин. – М. : Просвещение, 1989. – 254 с 4. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английскй язык / И. В. Арнольд. – М. : Флинт-Наука, 2002. – 384 с. 5. Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский : учебное пособие / Е. В. Бреус. − 2-е изд., испр. и доп. − М. : Изд-во УРАО, 2000. − 208 с. 6. Багдасарян М. А. Прагматический аспект функционирования фразеологических еди- ниц в газетном тексте сатирической направленности / М. А. Багдасарян // Прагматические аспекты лексикологии и стилистики французского языка: Сборник научных трудов ред-кол.: З. Н. Волкова (отв. ред.) и др.. – М. : Московский пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – 1987. − Вып. 292. – С. 21–30. 7. Баранов А. Н. Языковые механизмы вариативной интерпретации действительности как средство воздействия на сознание / А. Н. Баранов, П. Б. Паршин // Роль языка в СМИ: Сборник обзоров (Ред. сост. Безменова Н.А., Лузина Л.Г.). – М. : ИНИОН, 1986. – С. 100–133. 8. Бархударов Л. С. Язык и перевод / Л. С. Бархударов. − М., 1975. – 154 с. 9. Винокур Г. О. Культура языка / Г. О. Винокура. − Изд-во «Федерация», 1929. − 335 с. 10. Заботкина В. И. Изменения в концептуальной картине мира в аспекте когнитивно- прагматического подхода к языковым явлениям / В. И. Заботкина // Категоризация мира: пространство и время. Материалы научной конференции. – М. : Правда, 1997. – С. 83–91. 11. Костомаров В. Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской публицистики / В. Г. Костомаров. – М. : Наука, 1990. – 336 с. 12. Ковзанов В. И. Языковая структура газетного текста / В. И. Ковзанов. – Спб. : СПбГУ, 2001. – 250 с. 13. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) : учеб. пособие для институтов и факультетов иностранных языков / В. Н. Комиссаров. − М., 1990. – 122 с. 14. Наер В. Л. К описанию функционально-стилевой системы современного английского языка / В. Л. Наер // Лингвостилистические особенности научного текста : сборник научных трудов. – М., 1981 – С. 3–13. 15. Рождественский Ю. В. Общая филология / Ю. В. Рождественский. − М. : Фонд "Новое тысячелетие", 1996. − 326 с. 16. Селиванова Е. А. Основа лингвистической теории текста и коммуникации / Е. А. Селиванова. – К. : Брама, 2004. – 336 с. 17. Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність : Монографія На матеріалах сучасної газетної публіцистики / К. С. Серажим ; За ред. В. Різуна. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. − К. , 2002. − 392 с. 18. Смирницкий А. И. Морфология английского язика / А. И. Смирницкий. – М., 1959. – 440 c. 19. Смирницкий А. И. Синтаксис английского язика / А. И. Смирницкий. – М., 1962. – 296 c. 20. Сошальская Е. Г. Стилистический анализ / Е. Г. Сошальская, В. И. Прохорова. − М. : Высшая школа, 1976. – 155 с. 21. Терентьева Л. В. Вопросительные конструкции в газетных заголовках как средство выражения имплицитной оценки / Л. В. Терентьева // Значение и функционирование языковых единиц. − Саратов, 2013. – 210 с. 22. Трошина Н. Н. Лингвопрагматический аспект текстов массовой коммуникации / Н. Н. Трошина // Роль языка в СМИ: Сборник обзоров. – М. : ИНИОН, 1986. – С. 155–173. 23. Худолій А. О. Динаміка функціональних змін у мові американської публіцистики кінця ХХ – початку ХХ століття: дис. … канд. філол. наук / А. О. Худолій. – К., 2003. – 275 с. 24. Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / А. Д. Швейцер. − М. : Наука, 1988. − 342 с. 25. Buranov J., Muminov A. A Practical Course in English Lexicology. M,1979.pp.143-152. 26. Jackson, H., Amvela E. Z. Words, Meaning and Vocabulary. An Introduction to Modern English Lexicology. – 2000. 27. Skrebnev Y.M. Fundamentals of Ukrainian Stylistics. – M., 2003. – 155 с. *** ІІ. Джерела ілюстративного матеріалу 28. Emmott C. Experience of Reading. Cognition, Style, Affect and Social Space // Textual Secrets. The Message of the Medium. Proceedings of the 21st PALA Conference (April 12-15, 2001). – Budapest: School of English and American Studies. Eötvös Lorand University, 2011. – P. 29–42 29. The Independent Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.independent.co.uk 30. The telegraph Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.telegraph.co.uk 31. The New York Times Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nytimes.com 32. Daily News Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nydailynews.com 33. The Washington Post Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.washingtonpost.com 34. USA Today Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.usatoday.com 35. The New York Post Електронний ресурс. – Режим доступу: http://nypost.com ІІІ. Довідкова література 36. Galperin I. R. Stylistics. / V. Sh. − M. − 1981. − 365 р. 37. Longman Dictionary of Contemporary English. – Pearson ELT UK, 2009. – 321 p. 38. Merriam-Webster’s Dictionary of Allusions. Incorporated Springfield, Massachusetts, 2011. – 271 p. 39. The Concise Oxford Dictionary. Oxford University Press, 2012. – 401 p. 40. Chembers’s Twentieth Century Dictionary text, edited by William Geddie, M.A., B.S., 2008. – 185 с. 41. Collins English Dictionary − Complete & Unabridged 10th Edition, 2009. – 1350 c 42. Ginzburg R.S. et al. A course in Modern English Lexicology. – M., 2009. − P. 39 – 46 43. Florian, “Idiomaticity as a problem of pragmatics”, in H. Parret and M. Sbisa (eds.) Possibilities and Limitations of Pragmatics , Amsterdam, Lawrence Erlbaum Associates. Coulmas, 2009. – 388 с. 44. Leshchova L.M. Word in English. Modern English Lexicology. – Minsk, 2010. – 187 с. 45. Leech G. Meaning and the English Verb / Leech G. – London, 1971. – 156 p. 46. Palmer F. Modality and the English Modals / Palmer F. – London-New-York, 1979. – 196 р. 47. Sally Wehmeier. Oxford Dictionary. – 7th edition. – Oxford University Press, 2013. – 1290 с. 48. Skrebnev Y. M. Fundamentals of English Stylistics. /V. Sh. − М. − 1994. − 285 р. 49. Vасhek J. Chapters from Modern English Lexicology and Stylistics. – Praga., 1971. – 145 р. 50. Vance Laflin S. Something to crow about: A concise collection of American English idioms for everyday use. − Washington: Materials Development &Review Branch, 1996. − 184 p. 51. Verdonk P. Stylistics. − Oxford: Oxford University Press, 2005. − 110 p. 52. Widdowson H.G. Linguistics. − Oxford: Oxford University Press, 2005. – 174 р.   ІV. Інтернет-джерела 53. Бабенко Н. Г. Окказиональное в художественном тексте. Структурно-семантический анализ Електронний ресурс / Н. Г. Бабенко. − Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Article/baben_okk.php. 54. Мукан Н.В. та ін. Н 156 Англійська мова для менеджерів : навч. посібник. Частина 1 Електронний ресурс / Н. В. Мукан; М. В. Гаврилюк, Н.М. Ільчишин та ін.. ; За ред. Н.В. Мукан. − Львів: Видавництво Національного універ¬ ситету “Львівська політехніка”, 2007. − Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/1618819/ 55. Ляпон Л. В. Логіка. Модальність суджень Електронний ресурс. − Режим доступа : www.ulang.org.ua/print.php? rid=2737&page=1 56. Опарина Л. В. Модальные слова Електронний ресурс]. − Режим доступа : http://linguistic.ru/index.php? id=69&op=content 57. Lakoff G. Metaphor, Morality, and Politics, Or, Why Conservatives Have Left Liberals In the Dust. 1995. URL: http://www.wwcd.org/issues/Lakoff.html. 58. Remarks by the President to the UN General Assembly Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/25/remarks-president-un-general-assembly 59. Remarks by the President to the UN General Assembly, 2012 Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/09/25/remarks-president-un-general-assembly 60. Stylistic Terms Електронний ресурс. – Режим доступу: http://urtt.ru/phphtml/met_mat/sutkin/glossary.pdf 61. Oxford English Dictionary Електронний ресурс. – Режим доступу: http://oxforddictionaries.com/definition/english/neologism?q=neologism 62. WiseGEEK Dictionary Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.wisegeek.com/what-is-a-neologism.htm 63. Промова Президента США на 67-й сесії Генасамблеї ООН. https://viktorkovalenko.wordpress.com/2012/10/02/obama-un/ 64. Промова Барака Обами на Національній конвенції Демократичної партії. https://viktorkovalenko.wordpress.com/2012/09/23/obama-speech/  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (426)