Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Управління маркетингом підприємства

Карточка работы:29517-2019ф
Цена:
Тема: Управління маркетингом підприємства
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2019
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 5 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ» 13 2.1. Аналіз маркетингового середовища ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ» 13 2.2 Аналіз управління маркетинговою діяльністю ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ» 24 РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ» 35 3.1 Напрями вдосконалення управління маркетингом ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ» 35 3.2 Оцінка результативності управління маркетингу підприємства 46 ВИСНОВКИ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52 ДОДАТКИ 62  
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Результати численних досліджень у сфері маркетингової діяльності акцентують увагу на певних особливостях підприємства як суб’єкта і об’єкта виробничої діяльності забезпечувати здатність враховувати у діяльності зміни внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування, приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо стратегії розвитку. Потрібно зазначити, що відкритість підприємства до зовнішнього середовища його функціонування забезпечується саме маркетинговою діяльністю, що базується на взаємодії контрагентів підприємства, споживачів його продукції і громадськості в цілому. Таким чином, взаємодія внутрішнього і зовнішнього середовища можлива тільки за рахунок реалізації маркетингової концепції управління. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що становлення ринкового середовища та конкурентних відносин зумовлюють необхідність постійного удосконалення підходів до управління маркетингом підприємства. Сучасна ситуація на ринку та збільшення кількості підприємств, що спеціалізуються на реалізації фармацевтичної продукції, змушують по-новому поглянути на принципи організації системи управління маркетинговою діяльністю. Адже це є великою частиною керівної роботи. Цей процес є неперервним і являє собою спостереження за всіма змінами зовнішнього середовища, функціонування системи маркетингу і з’ясування відхилень між фактичними та запланованими результатами маркетингової діяльності. Метою випускної кваліфікаційної роботи є розгляд теоретичних і практичних засад управління маркетинговою діяльністю підприємства ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ». Завданнями випускної кваліфікаційної роботи є: ? дослідити теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю підприємства; ? проаналізувати маркетингове середовище ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ»; ? проаналізувати управління маркетинговою діяльністю ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ»; ? запропонувати напрями вдосконалення управління маркетингом ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ»; ? оцінити результативність управління маркетингу підприємства. Об’єктом дослідження є процеси організації маркетингової діяльності на підприємстві. Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання організації та управління маркетинговою діяльністю підприємства. Метoдoлoгiчнa ocнoвa дослідження: метод cиcтемнoгo aнaлiзу (aнaлiз ефективнocтi функціонування пiдприємcтвa); метод зacтocувaння aбcoлютниx i вiднocниx величин (при розрахунку питомої ваги величин, a також відхилень показників); метод аналізу та синтезу (при розробці шляхів вдосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства); графічний метод (при ілюстрації аналітичної інформації). Основу теоретичної бази нашої роботи склали мoнoгрaфiї, пiдручники, нaукoвi cтaттi, доповіді, дані електронних ресурсів, статистичні збірники нормативних документів, фінансова звітність підприємства.      
Объём работы:
50
Выводы:На основі проведеного дослідження особливостей управління маркетинговою діяльністю підприємства можна зробити такі висновки. Було досліджено основні підходи до визначення поняття маркетингу, що дало змогу об’єднати їх в три основні групи: докласичні, класичні та сучасні (неокласичні). У докласичному розумінні маркетинг визначається як підприємницька діяльність, метою якої є просування товарів і послуг від виробника до покупця або споживача. В 1985 році докласичне визначення, було замінено таким: «Маркетинг – процес планування і втілення задуму, ціноутворення, просування і реалізація ідей, товарів і послуг за допомоги обміну, який задовольняє цілі окремих осіб і організацій». Маркетингова діяльність – це діяльність по вирішенню підрозділом маркетингу практичних задач, що стоять перед ним, в організації (підприємстві, фірмі). Зміст організації маркетингової діяльності полягає в тому, щоб знайти оптимальну структуру підприємства, яка необхідна для реалізації його маркетингових завдань та укріплення позицій на ринку. ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ» – фармацевтичнаа компанія, що працює на ринку України з 2010 року. Підприємство є дистрибутером лікарської продукції німецької компанії Klosterfrau, зокрема вітамінів, ліків від кашлю, препаратів для горла та носу. На основі аналізу факторів зовнішнього середовища, сильних та слабких сторін підприємства було з’ясовано, що ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ» не має впливу на економічні, політичні, соціальні фактори, але частково чинить вплив на технологічні фактори, зокрема через використання останніх досягнень та проведення власних досліджень. Окремого відділу маркетингу в організаційній структурі підприємства не має. Всі функції щодо маркетингу покладено на маркетолога, який напряму підпорядковується директору ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ». Бюджет рекламної підприємства ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ» зріс протягом 2016-2018 рр. В структурі витрат реклами найбільше приходиться презентації в аптеках, мотивація аптекарів та роботу з лікарями. Презентації в аптеках, мотивація аптекарів є дуже популярним маркетинговим заходом, і витрати ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ» протягом аналізованого періоду на цей вид реклами були найбільшими. З метою вдосконалення системи управління маркетингом на ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ» запропоновано створити відділ маркетингу. Завданням відділу маркетингу є підвищення ефективності усієї виробничо-збутової та науково-технічної діяльності фірми та облік показників їх роботи у реальних умовах розвитку ринка. Розрахунок економічного ефекту від створення такого відділу показав, що проект є доцільним тому, що чисте сучасне значення NPV при ставках дисконту 16%, 18% та 24% виявилося більше нуля. Термін окупності при ставках дисконту 16%, 18% і 24% відповідно 0,22 року, 0,22 року та 0,24 року. Одночасно із створенням відділу маркетингу запропонуємо ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ» проект підвищення ефективності маркетингової діяльності шляхом розробки рекламної компанії підприємства. Серед рекламних каналів вирішено обрати такі інструменти: реклама в інтернеті, реклама в ЗМІ, участь у виставках, презентація в аптеках, піар-заходи, заходи стимулювання збуту, робота з лікарями. Більшість заходів стимулювання ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ» використовує в період коли попит на продукцію зменшується (період з травня по серпень). У 2020 році бюджет медіа-стратегії ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ» буде складати 5035 тис. грн. Найбільше в структурі рекламного бюджету припадає на витрати на презентації в аптеках – 45%. Ця реклама є традиційною для ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ» і в подальшому підприємство планує її активно використовувати. Найменше приходиться на участь у виставках. Розрахунок прогнозних показників ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ» на 2020 р. з урахуванням запропонованих заходів вдосконалення маркетингової діяльності підприємства показав позитивну динаміку до розширення діяльності підприємства. Отже, слід впроваджувати запропоновані заходи, оскільки вони покращують результати діяльності підприємства ТОВ «КРЕАТИВ ГРУП КОМПАНІ».    
Вариант:нет
Литература:1. Андрущенко І. О. Маркетингова комунікаційна діяльність туристичних підприємств України / І. О. Андрущенко // Соціально-гуманітарний вісник. - 2018. - Вип. 24. - С. 150-151 2. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия : Учеб. для вузов / Генри Ассэль; Пер. с англ. Штернгарца М. З.. - 2. изд. - М. : Инфра-М : НФПК NTF, 2001. 803 с. 3. Аршевська М. В. Вибір інструментів маркетингових комунікацій на основі комбінації їхніх видів: психологія сприйняття / М. В. Аршевська // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. – 2013. – Т. 21, вип. 7(1). – С. 73–79. 4. Балабанова Л. В. Маркетинг : конспект лекцій з дисципліни для студентів обліково-фінансового факультету. Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. 191 с. 5. Баланюк І. Ф. Маркетингове забезпечення товарної політики. Інноваційна економіка. 2015. № 1. С. 143-149 6. Баранник О. А., Клипач А. Я. Маркетингова стратегія підприємства та її залежність від умов зовнішнього середовища. Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. 2014. Вип. 717. С. 95-97. 7. Башинська І. О. Розвиток теорії інтегрованих маркетингових комунікацій та особливості їх формування в Україні. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер.: Економіка і менеджмент. 2013. № 1. С. 73–80. 8. Богомолова Г. Сучасні маркетингові технології рекламних кампаній / Г. Богомолова // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збір. наук. праць. – Вип. 88: У 2 ч., Ч. І. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2010. – С. 204–207. 9. Бойко М., Зубко О. Стратегічний маркетинг: базові принципи та пріоритети розвитку. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2015. № 1. С. 46-56. 10. Борисенко О. С. Інновації в маркетингових стратегіях підприємств. Проблеми системного підходу в економіці. 2014. Вип. 50. С. 29-33. 11. Брусенцева М. В. Встановлення сутності поняття «маркетингова стратегія окремого виду бізнесу». Економіка транспортного комплексу. 2018. Вип. 31. С. 122-132. 12. Варцаба В. І. Маркетингова стратегія розвитку банку: елементи та етапи розробки Електронний ресурс / В. І. Варцаба, Є. В. Дюлай // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. – 2014. – Вип. 3. – С. 106-110. 13. Вернигор Є. В. Маркетингова стратегія підприємства. Управління розвитком. 2014. № 5. С. 27-28. 14. Власенко Я. О. Основи сучасного маркетингу / Я. О. Власенко, С. В. Карпенко. – К. : Фірма ІНКОС, 2011. – 328 с. 15. Галущак А. В. Украинская реклама и ее развитие / А. В. Галущак // Управління розвитком. – 2014. – № 5. – С. 29–31. 16. Гаркавенко С. С. Маркетинг : навч. посіб. / С. С. Гаркавенко. – К. : Лібра, 2004. – 279 с. 17. Головкіна Н. В. Інтегровані маркетингові комунікації організації: головні переваги впровадження / Н. В. Головкіна, Д. О. Шутовський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. . - № 4. - С. 116-123. - 18. Горбачова О. Методика факторного аналізу впливу маркетингового середовища на діяльність аеропортів України / О. Горбачова // Економічний аналіз. - 2012. - Т. 10(1). - С. 116-123 19. Граніш С. А. Рекламна діяльність підприємств на споживчому ринку у контексті маркетингової політики комунікацій / С. А. Граніш // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 6. - С. 36-41 20. Гузенко Г.М. Управління та вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві. Економіка і суспільство. 2017. №12. С. 227-234 21. Дихтль Є. Практичний маркетинг : учеб. посібник / Є. Дихтль, Х. Хершген ; під ред. І. С. Минко. – М. : Вища. Шк., 2003. – 255 с. 22. Дубовик Т. В. Маркетингова комунікаційна діяльність торговельного підприємства в соціальних мережах. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 5. С. 161–168. 23. Жалба І. О. Нестандартні рекламні технології в системі маркетингових комунікацій. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2013. Вип. 2. С. 234–239. 24. Завгородняя А. В., Ямпольская Д. О. Маркетингове планування. СПб. : Пітер, 2012. 352 с. 25. Засадний Б. А. Особливості та шляхи удосконалення обліку витрат на маркетингову діяльність / Б. А. Засадний, І. Е. Башкін // Молодий вчений. - 2019. - № 3(2). - С. 428-431 26. Зацна Л. Інноваційні можливості застосування комунікацій в інтернет-маркетингу. Галицький економічний вісник. 2013. № 4. С. 214–221. 27. Євтушенко Г. В. Інвестування в маркетингову діяльність підприємства як об'єкт фінансового аналізу / Г. В. Євтушенко, О. Д. Колосовська, В. С. Оніщенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2018. - Вип. 29(1). - С. 185-190 28. Іванов Ю. Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства : Монографія / Ю. Б. Іванов та ін.; За заг. ред. Ю. Б. Іванова ; ХНЕУ. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 383 с. 29. Івашків І. Р. Стратегічний маркетинг та маркетингова стратегія: сутність та взаємозв’язок / І. Р. Івашків // Наука й економіка. – 2014. – Вип. 2. – С. 75-80. 30. Івашків І. Р. Стратегічний маркетинг та маркетингова стратегія: сутність та взаємозв’язок. Наука й економіка. 2014. Вип. 2. С. 75-80. 31. Каліберов О.Г. Маркетингова стратегія як підґрунтя зростання ефективності діяльності підприємства. Стратегія економічного розвитку України. 2013. № 33. С. 251-258 32. Каліберов О. Г. Семантичний аналіз категорії «Маркетингова стратегія підприємства». Бізнес Інформ. 2013. № 5. С. 268-272. 33. Калиниченко М. П. Маркетингова діяльність промислового підприємства на фінансовому ринку / М. П. Калиниченко // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 2(2). - С. 34-39 34. Карачина Н. П., Зозуля І. В. Змістовність поняття «маркетингова стратегія підприємства» та особливості її розробки. Економічний простір. 2017. № 119. С. 165-172. 35. Карпенко Н. В. Маркетингова діяльність підприємства в умовах інтеграційного розвитку / Н. В. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2010. - № 4(1). - С. 128-134 36. Касян С. Я. Маркетингові комунікації у процесі формування конкурентних переваг підприємств / С. Я. Касян // Економічний простір. - 2013. - № 77. - С. 174-182. 37. Кириленко В. В. Теоретичний зміст і сутність управління маркетинговою діяльністю. Економіка АПК. 2016. № 11. С. 86-93. 38. Коваленко О.В. Методичні підходи до реалізації функцій маркетингу. Менеджмент та адміністрування. 2015. № 2. С. 54-59. 39. Ковальчук C. В. Маркетингові стратегії розвитку торговельних підприємств / C. В. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 1. – С. 183-188 40. Колп В. В. Управління маркетинговою комунікаційною політикою на підприємстві / В. В. Колп // Управління розвитком. – 2014. – № 1. – С. 49–52. 41. Компанець К. А. Імплементація маркетингової інформаційної системи в діяльність підприємств сфери послуг / К. А. Компанець // Економічний аналіз. - 2018. - Т. 28(1). - С. 231-235 42. Котлер Ф. Основы маркетинга / Краткий курс. Пер с англ. М. : Вильяме, 2007. 656 с. 43. Коцко О. І. Маркетингова діяльність в умовах сучасного ринку / О. І. Коцко // Управління розвитком. - 2014. - № 13. - С. 47-48. 44. Кравець В. І., Климчук А. М. Особливості стратегічного управління комунікаціями організації у соціальних мережах. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 16. С. 341-344. 45. Кузик О. В. Ефективність впливу маркетингових комунікацій на поведінку споживачів в Україні / О. В. Кузик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. – С. 265–271. 46. Купрік П. А. Маркетингова діяльність на підприємствах АПК як об'єкт цілеспрямованого розвитку / П. А. Купрік // Бізнес-навігатор. - 2011. - № 5. - С. 30-33 47. Ламбен Ж. Стратегический маркетинг: Пер. с франц. / Ж. Ламбен. – СПб. : Наука, 1996. – 589 с. 48. Ліганенко І. В. Маркетингова стратегія в управлінні розвитком підприємства за умови стратегічних змін. Ефективна економіка. 2014. № 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_9_63 49. Лебедєва О. А. Успішна маркетингова діяльність як запорука антикризового управління / О. А. Лебедєва, Є. О. Єрмолова, А. Є. Чернишова // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2018. - № 2. - С. 143-151 50. Левченко К. А. Маркетингова стратегія підприємства на ринку промислових товарів України: порядок формування та стратегічні ризики. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 113-117 51. Левитт Т. В Классика маркетинга : сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг / сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс, М. П. Моква ; пер. с англ. Т. Виноградова, Д. Раевская, Л. Царук, А. Чех ; под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб. : Питер, 2001. 52. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент / Т. І. Лук’янець. – К. : КНЕУ, 2004. – 354 с. 53. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак-Дональд. – СПб : Питер, 2010. – 272 с. 54. Маловичко А. С. Вплив ризиків підприємства на міжнародну маркетингову діяльність / А. С. Маловичко // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2011. - № 2. - С. 240-244 55. Марусей Т. В. Впровадження crm-систем у маркетингову діяльність підприємства / Т. В. Марусей // Економіка та держава. - 2016. - № 6. - С. 87-89. 56. Місько Г. А. Управління маркетинговою діяльністю підприємства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги», 8-10 жовтня 2015 року. Т. : ТНТУ, 2015. С. 50-54. 57. Могила І. С. Управління витратами на маркетингову діяльність торгівельного підприємства / І. С. Могила // Бізнес Інформ. - 2013. - № 5. - С. 360-365. 58. Могилова А. Ю. Маркетингова діяльність: особливості виходу підприємства на міжнародний рівень / А. Ю. Могилова, В. І. Дмитрієв // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 6(2). - С. 108-111. 59. Морохова В. О., Дроздовська Н. Ю. Маркетингова стратегія та обґрунтування її вибору підприємством у сучасних умовах господарювання. Економічні науки. Серія : Економіка та менеджмент. 2017. Вип. 14. С. 189-196 60. Мостенська Т. Л. Основи маркетингу : навчальний посібник / Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор. – 2010. – 250 с. 61. Нагорний Є. І. Упровадження процедури маркетингового тестування інноваційної продукції в практичну діяльність промислових підприємств / Є. І. Нагорний // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2010. - № 2. - С. 43-50 62. Насєдкіна Ю. М. Аналіз специфіки функціонування системи маркетингових комунікацій у сучасних умовах господарювання / Ю. М. Насєдкіна // Управління розвитком. – 2014. – № 1. – С. 32–35. 63. Нефедова О. Г. Механізм вибору конкурентної стратегії підприємства / О.Г. Нефедова // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 2(14). – С. 117–120. 64. Новікова Л. В. Маркетингові комунікації як складова маркетингової політики підприємства на міжнародному ринку / Л. В. Новікова, Л. О. Чернишова // Бізнес Інформ. - 2018. - № 11. - С. 340-345. 65. Окландер Т. О. Маркетингова діяльність промислових підприємств в Інтернет / Т. О. Окландер, В. І. Литвинюк // Молодий вчений. - 2015. - № 12(2). - С. 114-117. 66. Олійник А. А. Дослідження сутності поняття «маркетингова стратегія підприємства». Управління розвитком. 2014. № 13. С. 68-70. 67. Павлішина Н. М., Рясна Г. В. Маркетингова стратегія: сутність та методика формування. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 6(1). С. 126-130 68. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. К.: КНЕУ, 2003. 246 с. 69. Панченко О. В. Маркетингові комунікації в умовах розвитку концепції маркетингу відносин / О. В. Панченко // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2013. - Т. 18, Вип. 3(3). - С. 17-20 70. Пацалюк К. О. Маркетингові комунікації в сучасному менеджменті / К. О. Пацалюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 1. - С. 294-295. 71. Педченко Н. С. Науково-методичний підхід до розробки та впровадження маркетингової стратегії в діяльність підприємств рекламної галузі / Н. С. Педченко, Т. І. Яковенко // Бізнес Інформ. - 2016. - № 7. - С. 163-169. 72. Петруня Ю. Є. Маркетингова комунікаційна діяльність машинобудівного підприємства / Ю. Є. Петруня, С. С. Яременко // Європейський вектор економічного розвитку. - 2013. - № 2. - С. 196-204. 73. Пілько А. Д. Прогнозування ефективності управління системою маркетингових комунікацій / А. Д. Пілько // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 1. – С. 140–146. 74. Поперечний С. І. Маркетингова діяльність в апк / С. І. Поперечний, О. Л. Клебан // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2011. - Т. 13, № 1(2). - С. 182-187. 75. Примак Т. О. Маркетингові комунікаційні стратегії: комплексний підхід до їх класифікації / Т. О. Примак // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спецвип. : Маркетинг: теорія і практика. – К. : КНЕУ, 2009. – 653 с. 76. Райко Д. В., Лебедєва Л. Е. Модель управління маркетингом у системі менеджменту промислового підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 1. С. 107-123. 77. Решетнікова І. Л. Внутрішній маркетинг у системі маркетингу підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 1. С. 45-55. 78. Решетнікова І. Маркетинг в прямих логістичних каналах: сучасні тенденції. Маркетинг в Україні. 2015. № 1. С. 46-52. 79. Романова Л. В. Маркетингова стратегія підприємств авіаційної інфраструктури. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. Вип. 5. С. 131-134. 80. Романенко О. О. Інтегровані маркетингові комунікації: сутність, характеристика та особливості формування / О. О. Романенко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2013. - № 1. - С. 187-196 81. Ромат Є. Маркетинг у публічному управлінні. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2016. № 4. С. 56–67 82. Руди М. О. Інтеграція інструментів SMM у маркетингову діяльність українських підприємств / М. О. Руди // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. - 2013. - № 24. - С. 136-142 83. Савельєва П. В. Маркетингова стратегія як основа розробки рекламної кампанії. Управління розвитком. 2014. № 1. С. 42-44. 84. Семененко К. Ю. Маркетингова діяльність в соціальних мережах "Facebook" та "Instagram" / К. Ю. Семененко, В. І. Юрченко, Н. П. Скригун // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. - 2019. - Т. 30(69), № 2. - С. 164-168 85. Семенов Г. А. Удосконалення планування маркетингових комунікацій на підприємстві / Г. А. Семенов, А. Г. Семенов, Л. О. Жилінська // Економіка промисловості. – 2010. – № 2. – С. 123–135. 86. Скибінський С. В. Маркетинг : навч. посібник у схемах і таблицях / С. В. Скибінський, В. П. Штуль ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – K. : КНЕУ, 2007. – 224 с 87. Сова В. В. Функціональна інтеграція інструментів маркетингових комунікацій / В. В. Сова // Економіка. Управління. Інновації. – 2012. – № 1. 88. Старостіна А. О. Маркетинг : підручник / А. О. Старостіна, Н. П. Гончарова, Є. В. Крикавський та ін. ; за ред. А. О. Старостіної. – К. : Знання, 2009. – 1070 с. 89. Станьковська І. М., Деркач М. І. Маркетингова стратегія як інструмент управління конкурентоспроможністю організації. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2015. Вип. 11(1). С. 57-64. 90. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: Підручник. К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012. 480 с. 91. Стельмащук Н. А. Стратегія внутрішньо господарського маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємства Електронний ресурс / Н. А. Стельмащук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11. – С. 57-63 92. Ткачук О. В. Маркетингові комунікації у логістичних системах / О. В. Ткачук // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 3. - С. 32-38 93. Файзулаєва К. А. Маркетингова діяльність підприємства у мережі Інтернет / К. А. Файзулаєва // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2011. - № 35. - С. 234-236 94. Фірсова С. Г. Еволюція маркетингової теорії: український вимір / С. Г. Фірсова, І. А. Мельник // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова, 2013. - №18. - С. 163-167 95. Чеботар С. І. Маркетинг : навч. посіб. / С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна, О. П. Луцій та ін. – К. : Наш час, 2007. – 504 с. 96. Чубукова О. Ю. Інтегровані маркетингові комунікації: актуальні питання теорії / О. Ю. Чубукова, В. В. Марциновський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2019. - № 6. - С. 62-72. 97. Шкляєва Г. О. Інтерактивні маркетингові комунікації у менеджменті підприємства / Г. О. Шкляєва // Економічний нобелівський вісник. - 2014. - № 1. - С. 509-515. 98. Штефанич Д. Аналіз впливу зміни макросередовища на маркетингову діяльність підприємства / Дмитро Штефанич, Ольга Дячун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2013. - Вип. 2. - С. 44-53 99. Штучка Т. В. Організація маркетингової діяльності на агропродовольчих підприємствах. Вісник ХНАУ. 2016. № 1. С. 362-372. 100. Drucker on Marketing: Lessons from the World’s Most Influential Business Thinker Hardcover. October 17, 2012.    
Дополнительная информация:Додатки надаються.  подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (514)