Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Формування та розвиток ринку акцій в Україні

Карточка работы:134
Цена:
Тема: Формування та розвиток ринку акцій в Україні
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Економічний зміст та суть акцій в умовах реформування економіки 6 1.1. Акції на ринку цінних паперів та їх види 6 1.2. Суб’єкти ринку акцій 17 1.3. Емісія та обіг акцій 28 Розділ 2. Аналіз ефективності функціонування ринку акцій в Украні та його роль в умовах демократизації економіки 39 2.1. Особливості формування ринку акцій 39 2.2. Інвестування в акції: ризики та доходність 49 2.3. Формування ціни акцій на ринку цінних паперів 57 Розділ 3. Шляхи удосконалення ринку акцій в Україні 67 3.1. Державне регулювання ринку акцій в Україні 67 3.2. Шляхи поліпшення та перспективи розвитку ринку акцій в Україні 80 Висновки 95 Список використаної літератури 99 Додатки
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Фінансове забезпечення переходу економіки України до ринку є найважливішою проблемою сучасних соціально-господарських перетворень. Вочевидь, що створення фондового ринку є єдиною альтернативою вольовому розподілу дефіцитних фінансових ресурсів, який існував ще нещодавно. Розвинений внутрішній фінансовий ринок істотно полегшить завдання інтеграції в світовий фінансовий ринок і створить канал для інвестування іноземного капіталу в нашу економіку через розміщення цінних паперів. Нагромадження грошового капіталу відіграє важливу роль у ринковій економіці. Безпосередньо самому процесу нагромадження грошового капіталу передує етап його виробництва. Після того як грошовий капітал створений чи зроблений, його необхідно розділити на частину яка знову направляється у виробництво, і ту частину, що тимчасово вивільняється. Остання, як правило, і являє собою зведені кошти підприємств і корпорацій, акумульовані на ринку позичкових капіталів кредитно-фінансовими інститутами і ринком цінних паперів. Виникнення і обертання капіталу, представленого в цінних паперах, тісно пов'язано з функціонуванням ринку реальних активів, тобто ринку, на якому відбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. З появою цінних паперів (фондових активів) відбувається як би роздвоєння капіталу. З одного боку, існує реальний капітал, представлений виробничими фондами, з іншого боку - його відображення в цінних паперах. Поява цього різновиду капіталу пов'язано з розвитком потреби в залученні усе більшого обсягу кредитних ресурсів внаслідок ускладнення і розширення комерційної і виробничої діяльності. Таким чином, фондовий ринок історично починає розвиватися на основі позичкового капіталу, тому що покупка цінних паперів означає не що інше, як передачу частини грошового капіталу в позичку. Ключовою задачею, що повинний виконувати ринок цінних паперів є насамперед забезпечення умов для залучення інвестицій на підприємства, доступ цих підприємств до більш дешевого, у порівнянні з банківськими кредитами капіталу. Розробка теорії цінних паперів є настійно необхідної зважаючи на те значення, що ці папери отримали в різноманітних галузях сучасного господарського життя. Вони являють собою необхідний засіб юридичної техніки в області організації великих підприємств (акція), кредиту (облігація, вексель і ін.) платіжного обороту (чек, переклад), великого товарного обороту (розпорядчі папери). Головною метою цієї роботи є вивчення особливості становлення та розвитку ринку акцій в Україні. Предметом дослідження є сукупність економічних відносин, що виникають в процесі обігу акцій на фондовому ринку. Об’єктами дослідження є ринок акцій в Україні. Для досягнення поставленої мети в ході дослідження вирішуються наступні завдання: • визначення сутності, функцій та ролі ринку акцій в умовах ринкових відносин; • розкриття особливостей ринку акцій з точки зору його складових та механізму функціонування, принципів розвитку та саморегуляції; • вивчення найбільш характерних особливостей акцій, які використовуються в сучасних умовах, або можуть бути використані в майбутньому; • дослідження особливостей становлення та розвитку ринку акцій в умовах незалежної України та визначення факторів, що істотно впливають на цей розвиток; • ознайомлення з окремими показниками розвитку ринку акцій за останні роки в Україні; • визначення найважливіших напрямків вдосконалення функціонування ринку акцій в Україні. В ході дослідження було використано результати наукових розробок вітчизняних та зарубіжних вчених та практиків, а також зчислені нормативно-правові акти, що регламентують функціонування ринку акцій в Україні. Методологічною базою дослідження було використання методів економічного та фінансового аналізу, графічного та математичного моделювання, прогнозування тощо
Объём работы:
96
Выводы:Розвиток ефективно діючого фінансового ринку здатного мобілізовувати та перерозподіляти інвестиційні ресурси є найважливішим завданнями регулювання національної економіки. Тому розвиток фондового ринку як невід'ємної частини фінансового ринку набуває першочергового значення. За підсумками 2003 року Україна зберегла кращий серед Європейських країн темп приросту ВВП (9,3%). Зросла конкурентоспроможність української економіки, окремих галузей та суб'єктів господарювання. Це дозволило наростити обсяг експортних операцій до країн Європейського Союзу майже втричі за останні кілька років. Основними причинами цього є покращення функціонування ринкових механізмів залучення прямих іноземних інвестицій у економіку країни. Залучення коштів шляхом продажу облігацій підприємств склало 4,242 млрд. грн., однак на сьогодні вітчизняні підприємства такий вид фондового інструменту використовують не на повну силу, а сегмент ринку корпоративних облігацій до кінця не розвинений. Характерним для ринку облігацій підприємств є те, що цей інструмент ринку цінних паперів найбільше використовують товариства з обмеженою відповідальністю, однак державні підприємства та акціонерні товариства відкритого та закритого типів не відмовляються від даного виду фондового інструменту. Протягом 2003 року на 5 млрд. грн. зросла кількість зареєстрованих випусків акцій, що пов'язано зі збільшенням підприємствами-емітентами своїх статутних капіталів. Обсяг торгів цінними паперами зріс майже в 2 рази та склав 202,96 млрд. грн. Має позитивну динаміку ринок деривативів. Так, у 2003 році на третину збільшилась ніж за попередні роки реєстрація випусків опціонів. Таких результатів удалося досягти за рахунок покращення прозорості прав власності, ефективності державного регулювання, захисту прав акціонерів. З цією метою Комісією розроблено та направлено до Верховної Ради України 17 проектів Законів України, в тому числі проект Закону "Про акціонерні товариства", прийнято 55 нормативних рішень, розглянуто і позитивно вирішено 160 звернень народних депутатів. Позитивним фактором стало прийняття Комісією "Принципів корпоративного управління". У 2004 році Україною вживаються заходи щодо прискорення отримання від ЕС та США статусу країни з ринковою економікою, вступу до Світової організації торгівлі. Крім цього, опрацьовуються юридичні аспекти створення зони вільної торгівлі з ЕС, країнами СНГ та ЕЕП. У даній роботі були розглянуті різні види цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку. Ринок цінних паперів грає важливу роль в системі перерозподілу фінансових ресурсів держави, а також необхідний для нормального функціонування ринкової економіки. Тому відновлення і регулювання розвитку фондового ринку є однією з першочергових задач, що стоять перед урядом, для рішення якої необхідне прийняття довгострокової державної програми розвитку і регулювання фондового ринку і суворий контроль за її виконанням. Сьогодні ринок цінних паперів України знаходиться в початковій стадії розвитку. При цьому є значний потенціал як з боку професійних учасників ринку, так і з боку інвесторів. Позитивну роль в розвиток ринку грають: факт появи на ньому акцій підприємств ,що приватизувалися промислових, завдяки чому збільшується обсяг "предмету діяльності", тобто цінних паперів; значна зміна цього спекулятивного спрямування ,що є у фондового ринку за рахунок активізації діяльності як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів; перспективи створення інституту незалежних реєстраторів, що значно полегшить процес переоформлення іменних цінних паперів, збільшить швидкість їхнього обороту; наявність кваліфікованих професійних учасників ринку цінних паперів; вдосконалення законодавства, що регулює діяльність фондового ринку України. Серед недоліків ринку цінних паперів в Україні слід визначити наступні: 1. Все ще не отримала логічного завершення розробка правового забезпечення формування національного ринку цінних паперів. Концепція фондового ринку України витримала в Верховній Раді України лише перше читання. 2. До створення справжніх цивілізованих інвестиційних інститутів, покликаних виконувати посередницькі функції між емітентами і покупцями цінних паперів, "дистанція величезного розміру". Фактично недіючими в цій найважливішій справі залишаються банки, система казначейства і валютна біржа. Ситуація погіршується і підірваної зважаючи на несумлінну (якщо не сказати більше) діяльності репутацією великої кількості фінансових посередників. 3. В Україні доки ще буде відсутній чітка система гарантій розміщення цінних паперів як для вітчизняних так і для іноземних фізичних і юридичних осіб. 4. Питання про лімітування покупки окремих виглядів цінних паперів в Україні (на відміну від Росії, де ліміт покупки державних короткострокових зобов'язань для фірм-нерезидентів складає 10%) доки в практичній площині не ставиться. 5. Досі не врегульоване питання про присутність на національному ринку цінних паперів фірм-нерезидентів в якості самостійних фінансових партнерів. 6. Розвиток національного ринку цінних паперів багато в чому стримується все ще неадекватною сприйнятливістю населення. 8. Нормальне функціонування ринку цінних паперів ускладнюється істотною нестачею вірогідної і докладної інформації. Разом з тим, невдосконаленість інформаційного забезпечення зумовлене ще і відсутністю належної стандартизації врахування цінних паперів в відповідності з міжнародними стандартами. І, нарешті, на національному ринку цінних паперів доки ще не знайдене оптимальне співвідношення біржового і не біржового наявного і безготівкового оборотів. Таким чином, ефективне регулювання фондового ринку є однією з найважливіших задач уряду, оскільки цей ринок є настільки масштабним і нестійким, що може погрожувати всієї економічної системи країни. Для цього необхідно всебічний і обміркований вплив держави на фондовий ринок, включаючи як правове регулювання, так і економічні засоби впливу. В області законодавчого регулювання ринку цінних паперів однієї з першочергових задач є прийняття довгострокової державної програми розвитку і регулювання фондового ринку, Перші кроки в цьому направленні були зроблені з прийняттям Закону , що вирішив чисельні проблеми регулювання фондового ринку. Законом встановлений новий режим для цінних паперів і професійних учасників фондового ринку, що дозволить уникнути "сурогатною" діяльності на ринку, а також визначена чітка структура державних органів, регулюючих ринок цінних паперів. Необхідно прийняття і інших законів і нормативних актів в відповідності з обраною лінією регулювання, сприятливих подальшому розвитку і зміцненню фондового ринку в Україні, і здійснення контролю за їхнім виконанням. Незважаючи на всі негативні характеристики, сучасний український фондовий ринок - це динамічний ринок, що розвивається на основі: масштабної приватизації і пов'язаного з нею масового випуску цінних паперів; випуску, що розширяється підприємствами і регіонами, облігаційних позик; швидкого поліпшення технологічної бази ринку; доступу, що відкрився на міжнародні ринки капіталу; швидкого становлення масштабної мережі інститутів - професійних учасників ринку цінних паперів і інших чинників.
Вариант:нет
Литература:1. Указ Президента України “Про електронний обіг цінних паперів і Національний депозитарій” 2. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” (із змінами і доповненнями станом на 26.12.1996р.) 3. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996р. 4. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» 5. Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 16.10.2000 N 158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2000 за N 753/4974 6. Положення про порядок реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 07.10.2003 N 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2003 за N 982/8303 7. Положення про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 21.03.2006 N 187, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.04.2006 за N 451/12325 8. Положення про порядок реєстрації випуску облігацій підприємств, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 17.07.2003 N 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за N 706/8027, (із змінами і доповненнями) 9. Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритих акціонерних товариств, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 11.06.2002 N 167, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2002 за N 587/6875, (із змінами і доповненнями) 10. Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 09.02.2001 N 18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.05.2001 за N 449/5640, (із змінами та доповненнями) 11. Положення про порядок реєстрації випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, що випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх випуск та проспекту емісії, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 04.10.2005 N 511, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2005 за N 1271/11551 12. Положення про порядок реєстрації звіту про підсумки випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 14.02.2006 N 106, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.2006 за N 334/12208 13. Баринов Э.А. Рынки: валютные и ценных бумаг / Э.А.Баринов, О.В.Хмыз. - М.: Экзамен, 2001. - 608 с. 14. Бондаренко Ю.В. Финансовые инвестиции (фондовый рынок): Учеб. пособие / Ю.В.Бондаренко, В.П.Овсянников, А.А.Чупайленко. - Донецьк: РВА ДонНТУ, 2002. - 396 с. 15. Булатов В.В. Фондовый рынок в структурной перестройке экономики. - М.: "Наука", 2002. - 416 с. 16. Владиславлев Д.Н. Конкуренция и монополия на фондовом рынке. - М.: Экзамен, 2001. - 256 с. 17. Гончар М.С. Фондовий ринок і економічний ріст. - К.: Обереги, 2001. - 826 с. 18. Давидов О.І., Зінченко Я.В. Фондові кризи у ринковій економіці // Фінанси України. – 2000. - №3 19. Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч. посіб. - К.: Майстер-клас, 2005. - 192 с. 20. Звіт УФБ за 9 місяців 2004 р. – К.: УФБ, 2004 р. – 20 с. 21. Квєтна І.Р. Механізми та моделі ціноутворення на світових фінансових ринках: Монографія / І.Р.Квєтна, Р.Н.Квєтний, А.В.Шкарпета. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 226 с. 22. Клименко В. Фондовий ринок України у контексті фінансової безпеки держави. - К.: КНУТД, 2003. - 188 с. 23. Клименко В.В. Особливості формування фондового ринку України у контексті фінансової безпеки держави: Автореф. дис. канд. екон. наук. - К.: Київський нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка, 2002. - 20 с. 24. Колесник В.В. «Введение в рынок ценных бумаг» К., ATA, 2000. 25. Короленко М.В. Дивідендна політика акціонерного товариства. – Фінанси України. – 2000. - №2 26. Корпоративне управління і фондовий ринок: Підручник / О.М.Царенко, Н.О.Бей, О.Д.Мартиненко, І.В.Сало; За заг. ред. І.В. Сала. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 334 с. 27. Костіна Н.І., Марахов К.С. Проблеми формування фондового ринку в Україні // Фінанси України. – 2000. - №3 28. Крівцун Л.А. Корпорації на фондовому ринку України: Моногр. - Х.: НТУ "ХПІ", 2003. - 432 с. 29. Кублікова Т.Б. Інвестиції на ринку цінних паперів: Підручник / Т.Б.Кублікова, В.К.Кубліков; Одеський Регіональний Інститут Державного Управління. - О.: ОРІДУ НАДУ, 2006. - 428 с. 30. Лисяк Л.В., Шумський В.М. Реальність потенційних джерел інвестиційної діяльності в Україні. – Фінанси України. – 2000. - №2 31. Литвиненко Т.М. Економічна культура фондового ринку – запорука успішного реформування реформування економіки. – Фінанси України. – 2000. - №3 32. Матросов С.В. Европейский фондовый рынок. - М.: Экзамен, 2002. - 256 с. 33. Орленко Н.С. Інформаційні системи фондового ринку: Навч. посіб. / Н.С.Орленко, В.М.Гужва. - К.: КНЕУ, 2004. - 388 с. 34. Оскольский В.В. Украинская фондовая биржа в десятилетней истории независимой Украины. - К.: Юрид. кн., 2001. - 232 с.д-во КП ОМД, 2003. - 192 с. 35. Отченаш К.Г., Руденко В.Б. Вплив фінансової кризи на діяльність портфельних інвесторів в Україні. – Фінанси України. – 2000. - №2 36. Пономаренко В.С. Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку: Моногр. / В.С.Пономаренко, О.В.Раєвнєва, К.А.Стрижиченко. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. - 264 с. 37. Прядко В.В. Розвиток фондового ринку у ракурсі пенсійної реформи в Україні // WELCOME. - К., 2004. - № 3. - С. 29-31. 38. Річний звіт ПФТС за 2002 р. – К.: ПФТС, 2003 р. – 96 с. 39. Річний звіт ПФТС за 2003 р. – К.: ПФТС, 2004 р. – 104 с. 40. Річний звіт УФБ за 2003 р. – К.: УФБ, 2004 р. – 47 с. 41. Румянцев С.А. Українська модель корпоративного управління: становлення та розвиток. - К.: Знання, 2003. - 149 с. 42. Садєков А.А. Маркетингова діяльність торгівців цінними паперами: Монографія / А.А.Садєков, А.В.Буковський. - Донецьк: Дон ДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2006. - 147 с. 43. Стандарти прозорості на конкурентноспроможному фондовому ринку та в банківській системі України: Матеріали четвертого Пленуму Спілки економістів України та міжнар. екон. укр. - нім. конф., 22 квіт. 2005 р., м. Київ / Спілка економістів України. - К., 2005. - 144 с. 44. Статистичний щорічник України за 2000 рік. — Київ: Техніка, 2001 45. Статистичний щорічник України за 2001 рік. — Київ: Техніка, 2002 46. Статистичний щорічник України за 2002 рік. — Київ: Техніка, 2003 47. Статистичний щорічник України за 2003 рік. — Київ: Техніка, 2004 48. Фондовый рынок на рубеже веков. Итоги и перспективы: Сб. ст. - М.: Олма, 2000. - 218 с. Цінні папери: історія та сучастність: Історико - економічний нарис / О. Мозговий, А. Головко, О. Науменко, Ю. Ровинський. – Одеса, 2004
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)