Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Торговці цінними паперами як учасники ринку державних облігацій

Карточка работы:30676-2019ф
Цена:
Тема: Торговці цінними паперами як учасники ринку державних облігацій
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2019
Специальность (факультет):Фінанси і кредит / Фінанси / фінансова статистика
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 6 1.1 Особливості діяльності з торгівлі цінними паперами 6 1.2 Інформаційне забезпечення діяльності з торгівлі цінними паперами 15 1.3 Критичний огляд наукових публікацій щодо торгівлі цінними паперами 27 РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В УКРАЇНІ НА РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ 36 2.1 Методика та інструментарій аналізу діяльності з торгівлі цінними паперами 36 2.2 Діяльність торговців цінними паперами в Україні на ринку державних облігацій 44 2.3 Аналіз діяльності АТ «Перший український міжнародний банк», ТОВ «Універ капітал», ТОВ «Капітал таймс» на ринку державних облігацій 53 РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В УКРАЇНІ 63 3.1 Міжнародний досвід торгівлі цінними паперами на ринку державних облігацій 63 3.2. Основні проблеми та напрямки вдосконалення діяльності торговців цінними паперами на ринку державних облігацій 73 ВИСНОВКИ 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95 ДОДАТКИ 104  
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми. Активне функціонування фінансових інститутів, які зберігають тимчасово вільні грошові кошти одних суб’єктів господарської діяльності для ефективного використання цих коштів іншими суб’єктами, – один із головних критеріїв переходу від експортно-сировинного до інноваційного типу розвитку. Домінуючий в економіці України фінансовий посередник у вигляді банківської системи не в достатній мірі виконує всі завдання, беручи до уваги те, що останнім часом залучені ними ресурси мають дорогий і короткостроковий характер. На відміну від досвіду розвинених країн, в Україні досить велика кількість заощаджень населення, яке не дуже активно бере участь у фінансуванні економіки. Саме тому стає актуальним розвиток у нашій країні таких інститутів, які могли б здійснити перерозподіл вільних грошових коштів населення у фінансові ресурси підприємств реального сектору, водночас пропонуючи домогосподарствам можливість не тільки зберегти гроші, а й примножити їх. У розвинених країнах ринок цінних паперів став альтернативою комерційним банкам у цьому питанні, а найбільшою популярністю користуються такі фінансові інститути, як інвестиційні фонди. Вони з плином часу все сильніше впливають на ринок цінних паперів і економіку нашої країни. Однак, якщо порівняти інвестиційні фонди з їх аналогами в інших розвинених державах, можна дійти висновку, що цей сегмент в Україні є менш розвиненим. Таким чином, актуальність теми дослідження нашої роботи визначається необхідністю теоретичного обґрунтування розвитку інституту інвестиційних фондів в Україні виявлення властивих йому рис, недоліків і переваг у порівнянні з інвестиційними фондами зарубіжних країн тощо. Питанням вивчення особливостей діяльності міжнародних інвестиційних фондів приділяється велика увага як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників: Н. М. Алєйнікова, О. В. Болдуєва, І. М. Бурденко, Д. С. Бутенко, В. А. Вакалюк, О. Д. Василик, О.М. Іванюта, Г. М. Квіта, М. В. Котова, Т. В. Майорова, В. І. Міщенко, О. М. Мозговий, В. І. Полюхович, О. І. Рогач, О. В. Чеберяко та ін. Метою роботи є визначення особливостей діяльності торговців цінними паперами на ринку державних облігацій та запропонувати напрямки вдосконалення діяльності торговців цінними паперами. Завданнями дослідження є: ? визначити особливості діяльності з торгівлі цінними паперами; ? дослідити інформаційне забезпечення діяльності з торгівлі цінними паперами; ? здійснити критичний огляд наукових публікацій щодо торгівлі цінними паперами та функціонування ринку державних облігацій; ? дослідити методику та інструментарій аналізу діяльності з торгівлі цінними паперами; ? проаналізувати діяльність торговців цінними паперами на ринку державних облігацій в Україні; ? проаналізувати діяльності АТ «Перший український міжнародний банк», ТОВ «Універ капітал», ТОВ «Капітал таймс» на ринку державних облігацій; ? розглянути міжнародний досвід торгівлі цінними паперами; ? визначити основні проблеми та напрямки вдосконалення діяльності торговців цінними паперами на ринку державних облігацій. Об’єкт дослідження – діяльність торговців цінними паперами на ринку державних облігацій України. Предмет дослідження – економічні відносини в грошовій формі, що виникають у процесі торгівлі цінними паперами. Методи дослідження. У процесі написання роботи були використані наступні методи дослідження: методи дедукції та індукції, метод системного аналізу, комплексний та структурно-функціональний підхід, метод кількісного аналізу методи аналізу та синтезу. Інформаційною базою роботи є законодавча база та нормативні акти, праці зарубіжних та вітчизняних науковців, статті періодичного друку, інформація Української Асоціації інвестиційного бізнесу, НКЦПФР, ресурси інтернет, та інших. Практичне значення роботи полягає в тому, що рекомендації, напрацьовані матеріали та одержані висновки можуть бути використані в роботі торговців цінними паперами, а також як додаткові джерела під час підготовки досліджень діяльності торговців цінними паперами. У першому розділі роботи досліджено особливості діяльності з торгівлі цінними паперами, розглянуто інформаційне забезпечення діяльності з торгівлі цінними паперами. У другому розділі роботи здійснено аналіз діяльності торговців цінними паперами в Україні на ринку державних облігацій. У третьому розділі роботи відображено перспективи розвитку діяльності з торгівлі цінними паперами. Загальний обсяг роботи – 112 сторінок. Робота містить 19 таблиць, 31 рисунок, список використаних джерел складається з 91 позиції.  
Объём работы:
92
Выводы: На основі проведеного в роботі дослідження особливостей торгівлі цінними паперами можна зробити такі висновки. Встановлено, що професійною діяльністю на ринку цінних паперів є діяльність суб’єктів господарської діяльності з надання фінансових послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за ними, управління активами інституційних інвесторів. Відповідно до чинного законодавства в Україні до торгівлі цінними паперами відносять: дилерську діяльність, брокерська діяльність, андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами. Регулювання функціонування ринку цінних паперів та фондових бірж в Україні здійснюється відповідно до законів «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про депозитарну систему України», «Про інститути спільного інвестування», «Про обіг векселів в Україні», «Про акціонерні товариства». Регулювання фондового ринку охоплює усі види діяльності і усі види операцій на ньому та здійснюється органами або організаціями, уповноваженими виконувати дані функції. Розглянувши сучасні публікації щодо нашої теми дослідження, слід відмітити, що автори виділяють такі проблеми: неефективний меха¬нізм захисту прав інвесторів, обмеженість інструментів ринку цінних паперів, розпорошеність та нерозвиненість біржового сегменту. Нині за межами біржового ринку знаходяться не тільки державні фінансові інструменти, але і сама держава (в особі державних органів), яка мала б стати найбільш впливовим та активним учасником ринку. Критичний огляд наукових і методичних праць з питань аналізу діяльності торговців цінними паперами свідчить про різноманітні напрямки досліджень, присвячених окремим інформаційним аспектам консолідації інтересів торговців цінних паперів в інвестиційно-підприємницькому середовищі. Основні вимоги до діяльності торговців цінними паперами та їх основні обов’язки встановлені Правилами (умовами) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими Рішенням ДКЦПФР від 12.12.2006 № 1449 (у редакції Рішення НКЦПФР від 20.09.2019 № z0842-19). НКЦПФР встановлює пруденційні нормативи та здійснює пруденційний нагляд за професійними учасниками фондового ринку в межах діяльності, яка провадиться таким учасником на підставі виданої ліцензії. Окрім цього, Національна комісія оцінює кредитний, ринковий, операційний ризики та ризик ліквідності в діяльності торговців цінними паперами. Для вимірювання та оцінки ризиків використовуються такі показники: 1. Розмір регулятивного капіталу. 2. Норматив адекватності регулятивного капіталу. 3. Норматив адекватності капіталу першого рівня. 4. Коефіцієнт фінансового лівереджу. 5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Пруденційний нагляд на фондовому ринку забезпечує прозорість і контрольованість діяльності професійних учасників ринку, а також є дієвим інструментом для захисту інтересів інвесторів. У 2018 році, порівняно з 2017 роком, темп приросту обсягів торгів на ринку цінних паперів становив 26% при зростанні ВВП на 3,2%. Співвідношення обсягів торгів на ринку цінних паперів до ВВП – 19,8%. За підсумками 2018 року спостерігалося зростання обсягу торгів на ринку цінних паперів, порівняно з 2017 роком, на 26% – до 590,59 млрд грн. У 2018 році обсяг торгів державними облігаціями України становив 406,42 млрд грн, що більше на 58,7% по-рівняно з 2017 роком. Якщо розглядати в абсолютних величинах, то у 2018 році обсяг торгів державними облігаціями України на біржовому ринку становив 245,73 млрд грн, що на 30% більше ніж у 2017 році. Водночас частка обсягу торгів державними облігаціями України на біржовому ринку у загальному обсязі торгів державними облігаціями України на ринку цінних паперів зменшилася з 64,86% у 2017 році до 60,40% у 2018 році. Обсяги випуску ОВДП останнім часом суттєво збільшуються. Дохідність ОВДП з урахуванням інфляції протягом 2015-2017 рр. мала від’ємне значення. Проте у 2016 р. та 2017 р. спостерігається різке зменшення розриву між дохідністю та інфляцією за рахунок скорочення темпів інфляції. У 2018-2019 рр. зростання дохідності ОВДП та скорочення інфляції спричинили зростання кривої дохідності за ОВДП. У роботі було проаналізовано діяльність АТ «Перший український міжнародний банк», ТОВ «Універ капітал», ТОВ «Капітал таймс». Порівнявши дані проаналізованих торгівців цінних паперів у розрізі торгівлі держаними облігаціями України, можна побачити, що беззаперечним лідером серед них є АТ «ПУМБ», який протягом декількох років займає друге місце за обсягами торгівлі державними облігаціями на фондовому ринку України, поступаючись лише ТОВ «Інвестиційний капітал Україна». У 2018 році обсяг АТ «ПУМБ» на біржовому ринку продав облігацій на суму 40 млрд грн., а на позабіржовому – на суму 1,8 млрд грн. ТОВ «Універ капітал» та ТОВ «Капітал таймс» за результатами 2018 року входять у десятку лідерів з торгівлі державними облігаціями на ринку цінних паперів України. Так, ТОВ «Універ капітал» у 2018 році отримало 24 млрд грн від торгівлі державними облігаціями на біржовому ринку, а ТОВ «Капітал таймс» – лише на 306 млн грн менше. На позабіржовому ринку діяльність обидвох компаній була незначною. Встановлено, що у світовій практиці розрізняють дві моделі регулювання торгівлі цінними паперами: основні функції виконують державні органи, лише незначна частина повноважень передається об’єднанням професійних учасників ринку цінних паперів; більша частина повноважень передається саморегулівним організаціям, проте, процес ефективного саморегулювання має спиратися на потужну структуру з числа професіоналів, що ставлять за мету підтримку репутації та здобуття престижу певної фірми на ринку. Тобто сфера саморегулювання може базуватись лише на сталих традиціях бізнесової етики, системі переговорів та узгоджень, формування яких потребує часу. Усі ці моделі мають пеані національні особливості, тому ідеальної моделі не існує, оскільки просте копіювання будь-якої моделі без урахування національної специфіки є нераціональним. Вітчизняний фондовий ринок наразі є неліквідним та слабко диверсифікованим. Обсяги торгів є дуже незначними порівняно з країнами з розвиненим фондовим ринком. Кількість наявних фінансових інструментів є дуже малою. Все це має суттєвий вплив на діяльність торговців цінними паперами. До основних проблем на ринку цінних паперів слід віднести: низький рівень ліквідності, недостатня капіталізація ринку, проблема прав акціонерів і захисту інвесторів, нормативне регулювання, недосконалість податкового стимулювання, непрозорість ринку, відсутність біржової культури, недостатня кількість професіональних гравців. Більшість із цих проблем піддаються вирішенню шляхом розвитку біржової культури в країні, переорієнтації підприємств з ринку банківських продуктів на залучення фінансових ресурсів на фондовому ринку, залучення іноземних інституційних інвесторів, розширення асортименту біржових інструментів. До концептуальних заходів, за допомогою яких можна суттєво вплинути на удосконалення діяльності торгівців цінними паперами в Україні є: розвиток біржового сегменту ринку цінних паперів та концентрація торгівлі на ньому; впровадження системи первинних дилерів; збереження жорсткого підходу до маніпулювання на ринку; формування цілісного нормативно-правового забезпечення щодо систем ризик-менеджменту торговців цінним паперами; цілеспрямована боротьба з «кептивними», «схемними» професійними учасниками фондового ринку; збільшення частки організованого ринку; забезпечення захисту прав інвесторів; підвищення капіталізації та ліквідності; розвиток нових технологій торгівлі. Активніше впроваджувати інформаційні технології на базі Інтернету.
Вариант:нет
Литература: 1. Агарков М. М. Учение о ценных бумагах. М. : Финстатинформ, 1993. 40 с. 2. Актуальні проблеми економіки та фінансів. Матеріали Інтернет-конференції 24 травня 2015 р. Миколаїв : ММІРЛ ВНЗ Університет Україна, 2015. 200 с. 3. Алєйнікова Н. М. Функціонування фондового ринку України в умовах економічної нестабільності фінансового середовища. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2016. Т. 21. Вин. 4(46). С. 144-149. 4. Болдуєва О. В. Визначення ринку цінних паперів як сегменту фінансового сектору України. Ефективна економіка. 2013. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=1742. 5. Бурденко І. М. Особливості визнання фінансових інструментів// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція : збірник наукових праць / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Львів, 2009. Вип. 1(69). С. 454-460. 6. Бутенко Д. С. Розвиток інструментів біржового фондового ринку як необхідна умова забезпечення конкурентоспроможності торгівельної інфраструктури національного фондового ринку. Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку: зб. тез всеукр. наук.-практ. конф. К. : Криниця, 2013. С. 117–120. 7. Вакалюк В. А. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 2017. Випуск 16. С. 122–126. 8. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник. К. : НІОС, 2000. 416 с. 9. Васильєва В. А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг : монографія. Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2006. С. 44–96. 10. Гапонюк М.А, Дегтярьова Н.В. Фінансові інновації на українському біржовому ринку. ФінансиУкраїни. 2012. №2. С. 59–69. 11. Гапонюк М.А. Заміщення корпоративних облігацій державними на фондовому ринку. Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць. К. : КНЕУ, 2015. Випуск 1 (26), С. 34-35 12. Гапонюк М.А. Інфраструктура фондового ринку в Україні. «Науковий вісник» Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. 2018. № 32. С. 179-183 13. Голюк В. Я. Сучасний інвестиційний клімат України: аналіз та шляхи покращення. Вісник «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 2017. № 3. С. 110–117. 14. Данилюк М. Б. Цивільно-правова характеристика створення корпоративних інвестиційних фондів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. 2016. Вип. 1(1). С. 105-109. 15. Дегтярьова Н.В., Ройко І. М. Інноваційні біржові продукти залучення капіталу. Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць / відп. ред. А. М. Мороз. К.: КНЕУ, 2014. Вип. 24. С. 34–50. 16. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. Львів : Львівська політехніка, 2005. 714 с. 17. Заславська, О. І. Проблеми та перспективи розвитку фондових бірж в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (голов. ред.), В.І. Ярема, Н.Н. Пойда-Носик та інші. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. Вип. 2 (46). С. 310–315. 18. Зельдіс В. В. Організація торгівлі деривативами на біржах України та світу. Проблеми економіки. 2015. № 1. С. 266-273. 19. Егоров А. В. Понятие посредничества в гражданском праве : дисс. … канд. юрид.наук : 12.00.03. М., 2002. С. 38–84. 20. Іванюта О.М., Кафарова К.Р. Фінансові інструменти фондового ринку: класифікація та механізм функціонування. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2013. Вип. 1(1). С. 232–239. 21. Иванов Ю. Экономическая сущность посреднических операций и их классификация. Сборник систематизированного законодательства. 2000. № 61. С. 52–53. 22. Калашник І. О. Концептуальні підходи до зниження ризиків торговців цінними паперами в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 27(2). С. 97-100. 23. Карпенко Л. М. Статистика: навч. посіб. Л. М. Карпенко. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. 184 с. 24. Квасницька Р. С. Дефініційний аналіз поняття «інвестиційна діяльність». Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. 2014. Вип. 26. С. 198–203. 25. Квіта Г. М., Писанець К. К., Бігма Д. С. Тенденції розвитку торгівлі цінними паперами на фондових біржах. Технології та дизайн. 2015. № 4. 26. Класифікація ризиків сек’юритизації активів на основі інвестиційних фондів / О. С. Новак та ін. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. 2014. № 1. С. 148-156. 27. Костюк В. А., Бондар М. О. Особливості функціонування венчурних інвестиційних фондів в Україні. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2015. Вип. 222. С. 103-108. 28. Краснова І. В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку. Проблеми економіки. 2014. № 1. С. 129–134. 29. Курач В.П., Аксьонова Л.О. Фондові біржі України та їх роль в організації торгівлі цінними паперами. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2016. Випуск 9. С. 654-657 30. Кунін Е. Л. Теоретичні аспекти функціонування та використання біржових інвестиційних фондів (ETF), як інструменту ефективного хеджування фінансових інвестицій. Ефективна економіка. 2014. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_6_72 31. Лагутін В. Ефекти державного регулювання економіки в умовах євроінтеграції України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 6. С. 5–23. 32. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : Навчальний посібник. Видання третє. К.: Центр учбової літератури, 2008. 608 с. 33. Лісова Д. О. Торговці цінними паперами як суб’єкти господарських правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Д. О. Лісова ; кер. роботи В. М. Пашков ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2016. 20 с. 34. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : підручник. К. : Центр учбової літератури, 2009. 472 с. 35. Малишенко К. А. Фактри, що визначають особливості фондового ринку України. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2013. № 4 (24). С. 104–107. 36. Малько К. С. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість України: чинники їх формування в сучасних умовах. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 3. С. 100–105. 37. Міщенко В. І., Міщенко С. В. Основні напрями забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті глобальних процесів. Фінанси України. 2013. № 5. С. 56–69. 38. Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М. : Перспектива, 1995. 536 с. 39. Михальчишина Л. Г. Стратегія вдосконалення ринку цінних паперів в Україні. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2016. Вип. 249. С. 306-314. 40. Мозговий О. М. Фондовий ринок : навч.-метод. посібник. К. : КНЕУ, 2001. 96 с. 41. Мордань Є. Ю., Закорко К. С. Cучасний стан інвестиційної діяльності в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. С. 63–67. 42. Нересов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве. М. : Статус, 2000. 345 с. 43. Нескородєва І. Особливості функціонування фондового ринку України. Вісник Національного банку України. 2013. № 2. С. 36–42. 44. Омельченко О. І., Козлова О. А. Ретроспектива становлення та розвитку ринку цінних паперів. Бізнес Інформ. 2013. № 1. 45. Полюхович В. І. Державне регулювання фондового ринку України : господарсько-правовий механізм. К. : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2012. 46. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 1591 від 19.12.2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13 47. Портфельне інвестування : навч. посібник / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко та ін. К. : КНЕУ, 2004. 408 с. 48. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лютого 2006 р. (поточна редакція від 01.05.2016, підстава 289-19) URL: http://zakon1.rada.gov.ua 49. Про державне регулювання ринку цінних паперів в України : Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 51. Ст. 292. 50. Про інститути спільного інвестування : Закон України від 6 липня 2012 р. (поточна редакція від 09.12.2015, підстава 766-19). Офіційний вісник України. 2012. № 63. Ст. 62. 51. Про депозитарну систему України : Закон України від 06.07.2012 р. № 5178-VІ (поточна редакція від 09.12.2015, підстава 766-19). Офіційний вісник України. 2012. № 76. Ст. 3066. 52. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 23. Ст. 158. 53. Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0052-07 54. Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1737-12 55. Річний звіт НКЦПФР за 2018 рік. URL https://www.nssmc.gov.ua 56. Рєзнікова В. В. Правове регулювання посередництва у сфері господарювання (теоретичні аспекти) : монографія. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2010. 706 с. 57. Рекуненко І. Формування та розвиток інфраструктури фінансового ринку України: дис. на здоб. наук. ступ. док. економ. наук. Суми. 2013. 447 с 58. Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: Підручник. К.: Либідь, 2005. 720 с. 59. Серебряк К. І. Деякі аспекти нормативно-правового регулювання діяльності інвестиційних фондів. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2015. № 4. С. 237-241. 60. Сидоренко О. В. Характеристика понять "біржа" і "біржовий ринок" у контексті теорії організацій. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. 2015. № 1. С. 81–86. 61. Сущ О. П. Особливості правового становища корпоративних інвестиційних фондів. Право та інновації. 2015. № 4. С. 44-50. 62. Стадницька О. М. Наукове узагальнення державного регулювання ринку цінних паперів у зарубіжних країнах як досвід для України. О. М. Стадницька. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. 2015. Вип. 15(3). С. 54-56. 63. Серебряк К. І. Сутність та особливості діяльності інвестиційних фондів на фондовому ринку. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. 2014. Вип. 24. С. 196-213. 64. Сохацька О., Роговська-Іщук І., Вінницький С. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків. К.: Кондор, 2012. 305 с. 65. Танчак Я. А Інформаційне забезпечення ринку фінансових інвестицій України. 2016. URL: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/694/1/ Tanchak_informacijne zabezbechennja_pdf (6).pdf 66. Ткач А. Інституціональні основи ринкової інфраструктури: монографія. НАН України. Об’єднаний ін-т економіки. К., 2005. 295 с. 67. Торгівля цінними паперами: Хрестоматія / Укладачі: К.К. Бовкун, Д.С. Бутенко, П.Ф. Григор’єв, Н.В. Дегтярьова та ін. Упорядники: І.Р. Доброван, І.М. Ройко, О.І. Топішко. 2-ге видання, із змінами. К.: ДУ «АРІФРУ», 2017. 400 с. 68. Торгівля цінними паперами в Україні: навчальний посібник: С.О. Москвін, Н.В. Дегтярьова, К.К. Бовкун, Д.С. Бутенко та ін. К.: АДС УМК Центр, 2015. 344 с. 69. Чуницька І. Інфраструктура фінансового ринку України: поняття, функції та еволюція статусу. Бізнес Інформ. 2014. № 9. С. 248-253. 70. Фінансовий ринок: підручник / М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, Н.В. Дегтярьова та ін. за заг. ред. М.А. Гапонюка. К.: КНЕУ, 2014. 419 с. 71. Фондовий ринок : підручник. В 2-х кн. Кн. 1. / за ред. В. Д. Базилевича. К., 2015. 621 с. 72. Фондовий ринок України: Навчальний посібник / Дегтярьова Н.В., Леонов Д.А., Січевлюк В.А. та ін.;. за заг. ред. Леонова Д.А. К.: УІРФР, 2015. 600 с. 73. Фондовий ринок України: Навчально-методичний посібник. авт. кол.: М.О. Бурмака, Д.С. Бутенко, Т.А. Говорушко, А.Т. Головко, Н.В. Дегтярьова та ін. 2-ге видання, із змінами та доп. К.: ДУ «АРІФРУ», 2017. 254 с. 74. Фондовий ринок України: законодавче регулювання: хрестоматія з базового курсу: в 2-х т. / Укладачі: М.О. Бурмака, Д.С. Бутенко, А.Т. Головко, Н.В. Дегтярьова та ін. Упорядники: І.Р. Доброван, М.О. Лібанов, А.І. Топішко, О.І. Топішко. Т.І - 3-те видання, із змінами. К.: ДУ «АРІФРУ», 2018. 628 с. 75. Швердіна О. В. Проблеми та перспективи нормативного регулювання ІСІ. Часопис Академії адвокатури України. 2013. № 21. С. 1-5. 76. Шмуратко Я. А. Роль банків на ринку похідних фінансових інструментів. Вісник Одеського національного університету, Том 19, серія «Економіка». 2014. С. 121–125. 77. Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і перспективи розвитку: Монографія. Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, УАБС НБУ. 2008. 348 с. 78. Штанько О. Д. Сучасні тенденції функціонування світових фондових ринків. Академічний огляд. 2013. № 2 (39). С. 170–176. 79. Янчинська Т. М. Фондовий ринок та його розвиток в Україні. URL: http://libfor.com/index.php? newsid=2158. 80. Яцюк Г. В. Модернізація торгівельної інфраструктури ринку цінних паперів. Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку: з.б. тез всеукр. наук.-практ. конф. К. : Криниця, 2013 С. 170–172. 81. Triennial and semiannual surveys: OTC derivatives statistics. Bank for International Settlements. URL: http://www.bis.org/publ/otc. 82. CharlesAmoYartey. The Determinants of Stock Market Development in Emerging Economies: Is South Africa Different? IMF. Working paper WP/08/32. 2008. 31 p. 83. Офіційна сторінка Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. URL: http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics (дата звернення 02.02.2020) 84. Офіційний сайт Світової федерації бірж (WFE). URL: http://www.world-exchanges.org/home/ (дата звернення 02.02.2020) 85. Офіційний сайт ПАРД. URL: https://www.pard.ua/ (дата звернення 02.02.2020) 86. Офіційний сайт АТ «ПУМБ». URL: https://www.pumb.ua/ru(дата звернення 02.02.2020)Офіційний сайт ТОВ «Універ капітал». URL: https://univer.ua/ (дата звернення 02.02.2020) 87. Офіційний сайт ТОВ «Універ капітал». URL: https://univer.ua/ (дата звернення 02.02.2020) 88. Офіційний сайт ТОВ «Капітал таймс». URL: https://www.capital-times.com/ (дата звернення 02.02.2020) 89. Офіційний сайт Світової організації торгівлі. URL: https://www.wto.org/ (дата звернення 02.02.2020) 90. Офіційний сайт Тradingview. URL: https://ru.tradingview.com/ symbols/DJ-DJI/ (дата звернення 02.02.2020) 91. Офіційний сайт НБУ URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення 02.02.2020)  
Дополнительная информация: додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)