Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Діяльність органів СБУ по захисту конституційного ладу та територіальної цілісності України.

Карточка работы:31153-2020ф
Цена:
Тема: Діяльність органів СБУ по захисту конституційного ладу та територіальної цілісності України.
Предмет:Право
Дата выполнения:2020
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:  Вступ 3 1. Загальна характеристика Служби безпеки України 5 2. Особливості діяльності органів СБУ по захисту конституційного ладу та територіальної цілісності України 7 Висновки 10 Список використаних джерел 12  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Кожна держава для повноцінного здійснення своїх завдань і реалізації функцій повинна створювати різноманітні державні органи, які у юридичній науці називають механізмом держави. Значну увагу в характеристиці органів держави варто приділити Службі безпеки України як органу, який забезпечує державну безпеку України. Актуальність обраної теми зумовлена тим, що конституційний лад та територіальна цілісність України є непорушними, тому важливим вбачається їх забезпечення завдяки діяльності СБУ, як органу на який покладено правоохоронну функцію в Україні. Предметом дослідження є положення Конституції України, Закону України «Про Службу безпеки України» та інших нормативно-правових актів. Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають з приводу діяльності органів СБУ по захисту конституційного ладу та територіальної цілісності України. Мета роботи полягає у визначенні особливостей діяльності органів СБУ по захисту конституційного ладу та територіальної цілісності України. Основними завданнями, які необхідно розв’язати в процесі виконання роботи є: ? проаналізувати поняття, завдання та функції органів СБУ; ? дати визначення поняттям «конституційний лад» та «територіальна цілісність України»; ? схарактеризувати особливості діяльності органів СБУ по захисту конституційного ладу України; та територіальної цілісності України; ? схарактеризувати особливості діяльності органів СБУ по захисту територіальної цілісності України; ? проаналізувати чинне законодавство, що регулює діяльності органів СБУ; ? зробити відповідні висновки. Для розкриття теми роботи, мною були використані такі методи дослідження, як порівняльний, спеціально-юридичний, логічний, статистичний, прогностичний та метод сходження від абстрактного до конкретного. Серед вчених, які досліджували аспекти даної проблеми, доцільно виокремити праці Р. Ф. Баранецького, О. О. Майданника, А. В. Надутого та інші.  
Объём работы:
9
Выводы: Служба безпеки України виокремлюється з-поміж інших правоохоронних органів України. Специфічний статус СБУ підтверджується характером і ступенем важкості тих протиправних дій, на запобігання та припинення яких спрямовано зусилля даної структури, адже злочини, запобігання яких вони здійснюють, зачіпають законні інтереси не однієї людини, а всієї спільноти й можуть мати міждержавний характер. Отже, Служба безпеки України – це державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України. Служба безпеки України підпорядкована Президенту України. Діяльність Служби безпеки України, її органів і співробітників ґрунтується на засадах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України. В оперативно-службовій діяльності Служба безпеки України дотримується принципів поєднання єдиноначальності і колегіальності, гласності і конспірації. Відповідно до чинного законодавства України, до завдань СБУ належить захист конституційного ладу та територіальної цілісності України. Варто зазначити, що чинним законодавством України не надано визначення поняття «конституційний лад» та «територіальна цілісність», також не визначено порядок здійснення СБУ повноважень щодо забезпечення конституційного ладу та територіальної цілісності. Тож, на основі аналізу доктринальних джерел можна визначити, що конституційний лад України – це офіційний суспільний і державний лад та офіційна система інших суспільних відносин, передбачених і гарантованих Конституцією і законами, прийнятими на її основі і відповідно до неї. Під територіальною цілісністю держави розуміється її єдність та неподільність, непорушність її державних кордонів. Доцільним було б закріплення на законодавчому рівні таких понять, як «конституційний лад» та «територіальна цілісність». А також уточнення обставин того, як саме СБУ здійснює їх захист.
Вариант:нет
Литература: 1. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001. Відомості Верховної Ради. 2001. № 25-26. ст. 131. 3. Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018. Відомості Верховної Ради. 2008. № 31. ст. 241. 4. Про Службу безпеки України : Закон України від 25.03.1992. Відомості Верховної Ради. 1992. № 27. ст. 382. 5. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» : указ Президента України від 14.03.2016 р. № 92/2016 : веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016 (дата звернення: 10.02.20202). 6. Баранецький Р. Ф. Щодо статусу Служби безпеки України як органу державної влади. Юридична наука. 2015. № 2. С. 22–27. 7. Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. К: Алерта, 2011. 380 с. 8. Надутий А. В. Територіальна єдність, цілісність і недоторканність: до питання про співвідношення понять. Право і Безпека. 2016. № 1. С. 29–34. 9. Cassese A. International Law in Divided World. New York: Oxford University Press, 2007. p. 207.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (960)