Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Історія України»

ВИЗНАЧНИЙ ДІЯЧ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ЛЕВКО ЛУК’ЯНЕНКО

Карточка работы:31184-2020ф
Цена:
Тема: ВИЗНАЧНИЙ ДІЯЧ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ЛЕВКО ЛУК’ЯНЕНКО
Предмет:Історія України
Дата выполнения:2020
Специальность (факультет):Дошкільна освіта: організатор дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание: Вступ 3 1. Історичний портрет та формування світогляду Левка Лук’яненка 5 2. Роль Л. Лук’яненка у здобуття незалежності України 9 3. Діяльність на сучасному етапі розвитку України та вшанування пам’яті 11 Висновки 14 Список використаних джерел 16 Додатки 18
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление: Актуальність теми. Серед найбільш відомих українських громадсько-політичних діячів сучасності Левко Григорович Лук’яненко є у прямому сенсі епохальною постаттю. Свобода та незалежність України, захист її національних інтересів – основа його світосприйнят¬тя, головний життєвий орієнтир. Левко Григорович Лук’яненко належав до тих видатних діячів, яких український народ шанує за їхні погляди, дії, високий інтелект, поєднаний з чесністю та самовідданою мужністю. Відомий правозахисник, суспільно-політичний діяч, він воістину був для України апостолом правди і боротьби за справедливість. Його громадсько-політична і правозахисна діяльність мала важливе значення в розвитку суспільно-політичної думки в другій половині ХХ століття і була однією з яскравих сторінок історії України, давши підґрунтя для розвитку національної самосвідомості українців, зміцнивши їхні позиції в прагненні до незалежності. Актуальність теми посилюється ще й тим, що дана проблема комплексно не вивчалась вітчизняними істориками. Попри значне посилення інтересу науковців до постаті Л. Лук’яненка, недостатньо опрацьованою в історичній літературі залишалася теоретична спадщина ученого, в якій подано характеристику й оцінки різних заходів діячів суспільно-політичного руху ХХ ст. Виходячи з цього тема реферату є досить актуальною та викликає значний суспільний та науково-інтелектуальний інтерес. Метою реферату є здійснення комплексного аналізу життя та суспільно-правової діяльності Левка Лук’яненка. Об’єкт реферату – суспільно-політичний рух в Україні у другій половині ХХ століття. Предмет реферату – особливості світогляду, ідейного спрямування поглядів Л. Лук’яненка, його роль у національно-визвольному русі України другої половини ХХ ст. Відповідно до мети, об’єкта і предмета реферату було поставлено ряд завдань: ? визначити особливості історичного портрета та формування світогляду Л. Лук’яненка; ? проаналізувати особливості правозахисного руху Л. Лук’яненка; ? дослідити особливості розв’язання національного питання в діяльності Л. Лук’яненка.
Объём работы:
13
Выводы:  Отже, проаналізувавши в рефераті роль та місце Левка Лук’яненка у суспільно-політичному і національному розвитку української держави, можна зробити наступні висновки. Левко Лук’яненко формувався як особистість під впливом родини, класичної літератури та тогочасної дійсності. В достатньо молодому віці хлопець вже визначив своїм головним життєвим орієнтиром боротьбу за незалежність України. Він свідомо підійшов до вибору напрямів громадської діяльності задля досягнення зазначеної мети: здобуття вищої юридичної освіти в Москві та просування по комсомольській та партійній лінії. Правозахисний етап діяльності характеризувався кардинальним переглядом світоглядних позицій та переходом до підпільної дисидентської діяльності, яка вва¬жалася Левку Григоровичу більш необхідною та доцільною. Саме в цей час приходить усвідомлення необхідності ді¬яти мирними, конституційними та просвітницькими методами й готувати народні маси до широкого руху за українське на¬ціональне визволення через створення Української робітничо-селянської спілки (1959 р.) та Української Гельсінської Спілки (1976 р.). В умовах дії державної репресивної політики, яку Л. Лук’яненко сповна відчув на собі, основним видом його гро¬мадської діяльності був на той час правозахист як єдиний мож¬ливий шлях в умовах тоталітарної держави. Політична діяльність розпочалася з участі Левка Григоровича в роботі Української Гельсінської Спілки та створення ним Української Республіканської партії. В умовах перебудовчих процесів та демократизації суспільства він доходить висновку, що саме політичний шлях боротьби за незалежність України є цілком можливим та найбільш ефективним. Те, що Україна за активної участі Л. Лук’яненка у 1991 році ста¬ла незалежною державою, довело правильність висунутої тези. Основну мету, до якої прагнув Л. Лук’яненко, було досягнуто. Однак це не означало для відомого громадського діяча можли¬вості спочивати на лаврах. Його політична діяльність, окрім партійної, продовжувалася у Верховній Раді України, про¬тягом деякого часу на посаді Надзвичайного і Повноважного посла України в Канаді. Ідейні настанови Левка Григоровича змінилися у бік захисту інтересів молодої української держа¬ви, зокрема шляхом вироблення та впровадження національ¬ної ідеї, яка могла б об’єднати багатонаціональне українське суспільство. Для цього він навіть з 2006 року співпрацював з ліберальною за ідеологічним спрямуванням політичною си¬лою Ю. Тимошенко, хоча свої ідеологічні уподобання харак¬теризував як консерватизм. Також Л. Лук’яненко активізував просвітницько-публіцистичну діяльність, якою займається у повній мірі й після закінчення політичної кар’єри. Підсумовуючи вищезазначене, необхідно підкреслити, що головні світоглядні позиції Левка Григоровича Лук’яненка: необхідність боротьби за незалежність України та захист прав та основних свобод людини було сформовано ще у молоді роки. Надалі змін зазнавало лише бачення шляхів досягнен¬ня основної мети в залежності від історичних реалій – від комсомольсько-партійної та правозахисної діяльності у радян¬ські часи до політичної діяльності у перебудовчий та незалежницький період розвитку нашої держави. Головним для відо¬мого громадсько-політичного діяча завжди була доля України як вільної, демократичної та успішної на¬ціональної держави.  
Вариант:нет
Литература: 1. Алексеева Л., Голдберг П. Поколение оттепели. М.: Захаров, 2006. 432 с. 2. Бажан О. Г. Українська Гельсінська Група: легальна форма протистояння тоталітарному режимові в УРСР. Наукові записки. Історія. Україніка та європеїстика. 1999. Том. 14. С. 73–79. 3. Бажан О. Дослідження проблем Дисидентського руху в Україні в сучасній зарубіжній та вітчизняній історіографії. З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. 2001. № 2. С. 520–529. 4. Бажан О. Роль Української Гельсінської Групи в консолідації опозиційного руху в 70-х рр.. в Україні. Четвертий міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26–29 серпня 1999 р.: Доп. та повід..: Історія. Одеса, Київ, Львів, 1999. Ч. 2. С. 558–562. 5. Веселова О. З історії створення і діяльності Асоціації дослідників голодоморів в Україні. Київ: Дніпро, 2007. 234 с. 6. Гарань О. В. Убити дракона (З історії Руху та нових політичних партій України). К. : Либідь, 1993. 196 с. 7. Задирієнко Д. С. Левко Лук’яненко – борець за права нації і людини : веб-сайт. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4645 (дата звернення: 14.02.2020). 8. Захаров Б. Є. Напрями і течії дисидентського руху в Україні (1956–1987). Дриновський збірник, 2007. Т. 4. С. 310–322. 9. Камінський А. На перехідному етапі. «Гласність», «перебудова» і «демократизація» на Україні. Мюнхен, 1990. 624 с. 10. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-х – 80-х років. К.: Либідь, 1995. 224 с. 11. Левко Лук’яненко: політв’язень і «батько незалежності» : веб-сайт. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-38587235 (дата звернення: 14.02.2020). 12. Лук’яненко Л. Г. До історії українського правозахисного руху. УРП-Інформ. Випуск № 42. 1994. С. 4–9. 13. Лук’яненко Л. Г. Народження нової ери. Дніпропетровськ: Арт-прес, 2008. 196 с. 14. Лук’яненко Л. Г. Українська державність : політичний проект чи воля народу Ярослава Грицака. УРП-Інформ. 2012. Випуск № 138. С. 2–3. 15. Лук’яненко Л. До історії Української Гельсинської спілки. К.: Фенікс, 2010. 320 с. 16. Лук’яненко Левко Григорович : веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Лук%27яненко_Левко_Григорович (дата звернення: 14.02.2020). 17. Український правозахисний рух. Документи й матеріали київської Української Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсінських Угод / Передмова Андрія Зваруна, Упор. Осип Зінкевич. Торонто–Балтимор: Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1978. 478 с. 18. Чістякова І. М., Кривдіна І. Б. Еволюція світогляду Л. Г. Лук’яненка. Інтелігенція і влада. Сер. Історія. 2014. Вип. 31. С. 319–331. 19. Шаповал Ю. І. Лук’яненко Левко Григорович. Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі. К.: В-во «Наукова думка», 2009. 790 с.  
Дополнительная информация: додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (251)