Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Соціологія»

Конфлікт потреб та інтересів

Карточка работы:37422ф
Цена:
Тема: Конфлікт потреб та інтересів
Предмет:Соціологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Соціологічний підхід до вивчення конфліктів 6 2. Конфлікт інтересів 10 3. Конфлікт потреб 12 4. Приклади конфліктів потреб та інтересів 16 ВИСНОВКИ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Наявність різноманітних конфліктних ситуацій у суспільстві зумовлює необхідність їх детального аналізу. Вивченням конфліктів займається наука конфліктологія, предметом якої є дослідження природи, причин різних конфліктів та розробка ефективних способів їх вирішення в разі виникнення. Конфліктологія, будучи комплексною наукою, тісно пов’язана з соціологією, соціальною психологією, історією, політологією, філософією. Дослідження природи конфлікту, здійснюється багатьма суспільними дисциплінами соціологією, психологією, зокрема соціальною, філософією, культурологією, теорією міжнародних відносин, є одним з головних завдань політології. Поняття «конфлікт» у вітчизняній літературі розглядалося під різними кутами зору. Спеціалісти-словесники тлумачили конфлікт як зіткнення протилежних сторін, думок, сил; серйозні розбіжності, гостру суперечку. Соціологи характеризували конфлікт як вищу стадію розвитку суперечностей в системі відносин людей, соціальних груп, соціальних інститутів, суспільства в цілому. Психологи розцінювали конфлікт як зіткнення протилежних цілей, інтересів, позицій, думок чи поглядів суб'єктів взаємодії. Політологи додають, що мова йде про зіткнення не просте, а пов'язане з ускладненнями та боротьбою у владних відносинах. Раніше радянські вчені, вважаючи конфлікт вищою стадією розвитку протиріч, поділяли їх на антагоністичні, властиві «експлуататорському» ладові, та неантагоністичні, притаманні соціалістичному суспільству. І річ не тільки в тім, що «соціалістичні» конфлікти виявилися у низці випадків гострішими та «небезпечнішими» від «капіталістичних»; головна помилка полягала в положенні про можливість існування суспільства чи взагалі безконфліктного, чи з невеликою кількістю локальних конфліктів. Не заглиблюючись у критику старих підходів, неприпустимість яких для більшості сучасних дослідників є очевидною, зупинімося на з'ясуванні суті соціально-політичного конфлікту, його видів, історії вивчення конфліктів у політичній спадщині. Слід зазначити, що термін «конфлікт» походить від латинського слова «conflictus», що у точному перекладі означає «зіткнення», а в довільному «протидія», «протиборство». У політичній науці не вироблено універсальної типології конфлікту, в основу класифікації покладено сферу їх виникнення і перебігу, таким чином розрізняють економічний конфлікт, конфлікт в самому соціумі, політичний конфлікт, тощо. Проблематика соціально-політичного конфлікту має давні традиції в історії політичної думки. Найбільший внесок у розроблення теорії конфлікту зробили Аристотель, Т. Гоббс, Н. Макіавеллі, Д. Віко, А. Токвіль, К. Маркс, М. Вебер. За всієї різноманітності підходів характерним для них є розуміння політичного конфлікту як постійно діючої форми боротьби за владу в даному конкретному суспільстві. Так, Т. Гоббс у знаменитому трактаті «Левіафан, або Матерія, форма і влада держави церковної та громадянської» значне місце в утворенні держави надавав конфліктному чинникові, адже природний стан суспільства він уявляв як «війну всіх проти всіх». При цьому Гоббс відзначав три основні причини конфлікту: суперництво, недовіру, жадобу слави. Проблематика конфліктів є визначальною в тлумаченні соціально-політичних явищ у наукових працях В. Парето, Е. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. Дарендорфа. У сучасній літературі з історії конфлікту наукові напрями поділяють на дві великі групи залежно від того, яке місце в теоретичних побудовах займає проблема соціального конфлікту. Німецький вчений Р. Дарендорф розглядав конфлікт як ситуацію, в якій має місце невідповідність між правами соціальних груп на доступ до соціальних, у тому числі матеріальних, благ і можливостями реалізувати ці права, тобто наявністю реального доступу до цих благ. Він зазначав: «Я використовую термін «конфлікт» як для визначення суперництва, конкуренції, суперечок і намірів, так і для відкритих зіткнень». Французький соціальний психолог Х. Таузард зазначав, що соціальний конфлікт не може бути повністю описаний за допомогою психологічних категорій; ворожість, агресія не завжди присутні у соціальному конфлікті, тому він не може бути приведений до власних афективних і імпульсивних аспектів. Сам конфлікт визначається автором як «ситуація, в якій дійові особи (індивіди, групи, організації, нації) або переслідують несумісні цілі та цінності, або одночасно в конкурентній манері прагнуть досягнути одну й ту саму мету». Американські дослідники Р. Макк і Р. Снайдер вважали, що конфлікт це ситуація, виникає за наявності щонайменше двох сторін, відносини між якими складаються на базі якогось дефіциту і побудовані таким чином, що сторони прагнуть отримати вигоду за рахунок одна одної, і їхні дії спрямовано на досягнення несумісних цілей, що виключають одна одну. Англійський вчений Л. Козер розглядав конфлікт як «боротьбу за цінності і право на певний статус, володіння могутністю і ресурсами, в якій мета опонентів нейтралізація завданої шкоди або усунення суперника». У енциклопедичному словнику конфлікт визначається як крайнє загострення суперечностей сторін, пов’язане з відмінностями їхнього становища у суспільстві й пов’язаної з цим реальної чи надуманої суперечності інтересів, цілей і цінностей, зіткнення та протиборство (протидія) певних систем. Тобто під конфліктом розуміється дія протилежних, несумісних в даній ситуації тенденцій, мотивів, інтересів, типів поведінки. Цим поняттям описується будь-яка конкурентна взаємодія двох чи більше сторін у процесі обстоювання власних інтересів, прав чи повноважень. Отже, ми бачимо, що за всієї різноманітності тлумачень суті конфліктів загальним для них є визнання того, що в основі соціального конфлікту лежить суперечність, зіткнення потреб та інтересів. Дослідження саме конфліктів потреб та інтересів і буде присвячений даний реферат.
Объём работы:
22
Выводы:Отже, можна зробити наступні висновки та узагальнення із даного реферату: - Під конфліктом розуміється дія протилежних, несумісних в даній ситуації тенденцій, мотивів, інтересів, типів поведінки. - Соціологія розглядає конфлікт, перш за все, як модель поведінки з особливим розподілом ролей, послідовністю подій, способами вираження поглядів та ціннісних орієнтацій, мотивацією та формами відстоювання інтересів. - Конфлікт з точки зору соціології – це система змінних розбіжностей та домінування. Розбіжності описують погляди, інтереси та цілі учасників, що виражені у вимогах та позиціях. - Конфлікти можна розділити на конфлікти цінностей, конфлікти інтересів, конфлікти потреб. - Конфлікти із приводу потреб можуть стосуватися реального чи уявного обмеження ресурсів; необхідності пошуку співвідношення між короткостроковими і довгостроковими потребами; вироблення балансу раціонально осмислених і емотивних прагнень, у яких проявляються підсвідомі сфери мотивації. - Інтереси, на відміну від потреб, виявляються не в бажанні мати якесь благо, а в прагненні зайняти такі соціальні позиції, які дозволять мати це благо, тобто, це стимул до дії. Інтереси набагато частіше пов’язують із соціальним становищем, яке фіксує сукупність можливостей індивіда, що надані йому суспільством у конкретний проміжок часу. - Конфлікт інтересів пов'язаний із зіткненням різних, насамперед політичних і соціально-економічних, інтересів. Визрівання конфліктних інтересів у посткомуністичних суспільствах започаткував процес приватизації. Правлячі верхівки, утримуючи владні важелі, визначили свої інтереси як номенклатурно-бюрократичну приватизацію. Це дозволило їм з політично правлячих груп перетворитися на економічно панівні класи своїх суспільств. Такий інтерес зайшов у суперечність з інтересом широких верств населення, яке було налаштоване на народну приватизацію. - Конфлікти із приводу потреб можуть бути розділені на два типи: по-перше, конфлікт через реальну або гадану обмеженість ресурсів; по-друге, через співвідношення короткострокових і довгострокових потреб. - Приклади конфліктів в сфері задоволення потреб – це конфлікти потреб харчування, житла, медичного обслуговування, співвідношення заробітної плати й цін, пенсійного обслуговування, сімейної політики, рішення екологічних проблем. Також прикладами конфлікту потреб можуть бути конфлікти самоствердження, визнання, захисту і єдності "я". - Приклади конфліктів інтересів: Конфлікт інтересів через особисті стосунки, конфлікт інтересів через обіймання декількох посад (ролей) в науковому колективі, конфлікт інтересів, який виникає через використання ресурсів наукової організації, конфлікт, що виникає через матеріально-фінансові інтереси, конфлікт інтересів, що виникає через залучення до діяльності поза основною науковою організацією, конфлікт зобов’язань. Типовим прикладом конфлікту інтересів є політичний конфлікт. - Отже, конфлікт - це протистояння між індивідами або ідентичними групами індивідів на основі незадоволення загальнолюдських потреб (конфлікт потреб), інтересів (конфлікт інтересів). - Розв’язання конфлікту вимагає аналізу й вирішення проблеми через структурні зміни та новації в організаціях, установах, закладах, колективах тощо. - Так, суперечка, конфлікт інтересів існує тоді, коли вчинки однієї людини, яка намагається збільшити свою власну вигоду і користь, перешкоджають, затримують, заважають, причиняють зло чи якось по-іншому роблять менш ефективними вчинки іншої людини, яка також намагається звести до максимуму власну вигоду і користь.
Вариант:нет
Литература:1. Донцов А.И., Полозова Т.А. Проблема конфликта в западной социальной психологи // Психологический журнал. – 2000. – Т.1; №6. – С. 120. 2. Ершов А.А. Личность и коллектив. – Л.: Знание, 2006. – С. 40. 3. Запрудский Ю.Г. Социальний конфликт (политологический анализ). – Х.: Олди, 2002. – С. 9-10 4. Запрудський Ю. Г. Внутри конфликта // Социс. – 2003. – № 7. – С. 51. 5. Картунов О., Маруховська О. І спокій тільки сниться // Політичний менеджмент. – 2003. – №1. – С. 109. 6. Козер Льюис Функции социального конфликта / Пер. с англ. О. Назаровой; Под общ. ред. Л. Г. Ионина. – М.: Идея-Пресс, 2000. – С. 41-42. 7. Конфліктологія / За ред. професорів Л.М. Герасіної та М.І. Панова. – Х.: Право, 2002. – С. 112-113. 8. Котигоренко В. Сучасні концепції конфлікту як суспільного явища // Людина і політика. – 2002. – № 3(21). – С. 75-77. 9. Литвин В.М. Сучасна Україна у дзеркалі суспільно-політичних конфліктів // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 219. – С. 8. 10. Перебенесюк В.П. Соціальні конфлікти в Україні: потенціал, сфери розгортання, проблеми розв’язання // Громадська думка молоді. – 2004. –№31. – С. 6.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (227)