Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Політична економія, економічна політика та господарча практика

Карточка работы:9066
Цена:
Тема: Політична економія, економічна політика та господарча практика
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 5 1.1. Політекономія - наука про суспільство 5 1.2. Політекономія: предмет і специфіка 6 1.3. Розвиток політичної економії в Україні 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 20 2.1. Сутність і цілі економічної політики 20 2.2. Моделі ринку і економічної політики 22 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32 ДОДАТКИ 34
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр
Вступление:Актуальність дослідження. Деякі економісти вважають зайвим звертатися до теорій і поглядів минулого. Вони вважають, що ці теорії й погляди втратили свою значимість, тому на знайомство з ними не слід витрачати час. Тих, хто дотримується подібної, сугубо негативної думки, порівняно небагато. Абсолютна більшість фахівців її не розділяють. Чому ж економісту корисно, a часом просто необхідно знайомитися з історією виникнення й розвитку економічної думки, з теоретичними розробками й концепціями, що створювалися й функціонували ще сто, двісті й більше років тому? По-перше, політекономія являє собою щабель пізнання економічної науки. Знайомство з нею допомагає зрозуміти внутрішню логіку, взаємозв'язок економічних категорій, законів, концепцій. Вивчення політекономії допомагає проникнути в лабораторію економічного мислення. Це свого роду стартова площадка, вступний курс економічної теорії. По-друге, знайомство з різними школами й напрямками в економічній науці дозволяє повніше усвідомити взаємозв'язок теоретичних поглядів і концепцій з умовами й причинами їхнього виникнення, потребами економічної практики, інтересами різних соціальних груп, країн, народів. Важливо вловити послідовність, зрозуміти причини еволюції наукових положень, ідей, усвідомити їхні зв'язки зі змінами в економічній практиці. Спробуємо виділити лише найбільш істотні фактори розвитку політекономії. Метою курсової роботи є аналіз особливостей політекономії як науки про суспільство, предметом дослідження виступають об’єкти, які вивчає і досліджує політекономія. Для досягнення задекларованої мети роботи нами поставлені наступні завдання дослідження: - розглянути політекономію як науку про суспільство; - висвітлити предмет, специфіку політекономії; - проаналізувати розвиток політичної економії в Україні; - визначити сутність і цілі економічної політики; - дослідити моделі ринку і економічної політикою Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з економічної теорії, економіки, політекономії, зокрема, найбільш повно ці проблеми висвітлені у роботах Барра Р., Бєляєва О.О., Бебело А.С., Диби М.І., Кириленка В.І., Комякова О.М., Бутука А.І., Гальчинського А.С, Єщенка П.С., Палкіна Ю.І., Дзюбика С., Ривака О., Задої А.А., Петруні Ю.Е., Зазимка А.З., Климка Г.Н, Нестеренка В.П., Каніщенка Л.О. та ряду ін. У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити абстрактно-теоретичний, історичний, діалектичний, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, порівняння та узагальнення. Інформаційну базу дослідження склали теоретична інформація, статистичні дані, опубліковані у наукових роботах вітчизняних та зарубіжних вчених. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; двох розділів, перший з яких присвячений дослідженню особливостей політичної економії, у другому розділі курсової роботи здійснений аналіз економічної політики. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
30
Выводы:Як вважають багато авторитетних вчених, основи наших сьогоднішніх уявлень знаходяться у минулому. І ці уявлення й ідеї минулого не належать винятково історії; вони несуть елементи наших сьогоднішніх і нерідко завтрашніх, майбутніх поглядів. Ми звертаємося до концепцій, положень, висновків економістів минулого вже тому, що хочемо глибше зрозуміти й осмислити наші сьогоднішні проблеми, звільнитися від застарілого, зберегти й використовувати все корисне. Для цього недостатньо знайомства з якою-небудь одною концепцією або системою поглядів, як би популярні вони не були. Економічні школи й теорії, так чи інакше, відображають складність і суперечливість господарської практики. Вони, ці школи й теорії, розвиваються, переживають періоди популярності, еволюції, трансформації. Разом з тим, економічні вчення самі «виходять» з минулого, органічно зберігаючи зв'язок з патріархами економічної науки, часом досить міцно й у той же час суперечливо. Під впливом, яких факторів трансформуються погляди й концепції економістів? Відповідаючи на це і подібні питання, важливо уникнути двох крайностей. З одного боку, не можна визнати правомірним проведення прямого й безпосереднього зв'язку між зміною соціально-економічних умов і відбиттям цих умов і відповідних інтересів в економічних теоріях і концепціях. Цей зв'язок існує, але він не носить прямого, «твердого» характеру. З іншого боку, при розгляді об'єктивних основ появи тієї або іншої концепції не треба абсолютизувати значення якого-небудь одного фактору. Взаємозв'язок економічної реальності з теоретичними узагальненнями досить багатогранний, суперечливий, мінливий. Та й самі теорії, у тому числі погляди теоретиків, що належать до однієї школи, далеко не однозначні.
Вариант:нет
Литература:1. Барр Р. Политическая экономия. В 2-х томах: Пер. с фр. – М.: Высшая школа, 1995. 2. Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2001. 3. Бєляєв О. О., Диба М. І., Кириленко В. І., Комяков О. М. Система економічних законів і категорій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. 4. Бутук А.И. Экономическая теория: Учеб. пособие. – К.: Викар, 2000. 5. Гальчинський А.С, Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. – К: Вища школа, 1995. 6. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994. 7. Економіка: Навч. посібник для загальноосвіт. навч. закладів / За ред. канд. екон. наук, доц. С. В. Степаненка. – К.: КНЕУ, 2000. 8. Економічна політика: Навч. посібник. / О. О. Бєляєв (кер. кол. авт.), А. С. Бебело, М. І. Диба та ін. – К.: КНЕУ, 2004. 9. Економічна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисцип. / О. О. Бєляєв, М. І. Диба, А. С. Бебело, А. З. Зазимко та ін. – К.: КНЕУ. – 2005. 10. Економічна теорія: політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2001. 11. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономической теории: Учеб. пособие. – М: Рыбари, 2000. 12. Зазимко А. З. Політична економія: структурно-логічний навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. 13. Экономическая теория. Учебник. Под ред. Базылева Н.И., Гурко С.П. – М..: ИП «Экоперспектива», 1997. 14. Климко Г.Н, Нестеренко В.П., Каніщенко Л.О. Основи економічної теорії. – К.: Либідь, 2004. 15. Кукурудза І.І. Політична економія: Матеріали до лекцій та семінарів. – Ч.: Сфера, 1999. 16. Матусевич М.К. Основи політичної економії: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1999. 17. Основи економічної теорії. За ред. Мочерного С.В. – К.: Академія, 1999. 18. Основи економічної теорії. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навч. посібник. – О.: Олді-Плюс, 1999. 19. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник за ред. Климка Г.Н., Нестеренка В.П. – К.: Знання, 1999. 20. Політична економія: Навч. посібник / К. Т. Кривенко, В. С. Савчук, О. О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. 21. Політична економія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / За ред. докт. екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2003. 22. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. Підручник. – К.: Либідь, 1999. 23. Экономическая теория. Учебник для вузов. Под ред. Камаева В.Д. – М.: Владос, 1998.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)