Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Релігієзнавство»

Електронні форми інформаційних ресурсів та їх використання в державних бібліотеках України

Карточка работы:90752
Цена:
Тема: Електронні форми інформаційних ресурсів та їх використання в державних бібліотеках України
Предмет:Релігієзнавство
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Документознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 3 1. Електронні ресурси та їх види 5 2. Електронні інформаційні ресурси та їх використання в бібліотеках 7 Висновок 13 Список використаної літератури 15
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр
Вступление:Основною умовою існування та розвитку суспільства є соціально-комунікативна діяльність. З розвитком суспільного прогресу, ускладненням інформаційних потреб постійно зростають обсяги документних ресурсів та темпи їх доведення до користувачів. Дослідження особливостей інформаційних масивів як динамічної багатофункціональної системи, спрямованої на задоволення комунікаційних потреб суспільства, дозволяє визначити основні фактори оптимізації їх функціонування. Так, подальший розвиток документно-комунікаційної сфери неможливий без інформаційної техніки та технологій, на впровадження яких та удосконалення засобів документування та розповсюдження інформації і націлені тематичні науково-дослідні роботи НБУВ. У даній статті розглядається проблема раціональної організації масивів інформаційних документів, яка лежить в основі більшості інформаційних процесів. Це потребує знань про особливості створення, руху та кумуляції документів у суспільстві, що відбиваються через функціонування документних потоків та масивів. Актуальній проблемі організації та модифікації інформаційних ресурсів приділялася увага у роботах таких відомих фахівців бібліотечної справи як Дж.Солтон 4, Л.Й.Костенко 1, 2, А.А.Соляник 5, В.І.Терешин 6 та інші. Розвиток інформаційних технологій обумовлює стійку тенденцію збільшення в світі виробництва інформації в електронному вигляди та звеличення долі інформаційних матеріалів у цифрових форматах в системі документальних комунікацій суспільства. Значною складовою документно-інформаційного ресурса сучасної бібліотеки неминуче стають електронні інформаційні ресурси. Частина електронних ресурсів надходить до бібліотек у складі вхідного документального потоку, друга виробляється як результат технологічних бібліотечно-інформаційних процесів. Тому актуальності набувають питання розробки нормативних, технологічних та методичних засад бібліотечного опрацювання цих відносно нових та специфічних об'єктів технологічної бібліотечної обробки. Серед комплексу завдань, спрямованих на впровадження технологій бібліотечного опрацювання електронних ресурсів особливе значення має розробка їх типології, яка необхідна для їх систематизації, а також технологічного розподілу за суттєвими ознаками, визначення технологічних процедур їх бібліотечного опрацювання.
Объём работы:
12
Выводы:Подальший розвиток системи формування електронних інформаційних ресурсів має бути пов'язаним із застосуванням механізмів пільгового сервісного обслуговування та фінансового заохочення учасників мережевої співпраці. Необхідним стане створення та використання національних моделей інформаційної співпраці на основі так званих бізнес-моделей. Вони повинні розроблятися з врахуванням міжнародних напрацювань та базових моделей в Іnternet, які застосовуються в світі, мають бути закріпленими у вітчизняному законодавстві та узгодженими з правовим полем розвинутих країн стосовно авторського права, електронної комерції тощо. Стрімкий розвиток телекомунікаційних й інформаційних технологій надає широкі можливості для вирішення питань програмно-технічної підтримки співпраці виробників наукової інформації та реалізації інформаційно-комунікаційного потенціалу електронних бібліотек. При цьому потребують відповідної уваги та дієвої підтримки з боку законодавчих та виконавчих органів держави питання забезпечення державним установам, що братимуть участь у мережевому формуванні електронних інформаційних ресурсів та підтримці українських WWW-серверів наукового та бібліотечного сегменту Internet, можливостей використання швидкісних та стабільних каналів телекомунікаційного зв'язку. Основної уваги потребують питання нормативно-організаційного забезпечення робот за такими напрямками: стандартизація форматів представлення інформації, розроблення єдиних методик створення інформації, уніфікація технологічних процедур її обробки; централізована координація робіт; законодавче вирішення питань обов'язкового постачання електронної інформації в провідні бібліотеки та інформаційні центри; законодавче регулювання питань дотримання авторського права стосовно електронної інформації, взаємної відповідності у ході співпраці в інформаційної сфері та взаємовідношень в електронному середовищі; узгодження вітчизняного законодавства в інформаційної сфери з міжнародним нормативно-правовим полем. Слід врахувати необхідність підготовки вітчизняних електронних ресурсів для міжнародного інформаційного обміну, торгівлі та співробітництва зі світовими інформаційними базами даних та службами доставки документів що передбачає: багатомовне представлення бібліографічної та реферативної інформації про публікації; врахування міжнародних інформаційних стандартів та комунікативних форматів; застосування міжнародних класифікаторів для індексування наукових публікацій. Прагнення України ввійти в інформаційне суспільство та простір знань передбачає активне впровадження новітніх інформаційних технологій в інформаційну діяльність та потребує мобілізації зусиль усіх суб'єктів її інформаційної інфраструктури для створення та використання національних інформаційних ресурсів. Електронним бібліотекам належить виконати інтегруючу роль в здійсненні технологічної взаємодії виробників електронної інформації країни та забезпеченні відносин та комунікацій між суб'єктами інформаційної сфери.
Вариант:нет
Литература:1. Гриценко В. І. Проблемно-орієнтовані інформаційні простори в глобальній моделі інформатизації / В. І. Гриценко, М. І. Вовк, А. Б. Котова // Науково Технічна Інформація. - 2001. - N 1-2. - С. 21-23. 2. Давідова І. О. Ринкова стратегія бібліотек з позицій інформаційного менеджменту // Бібліотечний вісник. - 2001. - N 5. - С. 10-12. 3. Баркова О. В. Досвід створення наукової електронної бібліотеки в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2001. - 3, N4 - С. 51-62. 4. Баркова О. В. Сетевая технология кооперативного наполнения базы данных "Рефераты научных изданий Украины" // Науково-технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України: Міжнар. Наук.-практ. Конф. - К., 2000. - С. 130-136. 5. Баркова О. В. Перший досвід оцифровування раритетів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського // Культура. Інформація: Наук. праці НБУВ. - К., 2000. - Вип. 5. - С. 337-345. 6. Digital Libraries: Universal Access to Human Knowledge: Report to the President / President's Information Technology Advisory Committee: Panel on Digital Libraries. - Arlington, 2001. - 32 pp. 7. The World Communication and Information Report 1999-2000 / UNESCO. - Paris, 1999. - 300 pp.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (137)