Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Бухгалтерський облік»

Облік надходження виробничих запасів та формування їх собівартості

Карточка работы:9623
Цена:
Тема: Облік надходження виробничих запасів та формування їх собівартості
Предмет:Бухгалтерський облік
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Бухгалтерський облік
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 І. Основна частина 5 Розділ 1. Теоретичні положення і економічна сутність виробничих запасів підприємства 5 1.1. Визначення, визнання та класифікація виробничих запасів 5 1.2. Нормативно-правова база обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів 14 1.3. Оцінка запасів при їх придбанні 17 Розділ 2. Організація обліку надходження запасів на підприємстві 22 ТОВ „ДжиЕс Київ” 22 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 22 2.2. Синтетичний облік запасів підприємства 29 2.3. Облік придбання запасів на підприємстві 31 ІІ. Заключна частина 36 ІІ.1. Висновки та пропозиції 36 Список використаної літератури 38 Додатки 40
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Підприємницька діяльність можлива різних видів: виробнича, комерційна або грошово-кредитна. Згідно з цим запаси діяльності такі: у першому випадку — різні речовини та сили природи: сировина, матеріали (основні, допоміжні паливні, мастильні тощо), у другому — готова продукція виробничої сфери (сільськогосподарська, промислова, будівельна тощо), яка купується комерційними підприємствами з метою продажу. В процесі виробництва матеріальні цінності використовуються повністю і тому для кожного нового процесу їх слід заміняти новими. Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах підприємства завжди мають бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. У складських приміщеннях підприємств здійснюються операції по збереженню виробничих запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво. Бухгалтерський облік має забезпечити контроль за залишками, надходженням і витратами виробничих запасів на складі, що є важливою умовою для забезпечення збереження власності підприємства. Актуальність теми "Вдосконалення обліку виробничих запасів" полягає у тому, що будь-яке підприємство прагне до поліпшення свого фінансового результату убік максимізації прибутку чи мінімізації збитків. Поряд з цим, кількість грошей, заморожених у тисячах одиниць виробничих запасів, комплектуючих і сировини, може виростати у дуже великі цифри. Все, що робиться для підтримання рівня запасів гранично низьким, може зменшити витрати за рахунок зменшення рівня відсотків і звільнення дорогих місць на складах. Але, якщо рівень запасів надто низький, це може призвести до сповільнення виробництва, коли матеріалів бракує у потрібних час. Тому дана тема є перспективною та актуальною як для фірм так і для крупних промислових підприємств, тому що вдосконалення обліку, контролю та аналізу виробничих запасів, оптимізація їх розміру - джерело економії грошових коштів підприємства. Метою даної роботи є дослідження теоретичних засад обліку надходження виробничих запасів підприємства, а також практичне вивчення методик обліку операцій з виробничими запасами на досліджуваному підприємстві. Для написання роботи було поставлено наступні завдання: - визначити особливості визначення, визнання та класифікації виробничих запасів; - дослідити нормативно-правова база обліку виробничих запасів - навести техніко-економічну характеристику підприємства - розглянути організацію обліку надходження виробничих запасів на підприємстві; - дослідити процес документування обліку виробничих запасів; - надати рекомендації щодо вдосконалення організації обліку шляхом його автоматизації. Предметом дослідження даної роботи є проблеми організації обліку надходження виробничих запасів на підприємстві. Об'єктом дослідження виступають виробничі запаси.
Объём работы:
36
Выводы:Висновки та пропозиції Облік запасів на підприємствах, в організаціях та в інших юридичних осіб всіх форм власності (крім бюджетних установ) з 01.01.2000 року регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №9 "Запаси", затвердженим наказом Мінфіну від 20.10.99 р. №246. Відповідно до положення запасами є активи, які: • утримуються для продажу за умов звичайної господарської діяльності; • перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва. У бухгалтерському обліку, класифікація виробничих запасів доцільна за групами (субрахунками): сировина і матеріали (в т. ч. основні; допоміжні), куповані напівфабрикати, тара і тарні матеріали, паливо, будівельні матеріали, конструкції, деталі та обладнання до встановлення, запасні частини. матеріали, передані у переробку, матеріали сільськогосподарського призначення, в т. ч. насіння і корми тощо, інші матеріали. Досліджуваним підприємством виступає ТОВ „ДжиЕс Київ”, підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення виробництва через систему прямих угод з постачальником. Підприємство об'єкт дослідження має певні особливості аналітичного обліку товарно-матеріальних цінностей, які полягають у наступному. Аналітичний облік виробничих запасів на підприємстві ведеться в бухгалтерії за матеріально відповідальними особами та видами (групами) матеріалів на рахунках кількісно-сумового обліку. Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої Наказом Мінфіну від 30.11.99 р. №291, для обліку запасів призначений 2-й клас Плану рахунків, який має відповідну назву: "Запаси". На рахунках цього класу об'єднується інформація про наявність і рух належних підприємству предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використання у виробництві і для господарських потреб, а також засобів праці, які підприємство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів. Як напрямок удосконалення системи обліку на підприємстві було запропоновано впровадити автоматизовану інформаційну систему обліку „1С”. Нові комп’ютерні технології обробки інформації у процесі обліку сприятимуть удосконаленню інтелектуалізації та науковому обґрунтуванню його результатів. Використання комп'ютерної техніки дає змогу в умовах автоматизованої системи обробки інформації автоматизувати пошук і декодування об’єктів дослідження, що, в свою чергу, скорочує строки облікового процесу і підвищує його вплив на результати діяльності підприємства.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України від 16.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". 2. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №210 3. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 4. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 5. План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування, затверджені наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291 6. Бухгалтерський блік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р.Л. Хом‘яка, В.І. Лемішовського – 5-те видання, доп. і перероб. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр „Інтелект+” Інститут післядипломної освіти) „Інтелект-Захід”, 2006. – 1088 с. 7. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те видання, доп. і перероблене. – Житомир: ПП „Рута”, 2003 – 726 с 8. Бухгалтерський облік: збірник систематизованого законодавства / Я... Кавторєва (уклад.). — 11-е вид., переробл. і доп. — Х. : Фактор, 2007. — 672с. 9. Гольцова Світлана Митрофанівна, Плікус Ірина Йосипівна. Бухгалтерський облік: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — Суми : Університетська книга, 2007. — 254c. 10. Даньків Йосип Якимович, Остап'юк Мирослав Ярославович. Бухгалтерський облік: підручник. — К. : Знання, 2007. — 469c. 11. Сопко Василь Васильович, Ценклер Наталія Іванівна, Бадида Марія Петрівна. Бухгалтерський облік на підприємствах з особливостями швейної галузі: практ. посібник / Володимир Васильович Сопко (ред.) — Ужгород, 2007. — 440с. 12. Сук Леонід Кіндратович, Сук Петро Леонідович. Фінансовий облік: Навч. посіб. для дистанц. навч., для студ. ВНЗ / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К. : Університет "Україна", 2007. — 453с. 13. Соснова Я. „Запаси. Методичні основи” // Дт-Кт. Школа бухгалтера. Урок 6-2004 14. Ткаченко Надія Марківна. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — 6.вид. — К. : "А.С.К.", 2004. — 784с. 15. Чебанова Наталія Володимирівна, Єфіменко Тетяна Іванівна. Фінансовий облік: Підручник. — К. : Вид. центр "Академія", 2007. — 704с.
Дополнительная информация:Додаток А ОГОВІР ПОСТАВКИ №33-00, Додаток Б ЖУРНАЛ реєстрації довіреностей, Додаток В ПРИБУТКОВА НАКЛАДНА № 51, Додаток Г НАКЛАДНА _АВК___ № 777серія на відпуск товарно-матеріальних цінностей подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (384)