Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Аудит»

Методика та організація обліку, аналізу і аудиту товарів (робіт, послуг)

Карточка работы:136
Цена:
Тема: Методика та організація обліку, аналізу і аудиту товарів (робіт, послуг)
Предмет:Аудит
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ Розділ 1. Теоретичні засади обліку та аудиту операцій з товарними запасами 1.1. Економічна сутність та призначення товарних запасів 1.2. Нормативно-правове регулювання обліку та аудиту операцій з товарними запасами 1.3. Дослідження літературних джерел з питань обліку, аналізу та аудиту операцій з товарними запасами Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку операцій з товарними запасами 2.1. Загальна економічна характеристика об'єкту дослідження 2.2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 2.3. Документування операцій з обліку операцій з товарними запасами 2.4. Синтетичний та аналітичний облік операцій з товарними запасами Розділ 3. Організація аналізу використання товарних запасів 3.1. Методика аналізу використання товарними запасами 3.2. Аналіз операцій з товарними запасами підприємства Розділ 4. Організація аудиту операцій з товарними запасами 4.1. Мета та завдання аудиту операцій з товарними запасами 4.2. Методика проведення аудиту операцій з товарними запасами Висновки Список використаної літератури
Курс:7
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Формування у нашій країні цивілізованих ринкових відносин пред'являє нові, підвищенні вимоги до формування об'єктивної економічної інформації, контролю та аналізу ефективності підприємницької діяльності, своєчасного представлення фінансової звітності, здійснення розрахунків та ряд інших вимог. За умов інтеграції України у Європейське Співтовариство та налагодження економічних відносин з іншими країнами світу активно розширяються контакти з діловими кругами іноземних держав, поглиблюється міжнародна торгівля, удосконалюється банківська справа. Це призводить до появи нових форм та видів підприємницької діяльності, нових відносин власності, з'являються нові об'єкти обліку, нові види угод та господарських операцій. Розвиток зовнішньоекономічних відносин України призвів до необхідності відповідності ведення бухгалтерського обліку, аналізу та контролю міжнародним вимогам та загальноприйнятим нормативам. Торгівля має важливе значення для ефективного функціонування економіки країни. Для того щоб розуміти основи організації та обліку в торговельній діяльності, необхідно особливу увагу звернути на такі питання: • організація торговельної діяльності; • організація бухгалтерського обліку в торгівлі; • формування цін на товари, контроль за їх дотриманням; • ліцензування та патентування окремих видів торговельної діяльності; • застосування Регістраторів розрахункових операцій (РРО) в обліку торговельної діяльності. Правильна організація ведення бухгалтерського обліку і економічного аналізу доходів, витрат та фінансових результатів, а також підтвердження аудитом достовірності цих даних, є необхідною умовою для отримання своєчасної та достовірної інформації для управління, для прийняття рішень на всіх ланках керівництва підприємства. Метою даної роботи – є теоретичне обґрунтування та практичне застосування методики обліку, аналізу та контролю товарів на підприємствах торгівлі, надання рекомендацій щодо її вдосконалення на досліджуваному підприємстві. Предметом дослідження даної магістерської роботи є операції з товарами. Об'єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність торгівельного підприємства. Для досягнення мети в дипломній роботі вирішені наступні завдання: - дослідити економічної сутності та призначення товарних запасів; - провести дослідження нормативно-правове регулювання обліку та аудиту операцій з товарними запасами; - провести дослідження літературних джерел з питань обліку, аналізу та аудиту операцій з товарними запасами; - розглянути організацію бухгалтерського обліку на підприємстві; - розглянути документування операцій з обліку операцій з товарними запасами; - провести аналіз методики синтетичного та аналітичного обліку операцій з товарними запасами; - розглянути методику і провести аналіз операцій з товарними запасами підприємства; - розглянути організацію аудиту операцій з товарними запасами на підприємстві. Методологічною основою досліджень є системний підхід до розкриття економічної сутності обліку, аналізу та контролю. До основних методів дослідження, використаних у роботі, слід віднести діалектичний та структурно-функціональний методи, а також системне, комплексне дослідження, опрацювання і використання інформації фінансового характеру. Також при проведенні дослідження використовувались методи економічного аналізу: аналітичний, деталізація, порівняння, елімінування, статистичний методи. При дослідження організації аудиту використовуються методи та прийоми аудиту: органолептичні прийоми (інвентаризація, контрольні заміри робіт, вибіркові і суцільні спостереження), розрахунково-аналітичні прийоми, документальні прийоми (інформаційне моделювання, дослідження документів), сукупність прийомів синтезування результатів. Статистичну та фактологічну інформаційну базу становлять законодавчі та нормативно-правові акти, наукові праці та методичні розробки вітчизняних, зарубіжних вчених-економістів з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту, а також дані поточного обліку і звітності досліджуваного підприємства
Объём работы:
104
Выводы:Торговельна діяльність здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності державного дозволу (ліцензії, патенту) на право здійснення такої діяльності. Залежно від форм організації і призначення вона поділяється на оптову і роздрібну. Оптова торгівля — сфера підприємницької діяльності з придбання товарів для їх подальшої реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам підприємницької діяльності. Вона включає як безпосередні комерційні зв’язки в умовах договору купівлі-продажу й поставки між підприємствами-виробниками і спо¬живачами, так і зв’язки між ними через торгових посередників. Роздрібна торгівля — сфера підприємницької діяльності з продажу товарів (послуг) безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного споживання. Роздрібний товарооборот включає як продаж товарів населенню вроздріб, так і відпуск за безготівковими розрахунками дрібним оптом продовольчих товарів закладам освіти, охорони здоров’я, соціального за¬безпечення тощо (школам, інтернатам, будинкам відпочинку, лікарням тощо). Здійснення торговельної діяльності в Україні передбачає дотримання суб’єктами підприємницької діяльності певних вимог і норм, передбачених чинним законодавством. Однією з таких вимог є ліцензування і патентування. В торгівельній діяльності основний вид запасів – товар. Згідно ПСБО 9 «Запаси», товарні запаси - придбані підприємством товари, призначені для подальшого перепродажу. При цьому підприємство, як правило, не вносить суттєвих змін до їх фізичної форми, вже при закупці у постачальника вони є готовою продукцією. Матеріальні запаси визнаються активом, якщо : а) існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням; б) їх вартість може бути достовірно визначена. Згідно з П(С)БО 9 оцінку запасів (матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, готової продукції, товарів тощо) за їх окремими видами слід розглядати на наступних етапах їх руху: при надходженні запасів; при вибутті запасів; на дату складання звітності. Оцінка вибуття запасів. В умовах ринкової економіки ціни на матеріальні ресурси часто змінюються під впливом чинників попиту і пропозиції. Підприємство одержує цінності впродовж звітного періоду багато разів за різними договірними цінами. Постає питання оцінки витрачених запасів та їх залишку на кінець звітного періоду. При відпуску запасів у виробництво, їх продажу та іншому вибутті згідно з П(С)БО 9 оцінка здійснюється за одним з таких методів: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу. Не виключається одночасне застосування одразу декількох методів оцінки лише з одним обмеженням: для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовують тільки один з наведених методів. Тобто, допустима ситуація, коли в обліку підприємства різні запаси оцінюються по-різному, якщо є можливість підтвердити різницю в умовах їх використання. Для дослідження методології обліку, аналізу та аудиту товарних запасів було досліджено вітчизняну наукову, учбову літературу та статті періодичного друку. Універсам № 10 сотворений згідно рішення Київської міськради у 1982 році. Магазин розташований у Печерському районі м. Києва. На досліджуваному підприємстві ВАТ «Універсам №10 «Печерський» основні засади обліку регламентуються Наказом про облікову політику підприємства. Згідно внутрішніх наказів та посадових інструкцій приймати товари (та й здійснювати інші операції з ними) можуть тільки матеріально відповідальні особи, з якими укладено договір про матеріальну відповідальність. Однак згідно з чинним законодавством матеріальна відповідальність може покладатися на будь-якого співробітника незалежно від договору про матеріальну відповідальність за умови заподіяння ним шкоди майну суб’єкта роздрібної торгівлі. Товари при закупці оприбутковуються на склад, де зберігаються за ціною закупки без ПДВ (собівартість). У магазині товари зберігаються за продажними цінами. Продажна ціна складається з собівартості та торгової надбавки (націнка + ПДВ). Облік товарних запасів матеріально-відповідальною особою на складі ведеться по їх собівартості. Товари на підприємствах роздрібної торгівлі відображаються в балансі за продажними (роздрібними) цінами, а на оптових складах та базах торгового чи постачальницько-збутового підприємства – за продажними (роздрібними) цінами або цінами, за якими їх було придбано. Різниця між цінами закупки і продажними (роздрібними) цінами в балансі показується окремою статтею. До показників, що характеризують товарообіг торговельного підприємства, відносяться: 1. обсяг товарообігу у вартісному вираженні в поточних цінах; 2. обсяг товарообігу у вартісному вираженні в порівнянних цінах; 3. асортиментна структура товарообігу по окремих групах товарів (грн., відсотки); 4. одноденний обсяг товарообігу (грн.); 5. швидкість товарообігу, число оборотів. Задачі аналізу товарообігу:  вивчення динаміки показника;  аналіз і оцінка асортиментної структури;  визначення й оцінка факторів, що впливають на обсяг і структуру товарообігу;  аналіз товарооборотністі. Методи аналізу: o побудова динамічних рядів; o використання відносних і середніх величин; o порівняння; o індексний метод; o побудова трендових і регресійних моделей динаміки; o ланцюгова підставка; o балансове ув'язування показників; o побудова графіків і ін. З проведених розрахунків бачимо, що на підприємстві зменшилися обсяги продажу таких груп товарів як іграшки (на 39,8 тис. грн. або на 5,8 проц. п.) та сувеніри (на 8,61 тис. грн. або на 3,2 проц. п.) у поточному році. Відхилення товарних залишків на кінець поточного періоду від товарних залишків на кінець минулого періоду дорівнює 827,6 - 1237,5 = -409,9 тис. грн. Тобто, наприкінці поточного періоду товарних залишків було менше на 409.9 тис. грн. ніж у попередньому періоді. Товарооборот зростає у всіх кварталах поточного року у порівнянні з минулим періодом, що є показником економічного розвитку підприємства. Так за рік товарооборот збільшився на 530 тис. грн. або на 22,13%. У перших двох кварталах товарооборот зростає з більшим темпом (25% та 29%), а у останніх двох – з меншим темпом (13% та 22%)
Вариант:нет
Литература:1. Кодекс законів про працю затверджений Верховною Радою України від 10.12.1971 № 322-VIII 2. Закон України від 03.04.97 №168/97-ВР "Про податок на додану вартість". 3. Закон України від 16.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". 4. Закон України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств". 5. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р. - № 32 6. Закон України від 18.06.91 р. № 1201-XII "Про цінні папери і фондову біржу". 7. Указ Президента України від 03.07.98 р. №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва". 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21.06.99 р. № 87. 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87. 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. №246. 11. Наказ Мінстату України від 21.06.96 №193 "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини і матеріалів" 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.98 №1998 "Про удосконалення порядку формування цін". 13. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637. 14. Номенклатура товарів народного споживання, які враховуються у роздрібній та оптовій торгівлі (товарний словник), затверджена наказом Мінстату України від 14.01.94 р. №12. 15. Наказ МЗЕЗТ від 02.04.87 р. № 88 "Про затвердження норм природного убутку продовольчих товарів у торгівлі та інструкцій з їх застосування". 16. Інструкція № 291 “По застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій” 17. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за якістю, затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.66 №П-7. 18. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю, затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 №П-6. 19. Перелік робіт, при виконанні яких може впроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типовий договір про колективну (бригадну) відповідальність, затверджені наказом Мінпраці України від 12.05.96 №43 20. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 21. Міжнародні нормативи аудиту. Аудиторська палата України рішення № 73 від 18/25/98 р. 22. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП ”Рута”, 2001. – 416 с. 23. Аудит: учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. – 2-е изд., перепаб. и доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. – 655 с. 24. Баканов М.Н., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 416 с. 25. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге видання., перероб. – К.: Вища шк.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 574 с. 26. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с. 27. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік – 5-те вид., доп. і переробл. – Житомир: ПП „Рута”, 2003 – 726 с. 28. Бутинець Ф.Ф. та ін. Організація бухгалтерського обліку: Навч.посібник/2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576 с. 29. Бундюк А. М. Бухгалтерський і податковий облік на підприємствах України: Посібник. — О., 2004. — 199с 30. Бухгалтерський облік: Нормативна база / Я. Кавторєва (уклад.), Ф. Федорченко (уклад.). - 10.вид., перероб. і доп. — Х. : Видавничий будинок "Фактор", 2004. — 511с. 31. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні- Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2000 – 768 с. 32. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. 2001: Навч. посібник / Під ред. М.В. Кужельного. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2001. - 272 с. - (Економіка. Фінанси. Право). 33. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г., Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник: 3-тє вид. допов. - К.: А.С.К. 2001. - 416 с. - (Економіка. Фінанси. Право). 34. Завгородний А.Г. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998. – 755с. 35. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с. 36. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор 2003 37. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства – К.: Знання, 2002 38. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. - 387 с. 39. Маяковський А.І. Складання річної фінансової звітності // Вісник податкової служби України 2004 №5 40. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 132с. 41. Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (1999). — М.: ICAR, 2000. — С. 248. 42. Панков Д.А. Бухгалтерський учет и анализ за рубежом. – М.: Инфра-М. – 2002. – 154 с. 43. Петрик О. А. Аудит: методологія і організація: Монографія. – К.: КНЕУ. – 2001. – 123 с. 44. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с. 45. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, — 2001. - 456 с. 46. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 43 (458), 28 октября 2001 г. – К.: Блиц-Информ. 47. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Минськ. - 2004 р. - 512 с. 48. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ. – 2002. – 512 с. 49. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Підручник, - К.: КНЕУ. – 2000. – 578 с. 50. Свідерський Євгеній Іванович Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 234с. 51. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. 7-е изд. - К.: А.С.К., 2001. – 850 с. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М. Кривошей М.М. Звітність підприємств. Навчальний посібник/ за ред. Проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (192)