Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Адміністративне право»

Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні

Карточка работы:9073
Цена:
Тема: Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні
Предмет:Адміністративне право
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Право
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Загальна характеристика гарантій прав на землю 5 2. Способи захисту прав на земельні ділянки 7 3. Правове забезпечення відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 10 4. Умови та порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам 15 5. Причини виникнення, визначення видів та правові засади вирішення земельних спорів 19 6. Органи, що вирішують земельні спори, умови та порядок їх розгляду і вирішення 22 7. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні 25 Висновок 35 Використана література 36
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр
Вступление:Актуальність теми. Гарантії захисту прав на землю мають безпосередньо конституційну основу. Так, ст. З Конституції України проголошує, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність. В Основному Законі закріплено положення, згідно з яким держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання (ст. 13). Особливе значення має ст. 14 Конституції, яка передбачає, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. При цьому право власності на землю гарантується. Воно набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. Зазначені положення Конституції України безпосередньо втілені у земельному законодавстві. Серед гарантій захисту прав на землю важливими є гарантії права власності на земельну ділянку. Земельний кодекс України передбачає, що власник не може бути позбавлений права власності на земельну ділянку, крім випадків, передбачених Кодексом або іншими законами України. До таких випадків Земельний кодекс відносить: конфіскацію земельної ділянки (ст. 148); невідчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення іноземними юридичними особами, якщо вона була отримана ними у спадщину та не відчужена протягом року (ст. 145); використання земельної ділянки не за цільовим призначенням (ст. 143) та деякі інші. Тому, метою даного дослідження є визначення поняття гарантій права власності на землю, аналіз відповідного вітчизняного законодавства. Виходячи з поставленої мети, в даному дослідженні поставлені наступні завдання: 1) дослідити загальну характеристику загальну характеристику гарантій прав на землю; 2) визначити способи захисту прав на земельні ділянки; 3) проаналізувати правове забезпечення відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам; 4) визначити умови та порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам; 5) розглянути причини виникнення, визначення видів та правові засади вирішення земельних спорів; 6) переглянути органи, що вирішують земельні спори, умови та порядок їх розгляду і вирішення; 7) охарактеризувати проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні При написанні даної роботи було використано такі методи дослідження: спеціально-юридичний, порівняльно-правовий, історико-порівняльний. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час реалізації суб’єктами гарантій власності на землю. Предметом дослідження є чинне законодавство, монографічні та публіцистичні дослідження з питань гарантії права власності на землю.
Объём работы:
33
Выводы:Отже підводячи підсумки можна сказати, що гарантії, пов'язані з відшкодуванням збитків власникам землі та землекористувачам передбачені ст. 156 ЗК кодексу України. Зазначеним суб'єктам відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідок: вилучення (викупу) сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом; тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для інших видів використання; встановлення обмежень щодо використання земельних ділянок; погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників; приведення сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників у непридатний для використання стан; неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки. Важливого значення набувають гарантії, пов'язані з вирішенням земельних спорів. Звернення до суду для захисту земельних прав сторонам у земельних спорах гарантується Конституцією України (ст. 8) Звернення до суду за вирішенням земельних спорів можливе за такими підставами: претензії суб'єкта земельних правовідносин щодо набуття або припинення права власності на землю чи права землекористування; порушення земельних сервітутів та правил добросусідства; порушення зобов'язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди власникам землі та землекористувачам, та деякими іншими. Вирішення земельних спорів поновлює порушені права та законні інтереси власників земельних ділянок і землекористувачів, встановлює зміст і межі повноважень сторін спору, а також їх обов'язкову поведінку однієї сторони щодо іншої. Тим самим земельні спори гарантують реалізацію прав суб'єктів земельних правовідносин на землю.
Вариант:нет
Литература:1. Земельне право України / Под ред. А.А.Погребного и И.И.Каракаша. — К., 2002. — С.14 2. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27 3. Вівчаренко О.А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми). — Івано — Франківськ, 1998. С. 170 4. Кулінич П.Ф. Ефективність правового забезпечення земельної реформи в Україні // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності. - К., 1998. С. 98 5. Кулинич П. Власникам земельних часток (паїв) - законодавчу підтримку // Юридичний вісник України. - 2003. -№8 С. 6 6. Носік В. В. Право власності на землю в Україні // Право власності п Україні: Навчальний посібник/ За заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.,2000.-С. 459. 7. Офіційний вісник України — 1997 — № 47. — С 40 8. Иконицкая И. А. Разрешение земельных споров. — М., 1973. — С. 46. 9. Осокин Н. Н. Разрешение земельных споров по законодательству России // Вестник МГУ: Серия "Право". — 1992. — № 1. — С. 42-49 10. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. - К., 2002. - Книга 1. С. 216 11. Шевченко Я.М., Венецька М.В., Кучеренко І.М. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності: Монографія. — К., 2002.— С. 12. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І.Семчика. -К., 2003. С. 512 13. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В.І.Семчика, П.Ф.Кулинича. — К., 2001. — С. 240—241 14. Домашенко М.В., Р у б а н и к В.Є. Власність і право власності: нариси з історії, філософії, теорії і практики регулювання відносин власності в Україні. — X., 2002. С. 557 15. Скловский К.И. К проблеме права собственности // Правоведение. — 1990. -№ 1. - С. 40-45 16. Методичні рекомендації щодо застосувань окремих положень Земельного кодексу України. Міністерство юстиції України № 38—12 / від 5 квітня 2002 р. та Державний комітет України по земельних ресурсах № 14-17-7/1916 від 1 квітня 2002 р. // Нотаріат. -2002. - № 4. - С. 13 17. Тимчасовий порядок розмежування земель права державної і комунальної власності, затверджений Постановою KM України від 1 серпня 2002 р. № 1100 // Юридичний вісник України. — 2002. — 31 серпня — 6 вересня
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (193)