Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Контрольна робота по економіці з НАУ за 2 курс

Карточка работы:39512ф
Цена:
Тема: Контрольна робота по економіці з НАУ за 2 курс
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Маркетинг
Тип:Контрольна робота
Задание:Розрахувати викиди окису вуглецю й окислів азоту двигунами повітряних судів. Вказівки до розв’язання Маса викидів шкідливих речовин у зоні аеропорту обчислюється для режимів злітно–посадочного циклу (ЗПЦ). Характеристики режимів і їхня тривалість наведені в табл. 1.1. Розрахунок маси річних викидів СО і NOх, здійснюється за відповідними формулами: де М1Н та М2Н – маси шкідливих речовин відповідно СО і NOх, що викидаються при наземних операціях (запуску, холостому ході й рулюванні перед зльотом і після посадки – режими 1, 5); М1ЗП, і М2ЗП – маси шкідливих речовин відповідно СО і NOx, що викидаються при злітно–посадочних операціях (зліт, набір висоти до 1000 м, захід на посадку з висоти 1000 м – режими 2, 3, 4). Тут К1, К2 – індекси емісії (кілограм шкідливої речовини на кілограм палива) відповідно СО і NOx при наземних операціях (табл. 1.2); СТпитМГ – питома витрата палива (кг/Н•г) при роботі двигуна на малому газу (табл. 2); RМГ – тяга двигуна на малому газі, RМГ = R • R0, де R0 – максимальна тяга двигуна Н; R – відносна тяга на конкретному режимі (табл. 1.1); ТМГ – річне напрацювання двигунів на малому газі (г/рік). , де tМГ – напрацювання у годинах двигуна на режимі малого газу за один ЗПЦ (режими 1,5 у табл. 1.1); N – річна кількість зльотів–посадок всіх повітряних судів даного типу в аеропорті; n – кількість двигунів на даному типі ПС. Розрахунок маси М1ЗП і М2ЗП викидів відповідно СО і N0х при злітно–посадочних операціях (режими 2, 3, 4) здійснюється за формулами: де W1З, W2З – масові швидкості емісії (кг/г) відповідно СО і NOх при зльоті ПC (табл. 1.3);W1НВ, W2НВ – те ж при наборі висоти до 1000 м; W1П, W2П – те ж при зниженні з висоти 1000 м; ТЗ, ТНВ, ТП – режимна переробка в годинах двигунів відповідно при зльоті, наборі висоти 1000 м і зниженні з висоти 1000 м (приймається за табл. 1.1). Таблиця 1.1 Типовий ВПЦ режимів роботи авіадвигунів Номер режиму Характеристики режимів Відносна тяга Тривалість режиму t , хв. 1 Запуск, холостий хід перед зльотом (режим малого газу) 0,07 15,0 2 Зліт 1,0 0,7 3 Набір висоти 0,85 2,2 4 Захід на посадку с висоти 1000 м 0,3 4,0 5 Рулювання після посадки (режим малого газу) 0,07 7,0 Таблиця 1.2 Індекси емісії СО і N0х при наземних операціях авіадвигунів різних типів, кг шкідливої речовини/кг палива Номер варіанта Тип ПС Максимальна тяга двигуна, кН Тип авіадвигуна К-сть двигунів СТпитМГ кг/Н•год СО NОх, 2 Як–42 65 Д–36 3 0,037 0,0193 0,0084 Таблиця 1.3 Масові швидкості емісії СО і NOX двигунів повітряних судів різних типів Номер варіанта Тип ПС К-сть рейсів у рік Відносна тяга R відповідного режиму (2,3,4) Масові швидкості емісії, кг/год СО NOх 1 46 20 2 Як–42 80 0,85 39,1 17 0,3 13,8 6 Виконати еколого–економічну оцінку збитку, заподіюваного річними викидами СО і NOх, отриманими в результаті розв’язання відповідного варіанта задачі 1. Вказівки до розв’язання Оцінка збитку У (грн./рік) для будь–якого джерела визначається за формулою: де ? – константа, чисельне значення якої дорівнює 12 грн./ум. т, ? – показник відносної небезпеки забруднення атмосферного повітря (див. табл. 2.1); f – поправка, що враховує характер розсіювання домішок в атмосфері (безрозмірна); m – приведена маса річного викиду забруднень з джерела. Значення ? визначається за табл. 2.1 після визначення зони активного забруднення (ЗАЗ). Для джерел, устя яких розташовано на висоті h < 10 м, ЗАЗ являє собою коло радіусом 50 h із центром у точці розташування джерела; при h ? 10 м радіус ЗАЗ rзаз = 2 h, м; – безрозмірна поправка на підйом факелу викидів в атмосфері, що обчислюється за формулою: де ?Т – середньорічне значення різниці температур в усті джерела й у навколишній атмосфері на рівні устя, °С. Вихідні дані для розрахунку; h1 = 2 м (для режимів 1, 5 табл. 1.1); h2 = 50 м (для режимів 2, 3, 4 табл. 1.1); f = 10; ?Т = 5000C. Значення приведеної маси m1 і m2 річних викидів відповідно СО і NOх визначається за формулами: m1= А1М1 m2= А2М2 де А1 , А2 – показники відносної агресивності відповідно СО (А1 = l) і NOx (A2 = 41,1); М1, М2 – маси річних викидів СО і NOx із завдання № 1. З урахуванням прийнятих значень ? і f оцінка збитку, заподіюваного річними викидами CO (З1) і NOx (З2), буде визначатися за допомогою виразів: На підставі проведених розрахунків зробити висновки про відносний збиток, заподіюваному навколишньому середовищу шкідливими викидами різних класів небезпеки. Таблиця 2.1 Значення показника ? відносної небезпеки забруднення атмосферного повітря над територіями різних типів Тип забруднюваної території Значення ? Території: – курортів, санаторіїв, заповідників 10 – приміських зон відпочинку, садових і дачних кооперативів і товариств 8 – промислових підприємств (включаючи захисні зони) і промвузлів 4 Лісу: – 1–а група 0,2 – 2–а група 0,1 –3–я група 0,025 Ріллі: – південні зони (південніше 50° с. ш.) 0,25 – центральний чорноземний район 0,2 – південний Сибір 0,15 – інші райони 0,1 Сади, виноградники 0,5 Пасовища, сінники 0,05
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:1. Глобальні та регіональні проблеми охорони навколишнього середовища ………………………………………………………………. 3 2. Економічні збитки від матеріальних та енергетичних забруднень навколишнього середовища ……………………………………………. 9 Задача 1 ……………………………………………………………………… 13 Задача 2 ……………………………………………………………………. 16 Список використаної літератури ………………………………………... 19
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
17
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Білявський Г.О. та ін. Основи екології: Підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – К.: Либідь, 2004. – 408 с. 2. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности: Учебное пособие. – Симферополь: СОНТ, 1998. – 224 с. 3. Гирусов Э.В., Бобылев С.Н., Новоселов А.Л., Чепурных Н.В. Экология и экономика природопользования / Под ред. Э.В. Гирусова. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 455 с. 4. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Підручник. – Вид. 3–тє, доп. – Львів: Афіша, 2001. – 272 с. 5. Екологічне підприємництво: Навчальний посібник / Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. та ін. – К.: Мета, 2001. – 197 с. 6. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М. Ситника. – 3–тє вид., стер. – К.: Вища шк., 2005. – 382 с. 7. Колотило Д.М. Екологія і економіка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 368 с. 8. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: „Новий Світ–2000”, 2003. – 248 с. 9. Эндрэс А. Экономика окружающей среды. – К.: Либідь, 1995. – 168 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)