Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Проектний аналіз

Карточка работы:39882ф
Цена:
Тема: Проектний аналіз
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економіка
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:Вступ 3 1. Суть, структура і значення легкої промисловості 5 2. Передумови реалізації проекту підвищення ефективності розробки та впровадження стратегії розвитку підприємства легкої промисловості ТФ «Легтекс» 8 3. Рекомендації по вдосконаленню реалізації проекту стратегічного розвитку ТФ “Легтекс” 16 Висновки 21 Перелік використаних джерел 23
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:За радянський період розвитку економіки виробництво засобів виробництва (групи А) розвивалося найбільше, а його частка у загальному обсязі виробництва становила 71,2% (1989р.). Частка виробництва групи Б (виробництво предметів споживання) становила 28,8%. З 1990р. почалися структурні зміни, спрямовані на виробництво товарів народного споживання. У 1995р. частка цієї ланки промисловості становила 30,8%. Ці прогресивні зміни мають і негативні риси тому, що головний його чинник пов'язаний з найбільшими темпами зниження виробництва групи А. Розвиток окремих галузей господарства України в останні часи свідчить про подолання кризових явищ та появу прогресивних тенденцій. До таких галузей відноситься й легка промисловість. За кілька останніх років вона перетворилася у найвідсталішу галузь господарства, яка не здатна повністю задовольнити внутрішній попит на різноманітніші вироби. Стан легкої промисловості на сьогодні потребує активного втручання і підтримки держави. Перспективи розвитку галузі будуть залежати від дієвості програми Мінпромполітики, яка має деталізувати завдання за строками, джерелами фінансування та індикаторами оцінки галузі. Першочерговими заходами мають стати створення рівноправних конкурентних умов для вітчизняних виробників (боротьба з контрабандою, «напівлегальним» імпортом, заниженням митної вартості), лібералізація доступу українських товарів на ринки західних країн, стимулювання легального (не тіньового) виробництва, підтримка технічного переоснащення галузі, підготовка кваліфікованого персоналу, забезпечення виробництва вітчизняною сировиною та інвестиційними ресурсами тощо. Підтримка пріоритетних галузей промисловості не може бути здійснена без підтримки великих національних інституцій, які здійснюють фінансово-кредитну підтримку розвитку. Заслуговує на увагу урядова ініціатива щодо стратегічного розвитку галузі. Генеральним завданням для галузі у перспективі є щорічний приріст виробництва на 10–12%. Очікується, що у 2007 р. поточна криза у легкій промисловості припиниться, проте запланований ріст інвестицій у галузь порівняно невеликий. Навіть за умови низької бази порівняння, приросту виробництва у легкій промисловості ймовірно не відбудеться. Ефективність роботи галузі у подальшому залежить від невідкладних заходів з боку держави щодо захисту вітчизняного товаровиробника та подальшого технічного переоснащення виробничих потужностей. Головною метою дослідження є визначення специфічних рис підвищення ефективності розробки та реалізації проектів стратегічного розвитку підприємства легкої промисловості України. Предметом дослідження є процес розробки та реалізації проекту стратегічного розвитку підприємства легкої промисловості України. Об’єктом дослідження є ТФ «Легтекс». В ході дослідження було використано методи аналізу й синтезу, пошуку та обробки статистичної інформації, метод узагальнень та прогнозування, математичного та графічного моделювання.
Объём работы:
21
Выводы:Сьогодні в конкурентній боротьбі перемагає лише конкурентоспроможне виробництво, тобто таке, яке, використовуючи досягнення науково-технічного прогресу, впроваджуючи новітні прогресивні технології, проводячи результативні маркетингові дослідження тощо, дозволяє суспільству задовольнити виробничі та особисті потреби в товарах, послугах, отримати ресурси як для розширеного відтворення, так і для розвитку невиробничої сфери, а окремому підприємцю – уникнути банкрутства, вижити в гострій конкурентній боротьбі за споживача, забезпечити ринки збуту та джерела інвестицій. Для досягнення підприємством конкурентоспроможного рівня необхідно досягти високих результатів, перш за все у виробничій діяльності, організації збуту і просуванні товарів, стабілізувати свій фінансовий стан і найголовніше – налагодити випуск конкурентоспроможної продукції. Оцінка конкурентоспроможності фірми на конкретному ринку або його сегменті основується на ретельному аналізі технологічних, виробничих, фінансових і збутових можливостей фірми. Вона призвана визначити потенційні можливості фірми і заходи, які вона повинна застосувати для забезпечення конкретних позицій на конкретному ринку. Результати досліджень конкурентоспроможності підприємства можуть і повинні використовуватися при розробці стратегії фірми, її технічної, асортиментної і збутової політики. В сучасних умовах конкурентоспроможність фірми на ринку є головним критерієм ефективності виробництва, оцінки ефективності системи управління. З метою підвищення конкурентоспроможності ТФ “Легтекс” необхідно впроваджувати в життя ряд організаційних заходів: - подальше забезпечення техніко-економічних і якісних показників, що створюють пріоритетність продукції фірми на ринку; - зміни якості виробів і його техніко-економічних параметрів з метою врахування вимог споживачів і їх конкретних запитів, підвищення уваги до надійності продукції; - виявлення і забезпечення переваг продукції порівняно з його замінниками; - виявлення переваг і недоліків товарів-аналогів, що випускаються конкурентами, і відповідне використання цих результатів фірмою; - вивчення заходів конкурентів з удосконалення аналогів товарів, з якими вони виступають на ринку, і розробка міроприємств, які дають переваги у порівнянні з конкурентами; - визначення і впровадження можливих модифікацій продуктів шляхом підвищення якісних характеристик, таких, наприклад, як: довговічність, надійність, економічність в експлуатації, покращання дизайну; - виявлення і використання цінових факторів підвищення конкурентоздатності продукції, у тому числі тих, що використовують конкуренти (скидки з ціни, строки виготовлення та поставок продукції тощо); - знаходження і використання можливих пріоритетних сфер застосування продукції; - диференціація продукції, що забезпечує відносно стійку перевагу покупців, що надається певним видам товарів; значення цінової конкуренції в цих умовах знижується. Оскільки покупці керуються склавшимися перевагами у відношенні якості продукції, особливостей її експлуатації, репутації фірми – виробника тощо; - вплив безпосередньо на споживача шляхом штучного обмеження надходження на ринок нових і більш прогресивних товарів, проведення активної рекламної діяльності, надання грошового або товарного кредиту, в часності шляхом розстрочки платежу тощо. Для ТФ “Легтекс” вважаю за доцільне подальше провадження стратегії диференціації з метою підтримання існуючих конкурентних переваг та підвищення конкурентоспроможності фірми.
Вариант:нет
Литература:1. Боумен К. Основы стратегического менеджмента. – М: Банки и биржи, юнити, 1997. – 175 с. 2. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. – М: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 148 с. 3. Виробництво товарів легкої промисловості України. – К. Міністерство пром. політики, 2007. – 128 с 4. Відродження виробництва товарів народного споживання – шлях до відродження економіки України // Легка промисловість, 1999 №3 с. 4 – 6 5. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 501 с. 6. Журнали “Легка промисловість”, 1999-2007 роки. 7. Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України за 1 півріччя та 9 місяців 2007 року. – К.: Держкомстат, 2007. – 586 с. 8. Проектний аналіз. / Під ред. С.О. Москвіна. – К: Лібра, 1998. – 366 с. 9. Статистичний бюлетень про основні показники роботи промисловості України за січень-вересень 2007 року. – К.: Держкомстат, 2007. – 118 с. 10. Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К.: Техніка, 2006. – 602 с. 11. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К.: Техніка, 2007. – 621 с. 12. Текстиль Маркет – Информационная система текстильной и легкой промышленности. – www//textilemarket.ru. 13. Томсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. – М: Банки и биржа, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)