Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Контроль та ревізія»

Американська школа менеджменту якості: основні принципи та особливості

Карточка работы:9006
Цена:
Тема: Американська школа менеджменту якості: основні принципи та особливості
Предмет:Контроль та ревізія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Якість, стандартизація та сертифікація продуктів АПК
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1. Сутність основних понять та категорій системи управління якістю 5 Розділ 2. Класичні та сучасні підходи до управління якістю 13 В залежності від об`єкту контроля 13 Розділ 3. Досвід управління якістю в США 15 3.1. Американська школа менеджменту якості 15 3.2. Структура та складові системи управління якістю 16 Розділ 4. Загальні вимоги до системи управління якістю в Україні 20 Висновки 23 Список використаної літератури 26
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление: На сучасному етапі розвитку економіки України питання забезпечення якості продукції є стратегічним завданням, що постає перед кожним суб`єктом господарювання. Вихід нашої країни на світовий ринок висуває на перший план питання підвищення якості виробленої продукції та наданих послуг. Прагнення України інтегруватись в європейські і світові економічні структури вимагає засвоєння нових правил гри, що диктує ринкова економіка, в якій виживає та організація, котра має найсучасніші технології, найвищу якість продукції, найнижчі ціни і найвищі орієнтири стосовно найвимогливішого споживача. В умовах глобалізації ринку проблема якості є актуальною для всіх країн і організацій, тому що тільки продукція високої якості може бути конкурентоспроможною. Ефективність цього інструменту тепер особливо зростає у зв`язку з прийняттям у багатьох країнах законодавства, яке встановлює жорсткі вимоги щодо безпечності продукції для здоров`я та життя людини, захисту прав та інтересів споживачів, охорони навколишнього природного середовища. Таким чином проблема забезпечення якості є комплексною і вирішувати її традиційними методами, тобто лише шляхом контролю якості готової продукції, практично не можливо. Повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю.Відомий американський спеціаліст Едвард Демінг ще в 1950р. писав, що на 85% вирішення проблеми залежить не від людей, а від системи управління якістю. Значну роль у підвищенні якості відіграють стандарти, які є нормативною базою систем якості. Загальновизнаними на сьогодні є міжнародні стандарти ISO серії 9000, які сконцентрували досвід управління якістю, нагромаджений в різних країнах. У багатьох країнах, в тому числі в Україні, вони прийняті як національні, а в Україні введені в дію з 1 жовтня 2001р. У вирішенні завдань, які постали перед українськими виробниками, важливу роль відіграють фахівці, що володіють сучасними методами менежменту якості на базі національних, європейських і міжнародних нормативно-правових документів у сфері якості. Мета роботи: проаналізувати економічну сутність якості та розглянути підходи американської школи менеджменту до управління якістю на підприємстві. Інформаційною базою роботи є законодавча база України, фінансово-економічна звітність, баланс підприємства, джерела наукової і навчальної літератури і стандарти.
Объём работы:
25
Выводы: Проблема забезпечення якості така ж стара, як саме людство. В усі часи люди прагнули забезпечити високу якість, особливо в тих випадках, коли треба було гарантувати її безпеку. В сучасних умовах використання військової та космічної техніки, атомних електростанцій, погіршення екології, проблема безпеки людини стала особливо актуальною. Проблема забезпечення якості є комплексною і вирішувати її традиційними методами, тобто лише шляхом контролю якості готової продукції, практично не можливо. Повинен бути комплексний, системний підхід, реалізація якого можлива лише в рамках системи управління якістю. Якість продукції дуже багатогранна. Вона має фізичну і технічну суть, тому що продукція – це фізична речовина, змінена працею людини. Існує дуже багато визначень поняття “якість” і всі вони доповнюють один одного, тому це буде невірно навести декілька визначень і цим обмежитися. На якість продукції впливає значна кількість факторів, які діють як самостійно, такі у взаємозв'язку між собою, як на окремих стадіях життєвого циклу продукції, так і на кількох. Але всі фактори можна об єднати в 4 групи: технічні, організаційні, економічні і суб'єктивні. Планування якості зводиться до планування якісних характеристик, плануванню надійності виробів на стадії їх розробки. Науковою основою сучасного технічного контролю стали математико-статистичні методи. Система менеджменту якості – це організаційна основа управління підприємством, яка в широкому розумінні може розглядатися як система управління, що спрямовує та контролює діяльність організації щодо якості; цю систему треба розглядати як широку організаційну структуру, яка виконує не тільки функції управління якістю, але й включає елементи з інших сфер діяльності, котрі найбільше впливають на якість продукції. [12] В умовах ринкової економіки успішна діяльність будь-якої компанії можлива лише в тому випадку, коли вироблені нею продукція та послуги: - відповідають чітко визначеним потребам, середовищу застосування і призначення; - мають необхідні споживчі властивості; - відповідають діючим нормативним документам; - відповідають чинному законодавству та іншим вимогам суспільства; - пропонуються покупцеві за конкурентноспроможними цінами; - обумовлюють одержання прибутку. Система менеджменту якості (СМЯ) підприємства будується з урахуванням головної умови, згідно з якою для досягнення вищезазначених цілей необхідно організувати діяльність так, щоб тримати під контролем усі технічні, адміністративні та людські чинники (ресурси), що впливають на якість виробленої програмної продукції і послуг. Управління якістю повинно бути орієнтоване на виявлення, скорочення, усунення, а головне, своєчасне запобігання випуску продукції незадовільної якості. Важливість впровадження високоефективної СМЯ вже давно усвідомлена у всьому світі. Кількість СМЯ підприємств, що відповідають міжнародним стандартам, уже зараз досягає кількох десятків тисяч. Центральну роль у цьому русі відіграють країни Європейського економічного співтовариства. Насиченість Європейського ринку призвела до структуризації фірм за рівнем і стабільністю якості. Цивілізованість ринкових відносин у Західній Європі визначається наявністю найкращих договірних правил визначення рівня і стабільності якості. Міжнародні стандарти якості втілили в себе весь накопичений міжнародним співтовариством досвід у галузі управління якістю. Крім того, існує і чисто економічний інтерес у створенні СМЯ. У більшості випадків понести значні єдиноразові витрати на створення і сертифікацію СМЯ вигідніше, ніж меншими частинами, але багаторазово платити за сертифікацію нових продуктів чи версій. Зараз із упевненістю можна сказати, що ті фірми, яким не вдається створити сучасні високоефективні СМЯ, не зможуть досягти першості в конкурентній боротьбі, а відсутність останніх і надалі зовсім може привести до їхнього економічного краху. Отриманий міжнародним співтовариством досвід у галузі якості дозволив визначити вимоги і рекомендації до структури й організації СМЯ підприємства. Своє конкретне відображення вони знайшли у вигляді основних міжнародних стандартів серії ISO 9000, що діють із 1987 р., перевидані в 2000 р. і з 2001р. введені як державні стандарти України ДСТУ ISO 9000, ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 9004, а також у вигляді державних стандартів ДСТУ ISO серії 10000, спрямованих на підтримуючі технології забезпечення й оцінки СМЯ. Альтернативи цим стандартам немає. У питаннях їх доцільності існує повна згода в тому, що СМЯ забезпечують: - своєчасне запобігання й усунення невідповідностей у процесі розробки, впровадження та супроводження програмних засобів; - довіру між замовником і клієнтом; - підвищення ефективності виробництва; - конкурентоспроможність програмної продукції; зростання професіоналізму і зацікавленості співробітників фірм-виробників програмної продукції. Сучасна концепція якості TQM склалась на початку 1980-х років. Найбільше поширення концепція отримала в таких промислово розвинених країнах як США, ФРН, Велика Британія, Швеція, Японія, Південна Корея, Тайвань. Система менеджменту якості (СМЯ) будується і функціонує так, щоб тримати під контролем усі технічні, адміністративні та людські ресурси, що впливають на якість виробленої продукції та послуг. Система менеджменту якості – це організаційна основа управління підприємством, яка в широкому розумінні може розглядатися як система управління, що спрямовує та контролює діяльність організації щодо якості.
Вариант:нет
Литература:1. Україна. Закони. Указ Президента України N 113/2001 «Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції». - К.:Парл. вид-во, 2001. - 6 с. 2. Законодавство України в сфері забезпечення якості продукції/станом на 01.01.2001. - К.:Парл. вид-во, 2001. - 213 с. 3. Державний стандарт України ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000, IDT) 4. Азгальдов Г.Г. Спочивна вартість та її вимірювання./на рос. мові/.-M.: Економіка, 1971.-167 c. 5. Акаев Ш. М. Методика анализа зависимости качества и конкуpентоспособности пpодукции от уpовня ее обновления/ HАH Укpаины. Ин-т экономики пpом-сти. — Донецк, 1998. — 23 с. 6. Антонов Г. А. Основы стандаpтизации и упpавление качеством пpодукции: [Учеб. для студентов экон. вузов: В 3 ч.] / Санкт-Петеpбуpг. ун-т экономики и финансов и дp. — Cанкт-Петеpбуpг, 1995-. Ч.1. — 1995. — 144, [1]с. 7. Бадалов Л.М. Економічні проблеми підвищення якості продукції. . /на рос. мові/. - М.: Економіка, 1982. - 192 с. 8. Беленький П.Е. Планово-економічне регулювання якості. /на рос. мові/.- К.: Наукова думка, 1985. - 99с. 9. Бичківський Р. В. Упpавління якістю: Hавч. посіб. / Деpж. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів, 2000. — 327, [1] с.: іл. 10. Богуслаев В. А. и др. Система качества пpомышленного пpедпpиятия (базовые основы сеpтификации – теоpия и пpактика)/ Богуслаев В. А., Жеманюк П. Д., Захаpов Г. А.; [Редкол.: Андpеев О. Ю. и дp.]. — Запоpожье: АО ”Мотоp Січ”, 1996. — 182 с.: ил., табл. 11. Ван-Желен В. Бизнес, товаp, качество: Совpемен. куpс. лекций для менеджеpов, бизнесменов, товаpопpоизводителей и инженеpов. — Симфеpополь: Сонат, 1993. — 197с.: ил., табл. 12. Доманцевич H. І. и др. Основи стандаpтизації, метpології та упpавління якістю: [Hавч. посіб. для студентів кооп. вищ. навч. закладів] / Доманцевич H. І., Полікаpпов І. С., Яцишин Б. П.; Hавч.-метод. центp ”Укоопосвіта”. — К., 1997. — 219 с. 13. Измеpение качества пpодукции: Вопpосы квалиметpии / [Под pед. А. В. Гличева]. — М.: Изд-во стандаpтов, 1971. — 256, [1] с.: ил., табл. 14. Кpемнев Г. Р. Упpавление пpоизводительностью и качеством/ Гос. ун-т упp., Hац. фонд подгот. кадpов; [Hауч. pед. Зобов А. М.]. — М.: ИHФРА-М, 1999. — ХХІІІ, 287с.: табл. — (Упpавление pазвитием оpганизации. 17-модульная пpогpамма для менеджеpов; Модуль 5). — (Развитие упpавления. Пpогpамма). 15. Качество пpодукции и системы технологий: [Учеб. пособие для студентов вузов техн. и экон. пpофилей, спец. ”Техн. пеp. ”: В 4 кн.] / Сум. гос. ун-т; Под общ. pед. П. H. Учаева. — Сумы, 1999-. Кн.1: Качество пpомышленной пpодукции / [Учаев П. H., Eщенко А. И., Учаева С. П. и дp.]. — 1999. — 130 c.: ил., табл. 16. Качество пpодукции и эффективность пpоизводства: измеpение, анализ, pезеpвы/ [Ф. E. Поклонский, Б. Т. Клияненко, В. К. Мухопадов и дp.; Отв. pед. Ф. E. Поклонский]; АH Укpаины. Ин-т экономики пpом-сти. — К.: Hаук. думка, 1993. — 152с.: ил., табл. 17. Кеннеди, Лаppи У. Качественный менеджмент в беспpибыльной сфеpе/ [Пеp. Ю. А. Константиновой]. — Спб.: Отд-ние изд-ва ”Пpосвещение”, 1994. — 175с. 18. Киpяш В. Г. и др. Спpавочник по контpолю качества стpоительства зданий и сооpужений: Пpоизводство, контpоль и пpиемка стpоит.-монтаж. pабот / Киpяш В. Г., Чечеткин С. H., Александpов А. H.; [Под общ. pед. В. М. Голопеpова и дp.] . — Днепpопетpовск: Б. и., -. Ч.2, т.1. — 1999. — 377, [1] с.: ил., табл. 19. Контpоль качества и сеpтификация в легкой пpомышленности: Толковый словаpь / [Беpезенко H. П., Савчук H. Г., Hикитенко Г. Г. и дp.; Ред. В. И. Мазной]. — К.: Hаук. думка, 1995. — 198, [1] с.: ил. 20. Куцын А. H. и др. Конкуpентоспособность и качество машиностpоительной пpодукции: (С теpминол. слов.) / А. H. Куцын, Б. М. Аpпентьев, А. С. Зенкин. — К. : Техніка, 1997. — 165, [2] с.: ил., табл. 21. Hазаpов H. Г., Аpхангельская E. А. Совpеменные методы и алгоpитмы обpаботки измеpений и контpоля качества пpодукции: [Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по напpавлению ”Метpология, стандаpтизация и сеpтификация”, спец. ”Метpология и метpол. обеспечение”]. — М.: Изд-во стандаpтов, 1995. — 161, [1] с.: ил. 22. Окpепилов В. В. Всеобщее упpавление качеством: [Учеб. для студентов вузов] / Санкт-Петеpбуpг. ун-т экономики и финансов. — [Спб.], 1996. Кн.4: Защита пpав потpебителей. — 1996. — 239 с. 23. Покловський Р.Ю., Клияненко Б.Т., Мухопадов В.К. та ін. Якість продукції та ефективність виробництва: вимірювання, аналіз, резерви. -К.: Наукова думка, 1993. 24. Пpогpесс. Технология. Качество: Тpуды Втоpого конгp. двигателестpоителей Укpаины с иностp. участием, 22-25 сент.1997 г. / Ин-т машин и систем Минпpомпол и HАH Укpаины и дp.; [Редкол.: Лящов В. Т. (пpед.) и дp.]. — К.; Х.; Рыбачье, 1997. — 369с.: ил. 25. Плугин А. H. Метpология, стандаpтизация и упpавление качеством: Учеб. пособие / Хаpьков. ин-т инженеpов ж.-д. тpансп. — Х., 1993. — 116с.: ил. 26. Свиткин М. Практичекие аспекты внедрения стандартов ИСО серии 9000:2000/ Стандарты и качество/ 1 – 2003. 27. Соколенко В. H. Упpавление качеством пpодукции и услуг/ Инж. АH Укpаины; Под pед. Пpодиуса И. П. — Одесса: Чоpномоp’я, 1994. — 197с. 28. Фомин В. H. Квалиметpия. Упpавление качеством. Сеpтификация: Куpс лекций / Ассоц. авт. и изд. ”Тандем”. — М.: [ЭКМОС], 2000. — 319с.: табл. 29. Фомичев С. К. и др. Основы упpавления качеством: Учеб. пособие / Фомичев С. К., Стаpостина А. А., Скpябина H. И.; [Отв. pед. И. В. Хpонюк]; Межpегион. акад. упp. пеpсоналом. — К., 2000. — 193, [1] с.: ил., табл. 30. Фінанси підприємств. Підручник. / Ред. Поддєрьогін А.П.. – К.: КНЕУ – 2000. – 460 с. 31. Фридман Пол Аудит. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996., 663 с. 32. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 663 с. 33. Чеpнега О. Б. Использование методов менеджмента качества для повышения конкуpентоспособности пpедпpиятия/ HАH Укpаины. Ин-т экономики пpом-сти; [Hауч. pед. Ф. E. Поклонский]. — Донецк, 1999. — 91 с.: ил. 34. В.А.Лапидус.Всеобщее качество в российских компаниях.- Москва, 2000.-432 с. 35. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. – М.: Дело., 1992 – 320 с. 36. Шаповал М. І. Основи стандаpтизації, упpавління якістю і сеpтифікації: [Підpучник]. — 2-е вид. — К.: Укp.-фін. ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. — 148, [1] с.: іл., табл. 37. Шаповал М. І. Основи стандаpтизації, упpавління якістю і сеpтифікації: [Підpучник] / Eвpоп. ун-т фінансів, інфоpм. систем, менедж. і бізнесу. — 3-є вид., пеpеpоб. і допов. — К.: Вид-во Євpоп. ун-ту фінансів, інфоpм. систем, менедж. і бізнесу, 2000. — 172, [2] с.: табл. 38. Шевченко Л.С. Введение в маркетинг: Учеб.-практ. пособие. – Х.: Консум., 2000. – 672 с. 39. Шеремет А.Д., Сойфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра – М, 1995. – 172 с. 40. Шестопал Г.С. Акціонерні товариства: організація та діяльність. – К., 1997. – 341 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (40)