Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Задачі по страхуванню за 4 курс

Карточка работы:40152
Цена:
Тема: Задачі по страхуванню за 4 курс
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 6.2.1. Майно застраховано по системі пропорційної відповідальності. Страхова сума встановлена в 9000 грн. Страхова вартість 12000 грн. Безумовна франшиза – 2,5 %. Прямий збиток становить 6800 грн. Найти суму виплати. Задача 6.2.2. При страхуванні майна громадян на протязі року в страховій компанії були доержані такі показники: - Кількість страховий подій L = 6; - Число об’єктів страхування n=1000; - Число застрахованих об’єктів, що постраждали внаслідок страхового випадку m = 100; - Сума виплаченого страховиком відшкодування збитків на 1 обєкт Вт = 700 грн.; - Страхова сума, що припадає на один пошкоджений об’єкт страхової сукупності Ст = 1000 грн.; - Сума виплаченого страхового відшкодування для всіх об’єктів, що постраждали, В = 400000 грн.; - Страхова сума для всіх об’єктів страхування С=1200000 грн.; - Сума зібраних страхових премій Р=12000 грн. Оцінити діяльність страхової компанії по страхуванню майна громадян на підставі розрахунку наступних статистичних показників: частоти страхових подій (Чсп); коефіцієнта кумуляції (Кк), коефіцієнта збитковості (Кзб); збитковості страхової суми (З), середньої страхової суми (Сс), норми збитковості (Nз), частоти збитків (Чз) Задача 6.2.3. Розрахувати річну брутто ставку страхового тарифу (в відсотках) при страхуванні автомобілів на підставі теорії імовірності при заданих величинах наступних параметрів: - Кількість виплат за рік Кв = 200; - Кількість укладених за рік договорів страхування Кд=1000; - Середня величина страхового відшкодування на 1 договір Св=5000 грн.; - Середня страхова сума на 1 договір Сс=12000 грн.; - Частина навантаження в абсолютній сумі Нс – не встановлюється; - Частина навантаженні, встановлена у відсотках, складає 6. Задача 6.2.4. Для оцінки платоспроможності за звітний період страхової компанії були надані наступні дані: - Вартість майна, тобто загальна сума активів, становить СА=100000 грн.; - Сума нематеріальних активів становить НА=6000 грн.; - Технічні резерви складають ТР=50000 грн.; - Сума страхових премій за звітний період складає СП=180000 грн.; - Сума виплат за звітний період складає СВ=60000 грн.; - Операції по перестрахуванню не виконувалися. Виконати відповідні розрахунки і визначити, чи виконується для цього страховика вимога Закону України «Про страхування» про перевищення фактичного запасу платоспроможності понад нормативного
ВУЗ:Український Державний Університет Фінансів і Міжнародної Торгівлі (УДУФМТ)
Содержание:1. Менеджмент страхової діяльності і фінансових операцій страховика. Формування страхового портфелю страховика. Фінансова стійкість та збитковість страхових операцій. 3 2. Страхування повітряних транспортних засобів. Страхова відповідальність і оцінка ризиків, вартості об’єкту та збитків. Зміст і форми типового договору страхування та особливості його укладання і виконання. Страховий тариф і його особливості (все - щодо повітряних транспортних засобів). 8 3. Обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті. Ризики, обчислення страхових платежів, зміст договорів страхування. Особливості укладення, виконання умов договорів страхування і сплати страхових відшкодувань 18 4. Страхування професійної відповідальності. Зміст страхування. Професійна відповідальність як об’єкт страхових відносин. Особливості реалізації. Напрямки розвитку необхідної законодавчої бази для цього виду страхування. 24 Задача 6.2.1. 31 Задача 6.2.2. 32 Задача 6.2.3. 33 Задача 6.2.4. 34 Перелік використаних джерел 36
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
34
Выводы:
Вариант:4
Литература:1. О страховании: Закон Украины, от 7 марта 1996 г. // ВВР. – 1996. – №18. – Ст.78. 2. Бігдаш В.Д. Страхування — К., 2006. — 444 с. 3. Борисова В.А. Організаційно-економічний механізм страхування / Борисова В.А., Огаренко О.В. — Суми: Довкілля, 2001. — 194 с. 4. Внукова Н.М. Страхування: теорія та практика. : Навч.-метод. посіб. / Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. — Х.: Бурун Кн., 2004. — 371 с. 5. Дацій Н.В. Страхування : Навч. посіб. / Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.» — Запоріжжя, 2005. — 146 с. 6. Залєтов О.М. Страхування UA : Навч. посіб. / За ред. О.О.Слюсаренко. — К.: Міжнар. агенція «BeeZone», 2003. — 304 с. 7. Кінащук Л.Л. Страхування: теорія та практика проведення. — К.: Атіка, 2004. — 111 с. 8. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків — Тернопіль: Екон. думка: Карт-бланш, 2002. — 570 с. 9. Лінькова О.Ю. Страхування : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т» — Х., 2006. — 239 с. 10. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика. — К.: Знання України, 2006. — 283 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (176)