Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Управлінський облік»

Інформаційні системи і технології обліку

Карточка работы:41081ф
Цена:
Тема: Інформаційні системи і технології обліку
Предмет:Управлінський облік
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Поняття та характеристики реквізитів і показників, як структурних один щь економічної інформації. 2. Види класифікаторів техніко-економічної інформації. 3. Етапи технологічного процесу комп'ютерної обробки економічної інформації. 4. Поняття вхідної мови пакета прикладних програм (ППП). Основні режими. 5. Принципи пошуку інформації в автоматизованих системах правових знань. 6. Практичне завдання: описати та привести структурну схему типового пакету для бухгалтерських задач. Описати взаємодію основних модулів схеми. Орієнтовна структура і обсяги контрольної роботи План (розділи) Обсяг у сторінках (приблизно) Короткий зміст (що потрібно висвітлити) Вступ до однієї Мета, загальна характеристика Назва кожного питання відповідно до завдання 3 (на кожне) Викладення суті питання з наведенням прикладів, короткими висновками та посилань на літературні джерела Висновки до однієї Прикладне значення Список літератури до однієї Додатки до трьох Якщо є
ВУЗ:Державна Академія Статистики, Обліку і Аудиту (ДАСОА)
Содержание:Вступ 3 1. Поняття та характеристики реквізитів і показників, як структурних одиниць економічної інформації 4 2. Види класифікаторів техніко-економічної інформації 6 3. Етапи технологічного процесу комп’ютерної обробки економічної інформації 9 4. Поняття вхідної мови пакета прикладних програм (ППП). Основні режими12 5. Принципи пошуку інформації в автоматизованих системах правових знань 14 Практичне завдання 18 Висновки 23 Список використаної літератури 25
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Важлива особливість сучасного етапу розвитку суспільства — спрямування економічних засобів управління підприємством на забезпечення раціонального ведення господарства в умовах дефіцитності ресурсів, досягнення високих кінцевих результатів із мінімальними витратами, ефективне регулювання виробництва адміністративними засобами, перехід до інтенсивного характеру розвитку виробництва на основі вдосконалення виробничого потенціалу підприємств. Сьогодні Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та національні стандарти бухгалтерського обліку багато питань залишають бухгалтерам, які повинні керуватися своєю професійною думкою, вміти використовувати облікові дані для планування та контролю за діяльністю підприємства, інтерпретувати інформацію залежно від характеру та сутності управлінських рішень, що приймаються на її основі. Оволодіти новими методами не можна без удосконалення інформаційної системи та використання сучасних інформаційних технологій у роботі бухгалтера. Нині підприємства потребують автоматизованої інформаційної системи обліку на базі сучасних засобів обчислювальної техніки, яка дає змогу забезпечити: ? повне та своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів; ? виконання контрольних і аудиторських завдань із метою одержання потрібної інформації про наявні відхилення; ? аналіз і прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства; ? одержання на основі автоматизації ефективних управлінських рішень.
Объём работы:
20
Выводы:В Україні складається нова економічна система, основою якої є ринкові відносини. Якісних змін зазнають і важелі управ¬ління. Зміни умов виробничої діяльності, потреба адекватного пристосування до неї системи управління сприяють не тільки вдосконаленню його організації, а й потребують перерозподілу функцій управління за рівнем відповідальності, формами їх взаємодії. Основу діяльності з управління будь-якого економічного об’єкта складають інформаційні системи, що мають складну побудову, склад яких залежить від роду діяльності та розміру підприємства, організації, фірми. Нині підприємства потребують автоматизованої інформаційної системи обліку на базі сучасних засобів обчислювальної техніки, яка дає змогу забезпечити: ? повне та своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів; ? виконання контрольних і аудиторських завдань із метою одержання потрібної інформації про наявні відхилення; ? аналіз і прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства; ? одержання на основі автоматизації ефективних управлінських рішень. В роботі розглянуто актуальні питання, щодо створення та функціонування автоматизованих інформаційних систем в Україні. Наведено основні визначення та поняття, а також приведено структурну схему програмного пакету для вирішення бухгалтерських задач. Пакет програм Б&У підтримує обмін даними між комп’ютерами, з’єднаними в локальну мережу. Можливе підключення до пакета програмних модулів, розроблених спеціально за технічним завданням Замовника. Програмні пакети систем бухгалтерського обліку містять такі масиви: довідників, каталогів та іншої умовно-постійної інформації. Довідники БД використовуються різними програмними модулями. Головна книга побудована на основі створення окремих БД для кожного рахунку.
Вариант:22
Литература:1. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 214 с. 2. Матієнко-Зубенко І. І., Терещенко Л. О., Богославець О. І. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 288 с. 3. Моделювання та інформаційні системи в економіці: Між¬відом. наук. зб. Вип. 68 / Відп. ред. М. Г. Твердохліб. — К.: КНЕУ, 2002. — 190 с. 4. Наконечний С. І., Савіна С. С. Математичне програмування: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 452 с. 5. Сендзюк М. А. Інформаційні системи в державному управлінні: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 000 с. 6. Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 187 с. 7. Тоцька Олеся Леонтіївна. Система обробки економічної інформації: Лабораторний практикум:Навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Економічний факультет. Кафедра фінансів підприємств і кредиту. — Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. — 148с. 8. Черняк Олександр Іванович, Ставицький Андрій Володимирович, Чорноус Галина Олександрівна. Системи обробки економічної інформації: Підручник. — К. : Знання, 2006. — 448с. 9. Шаповал Олена Федорівна. Економіка інформаційної діяльності: навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. — К. : Університет "Україна", 2007. — 192с. 10. Шквір Володимир Дмитрович, Загородній Анатолій Григорович, Височан Олег Степанович. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник. — 3-є вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 439c. 11. Царьов Микола Сергійович. Інформаційні системи і технології обліку в АПК: практикум: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 368с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (69)