Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Торгівля та комерція»Комерційна діяльність»

Вивчення попиту споживачів на годинники

Карточка работы:9008
Цена:
Тема: Вивчення попиту споживачів на годинники
Предмет:Комерційна діяльність
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Товаровед-логист
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Сутність товарного асортименту та фактори, які впливають на його формування в магазині 5 2. Дослідження попиту споживачів на підприємстві 13 3. Характеристика джерел закупівлі годинників та їх постачання на підприємствах 24 4. Організація продажу товарів 29 5. Удосконалення організації вивчення попиту споживачів на годинники та активізація їх продажу 32 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38 ДОДАТКИ 40
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Торгівля - величезна галузь народного господарства. У цю сферу залучене практично все населення країни або як продавців, або як покупців. В умовах розвиненого ринку інструментом господарювання торговельного підприємства є комерція в сфері товарного обігу - це сукупність комерційних операцій і процесів, спрямованих на ефективну купівлю-продаж і доведення товарів до споживачів з орієнтацією на попит і одержання реального прибутку. Щоб успішно торгувати, одні підвищують рівень маркетингу, або методів збуту, що, по суті, являє собою обрамлення продажу; інші зосереджують на прийомах продажу, тобто на безпосередній зустрічі між продавцем-постачальником і клієнтом-покупцем. Під торгівлею розуміється господарська діяльність з обороту, купівлі й продажу товарів. Причому в якості й продавців, і покупців можуть виступати юридичні особи, індивідуальні підприємці й фізичні особи без реєстрації як підприємців. Роль торгівлі в сучасному суспільстві величезна. З цієї точки зору актуальним є вивчення попиту на годинники як важливий атрибут сучасної людини. Годинники - яскравий атрибут моди нового тисячоріччя, втілення останніх досягнень технічної думки й у той час, продукція масового попиту, неодмінний аксесуар для всякої цивілізованої людини. Метою дослідження є вивчення попиту споживачів на годинники на прикладі магазину. Об’єктом дослідження є торгівельна діяльність магазину годинників ПП «Мирончук Тетяна Володимирівна» за адресою м. Київ, Оболонський проспект, 49. Предметом дослідження виступають організаційно-економічні механізми, задіяні у процесі вивчення попиту споживачів на годинники. Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження: - Визначити сутність товарного асортименту та фактори, які впливають на його формування в магазині; - Дослідити попит споживачів на підприємстві; - Комплексно охарактеризувати джерела закупівлі годинників та їх постачання на підприємствах; - Висвітлити організацію продажу товарів; - Проаналізувати механізми удосконалення організації вивчення попиту споживачів на годинники та активізація їх продажу. Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань торгівлі, комерційної діяльності, зокрема, найбільш повно ці проблеми висвітлені у роботах Акулича І.Л., Архіпова І.А., Клішніна В.Ф., Бурмистрова В.Г., Виноградової С.І., Гарелика М.А., Ляндмана Р.Д., Новікова М.Л., Гребнева А.І., Панкратова Ф.Г., Памбухчиянца В.К. та ін. У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити теоретичний, історичний, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, експертний метод вибору показників, методи економіко-статистичного аналізу, порівняння, методи опитування респондентів. Інформаційну базу дослідження склали теоретична та практична інформація, статистичні дані, опубліковані у наукових роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, періодичних виданнях. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; п’яти пунктів, узагальнюючих висновків за результатами дослідження, списку використаних джерел та додатків.
Объём работы:
35
Выводы:Таким чином, із проаналізованого дослідження можна зробити наступні висновки та узагальнення: Фірмовий магазин слід вважати зразковим роздрібним підприємством що представляє інтереси промислового підприємства (об'єднання), здійснює вивчення і формування попиту, реалізацію торгових і сервісних послуг покупцям при продажі окремих виробів або наборів згрупованих за ознакою комплексного споживання для задоволення по¬питу населення і формування оптимального асортиментного набору то¬варів. Планування роботи по вивченню і формуванню попиту у фірмових магазинах повинно відповідати таким основним вимогам: — максимальне підпорядкування усієї діяльності фірмових мага¬зинів інтересам виробничого підприємства (об'єднання), у віданні якого вони знаходяться; — своєчасне забезпечення об'єктивної і достатньо повної інформації про особливості поточного і перспективного розвитку попиту для прийняття промисловістю ефективних рішень щодо поліпшення асортименту і якості товарів, що випускаються; — максимальна конкретність у визначенні цілей і завдань вивчення і формування попиту, а також часу і коштів для їх розв'язання; — неухильне дотримання принципу безперервності планування, виходячи з того, що розробка квартальних планів вивчення і формування попиту здійснюється на підставі річних планів; — забезпечення перевірки виконання плану в цілому та окремих за¬ ходів, які плануються. Для отримання необхідної інформації у фірмових магазинах використовуються різні методи вивчення реалізованого, незадоволеного попиту і попиту, що формується. У фірмових магазинах використовуються спеціальні методи вивчення попиту споживачів: опитування покупців, виставка-продаж, виставка-огляд, пробний продаж, оперативний метод, «журнал незадоволеного попиту», спостереження в торгівельному залі, фокус-групи, бесіди з відвідувачами магазина, метод «очима покупця», аналіз маршрутів покупців, їхніх переваг щодо місця здійснення покупки. Нами досліджувався магазин годинників, оформлений на приватного підприємця Мирончук Тетяну Володимирівну. Магазин активно займається продажем різноманітних годинників різної цінової категорії з різних країн світу. Проаналізуємо джерела закупівлі годинників даного магазину. В досліджуваному магазині використовуються наступні види роздрібних продажів годинників: продаж товарів, з яким покупець знайомиться, оглядають стенди з годинниками, а також продаж через прилавок, за яким розвішані великі настінні годинники; продаж товарів за зразками; продаж на виставках. У даному магазині для вивчення попиту використовуються такі методи: - оперативний метод; - «журнал незадоволеного попиту»; - спостереження в торгівельному залі. - опитування покупців. Але опитуванню покупців приділяється недостатньо уваги, хоча, на нашу думку, саме цей метод вивчення попиту є найбільш актуальним для магазину годинників. Нами був розроблений опитувальник, який допоможе досліджуваному магазину в активізації продажу годинників. Усе вище наведені фактори щодо вивчення попиту на годинники, досліджені нами в магазині, були надані керівництву магазина, щоб надалі за цими результатами підприємство могло оптимізувати свої продажі, тобто проведена робота має практичну значимість, тому опитування відвідувачів магазина не треба ігнорувати, тому що як вони дають реальну картину попиту на годинники.
Вариант:нет
Литература:1. Закону України «Про захист прав споживачів». 2. Акулич И.Л. Маркетинг. – Мн.: Высшая школа, 2000. 3. Александров Ю.Л., Терещенко Н.Н., Петрученя И.В. Экономика торгового предприятия. – К.: Основа, 2003. 4. Архипов И.А., Клишнин В.Ф. Торговое оборудование. – М.: Академия, 2000. 5. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2002. 6. Бороненкова С. А., Маслова Л. И., Крылов С. И. Финансовый анализ предприятий. – Е.: Изд-во Урал. гос. университета, 2001. 7. Бурмистров В.Г. Организация торговли. – М.: Академия, 1998. 8. Виноградова С.И. Основы технологии торговых процессов. – М.: Академия, 2005. 9. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 10. Гарелик М.А., Ляндман Р.Д. Организация, оборудование и технология продажи товаров. – М.: Высшая школа, 1999. 11. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. Учебник. – М.: Экономика, 2006. 12. Новиков М.Л. Организация торговли. – М.: Аспект-Пресс, 1999. 13. Организация коммерческой деятельности: справ. Пособие / С.Н. Виноградова, С.П. Гурская, О.В. Пигунова и др.; Под общ. ред. С.Н. Виноградовой. – Мн.: Высшая школа, 2000. 14. Панкратов Ф.Г., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли. – М.: Просвещение, 2004. 15. Товароведение и организация торговли: Учеб. для нач. проф. образования / Под ред. А.Н.Неверова, Т.И.Чалых – М.: Академия, 2000. 16. Товароведение и организация торговли: Учеб. для нач. проф. образования / А.П. Новикова, Т.С. Голубкина, Н.С. Никифирова, С.А. Прокофьева. – М.: Академия,2000. 17. Товароведение и организация: Учебник / Под ред. А.Н. Неверова. – М.: Академия, 2000. 18. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник / Под ред. Л.А. Брагина. – М.: Академия, 2000. 19. Шуляк П.Н. Ценообразование / Учебно – практическое пособие. – М.: Информационно- практический центр «Маркетинг»,2004. 20. Щур Д.л., Труханович Л.В. Основы торговли. Розничная торговля. – Х.: Олди-Плюс, 2005. 21. Экономика предприятия: Учеб. Пособие / Л.Н. Нехорошева, Н.Б. Антонова, М.А. Зайцева и др.; Под общ. ред. Л.Н. Нехорошевой. – Мн.: Выш. Шк., 2003. 22. Экономика торговли предприятия: Методические рекомендации к выполнению курсовой работы для студентов специальностей 060800 «Экономика и управление на предприятии торговли и общественного питания» и 061400 «коммерция» (351300 торговое дело) всех форм обучения. – К.: РИО КГПУ, 2002. 23. Экономика торгового предприятия: Учебник для вузов / Под ред. А.И. Гребнева. М., 1996. Яновский А.М. Содействие продаже товара // СТИН. – 2003. – № 5. 24. Экономический анализ: Учебник для вузов / Под ред. А.Т. Гиляровской. – М.: ЮНИТИ -ДАНА, 2001.
Дополнительная информация:Товаро-транспортная накладная, брошюры, сертефикаты, прейскуранты, разработать анкету-опрос. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (46)