Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Опалювальні системи

Карточка работы:9012
Цена:
Тема: Опалювальні системи
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Маркетинг на ринку товарів та послуг
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание:Вступ 3 1.Завдання роздрібної торгівлі по підвищенню ефективності роздрібного товарообороту 4 2.Організаційно-економічна характеристика підприємства 11 3.Методи продажу товарів у роздрібній торгівлі, їх використання магазином 15 4.Організація реклами при продажу товарів 19 5.Удосконалення роздрібного продажу у магазині 24 Висновки і пропозиції 41 Список використаної літератури 44 ДОДАТКИ
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах демократизації суспільного життя, економічної pефоpми, переходу до ринкових відносин підприємствам надані широкі права в сфері господарської діяльності. В цьому зв'язку на перший план виходить необхідність введення нової, раціональної системи управління, яка сприяла б виявленню і реалізації всіх наявних у підприємства pезеpвів. Виникає необхідність перегляду багатьох положень традиційної системи управління. Одним з напрямків оптимізації ринкової поведінки підприємств є здійснення заходів з оптимізації роздрібного товарообігу та роздрібної торгівлі, яка повинна бути спрямована на отримання не тільки максимальних прибутків та захоплення нових ринків, але й на рішення стратегічних завдань підприємства. З цієї точки зору велика увага при формуванні засад збутової політики будь-якого підприємства повинна приділятися вибору найбільш ефективних методів роздрібної торгівлі Головною метою цього дослідження є аналіз роздрібної торгівлі продукцією базового підприємства та визначення специфіки збуту на ньому. Предметом дослідження є роздрібна торгівля підприємства як завершальний елемент виробничого циклу. Об’єктом дослідження обрано приватне підприємство «Тепло плюс». В дослідженні використовувалися наступні методи: аналізу та синтезу, передбачення, тактичного планування, аналізу ризиків та їх ймовірності, порівняння та ін.
Объём работы:
40
Выводы:В сфері маркетингу особлива увага приділяється управлінню товарорухом, визначенню основних методів та прийомів організації продажу товарів кінцевим споживачам. Все це дозволяє розробити систему маркетингових заходів, які відповідають виявленому стану ринку та попиту зокрема, та враховують необхідність коригування маркетингової стратегії підприємства, яка спрямована на збільшення прибутковості та власної присутності на ринку. Політика в галузі роздрібної торгівлі охоплює усі заходи, які націлені на проведення у життя та оптимізацію таких стратегічно важливих напрямків, як: збут з метою закріплення контингенту покупців (форми збуту); збут з метою завойовування нових прошарків покупців (методи збуту); фізична дистрібуція (логістика маркетингу). З функціональної точки зору збут через систему роздрібної торгівлі – це сукупність усіх видів діяльності, які необхідні для доведення фізичного обсягу певних видів товарів то відповідного споживача. Ці функції, які прийнято називати торгово-збутовими, можуть бути виконані на належному рівні тільки спеціалізованими торгівельними організаціями. Маркетингова комунікація (просування) - це механізм передачі покупцю своєї інформації, це елемент маркетингової структури, що забезпечує зв'язок основних маркетингових послань з цільовими аудиторіями. Успішна робота маркетингу залежить не тільки від потрібного продукту гарної якості, орієнтованої на ринок, цінової політики, надійної й ефективної мережі дистриб’юторів. Необхідний також систематичний і ефективний зв'язок з потенційним клієнтом і торговими посередниками, що скорочує розрив між виробником продукції і його споживачем. Головна мета цього зв'язку – надання впливу на цільову групу. Необхідно вселити таке представлення про чи товар послузі, що змінило б існували до цього погляди і вплинуло на майбутнє поводження. Вважається, що комунікаційні задачі маркетингу не виконуються ефективно, якщо зневажати іншими інструментами маркетингу, а саме, якщо немає правильного вибору щодо продукту, ціни і методів дистрібуції. Неможливо досягти бажаного результату, якщо використовувати тільки один комунікаційний канал. У програмі просування повинні бути скомбіновані різні методи. Власне кажучи важливий потенціал кожного з методів просування і їхній потенціал по взаємній підтримці. Планування діяльності підприємства є важливою складовою управлінської діяльності та має на меті реалізацію загальної стратегії його розвитку. В умовах рекламного бізнесу планування рекламної діяльності є головною управлінською функцією та передумовою ефективної реалізації завдань підприємства. Аналіз ефективності збутової діяльності було проведено на прикладі ПП „Тепло плюс” та дозволило зробити наступні висновки. У цілому, ПП „Тепло плюс” може бути охарактеризоване як високоефективне функціонуюче підприємство в сфері роздрібного продажу обладнання побутового призначення. Організаційна і функціональна структура керування ПП „Тепло плюс” спрямована на рішення задач у сфері обслуговування клієнтів і здійснення виробничого процесу на високому рівні. Про це свідчать і основні результати господарської діяльності підприємства. Так у 2006 році на ПП „Тепло плюс” відбувалося збільшення обсягів продукції, як у натуральному відношенні в 1,6 рази в порівнянні з 2004 роком, так і у вартісному вираженні в 1,61 рази в порівнянних цінах. Це відбувалося за рахунок значного збільшення попиту на продукцію, що випускається. Збільшення фондовіддачі спричинило за собою збільшення рентабельністі основних фондів на 173,9 % у 2006 році в порівнянні з 2004 роком. Також у 2006 році спостерігається значне зростання продуктивності праці працюючих на 28,31 %, що позитивно вплинуло на обсяг товарної продукції, він збільшився на 60,87 %. Але не дивлячись на це відбулося збільшення фонду заробітної плати на 82,54 % і отже середньомісячної заробітної плати на 45,6 %. У роботі, на основі узагальнення провідного досвіду управління роздрібним товарообігом та продажем продукції, розглянуті деякі аспекти удосконалення функціонування ПП „Тепло плюс”. Реалізація запропонованих заходів дозволить істотно поліпшити фінансово-економічні показники діяльності підприємства, приведе до подальшого зміцнення його конкурентних позицій на ринку систем опалювання та теплозабезпечення в Україні.
Вариант:нет
Литература: 1. Аникиев С. Н. Методика розробки плана маркетинга. М.:1994 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб: Питер Ком, 2000. – 416 с. 3. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика. 1989. - 519с. 4. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М. Экономика : 1990\207 с. 5. Бланк И.А. Торгово-посредническое предпринимательство - К.:УФИМБ, 1992 г. - 204 с. 6. Бланк И.А. Торговый менеджмент. - К.:УФИМБ, 1997 г. - 408 с. 7. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента /пер. с англ. под. ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 175с. 8. Голубков Е. П. Маркетинг - стратегии, планы, структуры. М.:”Издательское Дело”1995 \189 с. 9. Гольцберг М.А. Торговля. - М.: Бином, 1994 г. - 480 с. 10. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала в 2-х томах. 11. Дейян А. Троадек А. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи. \”Прогресс” \ М.:1994 189 с. 12. Деловое планирование (Методы, организация. Современная практика): Учебное пособие/под. ред. В.М. Попова - М.: Финансы и статистика,1997.- 368с. 13. Демб А., Нойбауер Ф.–Ф. Корпоративне управління: Віч-на-віч з парадоксами / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 302 с. 14. Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия: Монография. - Харьков: Основа, 1995. - 160с. 15. Дихтль Е. Практический маркетинг: учебное пособие. \”Высшая школа”\ М.: 1995г. 254 с. 16. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб: Издательство “Питер”, 2000. – 560 с. 17. Забелин П.В., Мойсеева Н.К. Основы стратегического управления: Учебн. пособие - М.: Информационно-внедренческий центр “маркетинг”, 1997. - 195с. 18. Портер, Майкл, Э. Конкуренция.: Пер с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 495 с. 19. Потрубач Н.Н., Социально-экономические проблемы совершенствования системы управления предприятием в условиях экономической реформы, М: 2003. 20. Потрубач Н.Н., Формирование и развитие механизма управления производством в условиях перехода к рынку - Сарат. Ун-т: 1998. 21. Стратегическое планирование/под. ред. Уткина Э.А. -М.: Ассоциация авторов и издателей “ТЕНДЕМ”. Издательство ЭКМОС, 1998. - 440с. 22. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с. 23. Третьяк О. А. Маркетинг: взаимосвязи производства, торговли и потребления. С.П.Б.: 1992 24. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие - М.: ЗАО “Бизнес-школа” Интел- Синтез, 1997. 304с. 25. Хисрик Р. Д. Торговля и менеджмент продаж. М.:1996 26. Шерр И.Ф. Учение о торговле ( в 2-х тт.) - М.: Прогресс, 1993 г.
Дополнительная информация:Магазин «ТеплоПлюс»; номенклатура товарів: газові котли, газові колонки, конвектори, радіатори, насоси, металочерепиця, металопластикові вікна та двері. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (515)