Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Закони грошового обігу

Карточка работы:1300
Цена:
Тема: Закони грошового обігу
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2008
Специальность (факультет):Менеджер реклами
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Теоретичні основи сутності грошей 6 1.1 Сутність грошей 6 1.2 Еволюція форм грошей 8 1.3 Функції грошей 13 2. Аналіз грошового обігу в Україні 16 2.1 Суть і структура грошового обігу 16 2.2 Сучасний стан та проблеми функціонування грошового ринку України 18 2.3 Форми безготівкових розрахунків та способи платежу між підприємствами 25 3. Механізм дії закону грошового обігу 38 3.1 Закон грошового обігу 38 3.2 Грошова маса та її показники 40 3.3 Регулювання грошової маси 43 Висновок 47 Список використаної літератури 50
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Важливу роль у забезпеченні процесу розширеного відтворення відіграють гроші. На їх використанні базується більшість економічних інструментів господарювання: ціноутворення, оплата праці, комерційний розрахунок, фінанси, податки, розрахунково-платіжні відносини, інвестиційна діяльність тощо. З урахуванням закономірностей функціонування грошей формується економічна політика держави, відбувається ринкове регулювання всіх сфер економічного життя суспільства. Грошима можна кількісно виразити економічні процеси і явища у процесі розвитку суспільного відтворення. Так, за їх допомогою підприємство визначає витрати і доходи від реалізації продукції, рівень прибутковості виробництва. А на макроекономічному рівні визначають такі показники розвитку економіки: обсяг валового національного продукту, національного доходу, інвестицій, фінансових і кредитних ресурсів. Без цього неможливе нормальне регулювання соціально-економічного життя суспільства. Сучасний стан трасформації економіки України характеризується розвитком стабілізаційних процесів і переходом до сталого економічного зростання. Поява нових тенденцій у проведенні ринкових реформ, вихід з глибокої економічної кризи та формування засад ринкової економіки вимагають адаптації сучасних ринкових методів регулювання грошового обороту до реалій економіки України. Державне регулювання грошового ринку в сучасних економіках виконує пріоритетну роль у досягненні цілей грошово-кредитної політики. Тривалий процес ринкової транзиції вимагає постійного розвитку та адаптації можливостей ті методів державного регулювання грошового ринку до певного етапу ринкових реформ. Регулювання грошового ринку в арсеналі державної економічної політики в сучасний період трансформації набуває нового змісту і спроможне утвердити тенденції економічного зростання, стабільності цін, скорочення безробіття та прискорити інтеграцію України у світову економіку. Можливості регулятивного впливу грошової пропозиції на економічну активність зумовлені характером функціонування економічних систем і змістом грошово-кредитної політики. Динаміка трансформаційних процесів вимагає їх своєчасного теоретичного осмислення та науково-методологічного обгрунтування в контексті сучасних монетарних концепцій та їх практичної реалізації. Регулятивний вплив зміни грошового ринку поступово наближається до параметрів, властивих ринковим економікам. Проблематику державного регулювання грошового обігу започаткували у своїх роботах Дж. М. Кейнс, М. Фрідмен, М. Туган-Барановський, І. Фішер, Ф. Хайєк, С. Харрис, Дж. Хікс, Дж. Долан, Р. Давідсон, К. Макконел, Д. Сакс, Т. Саржент, Р. Лукас, Л. Лоуренс, С. Мишкін та ін. Дослідженню різних аспектів монетарної теорії та державного регулювання грошового ринку приділяють увагу у своїх працях Г. Башнянин, Д. Богиня, А. Гальчинський, В. Ємєць, О. Дзюблюк, М. Жуков, І. Михасюк, А. Мороз, М. Савлук, І. Лукінов, В. Усоскін, А. Чухно, О. Шаров, В. Ющенко та ін. водночас в економічній літературі відсутні дослідження, які б інтегрували різноманітні аспекти державного регулювання грошового ринку в перехідних економіках. Не знайшли належного висвітлення в теоретичних розробках питання оцінки результативності регулювання грошового ринку в контексті їх макроекономічних наслідків. Мета і основні завдання курсової роботи. Метою курсової роботи є розвиток теоретико-методологічних підходів до функціонування законів грошового обігу в економіці України. Відповідно до поставленої мети визначено такі головні завдання: ? дослідити сутність грошей та їх основних форм; ? визначити сутність грошового обігу; ? проаналізувати динаміку розвитку грошового ринку в Україні; ? розглянути механізм дії закону грошового обігу. Предметом курсової роботи є теоретичні, методологічні та методичні аспекти функціонування законів грошового обігу та його регулювання. Об’єктом дослідження є економіка України за умов ринкових трансформацій. Обсяг і структура курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, які включають підрозділи, висновків і списку використаних джерел.
Объём работы:
48
Выводы:Грошовий обіг – це рух грошей у готівковій і безготівковій формах для обслуговування потреб реалізації товарів, а також нетоварних платежів і розрахунків у господарстві. Змінюючи форму вартості, гроші перебувають у постійному русі і опосередковують суспільне виробництво у всіх його фазах: виробництво – розподіл – обмін – споживання. Грошовий обіг ділиться на дві взаємопов’язані частини: сферу безготівкового обігу; сферу готівкового обігу. Готівка, як правило, використовується при виплаті заробітної плати, пенсій, стипендій, а також при купівлі товарів і послуг у роздрібній торгівлі, розміщенні коштів у банківських внесках тощо. У сфері безготівкового грошового обігу рух грошей здійснюється у вигляді перерахування сум через рахунки у банках. Всі суб’єкти підприємництва для авансування своєї діяльності отримують грошові кошти на грошовому ринку, а гроші, обслуговуючи кругообіг суспільного капіталу, здійснюють замкнутий рух Г – Т – Г’, що починається і закінчується на грошовому ринку, даючи кожного кругообігу додаткову суму грошей. Такий замкнутий рух грошей забезпечує дію механізму самовідтворення грошового ринку в розширених масштабах. При цьому діє така закономірність: чим більшою є загальна грошова вартість валового внутрішнього продукту країни, тим більше потрібно грошей для укладання угод. Певну частину грошової маси нагромаджують також кредитні заклади, частину з них витрачають на придбання цінних паперів і утворення офіційних державних запасів. Кількість грошей повинна бути достатньою для нормального ходу кругообігу продуктів і доходів. Як надлишок, так і нестача грошей створюють значні проблеми й ускладнення для здійснення грошового обігу. Забезпечення кількісної відповідності між потоком грошової маси і зустрічним потоком товарної маси дає можливість підтримувати тверду купівельну спроможність грошей. Інституцією, яка здійснює грошово – кредитне регулювання в Україні, є НБУ – незалежний фінансово – економічний орган, який не підпорядкований ні Президенту, ні Кабінету Міністрів, ні Верховній Раді. НБУ проводить незалежну грошову (монетарну) політику. Постанови, положення та інші нормативні акти щодо регулювання грошового готівкового і безготівкового обігу приймає і затверджує Правління НБУ. Рішення Правління НБУ не потребують окремого затвердження в органах державної влади. НБУ координує діяльність банківської системи України в цілому. Формування сучасного механізму забезпечення сталості грошей в Україні має спиратись на сильну виконавчу владу, що користувалася б загальною підтримкою населення і проводила б енергійні широкі радикальні економічні перетворення на всіх рівнях і стадіях суспільного відтворення. Досягнення сталості грошей, стабільності економіки і фінансів включає об’єктивні економічні, соціально – політичні та фінансові мотиви. Економічні мотиви стабілізації економіки та впровадження власної національної валюти в Україні зумовлені багатими природними ресурсами, сучасними виробничими потужностями та наявністю висококваліфікованої робочої сили, яка за умов належного стимулювання і науково обгрунтованого управління, здатна забезпечити ощадливість та схильність до витонченої, скрупульозно виконуваної роботи. Авторитетна і стабільна гривна неодмінно приведе економіку України до збалансованого народногосподарського комплексу галузей і виробництв соціального спрямування, розвиток яких забезпечуватиме піднесення купівельної сили гривні та її ролі як вартісного законного платіжного та обігового засобу. У формуванні в Україні ефективної і стимулюючої грошової системи потрібна не лише злагоджена і цілеспрямована взаємодія усіх ланок господарсько – управлінського механізму а й: ? глибокі знання, вміння і навички формування сучасних паперово-кредитних грошових систем і подолання інфляційних загроз; ? належне розуміння переваг досягнення конвертованості гривні; ? втілення у життя антивитратного і антиінфляційного механізму економічного зростання; ? аналіз форм і методів успішних грошових реформ і його використання в процесі наступного вдосконалення грошового обігу. Слід створити таку грошово – кредитну систему, яка б застерігала від помилкових дій у сфері регулювання грошового обігу на основі гривні. При цьому історичний досвід грошового обігу в Україні і нинішнє державотворення мають прискорити остаточний вибір способу суспільного поступу і допомогти нашому суспільству остаточно обрати такий суспільно-політичний лад, у якому взаємодія суб’єктів господарського життя спиратиметься на засади добросовісної конкуренції, а гривня на повну потужність свого невичерпаного потенціалу запрацює на економіку і добробут громадян.
Вариант:нет
Литература:1. Алєксєєв І.В., Колісник М.К., Вівчар О.Й., Ільчук П.Г. Гроші та кредит. – Львів: В-во "Львівська політехніка", 2004. – 168 c. 2. Алєксєєв І.В., Колісник М.К., Вівчар О.Й., Ільчук П.Г. Гроші та кредит. – Львів: В-во "Львівська політехніка", 2004. – 168 c. 3. Беляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія. -К.: Видавничий центр Академія", 2005. 4. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: підручник. – К., - 2005 - 256с. 5. Гальчинський А. Стабільність гривні та шляхи її забезпечення // Економіка України: 2004 р. - №2. - с. 4-12 6. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2006 - 544 с. 7. Гриценко А. Гроші: виникнення, сутність, функції та агрегати. // Економіка України — №2 — 2004.— с. 5-14. 8. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. - 1997 - 380 с. 9. Демківський А.В. "Гроші та грошовий обіг": навчально - методичний посібник, - Київ: "ГРОТ", 2004.– 512с. 10. Демківський А.В. Гроші та кредит. – Київ: Дакор, 2005. – 528 с. 11. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі: Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2004. - 478 с. 12. Злупко С. М., Гришина О. В. Теорія грошей М. І. Туган-Барановського та її вплив на монетаризм ХХ ст. // Фінанси України — №8.— 2006.— с 23-26 13. Кривень В. М. Про природу грошей. //Фінанси України — №12— 2005.— с. 12-16 14. Кручок С.І., Алексійчук В.М., Ляшенко Ю.І., Аврамчук Л.А. Гроші та кредит. – Київ: Дія, 2007. – 132 с. 15. Макконелл К. Р. Брю С. Л. Экономикс. Принципы. Проблемы. Политика Т.1 М., «Республика», 2004 – с.94 16. Максютов А. А. Банковский менеджмент: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство „Альфа-Пресс”, 2005. – 368 с. 17. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. Навчальний посібник. Друге видання, виправлене. – К.: „Каравела”, 2005. – 344 с. 18. Мочерний С. В. Економічна теорія. Посібник для студентів ВУЗів. Київ, “Академія”, 2005.– 345с. 19. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. «Дело» ЛТД, 2004.–с.473 20. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2005. – 535 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (223)